Fond funciar

Sentinţă civilă 3950 din 25.06.2019


Şedinţa publică din data de 25 iunie 2019

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE

GREFIER

Constată că, prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 31.08.2018 pe rolul Judecătoriei Oradea,  sub nr.  13708/271/2018, precizată la data de 27.11.2018 (f.100), reclamanţii C.E., C.O. și sotia C.I. în contradictoriu cu pârâţii:

1 . B.C.D.

2 . B.I. și sotia B.C.

3 . C.L.O.D.A.L.F.F.

4 . C.J.D.A.L.F.F.B.,

au solicitat sa fie ponunţată o  hotărâre prin care:

-să se constate nulitatea absoluta partiala a Tilului de proprietate nr. 319/1993 în ceea ce priveste suprafaţa de 89 mp identificat prin nr. top ........ Oradea;

-să se constate nulitatea absolută parțială a tranzacției consființită prin sentința civilă nr. 2497/2008 a Judecătoriei Oradea din dosarul nr. 281/271/2008

-să se rectifice înscrierile de sub B19,20,21,22,23 potrivit celor de mai sus, în sensul anularii în parte a încheierilor de întabulare pentru suprafaţa de 89 mp identificata cu nr. top ............ din CF ............Oradea;

-să se constate nulitatea absoluta partiala a contractului de donaţie autentificat sub nr. 411/06.02.2010  de catre BNP IGF  pentru suprafaţa de 81 mp identificat prin nr. top ............. Oradea, respectiv nr. cad. 21125 inscris CF............... Oradea;

-să se rectifice înscrierea de sub A 1 din CF ............. Oradea în sensul reducerii suprafetei nr. cadastral 21125 cu 81 mp, în prezent CF ................... Oradea;

-să fie obligate pârâtele la emiterea titlului de proprietate pe seama reclamanţilor, în temeiul disp. art. 23 din Lg.18/1991 modificata pentru suprafata de 81 mp identificata prin nr. top 6435/2.

In motivare se arată că reclamantii sunt proprietarii imobilului situat în Oradea, str. ................ jud. Bihor. Acest imobil a fost proprietatea antecesorilor lor, V.P. și sotia  înca din anul 1966. De la data la care antecesorii reclamanţilor au cumpărat casa și terenul aferent, acest imobil este folosit intre limitele initiale, inclusiv fata de imobilul învecinat situat în Oradea, str. .........., jud. Bihor, proprietatea pârâtilor B..

Familia B.I. și C., parintii lui B.C.D. cu cumpărat imobilul din litigiu aproximativ în aceeasi perioada ca și antecesorii reclamanţilor, însa nu si-au putut întabula dreptul de proprietate asupra imobilului datorită legislatiei în vigoare la acel moment.

Astfel, acestia reuşesc să încheie actele apte pentru întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului doar pe parcursul anului 2008, în urma unui litigiu în care reclamantul nu a fost parte. Este vorba despre dosarul nr. 281/271/2008 aflat pe rolul Judecatoriei Oradea în care s-a pronuntat S.C. nr.2497/2008 și s-a dispus intabularea dreptului de proprietate în favoarea fam. B. asupra imobilului în care locuiau. Dupa ce acestia si-au intabulat dreptul de proprietate, au întocmit documentatia cadastrala și au înstrainat imobilul din litigiu catre fiul lor, pârâtul de rândul 1, prin contractul de donatie autentificat sub nr. 411/06.05.2010 de către BNP IGF.

Reclamanţii au fost nevoiti să introducă prezenta cerere, deoarece pârâtul de rândul 1 a promovat un litigiu împotriva lor, prin care a revendicat suprafata de 81 mp din nr. top 6435/2 înscris în CF .... Suprafaţa de 81 mp teren s-a aflat în posesia reclamantilor din anul 1966, de când antecesorii l-au cumpărat. Niciodata pârâtii nu au folosit aceasta suprafata de teren.

Acestia au avut-o scriptic în proprietate în acte, însa niciodata nu au detinut-o faptic și nici nu au pretins vreun drept de proprietate asupra acestui teren.  În toata aceasta perioada de timp, din anul 1966 și pâna în prezent nici reclamanţii şi nici pârâtii nu au stiut faptul ca aceasta suprafata de 81 mp, aflata în curtea lor, și pe care au edificat un WC, nu este proprietatea lor, ci a pârâţilor.

Raportat la aceasta stare de fapt, consideră ca titlul de proprietate a fost gresit eliberat deoarece a inclus și aceasta suprafată de teren care nu a fost niciodata în proprietatea și posesia pârâţilor, astfel încât solicită constatarea nulităţii absolute a TP strict cu privire la aceasta suprafata de teren. în ceea ce priveste actele subsecvente TP, solicită anularea acestor în temeiul principiului accesorium seqvitur principale.

