Divort

Sentinţă civilă 1657/2021 din 25.11.2021


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDRAC:2021:001.001657

Dosar nr. 2977/284/2021

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RĂCARI

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1657/2021

Şedinţa publică de la 25 Noiembrie 2021

Completul compus din:

PREŞEDINTE M.V.R.

Grefier I.I.

Pe rol judecarea cauzei civile pentru Minori şi familie privind pe reclamantul IS, cu domiciliul  …. şi pe pârâta IDS, domiciliată în …,  având ca obiect divorţ.

 La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns mandatarul reclamantului - Muscalu Marius Sorin, în baza procurii  speciale pe care o depune la dosar şi pârâta asistată de av. Costache George, lipsind reclamantul.

 Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează părţile, obiectul cauzei, menţiuni cu privire la procedura de citare, că este primul termen de judecată şi că s-a depus întâmpinare, prin care pârâta solicită soluţionarea divorţului şi a celorlalte cereri pe cale amiabilă, prin acordul părţilor.

Se mai arată că apărătorul reclamantului a depus o cerere prin care solicită judecarea cauzei în lipsa reprezentantului convenţional, la acest termen urmând a se prezenta  mandatarul acestuia. A depus la dosar dovada că reclamantul locuieşte faptic,  în Franţa, fiind plecat la  muncă, precum şi copia  procurii judiciare a mandatarului reclamantului,  după care:

 Instanța, în temeiul art. 131 Cod proc. civ., pune în discuție competența de soluționare a cauzei.

Mandatarul reclamantului - MMS şi av. CG pentru pârâtă, având pe rând cuvântul, apreciază că Judecătoria Răcari este competentă general, material şi teritorial să judece prezenta cauză, având în vedere ultimul domiciliu comun al soților.

 Instanța constată că Judecătoria Răcari este competentă general, material şi teritorial să judece prezenta cauză.

Pune în discuţie estimarea duratei de cercetare a procesului.

Mandatarul reclamantului şi av. CG pentru pârâtă, având pe rând cuvântul, estimează durata de cercetare a procesului la acest termen.

Instanţa estimează durata de cercetare a procesului la acest termen de judecată.

Totodată, dă citire acordului  exprimat de pârâtă prin întâmpinare.

Mandatarul reclamantului şi av. CG pentru pârâtă, pe rând, arată că sunt de acord cu desfacerea  căsătoriei  prin acordul părţilor şi cu revenirea pârâtei la numele avut anterior căsătoriei, acela de Dumitru.

 Nemaifiind cereri de formulat, instanța declară închisă cercetarea judecătorească, deschide dezbaterile în fond  și acordă cuvântul părților pentru susțineri.

Mandatarul reclamantului, solicită desface căsătorie încheiată între părţi  prin acordul acestora.

Apărătorul pârâtei, având cuvântul,  solicită a se lua act de învoiala părţilor în sensul de a se dispune  desfacerea căsătoriei prin acordul acestora, cu revenirea pârâtei la numele avut anterior căsătoriei, acela de Dumitru, urmând a se stabili obligaţia de plată a pensiei de întreţinere în sarcina reclamantului.

Instanța declară închise dezbaterile în fond și reține cauza spre soluționare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 31.08.2021, sub nr. 2977/284/2021, reclamantul IS a chemat în judecată pe pârâta IDS, solicitând instanţei să dispună desfacerea căsătoriei încheiată între părţi din culpă comună, stabilirea domiciliului minorului IGV, născut la data de …. la pârâtă, autoritatea părintească asupra minorului să fie exercitată de ambele părți în comun.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că s-a căsătorit cu pârâta la data de 26.08.2017, iar din relația de uniune consensuală avută de părți anterior căsătoriei, au rezultat doi copii, unul singur fiind minor, acesta locuind cu mama sa, întrucât reclamantul locuiește în Franța.

Acţiunea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 379, 503 C. civ. şi art. 194 și art 914 C.p.civilă.

În dovedire, reclamantul a depus la dosar următoarele înscrisuri: copie certificat de căsătorie, copie certificat de naștere minor.

