Înlocuirea sancţiunii amenzii cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, Modalitate de stabilire număr ore.

Hotărâre 5261 din 08.06.2021


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti la data de 05.11.2020, reclamantul MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN PRIMAR a solicitat în contradictoriu cu pârâtul PCE, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună înlocuirea sancţiunii amenzii în cuantum de 500 lei aplicate prin procesul-verbal nr. 0019931/09.04.2016 cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

În motivarea cererii, petentul a arătat că intimatul a fost sancționat contravențional cu amenda în cuantum de 500 lei, prin procesul-verbal nr. 0019931/09.04.2016. Întrucât acesta nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii şi nu există posibilitatea executării silite, a precizat petentul că se impune înlocuirea sancțiunii amenzii cu sancțiunea obligării la prestarea unei activități în folosul comunității, deoarece intimatul nu realizează venituri și nici nu deține bunuri mobile sau imobile urmăribile, neexistând posibilitatea executării silite.

 În drept, au fost invocate prevederile art. 39, art. 391 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001, art. 194 C.proc.civ., HCGMB nr. 34/2015.

 În susţinerea cererii, reclamanta a depus, în copie, un set de înscrisuri (filele 8-83).

 Cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru în conformitate cu prevederile art. 30 din O.U.G. nr. 80/2013.

 Pârâtul nu a formulat întâmpinare.

 Prin sentinta civila nr. 1087/08.02.2021 a Judecătoriei Sectorului 3  Bucureşti s-a admis  execpţia  necompetenţei  teritoriale a instanţei  şi  s-a declinat  competenţa  de soluţionare a cauzei  în favoarea  Judecătoriei Sectorului 1  Bucureşti.

Sub aspectul probatoriului, a fost încuviințată și administrată proba cu înscrisuri.

Analizând probele  administrate în  cauză, instanţa  reţine în  fapt  şi  în  drept  următoarele:

În fapt, prin procesul-verbal nr. 0019931/09.04.2016 emis de Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București – Direcția Control (fila nr. 8), intimatul a fost sancționat cu amenda contravențională în cuantum de  500 lei. Din înscrisurile depuse de petentul, rezultă că nu a fost îndeplinită obligația de plată a acestei sancțiuni în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă. Totodată, din evidențele organelor administrației publice, rezultă că intimatul nu realizează venituri impozabile, încercându-se  executarea silită prin poprire la diferite unităţi bancare, însă fără rezultat.

Prin procesul  verbal de  constatare si  declarare a starii de insolvabilitate  din data de 17.09.2020, emis  de  Primăria  Municipiului  Bucureşti, Direcţia Monitorizare Recuperare Debite/Creanţe,  s-a menţionat  că pârâtul figurează înscris la data de 17.09.2020 cu  obligaţii fiscale  restante în  cuantum de 500 lei şi  nu  înregistrează bunuri  sau  venituri urmăribile.

În drept, potrivit art. 5 alin. (2) lit. c) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, printre sancțiunile contravenționale principale se regăsește şi prestarea unei activități în folosul comunității. Natura acestei sancțiuni este reglementată prin intermediul art. 9 din același act normativ, care impune caracterul alternativ al acesteia cu amenda și o durată ce nu poate depăși 300 de ore.

Conform art. 9 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001,  în cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul de specialitate al unității administrativ-teritoriale prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. a) în a cărui rază teritorială domiciliază contravenientul, va sesiza instanța de judecată în a cărei circumscripție domiciliază acesta, în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, ținându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.

Astfel, stabilind că instanța poate să înlocuiască, în faza de executare, sancțiunea amenzii cu cea de obligare la prestarea unei activități în folosul comunității, legiuitorul a reglementat o modalitate alternativă de executare a unei sancțiuni contravenționale.

Pentru o astfel de situație, considerând că starea de insolvabilitate a contravenientului nu trebuie să conducă la lipsirea de eficientă a sancțiunii aplicate, legiuitorul a instituit modalitatea alternativă de executare a sancțiunii amenzii, prin posibilitatea înlocuirii acesteia cu obligația de prestare a unei activități în folosul comunității.

 Operațiunea juridică de înlocuire a sancțiunii are loc în faza de executare şi vizează exclusiv stabilirea altei modalități de executare a sancțiunii cu amenda deja aplicată, schimbarea modalității de executare fiind determinată de faptul că amenda nu a fost achitată în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă şi nici nu există posibilitatea executării silite.

În cauză, din cele mai sus reținute, rezultă că sunt îndeplinite condițiile stabilite de legiuitor pentru a se putea dispune înlocuirea sancțiunii înscrise la art. 9 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001, astfel că, instanța va admite cererea şi va înlocui sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 500 lei aplicată intimatului prin procesul-verbal nr. 0019931/09.04.2016, cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității la nivelul unității administrativ teritoriale unde are domiciliul.

La individualizarea acestei sancțiuni, pe lângă prevederile art. 21 din O.G. nr. 2/2001, instanța va avea în vedere și dispozițiile H.G. nr. 4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată. Conform hotărârii de guvern, „începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 169,333 ore pe lună, reprezentând 13,583 lei/oră.”.

Astfel, în ceea ce privește numărul orelor ce urmează a fi prestate de intimat, acesta se va calcula în raport de salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin raportarea totalului cuantumului amenzii neachitate la valoarea unei ore de muncă, astfel că intimatul urmează să presteze: 35 ore de activitate în folosul comunității la nivelul unității administrativ teritoriale unde are domiciliul, corespunzătoare sancțiunii amenzii neachitate în cuantum de 500 lei aplicate intimatului prin procesul-verbal de contravenție nr. 0019931/09.04.2016.