Ordonanţă de plată

Sentinţă civilă 50 din 05.05.2021


Dosar nr. xxx/297/2019 ordonanţă de plată

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SĂVENI – JUDEŢUL XXXXXXXX

Şedinţa publică  din data de  xx.xx.2019

PREŞEDINTE – Xxxxx XXXXXX

GREFIER – XXXXXXXX XXXXXX

SENTINŢA CIVILĂ NR. xxx

La ordine pronunţarea asupra acţiunii civile având ca obiect ordonanţă de plată, formulată de creditorul I.I. AXXX CXXXXX,  în contradictoriu cu debitoarea  UXXXX AXXXXXX TXXX OXXXX SXXXXX.

Procedură fără citarea părţilor.

Dezbaterile asupra fondului s-au desfăşurat în şedinţa publică din data de 21.08.2019, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când instanţa având nevoie de timp mai îndelungat pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de  05.09.2019, 20.09.2019, apoi la data de 04.10.2019.

INSTANŢA,

Asupra cauzei civile de faţă:

Prin cererea de chemare în judecata înregistrată pe rolul Judecătoriei Săveni  la data de 07.03.2019,  creditoarea I.I. AXXXX CXXXXXXX, prin reprezentant AXXX CXXXXXX,  în contradictoriu cu debitoarea UXXXX AXXXXXX TXXX OXXXX SXXXXX, a solicitat obligarea acesteia din urmă la plata sumei de 97.388 lei,  reprezentând contravaloarea serviciilor prestate conform contractului de prestări servicii nr. YYY din YY.YY.2013 şi neachitate, la care se va adăuga dobânda legală calculată la această sumă, de la data scadenţei facturii nr. YYY din 14.03.2016 şi până la plata integrală a debitului. 

În motivare, creditoarea a arătat, în esenţă că, în fapt, la data de 10.09.2013,  a încheiat cu UXXXX AXXXXXX TXXX OXXXX SXXXXX, contractul de prestări servicii nr. YYY, având ca obiect realizarea de măsurători topografice şi de identificare a tarlalelor/parcelelor din cadrul UXXXX AXXXXXX TXXX OXXXX SXXXXX pentru realizarea documentaţiei necesară aplicării Legii nr. 165/2013.

A menţionat creditoarea că, după finalizarea lucrării şi predarea acesteia către beneficiar, a emis factura nr. YYY/14.03.2016, în valoare de 97.388 lei, reprezentând contravaloare prestări servicii conform contractului nr. XXXX/10.09.2013 şi a comunicat-o beneficiarului pentru a fi plătită, însă acesta i-a răspuns prin adresa nr. 3365/18.03.2016 că nu se poate accepta la plată factura, deoarece, lucrările prevăzute în contractul nr. XXXX/10.09.2013, nu au fost efectuate în termenul de 6 luni prevăzut în respectivul contract, iar documentaţia nu a fost întocmită conform prevederilor legale.

Reprezentantul creditoarei a  precizat că s-a adresat cu cerere la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară XXXXXXXX, prin care a solicitat răspuns la o serie de întrebări ce vizau motivele pentru care s-a refuzat plata facturii, iar în răspunsul de la OCPI XXXXXXXX, comunicat cu adresa nr. 1465/01.03.2018, se arată clar că documentaţia a fost întocmită în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. 2 din HG nr. 401/2013, că documentația întocmită conține 9 anexe (din care una grafică) care sunt semnate de către reprezentanţii UXXXX AXXXXXX TXXX OXXXX SXXXXX, reprezentanții Romsilva, Instituția Prefectului și reprezentanții OCPI, astfel realizându-se și recepția lucrării, lucrarea întocmită de creditoare fiind  predată de către beneficiar către OCPI XXXXXXXX și avizată favorabil de acest oficiu prin referatul nr. 1135/27.05.2015.

