Încuviințare executare silită contract de credit în sistem on-line.

Sentinţă civilă *** din 09.04.2019


Conținut speță: Încuviințare executare silită contract de credit la distanță. Certificatul calificat de semnătură electronică al părţilor contractante nu reprezintă o condiție pentru încheierea valabilă a acestui tip de contracte.

Rezumat: Prin completarea online a unei cereri de acordare credit urmată de procesarea imediată și transferul sumei solicitate în contul clientului solicitant se încheie un contract de credit în sistem on-line ce constituie titlu executoriu, potrivit art. 120 din OUG nr. 99/2006 .

Certificatul calificat de semnătură electronică al părţilor contractante nu reprezintă o condiție pentru încheierea valabilă a acestui tip de contracte.

În fapt, instanţa reţine că, contractul de credit nr. FERRATUM 269184, a fost încheiat între FR I.F.N. S.A, în calitate de creditoare, şi SEA în calitate de debitoare. Astfel, din înscrisurile aflate la dosar instanţa apreciază că este cert că s-a încheiat un contract de credit acordat în sistem on-line caz în care cererea de acordare credit a fost procesată pe loc, de îndată, iar suma împrumutată a fost transferată imediat în contul clientului solicitant. Debitorul a completat în mod corespunzător cererea de creditare cu datele sale personale, i s-a pus la dispoziţie termenii generali şi condiţiile speciale de creditare (fiind bifată de către împrumutat căsuţa corespunzătoare din document ce atestă acest lucru), şi a fost atenţionat asupra perioadei de creditare.

Plecând de la aceste premise, se reţine că între debitoare şi instituţia financiară nebancară s-a încheiat un contract de credit la distanță, contract reglementat de prevederile OG nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind servicii financiare, cu precizarea că potrivit prevederilor art. 3 lit. a din acest act normativ, ce definesc termenii şi expresiile utilizate în textul de lege incident, prin contract la distanţă se înţelege contractul de furnizare de servicii financiare încheiat între un furnizor şi un consumator în cadrul unui sistem de vânzare la distanţă sau al unui sistem de furnizare de servicii organizat de către furnizor care utilizează în mod exclusiv înainte şi la încheierea acestui contract una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță, noţiune prin care se înţelege orice mijloc care fără a necesita prezenţa fizică simultană a celor două părţi consumator şi furnizor poate fi folosit pentru comercializarea ori promovarea la distanţă a serviciilor financiare.

Ca atare, cum în cauza dedusă judecăţii a fost efectuat efectiv transferul bancar, fiind depusă suma împrumutată în contul debitorului, aşa cum rezultă din înscrisurile aflate la dosar, se concluzionează că între părţi s-a încheiat un veritabil contract de credit în sensul dispoziţiilor art. 120 din OUG nr. 99/2006 şi care constituie astfel un titlu executoriu ce poate fi pus în executare.

In ceea ce priveşte certificatul calificat de semnătură electronică al părţilor contractante, se apreciază că acesta nu este necesar în condiţiile în care raportul juridic dintre creditoare si debitoare s-a materializat într-un contract încheiat la distanţă (debitorul a optat pentru un credit on-line, cererea de împrumut fiind astfel procesată pe loc iar suma solicitată transferată în contul indicat de clientul solicitant) iar potrivit art. 8 din O.G. 85/2004 „Dacă părţile nu au convenit altfel, momentul încheierii contractului la distanţă privind serviciile financiare îl constituie momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa.”

Prin urmare, se apreciază că instituţia contractelor încheiate la distanţă, nu obligă părţile raportului juridic să semneze electronic contractele, legislaţia în materie stabilind în mod precis modalitatea specifică de încheiere a unor astfel de contracte, specificul reglementarii contractelor semnate la distanţă fiind tocmai lipsa semnăturii olografe, datorată tehnicilor de comunicare la distanţă de care face vorbire art. 3 lit. a din O.G. 85/2004.

Aşadar, din faptul că creditoarea a dat aviz favorabil pe cale electronică cererii de credit în discuţie şi din împrejurarea virării în contul debitoarei a sumei solicitate rezultă că înţelegerea a fost acceptată în condiţiile punctual statornicite, fără a se impune existenţa a unui certificat calificat de semnătură electronică. Pentru aceste motive, în baza textelor de lege sus menţionate, cu aplicarea şi a art. 666 Cod procedură civilă, modificat prin O.U.G. nr. 1/2016, instanţa urmează a încuviinţa executarea silită, cu enumerarea corespunzătoare în prezenta încheiere a elementelor prevăzute de art. 666 alin. 3 C.pr.civ.