Ordonanta presedintiala

Sentinţă civilă 515 din 22.03.2022


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal în data de 02.03.2022, sub numărul de dosar ........../207/2022, reclamantul M.......... G...........a chemat în judecată pe pârâtele M.......... G........... şi D............R.......... A.............., solicitând ca pe calea ordonanţei preşedinţiale să fie obligate pârâtele să-i permită accesul în locuința părinților săi, situată în Caracal, str. L..........., nr.31, jud. Olt, ce face în prezent obiectul dosarului nr. ....../207/2021 aflat pe rolul Judecătoriei Caracal, la completul C6, cu termen de judecată la data de 30.03.2022, precum şi  obligarea pârâtelor să-i predea cheile de acces în locuință până la soluționarea definitivă a dosarului de partaj succesoral nr. ........../207/2021.

Susţine reclamantul că solicită,  pe această cale de ordonanţă preşedințială să-i fie încuviinţat accesul şi să se dispună predarea de către pârâte a cheilor de acces în locuința părinților săi până la soluționarea definitivă a dosarului de partaj succesoral întrucât, de la data decesului tatălui meu M............ N............., în 17.04.2021 şi până în prezent, la imobilul părinților său nu au acces decât pârâtele, acestea considerându-se singurele moștenitoare ale părinților noştri şi implicit singurele îndreptățite să dețină cheile de acces de la imobilul ce face obiectul dosarului nr. ........../207/2021.

Arată reclamantul că, întrucât, în cadrul dosarului de partaj, în vederea încheierii unei tranzacții, s-a scos la vânzare imobilul atât pentru a avea o mai bună reprezentare a valorii pe piaţa liberă a acestuia, cât și pentru a ne partaja într-o modalitate mai simplă și eficientă iar cum nu deţine cheile de acces în imobil pentru a putea face fotografii ale acestuia în vederea postării la vânzare și pentru a prezenta imobilul unor eventuali cumpărători, a solicit să-i fie încuviinţată cererea formulată.

Reclamantul apreciază că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege: urgența: termenul de judecată dat în partaj este de 30.03.2022, dată până la care trebuie să plasese oferta de a vinde imobilul ce face obiectul partajului; vremelnicia: permiterea accesului în locuința părinților şi respectiv predarea cheilor de acces în locuință până la soluționarea definitivă a dosarului de partaj nr. ....../207/2021 aflat pe rolul Judecătoriei Caracal; precum şi neprejudecarea fondului cauzei; pe rolul Judecătoriei Caracal se află un dosar de partaj succesoral, prin cererea formulată acesta, în calitate de moştenitor rezervatar şi sezinar solicit doar accesul în imobilul părinților noştri decedați.

Reclamantul a solicitat admiterea cererii, cu cheltuieli de judecată.

În dovedirea cererii reclamantul a solicitat proba cu interogatoriul pârârtelor, înscrisuri şi proba testimonială cu martorul G..........P........... A..............., domiciliat în Caracal, str. N......... B......., nr.37, jud. Olt.

În drept, au fost invocate disp art. 976,978,1126 Cod Civil raportat la 996 și următoarele Cod Procedură Civilă.

A fost ataşată copia cererii de chemare în judecată ce face obiectul partajului.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 20 lei.

La data de 10.02.2022, pârâtele M.......... G........... şi D............R.......... A.............. au depus întâmpinare, însoţită de înscrisuri, respectiv copia sentinţei civile nr.1421/11.03.2013.

Prin întâmpinare pârâta D............. A............ R...............a invocat inadmisibilitatea acţiunii, cu motivarea că este proprietar exclusiv asupra unei părţi determinate din imobil.

Astfel, susţine pârâtă, că dreptul meu de proprietate este unul exclusiv, iar prezenţa sa în proces este determinată probabil de dorinţa de a lichida o pretinsă stare de indiviziune în care s-ar afla.

Precizează pârâta că eu nu are posesia decât asupra încăperilor ce sunt proprietatea sa , nelocuind în Caracal în mod stabil. În aceste condiții, fiind evident că în ceea ce o priveşte, că nu există aparența dreptului; neaflându-se în stare de indiviziune cu reclamantul și nu are calitate de moştenitor al autorilor.

Referitor la partea din imobil ce-mi aparţine, susţine pârâta D............R.......... A.............., că este cert că reclamantul nu poate avea niciun drept (nici măcar de folosinţă temporară) iar referitor la restul imobilului, nu poate fi obligată să asigure accesul acestuia într-un bun pe care nu îl deţine și asupra căruia nu are controlul.

Pârâta M.......... G..........., a apreciat că se impune a expune  adevărata situație de fapt, înainte de a-şi exprima opinia legat de cererea reclamantului.

 Astfel, susţine pârâta că este real că autorii acestora au decedat în urmă cu aproape un an, la fel de adevărat fiind că o mare parte a imobilului era utilizată de aceasta (în special în interesul societăţii pe care o administrez împreună cu soţul său) încă de circa 20 de ani.