A mai precizat creditoarea că, deși se invocă de către debitoare ca motiv de neplată a contravalorii serviciilor prestate, faptul că factura pentru plata acestor servicii a fost emisă după data expirării contractului, în fapt, între părţi a intervenit o prelungire tacită a duratei contractului, ce rezultă chiar din împrejurarea că avansul de 10.000 lei solicitat de către creditoare a fost achitat de către beneficiar la data de 30 mai 2014, după expirarea celor 6 luni stabilite ca durată a contractului,  valoarea totală a serviciilor prestate în baza contractului fiind de 106.128 lei. De asemenea, apreciază că lucrarea a fost corect întocmită, fiind acceptată și avizată de OCPI XXXXXXXX şi de Centrul Naţional de Cartografie şi fiind introdusă în Baza Naţională de Date. 

Creditoarea susţine că a urmat procedura prevăzută de art. 1014 CPC, debitoarea fiind notificată în repetate rânduri în vederea executării integrale si imediata a obligaţiilor sale însă, nici până la data sesizării instanței aceasta nu şi-a îndeplinit obligaţiile scadente asumate prin contractul încheiat.

În consecinţă, având în vedere faptul că creditoarea deţine în contradictoriu cu debitoarea UXXXX AXXXXXX TXXX OXXXX SXXXXX o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, astfel cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar, a solicitat emiterea unei ordonanţe de plată prin care aceasta din urmă să fie obligată la plata sumei totale de 97.388 lei reprezentând debit principal şi la plata  dobânzii calculată conform prevederilor contractuale din contractul de prestări servicii nr. YYYY/10.09.2013.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 1014 şi urm. Cod procedură civilă.

În dovedirea cererii s-a solicitat încuviinţarea administrării probei cu înscrisuri.

La cerere au fost atașate înscrisuri (filele 12-42) și dovada comunicării somației prev. de art. 1015 alin. 1 Cod proc. civilă.

Debitoarea UXXXX AXXXXXX TXXX OXXXX SXXXXX a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca nefondată a cererii, cu cheltuieli de judecată.

A susţinut debitoarea că art. 1014 alin. 1 Cod proc. civ. instituie anumite condiţii de admisibilitate ale procedurii de ordonanţa de plata, respectiv existenta unei creanţe certe, lichide si exigibile constând in obligaţia de plata a unor sume de bani, creanţa sa izvorască dintr-un contract civil constatat printr-un înscris, înscrisul sa fie însusit de parti prin semnătură, condiţii care în prezenta cauză nu sunt îndeplinite.

S-a arătat în întâmpinare că  între parti s-a semnat contractul de prestări servicii nr. YYYY/10.09.2013, cu o durată  de 6 luni, iar la data de 14.03.2016, creditoarea a comunicat debitoarei factura fiscala nr. YYY/14.03.2016, precizând ca si-a îndeplinit întocmai obligaţiile contractuale, însă potrivit art. 4, pct. 4.3 din contractul de prestări servicii nr. YYYY/10.09.2013 încheiat între părţi, emiterea facturii fiscale urma a se face cu condiţia existentei documentaţiei întocmită de comisia stabilita pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 165/2013, iar potrivit art. 5, pct. 5.1, lit. b dîn contract, prestatorul de servicii se obliga sa respecte procedura de lucru a comisiei de iventariere a terenurilor din care face parte, procedura ce prevede obligaţia de efectuare de măsurători topografice si de identificare a parcelelor cadastrale din cadrul UXXXX AXXXXXX TXXX OXXXX SXXXXX pentru aplicarea legii nr. 165/2013, precum si obligaţia transpunerii, in format digital, pe ortofotoplan, a limitelor terenurilor inventariate sub forma unei polilinii inchise, in sistem naţional de protecţie, in format dxf si obligaţia întocmirii anexelor prevăzute de HG nr. 401/2013, obligaţii care, consideră debitoarea, că nu au fost îndeplinite.

