Suplinirea consimțământului pârâţilor necesar reclamanţilor în vederea obținerii autorizației de autorizației de construire

Sentinţă civilă 2372 din 25.03.2022


Asupra acţiunii civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Ploieşti sub nr. ___________la data de_________, reclamanţii______________, în contradictoriu cu pârâţii_______________________, au solicitat instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispuna suplinirea acordului paratilor, in calitate de proprietari ai imobilului invecinat din mun. Ploiesti, str. Popa Farcas nr. 34, jud. Prahova, pentru construirea imobilului “locuinta unifamiliala cu garaj si imprejmuire teren” pe terenul proprietatea reclamantilor situat in mun. Ploiesti, str. Popa Farcas nr. 32, jud. Prahova.

În motivare, reclamantii au aratat ca reclamantii sunt coproprietari ai imobilului situat in Ploiești, strada Popa Farcas, nr. 23, județ Prahova, conform Contractului de vanzare nr. 3692/_______, imobil ce este format din teren in suprafața de 300 mp (din acte) si 292 mp la măsurători si locuința C1 cu suprafața construita de 82 mp.

Au precizat reclamantii ca imobilul proprietatea reclamantilor, se afla situat in imediata vecinătate a proprietății paratilor, proprietățile partilor avand o latura comuna, astfel cum reiese si din planșele foto atașate.

Reclamantii au mentionat ca, în data de__________, a fost eliberat Certificatul de urbanism nr. 1827 de către Primăria Municipiului Ploiești, in urma solicitărilor reclamantilor care isi doresc sa desființeze construcția existenta pe acest teren si sa edifice o construcție noua cu destinația de locuința + garaj si sa imprejmuiasca terenul.

Reclamantii au aratat ca cererea de emitere a autorizației de construire trebuie sa fie insotita si de alte documente, printre care se regăsește si acordul vecinilor exprimat in forma autentica, declarație autentica obligatorie pentru construcțiile noi, amplasate adiacent construcțiilor existente sau in imediata lor vecinătate, cum este cazul si in speta, întrucât toate imobilele de pe str. Popa Parcas sunt situate in aceasta modalitate.

Deși parații au beneficiat de acordul fostului proprietar al imobilului reclamantilor de a-si edifica o construcție noua, au sustinut reclamantii ca paratii nu au răspuns solicitării reclamantilor de a-si oferi, la rândul lor, acordul in fata notarului public.

Fata de refuzul indirect al paratilor, reclamantii au fost nevoiti sa se adreseze instanței de judecata, formulând prezenta acțiune, conform art. 27 alin.  6 din Ordinul nr. 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor Metodogice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În consecința, fata de situația de fapt expusa, avand in vedere refuzul nejustificat al paratilor de a-si da acordul, in forma autentica, pe costurile reclamantilor, in ceea ce privește construirea locuinței noi si împrejmuirii terenului, au solicitat reclamantii admiterea cererii si suplinirea acordului paratilor, in calitate de coproprietari ai imobilului învecinat din Ploiești, str. Popa Farcas, nr. 34, județ Prahova, acord necesar edificarii locuintei unifamiliale cu garaj si imprejmuire teren, in favoarea reclamantilor si pe terenul acestora.

În drept, au invocat dispozitiile art 555 Cod civil, disp. Legii nr. 50/1991, Ordinul nr. 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a Legii nr. 50/1991.

În dovedire, au depus inscrisuri (filele 9-25) si au solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri si interogatoriul paratilor.

În data de_________, paratii au formulat intampinare, prin care au solicitat respingerea cererii ca neintemeiata, cu cheltuieli de judecata.

În motivare, paratii au aratat ca reclamantii au dobândit dreptul de proprietate asupra bunului imobil, teren si construcție existenta, in regim de parter, în data de 12.08.2018, ca, la acea data, paratii aveau edificata pe terenul proprietatea lor, construcția C4, cu destinație de locuința, în suprafața construita la sol de 120 mp, regimul de înălțime al acesteia fiind D (demisol) + P (parter) + 1 ( etaj ) + M (mansarda si terasa descoperita).