 Acţiunea a fost legal timbrată.

Pârâta, legal citată, prin întâmpinare, a arătat că este de acord cu desfacerea căsătoriei prin acord, revenirea pârâtei la numele avut anterior căsătoriei, acela de Dumitru, stabilirea locuinței minorului la pârâtă, exercitarea în comun a autorității părintești și obligarea reclamantului la plata unei pensii de întreținere în cuantum de ¼  din venitul său sau din venitul mediu pe economie și păstrarea unui program de menținere a relațiilor personale cu minorul.

La termenul de judecată, reclamantul, prin reprezentant cu procură autentificată și pârâta, personal, au solicitat instanței să ia act de acordul părților în ceea ce privește desfacerea căsătoriei prin acord, fără motivare și cu privire la celelalte capete accesorii de cerere.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa retine următoarele:

Conform certificatului de căsătorie seria CY, nr. 360882 eliberat la data de 26.08.2017, de Primăria Comunei Poiana, anexat în copie, căsătoria dintre reclamant și pârâtă a intervenit la data de 26.08.2017, iar actul de căsătorie a fost înregistrat sub nr. 10 în Registrul de stare civilă al Primăriei Comunei Poiana, judeţul Dâmbovița.

Instanţa reţine că potrivit prevederilor art. 374 Cod Civil, divorţul prin acord poate fi pronunţat indiferent de durata căsătoriei şi indiferent dacă există sau nu copii minori rezultaţi din căsătorie. Instanţa este obligată să verifice consimţământul liber şi neviciat al fiecărui soţ. În conformitate cu disp. art. 927 Cod Procedură Civilă, hotărârea prin care se pronunţă divorţul nu se va motiva, dacă ambele părţi solicita instanţei aceasta.

Având în vedere că ambele părţi au solicitat desfacerea căsătoriei prin acord, fără motivare, instanţa va lua act de acordul părţilor şi va dispune desfacerea căsătoriei încheiată la data de 26.08.2017, act de căsătorie nr. 10 în Registrul de stare civilă al Primăriei Comunei Poiana, judeţul Dâmbovița.

Cât despre capătul de cerere având ca obiect exercitarea autorităţii părinteşti, instanţa reţine că părţile au fost de acord ca aceasta să fie exercitată în comun.

Potrivit art. 483 Cod civil, autoritatea părintească este ansamblul de drepturi şi îndatoriri care privesc atât persoana, cât şi bunurile copilului şi aparţine în mod egal ambilor părinţi. Părinţii exercită autoritatea părintească numai în interesul superior al copilului, cu respectul datorat persoanei acestuia, şi îl asociază pe copil la toate deciziile care îl privesc, ţinând cont de vârsta și de gradul său de maturitate. Ambii părinţi răspund pentru creşterea copiilor lor minori.

Art. 487 Cod civil statuează că părinţii au dreptul şi îndatorirea de a creşte copilul, îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lui fizică, psihică şi intelectuală, de educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri, însuşirilor şi nevoilor copilului.

Potrivit art. 397 şi art. 398 din Codul civil, după divorţ, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinţi, afară de cazul în care instanţa decide altfel. Față de dispozițiile legale invocate și poziția părţilor, instanța va admite capătul de cerere privind exercitarea autorității părintești în comun de ambele părți.

Potrivit art. 400 din Codul civil, instanţa de tutelă stabileşte, odată cu pronunţarea divorţului, locuinţa copilului minor.

Având în vedere situația de fapt din prezenta cauză, acordul părţilor ca locuința minorului să fie stabilit la pârâtă, instanţa va stabili locuinţa acesteia la mamă.

În ceea ce priveşte pensia de întreţinere care trebuie stabilită în favoarea minorului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 516 din Codul civil: ,,Obligaţia de întreţinere există între soţ şi soţie, rudele în linie dreaptă, între fraţi şi surori, precum şi între celelalte persoane anume prevăzute de lege”.

Interpretând prevederile art. 516 alin. 1 C. civ. şi ale art. 487 C. civ.,  instanţa reţine că părinţii au obligaţia de a-i întreţine pe copiii lor, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lor fizică, psihică şi intelectuală, de educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a acestora.