 În acest sens,  susţine pârâta că  inclusiv anterior decesului autorilor, a utilizat subsolul pentru depozitarea de materii prime și o încăpere de la etaj pentru arhiva societăţii.

 Arată pârâta că reclamantul a fost plecat din țară o mare parte de timp și nu a mai locuiește în acel imobil de circa 13 ani, iar în clădirea ce face obiectul litigiului nu se mai regăsesc bunuri care să-i aparţină ( mai puţin câteva mese de biliard și câteva vitrine frigorifice) depozitate de peste 5 ani în locuinţă).

Precizează pârâtă că în intervalul 2020 și până în prezent, reclamantul a avut și are acces liber în curtea imobilului , la garajul ce-i aparţine şi la un vestibulul edificat la una din intrările în clădire. Totodată, susţine pârâta că oricâte ori a dorit reclamantul să aibă acces în clădire, i-a permis acest lucru, fără niciun fel de limitare.

Într-adevăr, susţine pârâtă că la acest moment nu a fost de acord ca reclamantul să dețină un acces liber, în absența sa, la întreg imobilul, motivul fiind unul evident: în clădire se află diferite bunuri îi aparţin, iar reclamantul nu reprezintă persoana în care să poată avea încredere astfel încât să poată poseda clădirea fără niciun control din partea sa.

Se arată de pârâtă că nu a înţeles care ar fi legătura dintre prevederile de drept substanţial invocate de reclamant și acțiunea sa; calitatea de moștenitor rezervatar și sezinar nu justifică în niciun caz urgenţa invocată de către acesta. După cum afirmă chiar prin acţiune, este evident că situația expusă există de circa 1 an, mai exact după decesul autorilor. În aceste condiții, urgenţa nu poate exista la momentul de faţă iar statutul de moștenitor sezinar nu justifică nici acesta necesitatea de a i se permite să aibă controlul total al imobilului.

Pârâta susţine că se impune a se constata că reclamantul nu justifică care ar fi interesul său de a beneficia de acest drept de acces, în contextul în care nu mai locuieşte în acel imobil, iar pretinsa necesitate de a realiza fotografii necesare vânzării imobilului nu poate fi reţinută ca justificând un interes legitim care susţine cererea sa. Susţine pârâta că este cert că fotografiile respective puteau fi obţinute din anunţul postat de acestea pe internet încă de acum circa 30 de zile sau se putea realiza altele , dacă i se solicita să asigure accesul în clădire (deși planșele foto realizate din exterior puteau fi suficiente pentru un anunţ de imobiliare).

Apreciază pârâta că raportat la condițiile impuse de lege, nu este îndeplinită în principal condiţia urgenţei, întrucât existenţa unui termen la data de 30.03.2022 nu confirmă că în lipsa asigurării accesului în imobil reclamantul sau construcţia s-ar afla în postura de a suferi prejudicii. Mai mult imobilul este deja publicat spre vânzare, cu expunerea unor fotografii , ce se aflau de altfel la dispoziţia reclamantului.

Arată pârâta că  în cazul în care instanța ar considera ca admisibilă cererea reclamantului, cred că este necesar să se aibă în vedere că nu pot avea obligaţia de a-i preda acestuia cheile imobilului, ci eventual o cheie de acces. Totodată, în mod sigur nu poate beneficia de dreptul de acces în întreg imobilul , având în vedere că o parte a acestuia este utilizată pentru depozitarea unor bunuri personale sau ale societăţii.

În dovedirea celor expuse pârâta înţelege să se folosească de proba cu acte, interogatoriul reclamantului şi audierea martorei M........... E............., din Caracal, str. N......... B......., nr. 1B, jud. Olt.

La termenul din data de 22.03.2022, instanța a procedat la administrarea probei cu interogatoriu reclamantului M.............. G........si paratei M.......... G..........., ale căror răspunsuri au fost consemnate si atașate la dosarul cauzei.

Instanța, fata de răspunsurile date la interogatoriu a precizat ca nu se mai imune administrarea probei testimoniale cu martorii încuviințați părților nemaifiind pertinente si utile cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Reclamantul M.......... G...........a chemat în judecată pe pârâtele M.......... G........... şi D............R.......... A.............., solicitând ca pe calea ordonanței președințiale să fie obligate acestea să-i permită accesul în locuința părinților săi, situată în Caracal, str. L..........., nr.31, jud. Olt, ce face în prezent obiectul dosarului nr. ....../207/2021 aflat pe rolul Judecătoriei Caracal, la completul C6, cu termen de judecată la data de 30.03.2022, precum şi  obligarea pârâtelor să-i predea cheile de acces în locuință până la soluționarea definitivă a dosarului de partaj succesoral nr. ........../207/2021.