Au precizat paratii ca toate lucrarile de construire au fost realizate legal, în baza autorizației de construire, inclusiv in ceea ce privește obținerea acordului prealabil al vecinului privind modalitatea de amplasare a construcției; ca, la momentul analizarii investitiei propuse, paratii au avut în vedere aceasta destinație a locuinței, respectiv sa poata folosi netulburati atat demisolul dar si mansarda si terasa neacoperita, asigurandu- se înainte de inițierea procedurilor de autorizare de acordul proprietarului vecin, concretizat ulterior în forma autentica.

Paratii au indicat ca, anterior achiziționării bunului imobil, i-au informat pe parați despre situația imobilelor, in sensul ca nu îsi vor exprima acordul privind execuția unei construcții noi fara respectarea regulilor de urbanism.

Paratii au mentionat si ca instanta trebuie sa analizeze daca refuzul paratilor este nejustificat sau nu, iar reclamantii ar fi trebuit sa depuna anexat cererii de chemare in judecata, intreaga documentatie atat fata de desființarea construcției existente - DTAD dar si documentația specifica execuției lucrărilor de construire la construcțiile noi propuse in privința carora se solicita suplinirea acordului - DTAC, întrucât aceste doua operațiuni, desființare si construire, sunt solicitate prin aceiași autorizație.

Paratii au sustinut si ca nu cunosc intentia reclamantilor nici in ceea ce priveste amplasamentul constructiilor noi propuse, dar ca reclamantii trebuiau sa faca dovada intocmirii intregii documentatii de autorizare.

Au apreciat paratii ca refuzul este justificat, ca orice constructie se poate face numai cu respectarea distantei minime de 60 cm fata de linia de hotar, orice derogare necesitand consimtamantul paratilor prin act autentic, iar acordul paratilor se poate da conditionat de asigurarea prin proiectul ethnic a masurilor de punere in siguranta a constructiei existente.

Paratii au mentionat ca refuzul lor este just intrucat constructia lor are la demisol o incapere care a necesitat hidroizolatii complexe pentru a elimina infiltratiile, caz in care lucrarile ce se pot intinde pe 36 de luni, pot afecta grav utilitatea spatiului existent si structura de rezistenta a imobilului.

Paratii au sustinut si ca o constructie cu un regim de inaltime care sa depasesca etajul 1 al locuintei paratilor afecteaza nepermis folosinta spatiilor, in conditiile in care fostul proprietar a fost de acord cu construirea si destinatia lor.

În plus, paratii au invocat si necesitatea respectarii dispozitiilor legale care prevad asigurarea insoririi, intocmirea studiului de insorire pentru verificarea respectarii acestor prevederi.

Fata de aspectele expuse, apreciind ca pau refuzat in mod justificat sa isi exprime acordul pentru executarea unor construcții noi al căror regim tehnic nu il cunosc, intrucat reclamantii nu au facut nicio dovada in sensul celor solicitate, au cerut paratii respingerea cererii ca neîntemeiata,

În drept, au invocat dispozitiile art. 612 Cod civil, Anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991, art. 27 din Ordinul nr. 839/2009, art. 3 din Ordinul nr. 119/2014, art. 44 alin. 7 din Constituția României.

În dovedire, paratii au depus inscrisuri si au solicitat incuviintare probei cu înscrisuri, cu interogatoriul reclamantilor, cu expertiza tehnica judiciara specialitatea constructii civile, cu expertiza tehnica judiciara specialitatea arhitectura.

În data de________, reclamantii au depus inscrisuri in sustinerea cererii.

În cauză, instanţa a încuviinţat şi administrat pentru parti proba cu înscrisurile depuse la dosar, precum si proba cu expertiza in specialitatea topografie.

La dosarul cauzei a fost atasat raportul de expertiza constructii intocmit de expert Sarivan Carmen (filele 60-82 vol. II). Raportul a fost comunicat partilor iar acestea nu au formulat obiectiuni.