Consideră ca în mod corect și legal, cele doua comisii ar trebui să emita TP în favoarea reclamanţilor în temeiul disp. art.23 din lg.18/1991.

In probatiune : înscrisuri, interogatoriul reclamantului pârât reconventional, martori cu care întelege să dovedească folosinţa exercitata asupra terenului din litigiu, și anume C.L.; fotografii, expertiza topografica întocmita în dosarul nr.7674/271/2017 al Judecatoriei Oradea.

Pârâtii au formulat întâmpinare (f.34), prin care au solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.

In motivare se arată că deşi se solicită anularea TP 463/1993 emis în favoarea numiţilor B.R. şi T.C., aceste persoane nu au fost introduse în cauză. Aceste persoane sunt persoanele îndreptăţite asupra imobilului cu nr. top ............., în baza cererii de reconstituire formulată la Legea 18/1991, fiind cei care au intrat cu acest teren în CAP. Reclamantii nu au intrat cu acest teren în CAP, prin urmare nu sunt persoane îndreptăţite în întelesul Legii 18/1991, şi nu au formulat nici cerere de reconstituire în baza aceleiaşi legi. în lipsa unei astfel de cereri, această suprafaţă de teren nu poate fi reconstituită în favoarea reclamanţilor, nici măcar cu titlu de teren aferent casei. Casa reclamanţilor se află amplasată pe terenul cu nr. top .... Terenul în suprafaţă de 5173  mp, având acest nr. Top reprezintă terenul aferent casei acestora, în întelesul Legii 18/1991, nu un alt teren înscris într-un alt CF, având un alt nr. Top. Terenul aferent casei reclamanţilor este terenul cu nr. Top ............, în suprafaţă de 5173 mp, asupra căruia aceştia sunt deja proprietari.

În drept: art. 205 C.pr.civ.

Pârâta Comisia Municipală pentru Aplicarea Legilor Fondului Funciar Oradea, .a depus întâmpinare (f.37), prin care a solicitat respingerea acţiunii.

În motivare se arată că în urma verificărilor efectuate în baza de date a Comisiei Municipale Pentru aplicarea Legilor Fondului Funciar, a fost identificat Titlul de Proprietate nr.319/08.07.1993 prin care a fost reconstituita întreaga suprafaţă de 1158 mp aferentă nr. topo. ..............., în favoarea numiţilor B.R. şi T.C., în calitate de moştenitori ai defunctului B.F..

La baza reconstituirii dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 4931 mp prin Titlul de Proprietate nr. 319/08.07.1993, a stat contractul de vânzare-cumpărare sub semnătură privată, încheiat în anul 1954, prin care, foştii proprietari înscrişi în CF ... Oradea, numiţii M.I., M.l., M.E. şi M.I. au vândut cumpărătorilor B.F. şi soţiei născ. K. R., în întregime imobilul situat în Oradea, str. ............, înscris în CF ........... Oradea, aferent numerelor topo. 6435/2. 6435/3, 6435/4, 6437/6, 6437/8 şi 6437/10 în întindere totală de 1371 stj pătraţi adică 4931 mp.

Potrivit înscrierilor din coala CF ............. Oradea, de sub B2-3, numiţii V.P. şi soţia au dobândit prin cumpărare, în anul 1966, cota de 366/5173 mp din imobilul aferent nr.topo. .... de la numita S.I., adică o cotă de teren dintr-un alt număr topografic decât nr. topo. 6435/2, cu privire la care reclamanţii solicită a li se constitui dreptul de proprietate.

Ca atare, titlul de proprietate a fost emis cu respectarea prevederilor incidente din Legea nr. 18/1991, apreciază ca neîntemeiată solicitarea reclamantelor privind obligarea Comisiei Municipale la constituirea dreptului de proprietate pe seama reclamanţilor asupra suprafeţei de 81 mp din nr. topo. ............. în temeiul prevederilor art.23din Legea nr. 18/1991.

De asemenea precizează faptul ca, prin Legea nr. 231/2018, publicată în Monitorul Oficial al României în data de 9 august 2018, au fost aduse modificări şi completări Legii Fondului Funciar nr.18/1991. Astfel, potrivit art. 11 din Legea nr. 231/2018, până în data de 10.12.2018, reclamanţii au posibilitatea de a formula cerere pe cale administrativă în vederea constituirii dreptului de proprietate în condiţiile prevederilor art. 23, art. 24 sau 27 alin. 2 3 din Legea nr.18/1991, modificate prin Legea nr. 231/2018, drept pentru care acţiunea apare în principal ca fiind prematură.

