Pretentii

Sentinţă civilă 1607 din 06.10.2021


Prin cererea înregistrată la data de 24.11.2020 pe rolul Judecătoriei Caracal sub nr.de dosar ...../207/2020, reclamanta S.C. G....... A.........  T.......SRL a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa în contradictoriu cu pârâta E........ R........Asigurare Reasigurare SA şi intervenienta forţată S..... M......să se dispună obligarea paratei la plata sumei de 30.352,93 lei debit principal  ; penalităţi de întârziere în cuantum de 0,2%/ zi de întârziere aplicate la suma de 30.352,93  lei începând cu data de 23.08.2020 şi până la data plăţii efective a debitului principal, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii reclamanta a arătat, că autoturismul  cu nr. de înmatriculare MM CA530 proprietatea cedentului C..... C....... M......., a fost implicat într-un eveniment rutier ce a avut drept urmare producerea de avarii autovehiculului din culpa unui asigurat RCA asigurat la societatea parata.

 A menţionat reclamanta că,  în urma evenimentului rutier, a fost  emisă de către pârâtă,  nota de constatare si autorizaţia de reparaţie ataşate, pentru avariile produse autovehiculului asigurat.

Efectuând demersurile necesare s-a procedat la deschiderea dosarului de daune la sucursala Olt a asigurătorului, care, după instrumentarea dosarului de daune si după purtarea unei întregi corespondente,  a achitat parţial despăgubirile datorate pentru evenimentul rutier

S-a mai arătat că societatea reclamantă a efectuat reparaţii in favoarea cedentei in suma de 28.805,93 lei, conform devizului de lucrări si factura anexata, reparaţii necontestate de parată.

De asemenea societatea reclamantă, a închiriat către cedent auto pe perioada normată pentru lipsa de folosinţa conform dispoziţiilor Legii 132/2017 si ale Normei 20/2018 a ASF, pentru 2 zile de închiriere  conform orelor de manoperă aferente devizului de lucrări, valoarea facturată totală fiind de 1547 lei.

S-a menţionat că, dosarul de daune depus la compania de asigurări este complet, el conţinând atât factura de reparaţie, devizul anexa precum si factura de închiriere, procesul-verbal de predare primire si restituire bun si contractul de închiriere, dosarul de daune fiind înregistrat sub nr.EJ00749620 deschis la E......... Olt.

Susţine reclamanta că a solicitat plata despăgubirilor totale de 30.352,93 lei( 28.805,93 lei c/v reparaţii + 1547 lei c/v închiriere auto/lipsă de folosinţă) la data de 22.07.2020, iar pârâta avea obligaţia de a efectua plata după expirarea termenului de 30 de zile, respectiv la data de 22.08.2020, plată ce nu a fost efectuată până în prezent, fapt pentru care asigurătorul datorează penalitatea prev. de art.21 alin.2 şi alin.5 din legea nr.132/2017 :

Art. 21: Soluţionarea cererii de despăgubire (l)în termen de 30 de zile de la data înaintării cererii de despăgubire de către asigurat ori de către partea prejudiciată, asigurătorul RCA este obligat:

a)fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, în cazul în care se dovedeşte răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat;

b)fie să notifice părţii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire.

(2)Dacă în termen de 30 de zile de la depunerea cererii de despăgubire de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA nu a notificat părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii, asigurătorul RCA este oblicat la plata despăgubirii.

(4)Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire prevăzută la alin. (1) lit. a) sau de la data la care asigurătorul RCA a primit o hotărâre judecătorească definitivă sau acordul entităţii de soluţionare a litigiului cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească. Documentele care stau la baza cererii de despăgubire sunt stabilite prin reglementări ale A.S.F.

(5)Dacă asigurătorul RCA nu îsi îndeplineşte obligaţiile în termenul prevăzut la alin. (4) sau si le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacă diminuează neîustificat despăgubirea sau întârzie achitarea despăgubirii, acesta este obligat la plata unor penalităţi de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferenţa de sumă neachitată. Plata penalităţilor se face odată cu plata despăgubirii.)