Totodată, art. 525 alin. 1 din Codul civil prevede că minorul care cere întreţinere de la părinţii săi se află în nevoie dacă nu se poate întreţine din munca sa, chiar dacă ar avea bunuri, starea de nevoie a minorului fiind astfel prezumată până la proba contrară.

Pe cale de consecinţă, îndeplinirea de către părinţi a obligaţiei de întreţinere în astfel de cazuri nu este condiţionată de dovedirea de către creditorul obligaţiei de întreţinere a stării de nevoie în care se află. În astfel de cauze sarcina probei este inversată, revenind debitorului obligaţiei de întreţinere sarcina de a răsturna prezumţia mai sus menţionată prin dovedirea, cu orice mijloc de probă, că cel care pretinde întreţinerea se poate  întreţine din munca sau din bunurile sale.

Obligaţia de a contribui la cheltuielile privind întreţinerea copilului minor reprezintă aşadar aspectul patrimonial al îndatoririlor părinteşti legate de creşterea, îngrijirea şi educarea acestuia.

Potrivit disp. art. 529 alin. 1 din Codul civil, întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti.

Instanţa constată astfel că reclamantul are obligaţia legală de a presta întreţinere pentru minor.

Având în vedere toate aceste elemente, instanţa urmează să facă aplicabilitatea dispoziţiilor art. 529 C. civ., urmând să stabilească în sarcina reclamantului o pensie de întreţinere potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti.

Astfel, având în vedere nevoile minorului, în raport cu vârsta acestuia, cu cheltuielile legate de hrană, îmbrăcăminte, pentru creştere şi educare, conform art. 529 alin. 2 din Codul civil, instanţa va obliga pe reclamant la plata în favoarea minorului a unei pensii de întreţinere în cuantum de 1/4 din venitul său, lunar, cu titlu de pensie de întreținere, începând cu data depunerii cererii de chemare în judecată şi până la împlinirea de către copil a vârstei majoratului.

Având în vedere acordul părţilor, instanţa va dispune ca pârâta să revină la numele purtat anterior căsătoriei, acela de Dumitru. 

Instanţa ia act de faptul că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată.

Prezenta sentinţă va fi comunicată serviciului de stare civilă unde a fost încheiată căsătoria – Primăria Poiana, judeţul Dâmbovița, precum şi Registrului naţional al regimurilor matrimoniale, prevăzut de Codul civil.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acțiunea, astfel cum a fost modificată, privind pe reclamantul IS, cu domiciliul …. şi pe pârâta IDS, domiciliată în …..

Dispune desfacerea căsătoriei încheiată între cele două părți la data de 26.08.2017, la Primăria Comunei Poiana, înregistrată în registrul stării civile al Comunei Poiana sub nr. 10, prin acord, fără motivare.

Ia act de acordul părților și încuviințează revenirea pârâtei la numele purtat anterior căsătoriei, acela de Dumitru.

Ia act de acordul părților și stabilește domiciliul minorului IGV, născut la data de  … la pârâtă.

Ia act de acordul părților și stabilește exercitarea în comun a autorității părintești cu privire la minor.

Obligă reclamantul la plata unei pensii de întreținere în favoarea minorului, în cuantum de ¼ din venitul său lunar, de la data depunerii acțiunii până la majoratul minorului, sumă ce se va actualiza cu rata inflației.

Prezenta sentință se va comunica Primăriei Comunei Poiana, pentru a se face mențiunile cuvenite în actele de stare civilă.

Definitivă cu privire la divorț și capetele accesorii privind numele pârâtei, stabilire locuință minor și exercitare autoritate părintească, cu apel cu privire la capătul de cerere privind obligarea reclamantului la plata unei pensii de întreținere, în 30 de zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Răcari.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 25.11.2021.

Preşedinte,

M. V. R.

Grefier,

I.I.

Red. RMV/tehnored. RMV/II

Ex. 5/22.12.2021

I.I. 13 Decembrie 2021