Instanța reține, că ordonanța președințială,  procedură specială, conform Codului de Pr. Civilă este o instituţie juridică cu norme specifice.

Potrivit art. 997 Cod procedura civila, instanța va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Totodată, art.997 alin.5 din CPC stabilește că pe calea ordonanței președințiale nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond şi nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situaţiei de fapt.

În speţă, instanța  apreciază că  sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate a ordonanței președințială, respectiv aparența dreptului, caracterul provizoriu al măsurii (până la soluționarea definitivă a dosarului nr. nr......./207/2021 având ca obiect partaj judiciar), precum şi neprejudecarea fondului prin măsura luată.

Instanta luând  spre observare dosarul nr. ........../207/2021, avand ca obiect partaj judiciar , constata ca reclamantul M.............. G........detine ¼  din imobilul casa de locuit situat in mun. Caracal, str. L..........., nr. 31, Judetul Olt, conform testamentului autentificat sub nr. 5476 din 21.11.2007 de Notar public Lepadatu Ilie, iar parata M.......... G........... detine de asemenea cota de ¼ din imobilul casa de locuit situat in mun. Caracal, str. L..........., nr. 31, Judetul Olt, conform testamentului autentificat sub nr. 3988 din 11.10.2010 de Notar public Lepadatu Ilie, ambele testament fiind testate de autoarea M......... M...........

Se retine ca parata M.......... G..........., mai detine si cota de ¼ din din imobilul casa de locuit situat in mun. Caracal, str. L..........., nr. 31, Judetul Olt, testat de autorul M.......... N.......

De asemenea, mai constata instanta ca parata D........... R............. A............, detine  conform sentintei civile nr. 1421 din 11.03.2013 pronunțată in dosarul nr. ....../207/2013 de Judecatoria Caracal, doua camere si baia situata la etajul imobilului din mun. Caracal, str. L..........., nr. 31, Judetul Olt, fiind proprietatea exclusiva a acesteia.

Cu privire la urgență, instanţa  reţine că şi aceasta condiție  este îndeplinită, in sensul că până la pronunțarea definitivă a fondului cauzei, dosarul nr. ........../207/2021, avand ca obiect partaj judiciar  reclamantul trebuie sa aibă posibilitatea pătrunderii in acest imobil succesoral in vederea întocmirii  de fotografii ale imobilului pentru postarea la vânzare și pentru a prezenta imobilul unor eventuali cumpărători, in situația in care in cadrul procesului de partaj ce formează obiectul dosarului ........../207/2021, părțile au fost de acord ca imobilul sa fie scos la vânzare in vederea obținerii unui pret in raport de care sa fie despăgubit reclamantul M.............. G........in proporția cotei parți deținute din acest imobil. 

În ceea ce privește condiția caracterului provizoriu şi aceasta este îndeplinită întrucât măsură urmează a fi dispusă de către instanţă până la soluționarea definitivă a dosarului de partaj ........../207/2021, a cărui dată certă de soluționare este necunoscută în prezent părţilor, astfel că, avându-se în vedere necesitatea fotografierii încăperilor acestuia in vederea postării la vânzare și pentru a prezenta imobilul unor eventuali cumpărători, instanța apreciază că si accesul reclamantului în imobil şi predarea unui rând de chei  este imperios necesar tocmai în vederea emiterii unor oferte de pret, necesare stabilirii contravalorii sultei, pe care reclamantul urmează sa o primească de la celelalte parti.

Cum această măsură urmează a fi luat pe această perioadă, menționată mai sus, instanţa constată că este îndeplinită şi condiţia neprejudecării fondului.

Instanța reține,  din răspunsurile date la întrebările suplimentare la interogatoriu luat pârâtei ca aceasta in prima faza a fost de acord sa-i permită accesul reclamantului si sa-i preda un rând de chei necesare intrării in imobil , pentru ca ulterior sa se răzgândească si sa infirme cea ce a declarat la întrebarea din interogatoriu ce i s-a luat in acest sens .

Pentru aceste considerente, instanța va admite cererea de ordonanță președințială si va obliga ca pârâta M.......... G..........., să-i permită reclamantului M.............. G........, accesul în imobilul succesoral situat în Caracal, str. Str. L..........., nr. 31,  județul Olt și să-i predea un exemplar al cheilor de acces în acest imobil, cu excepția celor doua camere si baia situata la etajul imobilului situat in mun. Caracal, str. L..........., nr. 31, Judetul Olt, care este proprietatea exclusivă a paratei D........... R............. A............, ( fost Stanica), conform sentinței nr. 1421 din 11.03.2013.

Va obliga parata M.......... G..........., la plata sumei de 1020 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata catre reclamantul Mitrica Gabriel.

Conform art. 997 alin. (3) Cpc, la cererea reclamantului, instanţa va putea hotărî ca executarea să se facă fără somaţie sau fără trecerea unui termen.

Postat 04.04.2022