Civil.contestaţie silită. instituţia primarului

Sentinţă civilă 16 din 23.03.2021


CONTESTAŢIE SILITĂ. INSTITUŢIA PRIMARULUI

Deliberând asupra prezentei cauze:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Buzău la data de 28.06.2019, sub nr. .../200/2019, contestatorul B.P.P., a formulat în contradictoriu cu intimata Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, prin AJFP Buzău contestaţie la executare împotriva executării silite, solicitând admiterea acesteia şi anularea titlului executoriu.

În fapt, contestatorul a precizat că este obligat la plata sumei de 5.980 lei către Anaf, în calitate de Preşedinte al Comisiei Locale ... pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Apreciază că această decizie este un abuz întrucât în intervalul 11.07.2015-02.02.2016, pentru care a fost stabilită amenda civilă, dânsul nu era nici primar, nici preşedintele al respectivei comisii.

Susţine că sentinţa civilă nr. ... din 05.10.2016 reprezintă o hotărâre judecătorească prin care se dispune stabilirea unei sume datorată statului cu titlu de amendă civilă de către debitorul Primarul com. ..., conform dispozitivului sentinţei civile nr. ... a jud. Buzău, hotărâre care potrivit art. 580 al. 1 şi 4 Cod procedură civilă, este executorie şi irevocabilă, specificând cine este primar şi care este suma ce trebuie plătită statului.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 404 lei, fila 20.

În susţinerea cererii, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, respectiv actele de executare.

Cererea de chemare în judecată şi înscrisurile aferente au fost comunicate intimatei care, la data de 18.07.2019, a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

Intimata a precizat că titlul executoriu este o hotărâre judecătorească intrată în puterea lucrului judecat.

Precizează că titlul executoriu a fost emis în temeiul sentinţei civile nr. ... pronunţată în cauza cu nr. .../200/2016, iar la data pronunţării acestei sentinţe contestatorul era primar în funcţie.

În ceea ce priveşte persoana supusă executării silite în temeiul sentinţei civile nr. ..., arată că prin adresa înregistrată la sediul instituţiei sub nr. ..., Juudecătoria Buzău a solicitat debitarea contestatorului.

Analizând lucrările dosarului, prin prisma cererii formulate, a probelor administrate şi a dispoziţiilor legale în materie, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. ..., pronunţată de Judecătoria Buzău în cauza cu nr. .../200/2013, a fost admisă în parte cererea completată de reclamanta I.M. în contradictoriu cu Comisia Locală de Fond Funciar com. ... şi Primăria com. ... prin primar şi s-a dispus obligarea pârâtului primarul com. ..., jud. Buzău, în calitate de preşedinte al pârâtei Comisia Locală ..., jud. Buzău pentru aplicarea legilor fondului funciar să plătească, în favoarea statului, o amendă civilă de 20 zile pentru fiecare zi de întârziere până la executarea obligaţiei prevăzută în sentinţa civilă nr. ... pronunţată de Judecătoria Buzău în cauza nr. ... .

Prin sentinţa nr. ..., pronunţată de Judecătoria Buzău în cauza cu nr. ..., a fost admisă în parte cererea completată de reclamanta I.M. în contradictoriu cu Comisia Locală de Fond Funciar com. ... şi primarul com. ... şi  s-a dispus obligarea pârâtului primarul com. ..., jud. Buzău în calitate de preşedinte al Comisiei Locale ... pentru stabilirea Dreptului de Proprietate asupra terenurilor să plătească în favoarea statului o amendă civilă de 5.980 lei calculată pentru intervalul 11.07.2015-04.02.2016.

La data de 21.06.2016, prin încheierea de şedinţă pronunţată de Judecătoria Buzău în cauza nr. .../200/2016, a fost validat contestatorul B.P.P. în funcţia de primar al comunei ..., jud. Buzău.

La data de 06.06.2019  intimata a emis somaţia nr. ... şi titlul executoriu nr. ... în dosarul de executare nr. ..., contestatorul fiind executat silitit pentru suma de 5.980 lei, conform sentinţei civile pronunţată în cauza cu  nr. .../200/2016.

În esenţă, contestatorul B.P.P.  a solicitat anularea titlului executoriu, motivat de faptul că în intervalul 11.07.2015-04.02.2016, pentru care a fost stabilită amenda civilă, dânsul nu era nici primar şi nici preşedinte al Comisiei Locale, iar debitorul este indicat în mod expres în dispozitivul sentinţei civile nr. ..., şi anume debitorul este primarul com. ... .

Prealabil, instanța reţine că legea de procedură civilă reglementează contestația la executare propriu-zisă; contestația la titlu (vizând lămurirea înțelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu) și contestația îndreptată împotriva refuzului executorului judecătoresc de a efectua o executare silită sau de a îndeplini un act de executare silită, în condițiile legii.