La data de 27.11.2018, reclamanții au precizat cererea (f.100), solicitând introducerea în cauză a titlularilor titlului de proprietate nr. 319/1993, T.R. și T.T.V., solicitând și constatarea nulității titlului de proprietate și a actelor juridice subsecvente, cu rectificarea CF, având în vedere expertiza topografică din dosarul nr. 7674/271/2017 al Judecătoriei Oradea.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța constată următoarele:

Reclamanții C.O. și C.I. au dobândit, prin contractul de vânzare – cumpărare autentificat de Biroul Notarului Public nr. 519 din data de 04.06.2010, dreptul de proprietate asupra terenului cu nr. topografic ......, înscris în CF ....... Oradea (f.152), în natură grădină, casa de locuit nefiind notată în cartea funciară. Antecesoarea lor, reclamanta C.E., a dobândit prin moștenire imobilul, de la antecesorii săi, V.P. și V.L., cumpărători ai suprafeței de 366 mp din terenul cu nr. topo ....., în anul 1966, suprafață completată cu cea de 250 mp, dobândită prin contractul de vânzare – cumpărare autentificat de Biroul Notarului Public sub nr. 1265 din data de 03.05.2004 (f. 156, 157).

Pe lângă suprafața de 616 mp, reclamanții C.O. și C.I. sunt deținătorii suprafeței de teren de 89 mp, din terenul cu nr. topo ........., înscris în CF ......... Oradea, care constituie proprietatea tabulară a pârâților B.C.D. B.I., B.C..

Reclamanții invocă prevederile art. 23 din Legea nr. 18/1991, cu privire la reglementarea drepturilor deținătorilor caselor de locuit, asupra terenului aferent construcțiilor.

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 18/1991:

(1) Sunt şi rămân în proprietatea privată a cooperatorilor sau, după caz, a moştenitorilor acestora, indiferent de ocupaţia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii.

(2) Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădină din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie.

 (2^1) În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.

Suprafața de teren cumpărată de la fosta proprietară tabulară, a fost de 366 mp (cotă de proprietate, înscrisă sub B2, B3, din CF ........... Oradea, fila 156), iar ulterior, familia V. a cumpărat încă o suprafață de teren în întindere de 250 mp (cotă parte din imobil), din același teren cu nr. topo 6435/1 (B8, B9).

În ceea ce priveşte întinderea suprafeţei de teren care poate forma obiectul dreptului de constituire, persoana care se consideră îndreptăţită nu poate primi în proprietate decât suprafaţa de teren ce a făcut obiectul actului de dobândire a construcției, care, în speță, nici nu este notată în cartea funciară. Nu există niciun act cu privire la dobândirea, de către reclamanți, a unui drept asupra terenului cu nr. topo 6435/2.

În practica judiciară s-a decis că nu prezintă relevanţă faptul că dobânditorul dreptului de folosinţă a ocupat o suprafaţă mai mare de teren decât cea atribuită, tot aşa cum nu prezintă relevanță faptul ca acesta ocupa o suprafață de teren fără niciun drept.

Potrivit raportului de expertiză, casa reclamanților se află pe propriul teren, cu nr. topo 6435/1, nu pe cel al reclamanților, cu nr. topo 6435/2. Faptul că latrina se află pe terenul reclamanților este fără relevanță, aceasta fiind considerată o construcție ușoară, demolabilă, nefiind necesară la un imobil racordat la rețeaua de canalizare. Simpla folosință, invocată de reclamanți, fără titlu, a terenului în suprafață de 89 mp aferent topo 6435/2, pe considerentul că acest teren ar fi aferent casei, nu reprezintă o justificare pentru dobândirea dreptului de proprietate, ci constituie doar o folosință tolerată de titularii dreptului de proprietate asupra terenului.

Nefiind evidențiat un drept al reclamanților, de folosință sau de proprietate, cu privire la terenul cu nr. topo 6435/2, va respinge cererea de anulare a titlului de proprietate și de emitere în favoarea reclamanților a unui titlu de proprietate, precum și cererile accesorii, privind nulitatea actelor subsecvente – tranzacția consfințită prin sentința civilă nr. 2497/2008 a Judecătoriei Oradea, contractul de donație nr. 411/2010 și rectificarea de carte funciară.

Reţinând culpa procesuală a reclamanților, în baza art. 453 din codul de procedură civilă, îi va obliga la plata, către pârâtul B.C.D., a cheltuielilor de judecată în sumă de 2000 de lei, reprezentând onorariul de avocat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

 Respinge acțiunea formulată de reclamanţii C.E., C.O. și sotia C.I. în contradictoriu cu pârâţii B.C.D., B.I. și B.C., C.L.O.D.A.L.F.F. ,  . C.J.D.A.L.F.F.B.

 

Obligă reclamanții la plata, către pârâtul B.C.D., a sumei de 2000 de lei, cheltuieli de judecată.

Cu drept de a declara apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Cererea de declarare a căii de atac se va depune la Judecătoria Oradea.

Pusă la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, azi, 25.06.2019.

Preşedinte,

Grefier

Domenii speta