Alte cereri privind executarea silită

Sentinţă civilă 5866 din 29.10.2022


Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE

GREFIER

Constată că prin cererea înregistrată la data de 28.05.2019, timbrată cu 20 lei taxă de timbru, petentul J.I.A., în contradictoriu cu intimaţii N.T., N.S., a solicitat obligarea acestora la plata de penalităţi în cuantum de 500 lei/zi de întârziere în executarea obligaţiei de a face cuprinsă în titlul executoriu reprezentat de contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr 1780/09.12.2015 de BIN .................- introducerea stâlpilor de curent cu cablu până în faţa parcelei de teren până la 01.05.2016, respectiv introducere apă-canal până în faţa parcelei de teren până la data de 01.07.2016, calculate începând cu a 11-a zi de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării silite nr 2634/2018 pronunţată de Judecătoria Oradea în dosar nr 7..../271/2018, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt, petentul a arătat că intimaţii şi-au neglijat obligaţiile contractuale indicate în petit, motiv pentru care petentul a formulat cerere de executare silită în dosarul execuţional nr 837/2018 al BEJ ................

În drept au fost invocate prevederile art 906 alin 1 şi 2 Cod proc civ.

În probaţiune au fost depuse înscrisuri.

Intimaţii au formulat întâmpinare,  solicitând respingerea cererii.

In motivare, au arătat că obligaţiile asumate împreună cu debitorul S.A. de a introduce stâlpii de curent cu cablu şi de a introduce apă-canal până în faţa parcelei nu intră în categoria obligaţiilor intuitu personae, putând fi aduse la îndeplinire şi de o altă persoană.

Intimaţii, cu bună credinţă, au depus toate eforturile în vederea îndeplinirii acestor obligaţii. Astfel, curentul a fost introdus fiind efectuată şi recepţia lucrării.

In contractul de vânzare-cumpărare, a avut calitatea de debitor al acestor obligaţii şi S.A., care a decedat la 26.02.2017, obligaţia fiind divizibilă. Între moştenitorii acestuia au existat neînţelegeri privind succesiunea, ceea ce a făcut ca ei să nu contribuie financiar la lucrări. Intimata are probleme de sănătate, fiind şi internată în spital.

În drept au fost invocate prevederile art 906 alin 1 şi 2 Cod proc civ.

In probaţiune s-au depus înscrisuri.

Petentul nu a depus răspuns la întâmpinare.

In cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

În urma analizării înscrisurilor din dosar, instanţa a reţinut următoarele:

La data de 14.05.2018, petentul a formulat cerere de executare silită a intimaţilor, în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr 1780/09.12.2015 de BIN .............., pentru „urmărirea silită a obligaţiei de a face- introducerea stâlpilor de curent cu cablu până în faţa parcelei de teren până la data de 01.05.2016, respectiv introducere apă-canal până în faţa parcelei de teren până la data de 01.07.2016”.

S-a format în acest sens dosarul execuţional nr 837/2018 al BEJ .........., cererea de încuviinţare a executării silite fiind admisă de Judecătoria Oradea, prin încheierea nr 2634/2018, pronunţată în dosar nr 7..../271/2018.

In drept, art 906 Cod proc civ prevede: (1) Dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu execută obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalităţi, de către instanţa de executare.

Alineatele 2 şi 3 stabilesc modul de calcul al penalităţilor, după cum obligaţia este sau nu evaluabilă în bani.

De esenţa aplicării art 906 Cod proc civ este ca obligaţia asumată de debitor să nu poată fi îndeplinită de o altă persoană. In speţă această condiţie nu este îndeplinită, obligaţia de introducere a utilităţilor (energie electrică, apă, canalizare) nefiind una intuitu personae, care să nu poată fi îndeplinită decât de debitori- vânzători ai terenului. Dimpotrivă, petentul, în calitate de cumpărător- proprietar al terenului până la care trebuiau extinse reţelele de utilităţi, are calitatea necesară de a solicita oricărei autorităţi eliberarea avizelor şi autorizaţiilor necesare pentru efectuarea acestor lucrări.

Fără a nega existenţa obligaţiilor contractuale ale intimaţilor vânzători de a introduce ei aceste utilităţi, instanţa constată că modalitatea aleasă de petent pentru a-i constrânge pe debitori să îşi execute obligaţia nu este cea legală, nefiind îndeplinită condiţia esenţială impusă de art 906 alin 1 Cod proc civ. Prin urmare, va respinge cererea de obligare a intimaţilor la plata de penalităţi în temeiul acestui text legal.

In baza art 453 Cod proc civ, va obliga petentul la plata către intimaţi a sumei de 1300 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocaţial, conform chitanţelor nr 192/03.07.2019, 196/23.09.2019.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de petentul J.I.A., în contradictoriu cu intimaţii N.T. şi N.S..

Obligă petentul la plata către intimaţi a sumei de 1300 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, azi, 29.10.2019.

PREŞEDINTE

GREFIER