Fără a motiva în fapt (potrivit disp.art.21 atin.1 litera b) şi alin.2 din Legea nr.137/2017) pârâta nu a achitat despăgubirea cu toate că termenul legal de răspuns a expirat la data de 22 august 2020. în condiţiile în care pârâta nu a motivat refuzul achitării pretenţiilor noastre de despăgubire, având în vedere că valoarea reparaţiei efectuate de noi a fost stabilită potrivit metodologiei de service, prin utilizarea pentru devizare a sistemului Audatex cât şi din valoarea chiriei facturate, arătăm instanţei că suma este datorată potrivit dispoziţiilor legale pe care le expunem în continuare.

S-a mai arătat că în această situaţie în care asigurătorul nu a notificat motivele pentru care nu a aprobat pretenţiile de despăgubire, potrivit disp.art.21 alin.2 din Legea nr.137/2017, asigurătorul este obligat la plata integrală a despăgubirilor solicitate, incidente fiind şi dispoziţiile art.1530-1531 din C.civil.

Societatea reclamantă a procedat la efectuarea reparaţiei autovehiculului aparţinând păgubitului cedent , emiţînd către acesta atât devizul de lucrări în format integral cât şi factura fiscală aferentă operaţiunii economice desfăşurate.

Devizul de lucrări a fost emis în baza procesului verbal de constatare nr. EJ 00749620 din 06.07.2020, a p.v suplimentar din 13.07.2020 şi a p.v. suplimentar din 17.07.2020 în care au fost identificate şi indicate elementele avariate ale autoturismului respectiv, acte emise de către inspectorul de daune şi însuşite de către păgubitul cedent. După cum am arătat, societatea noastră foloseşte softul de devizare Audatex care, în raport de operaţiunile tehnologice existente în cuprinsul devizului de lucrări, în raport de marca autovehicululului şi modelul acestuia, emite în mod automat toate poziţiile de devizare.

Poziţia de devizare reprezintă totalul costurilor de materiale şi piese mici necesare operaţiunilor efectuate, de tipul şuruburi, piuliţe, şmirgel, soluţii gresare, etc, costul total al acestora fiind calculat şi emis automat.

S-a mai susuţinut că în speţă sunt incidente dispoziţiile art.14 alin.3 din legea nr.132/2017 prin care se stipulează că valoarea de despăgubire se stabileşte pe baza preţurilor specificate în documentele emise în condiţiile legii (deviz şi factură fiscală) în care unitatea reparatoare îşi poate utiliza propriul tarif orar de manoperă afişat, incidente fiind şi prevederile art.23 alin.l din Norma 20/2017 cu trimitere Ia factorii specifici de corecţie şi la tehnologia producătorului mărcii.

Potrivit dispoziţiilor art.ll litera d) din Legea nr.132/2017 coroborat cu dispoziţiile art.25 alin.l litera a) coroborat cu prevederile art.25 alin.4 din acelaşi act normativ, societatea noastră a procedat la închirierea unui vehicul cedentului, pentru o perioadă de 2 zile, în calitate de unitate autorizată, auto specificat în contractul de închirire şi în factura fiscală aferentă emisă în baza acestuia.