Contestația la titlu vizează înțelesul, întinderea sau aplicarea sa și se adresează doar părților, de obicei debitorului, în situația în care titlul nu este suficient de clar și este necesară lămurirea sa, în vederea executării corecte potrivit dispozițiilor art. 712 alin. 2 C.proc.civ.

În plus, contestația la titlu vizează numai măsurile luate de instanță și cuprinse în dispozitivul hotărârii, nefiind posibilă soluționarea unor noi capete de cerere rămase nerezolvate, ori rejudecarea cauzei și schimbarea hotărârii.

Potrivit art. 712 al. 1 Cod procedură civilă, împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare, iar potrivit al. 2, dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută la art. 443, se poate face contestație și în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu.

Contestaţia la executare silită este mijlocul procesual specific procedurii de executare silită prin care părţile raportului execuţial declanşează controlul judecătoresc al legalităţii actelor de executare silită săvârşite în timpul procedurii de executare, iar situaţia premisă care permite formularea unei contestaţii la executare este reprezentată de declanşarea executării silite împotriva contestatorului

Declanşarea executării silite poate activa interesul debitorului contestator de a se prevala în cadrul contestaţiei la executare de anumite apărări privind fondul raporturilor juridice substanţiale dintre părţi, în vederea împiedicării ori doar a întârzierii demersului execuţional al creditorului.

În ipoteza în care executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe calea contestaţiei motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecăţii în primă instanţă sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă (art.713 alin.1 CPC).

Raţiunea acestei reglementări se justifică prin necesitatea asigurării şi garantării autorităţii de lucru judecat a hotărârii judecătoreşti sau arbitrale prin care s-a statuat în mod definitiv asupra fondului raportului litigios dintre părţi, nefiind îngăduit ca pe calea contestaţiei la executare să se aducă atingere acestei dezlegări jurisdicţiale. Aşadar, motivele care au stat la baza pronunţării hotărârii puse în executare nu pot fi cenzurate decât în căile de atac de către instanţele ierarhic superioare şi nicidecum pe calea contestaţiei la executare.

Singurele apărări de substanţă ce vizează raportul juridic dintre părţi şi care pot fi invocate în cadrul contestaţiei la executare, cu consecinţa stingerii obligaţiei debitorului, trebuie să se circumscrie exclusiv ulterior emiterii titlului executoriu cu condiţia ca acestea să nu fi putut fi valorificate în procesul finalizat cu pronunţarea titlului executoriu, în sensul că ivirea lor s-a produs ulterior momentului temporal al emiterii titlului.

Or, contestația la executare nu poate fi considerată drept un mijloc procedural destinat a anula sau a modifica titlul executoriu, această finalitate fiind "apanajul" exclusiv al căilor de atac, demers juridic urmat în ceea ce privește hotărârea ce constituie titlu executoriu.

Având în vedere aceste considerente, instanţa reţine că debitorul obligației de plată a amenzii nu poate fi altul decât debitorul îndatoririi procesuale a cărei neconformare atrage plata amenzii civile.

Instanţa mai reţine că, potrivit dispozitivului sentinţei civile nr. 6233/2016, a fost sancţionată nu persoana fizică în sine ci instituţia primarului care trebuia să asigure punerea în aplicare a dispoziţiilor stabilite de instanţa de judecată, persoana care, la data stabilirii îndatoririi procesuale, exercită funcția de primar și este, prin urmare, conducătorul instituției. Primarul, ca simplu particular, nu poate fi în măsură să se conformeze măsurii dispuse de judecător în interesul soluționării cauzei.

Absența în dispozitivul încheierii prin care se aplică amenda civilă în sarcina primarului a unei indicații referitoare la datele de identificare ale persoanei fizice care deține funcția de primar nu este întâmplătoare, ci constituie expresia tragerii la răspundere a instituției publice înseși.

Neîndoielnic, unitatea administrativ-teritorială care, finalmente, suportă, în raport cu bugetul local, plata amenzii civile stabilite din cauza unei conduite imputabile persoanei fizice care reprezintă instituția publică amendată, are posibilitatea să se regreseze împotriva acelei persoane fizice, deținător al funcției relevante pentru stabilirea îndatoririi procesuale, pentru recuperarea amenzii plătite de instituția respectivă.

Faţă de aceste considerente, instanţa va reţine că nu există identitate între debitor şi persoana executată silit şi, pe cale de consecinţă, va admite contestaţia la executare, formulată de contestatorul B.P.P..

În ceea ce priveşte taxa de timbru, instanţa va dispune restituirea acesteia în cuantum de 404 lei către contestator după rămânerea definitivă a prezentei încheieri având în vedere dispoziţiile art. 45 alin. (1)  lit. f şi alin. (2) din OUG 80/2013 „(1) sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz, integral, parţial sau proporţional la cererea petiţionarului, în următoarele situaţii:f) când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă, (2) în cazul prevăzut la alin. 1 lit. d, e şi i se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul prevăzut la alin.  1 lit. f taxa se restituie proporţional cu admiterea contestaţiei ”.