La dosarul cauzei a fost atasat raportul de expertiza arhitectura intocmit de expert Gogonea Adriana Alexandra (filele 102-112 vol. II).  Raportul a fost comunicat partilor iar acestea nu au formulat obiectiuni.

Deliberând asupra cererii de chemare în judecată, prin prisma probatoriului administrat şi a dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa reţine următoarele: 

În fapt, reclamantii sunt proprietarii terenului cu numar cadastral 142840, in suprafata de 300 m.p. din acte si masurata 292 m.p., acesta fiind învecinat pe latura de vest cu terenul proprietatea pârâtilor cu numărul cadastral 136321 (fila 13 vol. I). Pe terenul proprietatea reclamantilor se afla o cladire cu functiune de locuinta individuala – C1, situată in imediata vecinătate a construcției proprietatea pârâtilor (in fapt, grupate-lipite la calcan). Reclamantii și-au exprimat intenția de demolare a construcției C1 şi de edificare pe teren a unui imobil locuinta unifamiliala cu garaj si imprejmuiri.

Paratii sunt proprietarii terenului cu nr. cadastral 136321, in suprafata de 300 m.p. din acte si masurata de 329 m.p. (filele 39-43 vol. I)

Prin certificatul de urbanism nr. 1827/______emis de autoritatea executivă Primăria Municipiului Ploiesti, in vederea emiterii autorizației de construire, li s-a solicitat reclamantilor ca in vederea obținerii autorizației de construire, acestia să depună, titlul de proprietate pentru imobil teren si contructie, acordul vecinilor, exprimat in forma autentica in cazul desfiintarii lucrarilor amplasate pe limita de proprietate, constructiilor care nu respecta distantele conform Codului civil, pentru constructiile noi, amplasate adiacent  constructiilor existente sau in iediata lor vecinatate si daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora, , documentația tehnică DT (respectiv D.T.A.C. și D.T.A.D.), avizele și acordurile privind utilitățile urbane și infrastructura, studii de specialitate (plan pe support topographic, studio geotehnic, studio de insorire, certificate de performanta energetica a cladirii), filele 11-13 vol. I.

Fiind solicitat de către reclamanţi acordul vecinilor necesar obținerii autorizației de construire (notificare comunicata paratilor la data de______), pârâtii nu l-au exprimat (lipsa acordului pârâților, a căror tăcere echivalează cu un refuz) si nici nu au comunicat reclamantilor un motiv al refuzului exprimarii acestuia.

Prin intampinarea formulată, paratii au indicat mai multe motive care, in opinia lor, justifica refuzul exprimarii acordului pentru obtinerea autorizatiei de construire:

- necunoaşterea amplasamentului construcţiei propuse în lipsa întocmirii întregii  documentatii de autorizare;

- lipsa asigurarii prin proiectul tehnic a măsurilor de punere în siguranţă a construcţiei existente proprietatea reclamanţilor, inclusive in cee ace priveste incaperea de la demisol care a necesitat hidroizolatii complexe pentru a elimina infiltratiile, avand in vedere ca lucrarile ce se pot intinde pe 36 de luni si pot afecta grav utilitatea spatiului existent si structura de rezistenta a imobilului;

-  necunoasterea regimului de inaltime al constructiei propuse, avand in vedere ca o constructie cu un regim de inaltime care sa depasesca etajul 1 al locuintei paratilor afecteaza nepermis folosinta spatiilor;

- lipsa întocmirii studiului de insorire.

Conform extraselor de mesaje tip whatsapp (necontestate de parati), reiese ca reclamantii au transmis paratului planuri pentru mansarda, etaj, parter, fatada catre strada, fatada incinta, fatada laterala in cursul lunii iunie 2019 (filele 130-133 vol. I).

În cursul anilor 2019 si 2020 a fost întocmita documentația tehnică necesară pentru „Desfiintare locuinta Corp C1 si Construire locuinta unifamiliala cu garaj si imprejmuire teren, jud. Prahova, mun. Ploiesti, str. Popa Farcas nr. 32” (filele 59-127 vol. I).