Astfel, în conformitate cu cu dispoziţiile art.11 litera c )din Legea nr.38/2003 coroborat cu dispoziţiile art.25 alin.3 din acelaşi act normativ, singura condiţie pentru ca un operator economic să fie considerat unitate de specialitate este autorizarea la Registrul Comerţului a obiectului de activitate privind închirierea respectiv CAEN 7711 sau 7712, după caz. La data depunerii dosarului la asigurător am anexat la acesta certificatul constatator pentru prestarea serviciului de închiriere. Mai mult decât atât, autorizările de coduri CAEN se publică la Monitorul Oficial partea VI, fiind prezumat a fi cunoscute. în ceea ce priveşte condiţiile prevăzute de Norma 20/2017 arătăm instanţei de judecată că, în conformitate cu dispoziţiile art.25 alin.l, litera a) din Norma 20, preţul de închiriere ce este necesar a fi decontat de către asigurător este preţul practicat de unitatea de specialitate care a efectuat închirierea, pe baza documentului fiscal justificativ al prestării serviciului, respectiv pe baza sumei facturate efectiv de către proprietarul cea dat în chirie autovehiculul la schimb, considerând nejustificată atitudinea asigurătorului-pârât care nu a dat curs obligaţiei sale de dezdăunare la valoarea despăgubirii datorate, motiv pentru care s-a solicitat  admiterea cererii noastre aşa cum a fost formulată.

În ceea ce priveşte plata penalităţilor de întârziere s-a arătat că, potrivit dispoziţiilor art.22 alin.5 din legea nr.132/2017, pârâta datorează accesoriile legale întrucât, fără a refuza plata despăgubirii a întârziat în decontarea acesteia.

Privind competenţa teritorială a instanţei de judecată înţelege să invococe dispoziţiile art.115 alin.3 din C.proc.civilă referitoare la competenţa instanţei de la sediul reclamantei, respectiv de la domiciliul cedentului reclamant.

În drept a invocat Legea nr.132/2017, Norma 20/2017 a ASF, solicitând  judecarea cauzei în lipsă potrivit disp.art.223 alin.3 şi art.411 alin.2 din C.proc.civilă.

În dovedirea cererii înţelege să se folosească de următoarele probe: proba cu înscrisurile deţinute pînă la momentul formulării şi depunerii cererii în justiţie, respectiv dosarul de daune deschis la societatea pârâtă, solicitând instanţei să pună în vedere acesteia să depună aceste documente, inclusiv planşele foto realizate, obligând totodată pârâta să indice numele şi adresa asiguratului său având în vedere că nu deţine aceste date.

Totodată a mai solicitat proba cu expertiză tehnică în specialitatea autovehicule rutiere, expertul desemnat urmând a răspunde la obiectivele:să stabilească avariile produse auto reparat de reclamantă; să stabilească soluţiile tehnologice corecte pentru  remedierea  avariilor constatate; să stabilească, în raport de preţurile practicate pentru tariful orar de manoperă şi pentru piese şi materiale de societatea reclamantă ca şi unitate de specialitate, suma reprezentând c/v reparaţiilor necesare remedierii defecţiunilor produse autoturismului aparţinând păgubitului cedent, anexând prezentei acţiuni dovada calităţii de reprezentant convenţional şi dovada achitării taxei judiciare de timbru.

La data de 07.12.2020 reclamanta şi-a precizat cererea de chemare în judecată, precizând cuantumul penalităţilor solicitate la pct.2 al acţiunii, potrivit dispoziţiei din nota de regularizare respectiv:

Capătul 2 din cerere vizează dobânda datorată de asigurătorul pârât potrivit art.21 alin.2 şi 5 din legea nr.132/2017, începând cu data de 23.08.2020 şi până la data plăţii efective a debitului principal ( unde data de 23.08.2020 reprezintă prima zi după expirarea termenului de 30 de zile prev. de art.21 alin.2 din legea nr.132/2017).

S-a mai precizat că valoarea de 5706,17 lei reprezintă c/v penalităţilor calculate până la data denunerii cererii de chemare în judecată potrivit notei de calcul: 30.352,93 lei debit principal X 94 zile X 0,2% zi întârziere = 5706,17 lei.

Cu adresa din data de 08.03.2021, pârâta SC E............ R..........Asigurare – Reasigurare SA, la solicitarea instanţei a înaintat copia dosarului de daune nr. EJ00749620 (f.57-258).

La data de 09.03.2021 pârâta E........ R........Asigurare Reasigurare SA, a depus la dosar Note scrise, solicitând  instanţei a le avea în vedere la soluţionarea cauzei.

