Recunoaştere sancţiune pecuniară (Lg. 302/2004)

Sentinţă penală 1079 din 28.09.2021


PREŞEDINTE –

GREFIER –

INSTANŢA

Constată că prin cererea înregistrată la Judecătoria Oradea la data de 22.06.2021, sub nr. de dosar 9....../271/2021, Biroului Federal de Justiţie din Germania a solicitat recunoaşterea şi executarea unei hotărâri prin care s-a aplicat intimatului B.T. o sancţiune pecuniară în sumă de 108,50 euro, hotărâre pronunţată de autorităţile din Germania, la care s-a anexat certificatul emis de autoritatea judiciară competentă din acest stat, conform Deciziei-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24.02.2005, privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor pecuniare, traducerea certificatului, decizia în discuţie.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 17.09.2020 autoritatea competentă din Germania, Polizeiprasidium RH......, a emis hotărârea nr. 15.1509039.4, definitivă la 17.10.2020, prin care s-a aplicat intimatului B.T., o sancţiune pecuniară totală de 108,50 euro.

Din actele dosarului rezultă că sancţiunea pecuniară totală de 108,50 a fost aplicată de autoritatea administrativă germană, pentru comiterea de către intimatul B.T., pe teritoriul statului german, a unei contravenţii rutiere. 

În fapt, autoritatea competentă din Germania - Polizeiprasidium RH......, a reţinut în sarcina intimatului B.T., că în data de 13.06.2020, ora 00,20, pe teritoriul localităţii H......, autostrada federală BAB 3, la km. 88,070 în sensul de mers K......, ca şofer al autoturismului cu nr. de înmatriculare ....., a depăşit viteza maximă permisă în extravilan cu 28 km/h, viteza maximă admisă fiind de 100 km/h, iar viteza constatată (după scăderea toleranţei) fiind de 128 km/h. 

Hotărârea de aplicare a sancţiunii pecuniare a rămas definitivă la data de 17.10.2020.

Din certificatul emis conform Deciziei-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24.02.2005, privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor pecuniare, certificat având ştampila şi semnătura în original, respectiv din traducerea în limba română a certificatului (filele 3-18), instanţa reţine că în faţa autorităţilor germane nu a avut loc o dezbatere judecătorească, întrucât este vorba de o procedură scrisă, că făptuitorul a fost informat personal sau printr-un reprezentant, potrivit legii statului  emitent, referitor la dreptul său de a contesta cauza şi la termenul de exercitare a căii de atac.

Întrucât decizia de sancţionare nu a fost atacată de făptuitor, conform indicaţiilor din  hotărâre, aceasta a devenit executorie.

În consecinţă, statul  emitent-Germania, a emis certificatul prevăzut la art. 4 din Decizia–cadru 2005/214/JAI a Consiliului, privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor financiare, certificat echivalent cu formularul standard din anexa 3 din Legea nr. 302/2004,  republicată (denumită în continuare lege).

Conform art. 290 alin. 1 din legea 302/2004, republicată, prin hotărâre se înţelege indiferent de denumirea acesteia, cum ar fi încheiere, sentinţă, decizie, ordonanţă, rezoluţie sau proces-verbal de constatare, o hotărâre definitivă pronunţată de un organ de urmărire penală, o instanţă, precum şi de alte autorităţi care, potrivit legii, sunt considerate ca fiind judiciare ori de către o autoritate administrativă, prin care o persoană fizică sau juridică a fost obligată la plata unei sancţiuni pecuniare, atunci când hotărârea a fost luată de:

a) o autoritate judiciară, ca urmare a săvârşirii unei fapte care, potrivit legislaţiei statului emitent, este infracţiune;

b) o autoritate, alta decât una judiciară, în legătură cu o faptă care, potrivit legislaţiei statului emitent, este infracţiune, dacă persoana fizică sau juridică sancţionată a avut posibilitatea să solicite judecarea cauzei de o autoritate judiciară competentă şi în materie penală;

c) o autoritate, alta decât una judiciară, în legătură cu o faptă care, potrivit legislaţiei statului emitent, constituie o încălcare a normelor legale, dacă persoana fizică sau juridică sancţionată a avut posibilitatea să solicite judecarea cauzei de către o autoritate judiciară competentă şi în materie penală;

d) o autoritate judiciară competentă şi în materie penală, atunci când decizia a fost luată în legătură cu o hotărâre prevăzută la lit. c);.