 A mai susţinut debitoarea că reprezentantul creditoarei a efectuat din birou toata documentaţia necesara pentru aplicarea Legii nr. 165/2013, fără efectuarea măsurătorilor in teren, astfel că întreaga documentaţie întocmită nu poate certifica situaţia reala din teren.

S-a mai arătat în întâmpinare că nerespectând aceste dispoziţii contractuale,  creditoarea a procedat la emiterea facturii nr. YYY/14.03.2016, fara a fi îndeplinita condiţia prevăzută de art. 4, pct. 4.3 teza a-ll-a din contract, respectiv fără a exista documentaţia care sa certifice situaţia reala din teren prin efectuarea de măsurători si prin identificarea în teren a parcelelor cadastrale din cadrul UXXXX AXXXXXX TXXX OXXXX SXXXXX pentru aplicarea Legii nr. 165/2013, fără a se face dovada transpunerii în format digital, pe ortofotoplan a limitelor terenurilor inventariate pentru introducerea în sistemul naţional, în format dxf, fără a se încheia proces verbal de recepţie a lucrărilor efectuate din care sa rezulte ca lucrările au fost efectuate in conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013 si a HG nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2013.

Deasemenea, a apreciat debitoarea că obligaţiile contractuale nu au fost îndeplinite in termenul de 6 luni, prevăzut la secţiunea „ durata contractului,, si nici nu s-a solicitat printr-o notificare scrisa prelungirea contractului de către creditoare, asa cum se prevede la art. 2 din contract, astfel ca, la momentul emiterii facturii sus menţionate, contractul in baza caruia s-a emis factura era încetat prin ajungerea la termen, potrivit art. 7, pct. 7.1.1.

Analizând cererea de emitere a ordonanței de plată formulată de către creditoare și dispozițiile legale incidente, instanţa reţine următoarele:

În fapt, între părți, s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. YYY din 10.09.2013 (filele 14-16 dosar), al cărui obiect (menționat la pct. 1 din contract) l-a reprezentat realizarea de către creditoare a serviciilor de măsurători topografice și de identificare a tarlalelor/parcelor din cadrul UXXXX AXXXXXX TXXX OXXXX SXXXXX pentru aplicarea Legii nr. 165/2003.

La pct. 2 din contract s-a prevăzut că durata contractului  este de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților și că încetează la expirarea acestei perioade, dacă părțile nu decid prelungirea duratei inițiale.

S-a mai prevăzut în același contract la pct. 3 și 4 că serviciile ce urmează a fi prestate se referă la suprafața de 5966 ha teren și că prețul pentru serviciile ce urmează a fi prestate este de 18 lei/ha, prețul urmând a se plăti în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii.

Lucrarea ce a făcut obiectul contractului a fost predată beneficiarului și a fost înaintată de către UXXXX AXXXXXX TXXX OXXXX SXXXXX, cu adresa din 20.04.2015 (fila 20) către OCPI XXXXXXXX, fiind înregistrată la acest oficiu sub nr. 3436 din 22.04.2015.

Ulterior, s-a emis de către creditoare factura nr. YYY din 14.03.2016, pentru plata sumei de 97388 lei reprezentând contravaloare servicii prestate în baza contractului nr. YYY din 10.09.2013, ce a fost transmisă către debitoare, factură a carei plată a fost refuzată de către aceasta din urmă, cu motivația că lucrările ce au făcut obiectul contractului nu au fost efectuate în termen, că a expirat durata contractului prin ajungerea la termen și au fost invocate diferite deficiențe ale lucrării întocmite de către creditoare., deficiențe ce au fost reiterate și prin întâmpinarea depusă la dosar.