Precizează pârâta că în legătură cu stabilirea în sarcina sa a obligaţiei de a depune dosarul de daună EJ00749620, acesta este compus exclusiv din documente ce emană de la persoana prejudiciată ( fiind depuse de acesta în dosarul de daună) şi din documente ce au fost înmânate persoanei prejudiciată ( ex. document de intrare în reparație, proces verbal de constatare avarii, oferte de despăgubire).

S-a mai arătat că despăgubirea cuvenită s-a achitat integral fiind stabilită ca şi medie a 3 a ofertă de preţ din piata, depunând la dosar ofertele de preţ la  care s-a raportat pârâta.

S-a mai menţionat faptul că lipsa contractului de reparaţie auto, reclamantul nu face dovada unei lipse de folosinţă efectivă deoarece factura este document justificativ numai pentru dovedirea unui cost nu şi a lipsei de folosință efectivă., prin urmare chiar dacă reclamantul depune contractul de închiriere sau numai factura, aceste documente nu fac dovada lipsei de folosinţă a bunului în mod efectiv, respectiv în perioada indisponibilizării autovehiculului pentru reparaţii.

Instanţa la termenul din 17.03.2021, a dispus introducerea în cauză în calitate de intervenient forţat a numitului S.......... M............., persoană vinovată de producerea evenimentului rutier.

Prin încheierea de şedinţă din 19.05.2021, instanţa a încuviinţat pentru reclamantă  proba expertizei tehnice de specialitate autovehicule rutiere, cu obiectivele menţionate în cerere, desemnând prin tragere la sorţi pe domnul expert P........... C..........., stabilind un onorariu provizoriu în sumă de 1200 lei, în sarcina reclamantei, dispunând emiterea unei adrese către domnul expert în vederea întocmirii şi depunerii raportului de expertiză, ce a fost depus la data de 28.08.2021 filele 22-35 vol. II dosar.

Împotriva raportului de expertiză întocmit în cauză de domnul expert P........... C..........., părţile nu au formulat obiecţiuni şi nici instanţa de judecată.

La data de 27.09.2021, reclamanta a depus concluzii scrise prin care  asolicitata obligarea paratei la plata sumei de 26.162,12 lei debit principal si  penalități de întârziere de 0,2% aplicate la suma de 26.615,12 lei, începând cu data de 23.08.2020 si pana la data plătii efective a debitului principal.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 06.07.2020, autoturismul marca BMW, cu nr. de înmatriculare MM CA 5.........., aparţinând numitului C..... C....... M......., cuircula din direcţia Corabia spre localitatea Caracal, iar în centul comunei Studina, jud.Olt, virând la stânga, acordând prioritate maşinii care venea din faţă, moment în care a fost lovit de autovehiculul marca Ford Tranzit cu numărul de înmatriculare OT 76 ...........condus de intervenientul forţat S..... M......care, din cauza neatenţiei  a acorşat autoturismul marca BMW, cu nr. de înmatriculare MM CA 5.........., în partea spate stângă, provocând avarii acesteia, aspect ce rezultă din  avizările de daună depuse la dosarul cauzei fila 58-61  .

S-a  reţinut că răspunzător pentru producerea accidentului este intervenientul forţat S.......... M..............

Ca urmare a avarierii autoturismului numitului C..... C....... M......., la data de 06.07.2020, în urma cererii  formulată de acesta, pârâta E........ R........ASIGURARE REASIGURARE S.A, a deschis dosarul de daună nr.  EJ00749620 (filele.57 – 259), în baza poliţei de asigurare nr. 2042958249 (fila 67), valabilă pentru perioada 04.06.2020 până la 03.12.2020, ca urmare a asigurării autoturismului marca Ford Tranzit cu numărul de înmatriculare OT 76 ...........condus de intervenientul forţat S.......... M..............