Prin autorizatia de desfiintare nr. 34/20.05.2020 emisa de autoritatea executivă Primăria Municipiului Ploiesti, a fost autorizata executarea lucrarilor de desfiintare pentru desfiintare locuinta corp C1 pe imobilul teren si/sau constructii situate in mun. Ploiesti, str. Popa Farcas nr. 32, jud. Prahova (fila 58 vol. I).

În drept, potrivit dispozitiilor art. 555 Cod civil „proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege”.

Potrivit dispozițiilor art. 27 alin. 1 din Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

(1) Acordul vecinilor, prevăzut la pct. 2.5.6. al secțiunii I "Piese scrise" a cap. A. "Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C.", prevăzut în anexa nr. 1 la Lege, este necesar în următoarele situații:

a ) pentru construcțiile noi, amplasate adiacent construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate - și numai dacă sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea acestora ;

b) pentru lucrări de construcții necesare în vederea schimbării destinației în clădiri existente;

c) în cazul amplasării de construcții cu altă destinație decât cea a clădirilor învecinate.

(2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) corespund cazurilor în care, prin ridicarea unei construcţii noi în vecinătatea imediată a unei construcţii existente, pot fi cauzate acesteia prejudicii privind rezistenţa mecanică şi stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sănătatea şi mediul ori siguranţa în exploatare. Cauzele acestor situaţii pot fi, de exemplu, alipirea la calcan, fundarea la o cotă mai adâncă decât cea a tălpii fundaţiei construcţiei existente, afectarea gradului de însorire.”

Din prevederile enunțate mai sus, instanța constată că pentru construcția propusă a fi realizată de către reclamanţi este necesar acordul pârâtilor, fiind incidente situațiile prevăzute la art. 27 alineat 1 lit. a) si alin. 2 din Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009. Astfel, construcția propusă a fi ridicată s-ar afla in imediata vecinătate a construcției pârâtilor.

Potrivit art. 27 alin. 2 din Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 “(2) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) corespund cazurilor în care, prin ridicarea unei construcții noi în vecinătatea imediată a unei construcții existente, pot fi cauzate acesteia prejudicii privind rezistența mecanică și stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sănătatea și mediul ori siguranța în exploatare. Cauzele acestor situații pot fi, de exemplu, alipirea la calcan, fundarea la o cotă mai adâncă decât cea a tălpii fundației construcției existente, afectarea gradului de însorire.”

În ceea ce privește conținutul dosarului necesar emiterii autorizației de construire / desființare, instanta constata ca același act normativ (art. 20 – 29) nu prevede o anumită succesiune a elaborării sau emiterii documentelor necesare, însă toate acestea sunt necesare eliberării respectivelor autorizații.

Cât priveste acordul vecinilor, potrivit art. 27 alin. 4 din Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 “(4) Acordul vecinilor se va da condiționat de asigurarea, prin proiectul tehnic P.Th. și autorizația de construire/desființare, a măsurilor de punere în siguranță a construcției preexistente rezultate în urma raportului de expertiză tehnică întocmit la comanda investitorului noii construcții.”

Prin urmare, aceste din urmă dispoziții prevăd limitările ce pot fi impuse beneficiarului construcției noi de către proprietarul vecin, suplimentar, in mod evident față de restricțiile generale impuse de Codul Civil și restricțiile specifice zonei stabilite de autoritatea locală. Din redactarea textului legal, rezultă că acordul poate fi atât anterior întocmirii documentației tehnice (condiționat de asigurarea măsurilor de punere in siguranță a construcțiilor preexistente), dar și posterior, in situația in care aceste măsuri de protecție sunt prevăzute prin expertiza de specialitate. 

Deci pentru obținerea acordului pârâtilor, reclamanţii nu erau ținuţi de obținerea in prealabil a documentației tehnice (DTAC- pentru autorizația de construire, respectiv DTAD pentru autorizația de demolare). Prin urmare, refuzul pârâţilor de a-și exprima acordul necesar obținerii autorizației de demolare și a celei de construire condiționat in prealabil de existența documentațiilor tehnice DTAC și DTAD este nejustificat.