 În drept, potrivit prevederilor art. 1014 Noul Cod procedură civilă, procedura ordonanţei de plată se desfăşoară la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate printr-un contract civil, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Prin urmare, pentru ca o cerere de emitere a ordonanţei de plată să fie admisibilă este necesar să existe o creanță constând în obligația debitorului de a plăti o sumă de bani, creanţa să fie certă, lichidă şi exigibilă și, să fie constatată printr-un înscris ori determinată potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Potrivit art. 1021 alin. 1 și 2 Cod procedură civilă ”(1) Dacă debitorul contestă creanța, instanța verifică dacă contestația este întemeiată, în baza înscrisurilor aflate la dosar și a explicațiilor și lămuririlor părților. În cazul în care apărarea debitorului este întemeiată, instanța va respinge cererea creditorului prin încheiere;(2) Dacă apărările de fond formulate de debitor presupun administrarea altor probe decât cele prevăzute la alin. (1), iar acestea ar fi admisibile, potrivit legii, în procedura de drept comun, instanța va respinge cererea creditorului privind ordonanța de plată prin încheiere”.

Analizând apărările formulate de către debitoare prin întâmpinare, instanța constată următoarele:

Prin contractul de prestări servicii nr. YYYY din 10.09.2013 (filele 14-16 dosar), al cărui obiect l-a reprezentat realizarea de către creditoare a serviciilor de măsurători topografice și de identificare a tarlalelor/parcelor din cadrul UXXXX AXXXXXX TXXX OXXXX SXXXXX pentru aplicarea Legii nr. 165/2003, s-au stabilit durata contractului, prețul contractului, obligațiile părților etc.

La data încheierii contractului nu s-a plătit niciun avans, iar la data de 04.03.2014 a fost înregistrată la Primăria orașului SXXXXX cererea formulată de către reprezentantul creditoarei – inc. XXXXX XXXXXXXXX- prin care solicita plata unui avans și aducea la cunoștință împrejurarea că pentru finalizarea lucrării mai este necesară o perioadă de aproximativ 4 luni de zile. La data de 11.03.2014 creditoarea I.I. AXXXX CXXXXXXX a emis factura nr. 115 pentru suma de 10.000 lei, reprezentând avans conform contractului nr. XXXX din 10.09.2013 (fila 18), suma fiind achitată de către debitoare la data de 30.05.20145 (fila 19), după data expirării duratei contractului.

În baza acestui contract, între părți s-au derulat relații contractuale pe o durată mai lungă decât cea stabilită inițial (de 6 luni), prelungirea relațiilor contractuale și a termenului de întocmire a lucrării ce a făcut obiectul contractului fiind determinată, astfel cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar (filele 29-36), de mai multe modificări ale normelor de întocmire a anexelor 1-9 ce urmau a fi transmise Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ce au intervenit în perioada în care urma să fie întocmită lucrarea ce a făcut obiectul contractului. Astfel, din înscrisurile depuse la dosar rezultă că în perioada ulterioară celor 6 luni de zile prevăzute ca durată a contractului, între debitoare și creditoare s-a purtat corespondență prin email, s-au formulat din partea debitoarei solicitări de completare sau refacere a unor anexe conform noilor norme comunicate de către ANCPI.

În cele din urmă, la data de 21.04.2015, creditoarea a depus lucrarea întocmită UXXXX AXXXXXX TXXX OXXXX SXXXXX, documentația conținând 9 anexe (fila 61 vol. I), toate anexele fiind semnate atât de către reprezentantul creditoarei, cât și de către reprezentanții debitoarei, respectiv, de către președintele comisiei XXXX și de către secretar (filele 62-69 vol. I), iar cu adresa nr. 3436/22.04.2015, UXXXX AXXXXXX TXXX OXXXX SXXXXXa înaintat către OCPI XXXXXXXX documentația întocmită de către I.I. XXXXX XXXXXXXXX, prin referatul nr. 1135/27.04.2015 emis de către OCPI XXXXXXXX respectiva documentație fiind avizată, făcându-se mențiune în conținutul referatului că sunt avizate anexele 1-9, certificându-se corectitudinea calculului analitic al suprafețelor restituibile și introducerea acestora în baza de date a sistemului integrat de cadastru și carte funciară. 