La data de 07.07.2020 pârâta E........ R........ASIGURARE REASIGURARE S.A, a întocmit procesul verbal de constatare a pagubelor produse autoturismului marca BMW, cu nr. de înmatriculare MM CA 5.........., aparţinând numitului C..... C....... M......., ca urmare a avariilor suferite în incidentul rutier, fiind estimat cuantumul pagubei .

Instanţa constată că la data de 13.07.2020, între reclamanta G....... A.........  T.......SRL şi C..... C....... M....... a intervenit contractul de închiriere nr.235/13.07.2020 (filele 22-28), având ca obiect închirierea autovehiculului marca Mercedes Banz cu numărul de înmatriculare OT 07 ........., durata închirierii fiind de 2 zile cu începere de la data de 13.07.2020 .

Instanţa reţine că, între  reclamanta G....... A.........  T.......SRL în calitate de cesionar şi numitul C..... C....... M....... în calitate de cedent, a intervenit contractul de cesiune de creanţă, având ca obiect creanţa în cuantum de 28805,93  lei, pe care cedentul pretinde că o are împotriva debitorului cedat E............ R..........Asigurare Reasigurare  SA, pârâta din prezenta cauză filele 18-19.

Prin cererea de plată a despăgubirilor formulată de numitul C..... C....... M....... şi înregistrată în dosarul de daună nr.  EJ00749620 de  pârâtă la data de 22.07.2020, s-a solicitat plata de către pârâta în contul reclamantei,  a sumei de 28805,93  , reprezentând costuri generate de rapararea autovehiculului marca BMW, cu nr. de înmatriculare MM CA 5..........,  avariat ca urmare a incidentului rutier .

Prin cererea de plată a despăgubirilor formulată de numitul C..... C....... M....... şi înregistrată în dosarul de daună nr.  EJ00749620 de  pârâtă la data de 22.07.2020, s-a solicitat plata de către pârâta în contul reclamantei,  a sumei de 1547 lei reprezentând costuri generate de închirierea autovehiculului marca Mercedes Banz cu numărul de înmatriculare OT 07 ........., pe perioada efectuării reparaţiilor autovehiculului marca BMW, cu nr. de înmatriculare MM CA 5...........

Instanţa reţine că pârâta nu a comunicat numitului C..... C....... M......., motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate, pretenţiile de despăgubire.

Instanţa constată că potrivit art.2223 alin.1 C.civ., în cazul asigurărilor de răspundere civilă, asigurătorul se obligă să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde, potrivit legii, faţă de terţele persoane prejudiciate şi pentru cheltuieli făcute de asigurat în procesul civil.

Conform art.2226 alin.1 C.civ., asigurătorul plăteşte despăgubirile direct persoanei prejudiciate în măsura în care aceasta nu a fost despăgubită de către asigurat.

Totodată, potrivit art. 2224 alin. 2 C.civ., asigurătorul poate fi chemat în judecată de persoanele păgubite, în limitele obligaţiilor ce îi revin acestuia din contractul de asigurare.

Instanţa are în vedere totodată că, potrivit art. 2208 alin. 1 C.civ., asigurătorul trebuie să plătească indemnizaţia de asigurare în condiţiile prevăzute în contract, în cazul producerii riscului asigurat.

De asemenea, instanţa reţine că potrivit art. 10 alin. 1 din Legea 132/2017, în baza unei prime unice, asigurarea RCA acoperă prejudiciile produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie.

În baza alin. 2 şi 3 ale aceluiaşi articol, asigurătorul RCA acordă despăgubiri pentru prejudiciile produse terţilor prin accidente de vehicule, iar despăgubirile se acordă în cuantum egal cu întinderea prejudiciului, până la limita maximă de răspundere a asigurătorului RCA, care este egală cu valoarea cea mai mare dintre limita de răspundere prevăzută în legislaţia aplicabilă, conform prevederilor alin. (2), şi cea prevăzută în contractul RCA.