În raport de actele existente la dosar si notificarea formulata de reclamanti, instanta retine ca acordul paratilor a fost solicitat pentru situatiile reglementate de art. 27 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009, respectiv pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate - si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora.

Sub aspect procedural, art. 358 Cod procedura civila dispune ca, daca partea, fara motive temeinice, refuza sa raspunda la interogatoriu sau nu se infatiseaza, instanta poate socoti aceste imprejurari ca o marturisire deplina in folosul partii potrivnice.

Analizând situația de fapt reținută, astfel cum aceasta reiese din probele administrate în cauză, respectiv coroborand inscrisurile depuse la dosarul cauzei cu recunoasterea paratilor, prezumata in conditiile art. 358 Cod procedura civila, prin prisma dispozițiilor legale mai sus învederate, instanța constată că în cauza, este dovedita sustinerea reclamantilor ca au comunicat paratilor mai multe schite din care reies date cu privire la construcția care urmează a fi edificată, respectiv mai multe variante de construire, ca partile au discutat referitor la modalitatea de edificare a constructiei astfel incat sa nu genereze disconfort paratilor, ca au discutat cu arhitectul care a elaborat documentatia tehnica. Or, datele comunicate permit paratilor a-și contura o imagine clară cu privire atât la caracteristicile tehnice ale construcției și amplasamentul față de aliniament. În masura in care paratii ar fi avut nevoie de date suplimentare celor deja comunicate, acestia aveau posibilitatea de a le solicita reclamantilor. Or, in cauza, nu s-a facut dovada ca paratii au solicitat date suplimentare cu privire la constructia propusa iar reclamantii nu ar fi dat curs cererii.

Reclamantii sunt titularii unui drept de proprietate care le conferă dreptul de dispoziție asupra suprafeței de teren respective, inclusiv dreptul de a construi, iar acest drept poate fi supus unor limitări, atât timp cât acestea sunt justificate și prevăzute de lege. În cauză, asa cum deja a mai aratat, instanta retine ca nu au fost indicate de parati anterior formularii prezentei cereri inconvenientele la edificarea constructiei pe terenul proprietatea reclamantilor, ci numai odata cu formularea intampinarii.

Instanta retine si prevederile art. 3 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014, conform carora: „(1) Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate.

(2) În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la alin. (1).

(3) În cazul învecinării cu clădiri cu fațade fără ferestre, respectiv calcan, prevederile alin. (1) se aplică doar pentru pereții cu ferestre, cu respectarea dreptului la însorire a încăperilor de locuit ale celui mai vechi amplasament.”

Prin raportul de expertiza arhitectura intocmit de expert Gogonea Adriana Alexandra, expertul a efectuat studiu de insorire in raport de constructiile nou propuse si cea preexistenta si a concluzionat ca, atat in situatia pre-existenta cat si in cea propusa, se asigura un interval considerabil mai mare decat cel minim de 1 ½ ore de insorire directa in incaperile de locuit. A aratat expertul ca se respecta cerintele art. 3 alin. 1 din OMS nr. 994/2018 si ca situatia insoririi incaperilor de locuit din constructia paratilor nu este afectata de constructia propusa.

Prin raportul de expertiza constructii intocmit de expert Sarivan Carmen, expertul a concluzionat ca, potrivit proiectului prezentat, a expertizei MLPAT, intocmite pentru desfiintarea corp C1, reiese ca locuinta paratilor nu a fost afetata in sens negative privind rezistenta si stabilitatea acesteia. A mai aratat expertul ca, potrivit proiectului prezentat, a expertizei MLPAT, a Studiului de insorire, pentru construirea unei locuinte Sp+P+1E+M, reiese ca locuinta reclamantilor, cu respectarea legislatiei si reglementarilor tehnice in vigoare, se poate executa fara sa afecteze in sens negativ rezistenta si stabilitatea constructiei paratilor si a celor invecinate.

Ca urmare, in raport de probatoriul administrat, instanta retine ca imobilul constructie  prezentat in proiectul tehnic pentru constructia propusa (a reclamantilor) nu afecteaza in sens negativ rezistenta si stabilitatea constructiei paratilor si a celor invecinate, iar situatia insoririi incaperilor de locuit din constructia paratilor nu este afectata de constructia propusa.

