Minori si familie.căsătorie minor

Sentinţă civilă 8 din 08.12.2021


CĂSĂTORIE MINOR

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Buzău la data de 04.12.2019 sub nr. .../200/2019,  petenta R.M., asistată de părinţii săi, R.M.şi R.F., a solicitat autorizarea căsătoriei cu petentul F.M.-G..

În motivare, a arătat că doreşte să îşi întemeieze o familie, având în vedere şi faptul că este însărcinată.

Cererea nu a fost motivată în drept.

În susţinerea cererii, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cauză, s-a dispus citarea părților, efectuarea anchetei sociale și citarea  reprezentanților legali ai minorei, cu menţiunea personal la interogatoriu.

În baza disp. art. 29 alin. (1) lit. e din OUG nr. 80/2013, cererea este scutită de taxă judiciară de timbru.

Examinând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

 Petenta R.M., în vârstă de 16 ani şi 9 luni, se află într- relaţie concubinaj cu petentul F.M.-G. de aproximativ 2 ani, în momentul de faţă fiind însărcinată în 6 luni.

Minora a precizat că nu mai urmează cursurile şcolare de când a rămas însărcinată, menţionând că petentul are grijă de ea şi îşi doresc să întemeieze o familie.

Din referatul de anchetă socială efectuat de Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Com. Merei reiese că petentul locuieşte împreună cu părinţii săi, iar în comunitate nu sunt cunoscuţi cu probleme de integrare, nu au săvârşit fapte care contravin moralităţii sau ordinii publice.

S-a reţinut că petentul F.M.-G. realizează venituri constante, fiind sprijinit atât de părinţi, cât şi de bunicii paterni, iar imobilul în care locuieşte oferă condiţii optime din punct de vedere igienico – sanitar.

Din referatul de anchetă socială cu privire la petenta – minoră a rezultat că aceasta este însărcinată, iar familia sa nu este cunoscută în comunitate cu probleme de integrare, benficiind se sprijin din partea acesteia.

Din certificatele medicale prenupţiale nr. ... şi ..., eliberate de d-l doctor V.O.,  rezultă că atât minora, cât şi petentul F.M.-G. sunt apţi în vederea căsătoriei.

Audiaţi, părinţii minorei și-au dat acordul asupra încheierii acestei căsătorii.

Căsătoria este definită ca uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie, încheiată în condițiile legii (art.259 alin.1 Noul Cod civil), prin consimțământul personal și liber al acestora (art.271 Cod civ.).

Potrivit art. 272 C. Civ., căsătoria se poate încheia dacă viitorii soți au împlinit vârsta de 18 ani.  Conform alin. 2 al aceluiaşi articol, pentru motive temeinice minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviințarea părinților săi sau, după caz, a tutorelui și cu autorizarea instanței de tutelă în a cărei circumscripție minorul își are domiciliul.

Textul de lege nu precizează care sunt motivele temeinice pentru care minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători, motive pe care instanța le apreciază de la caz la caz în funcție de situația personală și familială a minorului.

 Autorizarea căsătoriei de către instanța de tutelă este menită să asigure verificarea seriozității și temeiniciei cererii formulate și a motivelor indicate în susținerea acesteia de către minor precum și a îndeplinirii celorlalte condiții speciale, respectiv încuviințarea reprezentanților legali și avizul medical.

În aceste condiții, instanţa reţine că minora are 16 ani şi 9 luni şi există motive temeinice în vederea autorizării căsătoriei, care pot fi sintetizate în cumulul de sentimente de iubire, încredere și respect reciproc derivate din relația stabilită între petenţi.

Mai mult, petenta a învederat că doreşte să se căsătorească cu pârâtul, având în vedere că urmează să aibă un copil şi doreşte să aibă o familie.

Ambele părţi au declarat că înţeleg responsabilitatea pe care o implică căsătoria şi îşi doresc să se implice şi să îşi asume această responsabilitate.

Instanţa apreciază că între cei doi parteneri de cuplu există respect și dragostea reciprocă, reprezentând  voința lor de a își întemeia o familie.

Faţă de aceste aspecte, instanța constată că sunt întrunite cerințele legale pentru autorizarea căsătoriei, respectiv minora a împlinit vârsta de 16 ani, este aptă de căsătorie, conform avizului medical eliberat de medicul de familie, părinții minorei și-au dat încuviințarea pentru încheierea căsătoriei și există motive temeinice pentru încheierea căsătoriei.

Pentru aceste aspecte, va admite cererea de chemare în judecată şi va autoriza încheierea căsătoriei dintre minora R.M. şi petentul F.M.-G. .