Potrivit legii române - art. 292 din lege, referitoare la condiţiile pentru punerea în executare a unor sancţiuni pecuniare, punerea în executare a unei sancţiuni pecuniare aplicate pentru încălcarea de către o persoană fizică sau juridică a unor norme de drept penal sau a altor norme legale se realizează în temeiul dispoziţiilor prezentei secţiuni, dacă sancţiunea pecuniară constă într-o sumă de bani de cel puţin 70 de euro sau echivalentul în lei al acestei sume:

a) la plata căreia persoana fizică sau juridică a fost obligată printr-o hotărâre executorie, cu titlu de amendă penală sau administrativă, după caz; sau

b) reprezentând despăgubiri acordate, prin aceeaşi hotărâre executorie, părţii vătămate care nu s-a constituit parte civilă, atunci când instanţa s-a aflat în exercitarea competenţei sale în materie penală;

c) la plata căreia persoana fizică sau juridică a fost obligată cu titlu de cheltuieli judiciare sau administrative;

d) care trebuie să fie virată către un fond public sau al unei organizaţii de asistenţă a victimelor, la plata căreia persoana fizică sau juridică a fost obligată prin aceeaşi hotărâre executorie.

 De asemenea, conform art.  291 din lege, în cazul hotărârilor date în alte state membre, Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, este competent să primească hotărârea şi să o transmită, în vederea punerii în executare, judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul ori sediul social persoana faţă de care s-a aplicat sancţiunea, în afară de cazul în care suma de bani pe care aceasta trebuie să o plătească este mai mică de 70 de euro sau echivalentul în lei al acestei sume, situaţie în care restituie motivat documentele transmise de statul emitent.

În speţa de faţă, Judecătoria Oradea este judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul persoana faţă de care s-a aplicat sancţiunea pecuniară, respectiv B.T.

Instanţa reţine că hotărârea în discuţie a fost emisă de o autoritate din Germania, alta decât o instanţă judiciară, respectiv de autoritatea competentă locală în materie contravenţională, anume Polizeiprasidium RH......, pentru o faptă prevăzută de legea  statului emitent, respectiv o contravenţie prevăzută de  Legea privind traficul rutier.

Conform art. 297 alin. 1 din lege, întrucât fapta comisă  se încadrează în categoria infracţiunilor  enumerate la art. 297 alin. 1 pct. 1-39 din lege, anume la pct. 33 - conduită contrară normelor de trafic rutier, nu mai este necesară verificarea dublei incriminări a faptei.

Faţă de cele reţinute mai sus, conform art. 298 al. 1 din lege, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legea română pentru recunoaşterea hotărârii  de aplicare a sancţiunii pecuniare de 108,50 euro, fără alte formalităţi, în cauză nefiind identificate motive de nerecunoaştere sau neexecutare prevăzute de art.  299 din lege.

În consecinţă, instanţa, în baza  298 alin.1 cu referire la art. 290, art. 292 şi art.  297 alin. 1 pct. 33 din Legea nr. 302/2004, modificată şi republicată, 

Va recunoaşte hotărârea 15.1509039.4 din data de 17.09.2020, definitivă la 17.10.2020 emisă de Polizeiprasidium RH...... autoritate competentă din Germania, prin care s-a aplicat intimatului B.T.,  o sancţiune pecuniară de 108,50 de  euro.

Va constată achitată amenda de 108,50 euro, conform chitanţei seria  TS076 nr. 10000820961 din 15.07.2021 eliberate de către Trezoreria mun. Oradea (fila 21).

După rămânerea definitivă a prezentei hotărâri se vor informa autorităţile germane competente, conform art. 306 lit. d) din Legea nr. 302/2004,  republicată, modificată prin Legea nr. 300/2013.

Cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia, conform art. 305 alin. 2 din Legea nr. 302/2004, modificată şi republicată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza  298 alin.1 cu referire la art. 290, art. 292 şi art.  297 alin. 1 pct. 33 din Legea nr. 302/2004, modificată şi republicată, 

Recunoaşte hotărârea 15.1509039.4 din data de 17.09.2020, definitivă la 17.10.2020 emisă de Polizeiprasidium RH...... autoritate competentă din Germania, prin care s-a aplicat intimatului B.T.,  o sancţiune pecuniară de 108,50 de  euro.

Constată achitată amenda de 108,50 euro, conform chitanţei seria  TS076 nr. 10000820961 din 15.07.2021 eliberate de către Trezoreria mun. O….. (fila 21).

După rămânerea definitivă a prezentei hotărâri se vor informa autorităţile germane competente, conform art. 306 lit. d) din Legea nr. 302/2004,  republicată, modificată prin Legea nr. 300/2013.

Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, conform art. 305 alin. 2 din Legea nr. 302/2004, modificată şi republicată.

Cu drept de apel la Curtea de Apel Oradea în 10 zile de la comunicare cu procurorul şi cu făptuitorul.

Pronunţată în şedinţa publică din 28 septembrie 2021.

PREŞEDINTE GREFIER