Fond funciar

Sentinţă civilă 6549 din 04.11.2019


Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE

GREFIER

Constată că prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 27.04.2018, scutită de plata taxei judiciare de timbru, ulterior precizată (f.212, vol. III), reclamanţii P.A.I. şi C.S., în contradictoriu cu pârâtele C.J.P.A.L.18/1991 BIHOR şi C.L.P.A.L.NR. 18/1991 H..., au solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea Hotărârii nr. 6521/V/22.03.2018, emisă de C.J.P.A.L.18/1991 BIHOR, să fie obligată pârâta C.J.P.A.L.18/1991 BIHOR să procedeze la reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamanţilor prin emiterea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 66 ha teren cu vegetaţie forestieră, situat pe raza comunei H..., înscrisă în ..,..... H....

În motivare, se arată că reclamanţii sunt descendenţii numitei P.C., decedată la data de 01.01.2012. Aceasta a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate în baza prevederilor Legii nr. 247/2005, solicitând măsurile reparatorii în calitate de succesoare a foştilor proprietari, defuncţii I.G.R., I.I. şi I.S., respectiv I.S..

Prin titlul de proprietate nr. 19605/07.11.2012 s-a reconstituit în favoarea numitei P.C. suprafaţa totală de 2170 ha şi 3700 mp terenuri cu vegetaţie forestieră, situate pe teritoriul administrativ al comunelor .................... Anterior, prin titlurile de proprietate nr. 113, 114 şi 115 s-a reconstituit suprafaţa de câte 10 ha, total 30 ha, tot din averea familiei I, pentru alţi moştenitori. La baza emiterii titlului de proprietate nr. 19605/07.11.2012 a stat Hotărârea de validare parţială – ca parte din suprafaţa cuvenită – nr. 5165/V/14.09.2011 a C.J.P.A.L.18/1991 BIHOR. Cele 2170,37 ha au fost valorificate prin punerea în posesie şi întabulare pe numele defunctei, ulterior, după dezbaterea succesiunii, efectuându-se transferul de proprietate pe numele reclamanţilor.

În data de 04.11.2015, în calitate de succesori ai defunctei P.C., reclamanţii au solicitat continuarea procedurilor de validare pentru diferenţa de teren forestier din averea familiei I....

Procedura de validare a fost deosebit de anevoioasă, datorită intenţiei vădite a unor membri ai C.J.Bihor, respectiv a unor membri ai comisiilor locale de a bloca şi tergiversa emiterea unei hotărâri finale. Reclamanţii pun la îndoială buna credinţă a acestora şi pe motivul unor conflicte de interese rezultate din deţinerea directă sau prin intermediari a unor titluri de proprietate emise nelegal din averea familiei I.... În final, cererea reclamanţilor de validare şi emitere a titlului a fost respinsă pentru motive neconvingătoare, neconforme cu realitatea rezultată din actele şi dovezile prezentate la dosarul comisiei.

S-a mai arătat că suprafaţa de aproximativ 66 ha, cuprinsă în zona administrativă H..., care a fost solicitată de reclamanţi, a fost omisă din referatul Comisiei Judeţene.

Documentaţia aflată la dispoziţia Comisiei Judeţene dovedeşte cu exactitate că suprafeţele solicitate de reclamanţi în plus faţă de prima validare şi emitere de titlu de proprietate, li se cuvin. Chiar Hotărârea de validare iniţială, nr. 5165/V/14.09.2011 a Comisiei Judeţene Bihor face menţiunea că este parţială – ca parte din suprafaţa cuvenită. Deci s-a recunoscut cu ocazia primei etape de validare că obiectul restituirii trebuie întregit. Prin primul titlu de proprietate nu s-a stins dreptul reclamanţilor, doar s-a reconstituit dreptul de proprietate pe suprafaţa de 2170 ha, care era liberă la acel moment, anul 2012.

Pentru diferenţă, în situaţia în care nu mai sunt terenuri forestiere libere pe vechiul amplasament, se impune acordarea dreptului de proprietate pe un alt amplasament, din rezerva comisiilor locale, potrivit prevederilor art. 5, lit. c) din HG 890/2005.

Prin întâmpinare (f.158-162, vol. III), pârâta C.J.P.A.L.18/1991 BIHOR a invocat excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Oradea, iar, pe fond, a solicitat respingerea cererii ca nelegală şi netemeinică.

În motivare se arată că terenurile care fac obiectul prezentei acţiuni sunt situate pe raza unor localităţi care nu aparţin circumscripţiei Judecătoriei Oradea, terenul revendicat se află pe raza teritorială a 3 judecătorii, respectiv Judecătoria Aleşd, Judecătoria Marghita şi Judecătoria Oradea.