Din înscrisul depus de către creditoare la fila 27 vol I dosar, rezultă că susținerile debitoarei, în sensul că lucrarea întocmită de către creditoare nu a respectat normele stabilite prin H.G. 401/2013, nu sunt întemeiate, OCPI XXXXXXXX confirmând prin adresa nr. YYYY din 01.03.2018, faptul că documentația a fost întocmită corect, în conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. 2 din H.G. nr. 401/2013, că respectiva documentație cuprinde 9 anexe din care una grafică, anexe ce au fost semnate de către președintele și secretarul comisiei (primarul și secretarul UXXXX AXXXXXX TXXX OXXXX SXXXXX), că anexa grafică nr. 9, în format dxf a fost transmisă Centrului Național de Cartografie, a fost verificată, admisă și introdusă în baza națională de date, că anexa nr. 9 reprezintă forma digitală a geometriilor terenurilor inventariate precum și a rezervelor calculate și faptul că documentația a fost întocmită în conformitate cu prevederile legale și a fost recepționată de către OCPI XXXXXXXX prin referatul nr. YYYYY din 27.04.2015. 

În legătură cu susținerea debitoarei în sensul că lucrarea a fost întocmită după expirarea duratei contractului, instanța apreciază că, prin înscrisurile depuse la dosar din care rezultă că după expirarea duratei contractului debitoarea a solicitat completarea sau refacerea unor anexe în conformitate cu modificările intervenite și comunicate de către ANCPI (filele 33-36 vol I), s-a făcut dovada că, chiar debitoarea a înțeles să prelungească în mod tacit durata contractului, cât timp după expirarea duratei acestuia, a înțeles să solicite creditoarei prestarea în continuare a serviciilor ce au făcut obiectul contractului, iar ulterior a primit și recepționat documentația și a înaintat-o la OCPI XXXXXXXX. Acest aspect este confirmat și de înscrisul depus la fila 37 dosar -vol. I, din care rezultă că la data de 14.05.2015, UXXXX AXXXXXX TXXX OXXXX SXXXXXa comunicat Instituției Prefectului Județul XXXXXXXX faptul că, pentru a încheia operațiunea de inventariere a terenurilor conform Lg. 165/2013, are contract încheiat cu un specialist topograf și că valoarea contractului este de 106.128 lei, din acest răspuns rezultând că la data de 14.05.2015 debitoarea considera contractul încheiat cu creditoarea ca fiind în derulare, acest lucru fiind posibil doar printr-o prelungire, în mod tacit, a duratei contractului încheiat la data de 10.09.2013.

Față de toate aceste considerente, instanța constată că apărările debitoarei nu presupun administrarea altor probe decât înscrisurile aflate la dosar și explicațiile și lămuririle ce au fost date de către părți prin cererile depuse la dosar și în urma analizării probelor administrate constată că apărările sunt  neîntemeiate și le va respinge.

În ceea ce priveşte cele trei caractere ale creanţei pretinse de către creditoare, instanţa  are în vedere că, potrivit art.  663 alin. 2 Noul Cod procedură civilă, o creanţă este certă atunci când existenţa acesteia rezultă din însuşi actul de creanţă şi este lichidă, potrivit art. 662 alin. 3 din acelaşi act normativ, atunci când obiectul ei este determinat sau când este determinabil cu ajutorul actului de creanţă ori cu ajutorul altor înscrisuri care, fie emană de la debitor, fie sunt recunoscute de acesta ori îi sunt opozabile în baza unei dispoziţii legale sau a dispoziţiilor prevăzute în actul de creanţă.

 Conform art. 663 alin. 4 Noul Cod procedură civilă, creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată. 

 Coroborând toate aceste dispoziţii legale menţionate mai sus, instanţa apreciază că, în ceea ce priveşte creanţa în valoare de 97388 lei reprezentând debit principal, sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei de plată.

Astfel, creanţa are caracter cert, existenţa ei rezultând din contractul nr. XXXX din 10.09.2013 încheiat între părți, în baza căruia a fost emisă inițial factura nr. 115 din 11.03.2014 și ulterior factura nr. 139/14.03.2016.