Raporturile de bună vecinătate impun, pentru proprietari, îndatorirea de a-și exercita drepturile lor în așa fel încât să nu stânjenească exercițiul drepturilor celorlalți proprietari dimprejur, abținerea de la a face ceva care ar putea produce o pagubă vecinilor săi. În analizarea caracterului abuziv sau nu al refuzului pârâtului de a-și da acest acord, instanța trebuie să aibă în vedere dispozițiile art. 15 Cod civil, potrivit căruia „niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe.” Așadar, pentru a putea beneficia de ocrotirea legală a unui drept, titularul său este ținut a-l exercita cu bună-credință, fără a aduce atingere drepturilor exercitate în mod legal de alt titular de drept.

Dispozițiile art. 27 alin. 4 din Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 prevăd că acordul vecinilor se va da condiționat de asigurarea, prin proiectul tehnic P.Th. si autorizatia de construire/desfiintare, a masurilor de punere in siguranta a constructiei preexistente, mai exact prevăd că acest acord este anterior atât emiterii autorizației de construcție, cât și întocmirii proiectului tehnic, dar este valabil doar în cazul în care se asigură, prin cele două documentații, anumite condiții.

Dealtfel, în condițiile în care autorizarea efectuării lucrărilor de construcții, fază ulterioară exprimării acordului vecinului, implică analizarea respectării tuturor condițiilor tehnice, iar întocmirea unui proiect tehnic presupune respectarea tuturor prevederilor legale în ceea ce privește distanța față de alte construcții, ar fi excesiv să se solicite reclamantilor să efectueze mai întâi proiectul tehnic. Autorizarea lucrărilor nu se va face exclusiv în baza acordului paratilor, ci presupune respectarea unei serii de alte condiții tehnice prevăzute de legislația care reglementează executarea lucrărilor de construcții. Or, probatoriul administrat in cauza a reliefat faptul ca proiectul tehnic al constructiei propuse respecta conditiile prevăzute de legislația care reglementează executarea lucrărilor de construcții, contrar sustinerilor paratilor.

Față de considerentele expuse, instanța constată că refuzul pârâţilor de a-și exprima acordul necesar reclamanţilor în vederea obținerii autorizației de autorizației de construire – imobil “Locuinta unifamilială cu garaj şi împrejmuire teren” pe terenul proprietatea reclamantilor, situat în mun. Ploiesti, str. Popa Farcas nr. 32, jud. Prahova, este nejustificat.

Ca atare, instanţa va admite cererea formulată și a suplini consimțământul pârâţilor necesar reclamanţilor în vederea obținerii autorizației de autorizației de construire – imobil “Locuinta unifamilială cu garaj şi împrejmuire teren” pe terenul proprietatea reclamantilor, situat în mun. Ploiesti, str. Popa Farcas nr. 32, jud. Prahova, conform documentatiei tehnice depuse a dosarul cauzei.

În baza dispozițiilor art. 453 alin. 1 Cod Procedură Civilă, reținând culpa procesuală a pârâților, instanța îi va obliga, în solidar, să plătească reclamanților cheltuieli de judecată în cuantum de 7.040 lei, cu reprezentand taxă judiciara de timbru, onorariu experti desemnati, onorariu expert parte si onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea având ca obiect obligaţie de a face, formulată de reclamanţii ___________, în contradictoriu cu pârâţii _____________.

Suplineşte consimțământul pârâţilor necesar reclamanţilor în vederea obținerii autorizației de construire – imobil “Locuinta unifamilială cu garaj şi împrejmuire teren” pe terenul proprietatea reclamantilor, situat în mun. Ploiesti, str. Popa Farcas nr. 32, jud. Prahova.

Obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamanţi a sumei de 7.040 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru, onorariu experţi desemnaţi, onorariu expert parte şi onorariu avocat.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Judecătoria Ploieşti.

Pronunţată astăzi, ____________, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.