Observând  poliţa de asigurare, nr. 2042958249 (fila 67), valabilă pentru perioada 04.06.2020 până la 03.12.2020, ca urmare a asigurării autoturismului marca Ford Tranzit cu numărul de înmatriculare OT 76 ...........condus de intervenientul forţat S.......... M.............,  instanţa constată că valoarea maximă asigurată este de 1.220.000 Euro, acoperind  aşadar valoarea prejudiciului solicitat total calculat în devizul de reparaţii depus la dosar.

Potrivit art. 11 alin. 1 şi alin. 2 lit. c) –f), asigurătorul RCA are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile dovedite suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat. Fără a se depăşi limitele de răspundere prevăzute în contractul RCA, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) şi (5) şi în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a contractului RCA, asigurătorul RCA acordă despăgubiri în bani pentru: costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise în condiţiile legii; prejudicii reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opţiunii persoanei prejudiciate; cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul soluţionării alternative a litigiului dacă soluţia este favorabilă persoanei prejudiciate; cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparţinând terţului păgubit, de la locul accidentului la locaţia în care se găseşte centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasă de păgubit în vederea reparării vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiată de locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, după caz, dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asigurătorul nu asigură transportul.

Totodată, instanţa reţine că, art. 20 din Legea 132/2017 prevede modalitatea în care se adresează cererea de despăgubire, aceasta putând fi făcută direct de persoana prejudiciată către asigurătorul RCA.

Instanţa are în vedere totodată că potrivit art. 25 din norma 20/2017 privind asigurările auto în Romania. Prejudiciile reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a acestuia, sunt stabilite:

a) pe baza documentelor justificative din care rezultă costurile de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul de o clasă similară ori inferioară, închiriat de la entităţi autorizate cu acest obiect de activitate; sau

b) pe baza documentelor justificative din care rezultă costurile privind transportul zilnic suportate de către persoana prejudiciată, fără ca acestea să poată depăşi costurile prevăzute la lit. a).

Observand raportul de expertiza efectuat in cauza de catre expert P........... C........... încuviinţat la cererea reclamantei, avand ca obiective: stabilirea avariilor produse autoturismului reparat de reclamantă, stabilirea soluţiilor tehnologice corecte pentru remedierea avariilor constate şi stabilirea , în raport de preţurile practicate pentru tariful orar de manoperă şi pentru piese şi materiale de societatea reclamantă ca şi unitate de specialitate, suma reprezentând contravaloarea reparaţiilor necesare remedierii defecţiunilor  produse autoturismului aparţinând păgubitului cedent, care a concluzionat in raport de preturile practicate, valoarea reparatiei autoturismului BMW, fara TVA este de 20684,98 din care manopera 1662,50 lei, vopsitorie 1844,78 lei si piese in valoare de 17.177,70 lei, iar valoarea totala inclusiv TVA este de 24615,12 lei, raport de expertiza nefiind  contestat de catre parti.

Instanţa va omologa raportul de expertiză întocmit în cauză de domnul expert P........... C..........., şi având în vedere sitauţia de fapt şi de drept anterior descrisă, în baza art. 21 alin. 1 şi 2 din Legea 132/2017, instanţa va admite în parte cererea de chemare în formulată de reclamanta societatea comercială S.C. G....... A.........  T.......S.R.L şi o va obliga pe pârâta S.C. E............ R..........Asigurare - Reasigurare S.A. la plata către reclamantă a sumei de 24.615,12 lei, debit principal, reprezentând contravaloare reparații auto, precum şi la plata penalităților de întârziere de 0,2% aplicate la suma de 24.615,12 lei, începând cu data de 23.08.2020 si pana la data plătii efective a debitului principal.

În baza art.453 alin.2 Cod pr.civ., instanţa va admite cererea de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată şi obligă pârâta E........ R........ASIGURARE REASIGURARE S.A la plata către reclamanta S.C. G....... A.........  T.......SRL a sumei de 3905 lei, reprezentând taxa judiciara de timbru, onorariu expert si onorariu avocat.

Postat 26.10.2021

Domenii speta