Creanţa creditoarei este lichidă, câtimea ei fiind determinabilă conform celor prevăzute la pct. 3 și 4 din contractul încheiat între părți si chiar determinată prin factura fiscală nr. 139 emisă de creditoare la data de 14.03.2016 şi depusă în copie la dosar şi priveşte suma datorată de debitoare  cu titlu de contravaloare prestări servicii în  baza  contractului de prestări servicii nr. XXXX/10.09.2013.

Creanţa este exigibilă,  termenul de scadenţă stipulat în contract, la pct. 4.3 şi însuşit de către debitoare fiind împlinit la data formulării cererii de chemare în judecată, având în vedere că, s-a probat existența documentației ce a făcut obiectul contractului cel mai târziu la data de 22.04.2015, când a fost înaintată de către debitoare către OCPI XXXXXXXX și emiterea facturii la data de 14.03.2016, factură de care debitoarea a luat cunoștință la data primirii (18.03.2016 - fila 24 vol I) chiar dacă a refuzat plata ei.

Faţă de cele expuse, instanţa în temeiul art. 1030 Noul Cod procedură civilă, va admite cererea formulată de creditoare şi va soma pe debitoare să plătească creditoarei suma de 97.388 lei cu titlu de debit reprezentând contravaloare factură neachitată.

Cât priveşte termenul de plată, în raport de dispoziţiile art. 1021 alin. 3 din Noul Cod procedură civilă, instanţa va stabili ca acesta să fie de 20 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe. 

În ceea ce priveşte obligarea debitoarei la plata creanţei accesorii celei principale, având ca obiect dobânda legală aferentă sumei datorate, de la data comunicării facturii și până la data plăţii efective a acesteia,  instanţa reţine că cererea este întemeiată doar în parte, pentru perioada cuprinsă între data scadenței facturii neachitate și data plății efective, având în vedere că în contract s-a stipulat un termen de plată de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, prevedere contractuală legitimă, ce reprezintă o măsură a diligenţei părţilor la încheierea contractului şi în vederea executării lui şi, totodată, o concretizare a principiului libertăţii contractuale.

Va lua act că nu s-a solicitat de către creditor obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecată în cadrul acestui litigiu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 Admite în parte cererea pentru emiterea ordonanţei de plată formulată de creditoarea I.I. AXXXXX CXXXXXXX, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. YYYY/YYYY/2010, cod fiscal YYYYYYYY cu sediul social în mun. XXXXX, str. XXXXXXX nr. Y, judeţul XXXXXX, cu domiciliul procesual ales la Cabinet Avocat „XXXXX XXXX”, cu sediul în mun. XXXXX , str. XXXX nr. YY, sc. X, et.Y ap.Y jud. XXXXXX, împotriva debitoarei UXXXX AXXXXXX TXXX OXXXX SXXXXX, cu sediul în oraş XXXXX, str. XXXXX nr. Y, judeţul XXXXXXXX 

Obligă debitoarea ca în termen de 20 zile de la comunicarea prezentei ordonanţe să achite creditoarei suma  de  97388 lei reprezentând contravaloarea serviciilor prestate conform contractului de prestări servicii nr. XXXX din 10.09.2013 şi neachitate, la care se va adăuga dobânda legală calculată la această sumă, de la data scadenţei facturii nr. 139 din 14.03.2016 şi până la plata integrală a debitului.

Ia act că nu s-a solicitat de către creditoare obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecată în cadrul acestui litigiu.

Executorie.

Cu drept de a formula cerere de anulare în termen de 10 zile de la comunicare, cerere care se soluţionează în completul prevăzut de art. 1024 alin. 4 Cod procedură civilă.

Pronunţată azi, 04.10.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

PREŞEDINTE,  GREFIER,

Red. XXX

Tehn. XX./XXX

4 ex./24.12.2019