Pe fondul cauzei, s-a arătat că reclamanţii nu fac dovada că au solicitat, în termenul legal, reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri situate pe raza administrativ-teritorială a comunei H..., fapt pentru care Comisia Judeţeană Bihor nu a luat în considerare copiile colilor CF depuse pentru aceste terenuri nesolicitate în termenul prevăzut de lege.

În drept au fost invocate prevederile HG 890/2005, Legii nr. 18/1991, Legii nr. 247/2005, C.pr.civ.

La termenul de judecată din data de 01.10.2018 instanţa a disjuns cererea în privinţa reconstituirii dreptului de proprietate asupra imobilelor situate în loc. C…, P…., L….. şi T….., formând două dosare distincte, şi la termenul din data de 15.10.2018 a admis excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Oradea cu privire la dosarele disjunse.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin Hotărârea nr. 6521/V/22.03.2018, emisă de C.J.P.A.L.18/1991 BIHOR (f.14-18, vol. I) s-a respins cererea de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri cu vegetaţie forestieră situate pe raza com. P….., com. Ş….., com. L…. şi a oraşului A….., în plus faţă de cele reconstituite prin titlul de proprietate nr. 18605/07.11.2012, cerere formulată de antecesoarea reclamanţilor, P.C. şi alte persoane, în calitate de moştenitori ai defuncţilor I.G.R., I.I., I.S., I.S...

Instanţa constată că, în urma admiterii în parte a excepţiei de necompetenţă teritorială, invocată de C.J.P.A.L.18/1991 BIHOR a rămas învestită cu capetele de cerere privind anularea Hotărârii nr. 6521/V/22.03.2018, emisă C.J.P.A.L.18/1991 BIHOR, obligarea pârâtei C.J.P.A.L.18/1991 BIHOR  să procedeze la reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamanţilor prin emiterea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 66 ha teren cu vegetaţie forestieră, situat pe raza comunei H..., înscrisă ............. H.... Or, din cuprinsul Hotărârii nr. 6521/V/22.03.2018, şi al Referatului aferent acesteia reiese că în această hotărâre nu se face referire la imobilele înscrise în CF 330 şi 348 H....

Urmărind reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor intrate în patrimoniul fostelor cooperative agricole de producţie, art. 8 din Legea fondului funciar prevede că de dispoziţiile sale beneficiază foştii cooperatori, persoanele care au avut teren în cooperativa precum si moştenitorii acestora.

Recunoaşterea calităţii de proprietar presupune parcurgerea unei etape administrative (obligatorii) ce debutează cu depunerea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate şi se finalizează cu eliberarea titlului de proprietate şi a uneia judiciare (facultative) în care este analizată legalitatea şi temeinicia actelor efectuate în prima etapă. În măsura în care persoana îndreptăţită nu-şi manifestă voinţa în sensul ca vocaţia conferită de lege să devină efectivă, nu există posibilitatea ca în faza jurisdicţională să se procedeze la recunoaşterea calităţii de proprietar.

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei de către reclamanţi reiese că abia la data de 23.09.2011 antecesoarea acestora, P.C., a înregistrat la C.L.P.A. Legii nr. 18/1991 H..., sub nr. 3787/23.09.2011 (f.62-63), cererea de reconstituire a dreptului de proprietate cu privire la terenurile cu vegetaţie forestieră înscrise în ……. H.... Or, termenul limită pentru formularea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate este data de 30.11.2005, inclusiv, potrivit prevederilor titlului VI, art. III din Legea nr. 247/2005.

Totodată, aşa cum reiese din adresa nr. 103/10.12.2018, emisă de C.L.P.A. Legii nr. 18/1991 H... (f.3, vol. IV), antecesoarea reclamanţilor, P.C., nu a formulat în baza legilor funciare cerere de reconstituire a dreptului de proprietate cu privire la imobilele înscrise în ……. H....

Instanţa constată că reclamanţii invocă prevederile art. 33, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 247/2005 în forma iniţială, potrivit cărora ,,pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi foştii proprietari cărora li s-au respins cererile sau li s-au modificat sau anulat adeverintele de proprietate, procesele-verbale de punere în posesie sau titlurile de proprietate prin nesocotirea prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997. Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate se considera a fi depuse în termen chiar dacă acestea au fost depuse la alte comisii decât cele competente potrivit legii; aceste comisii vor trimite cererile, din oficiu, comisiilor competente, instiintand despre acest lucru şi persoanele îndreptăţite. Persoanele fizice şi persoanele juridice, care nu au depus în termenele prevăzute de Legea nr. 169/1997 şi de prezenta lege cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, după caz, actele doveditoare, pot formula astfel de cereri în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. În cazul formelor asociative prevăzute la art. 26 alin. (1) din lege aflate în curs de constituire, cererea poate fi formulată de comitetul ad-hoc de initiativa.

(2) În situaţia în care după depunerea cererilor de reconstituire s-au administrat probe care atesta alte terenuri ce au aparţinut petentilor în proprietate, ele se restituie acestora pe vechile amplasamente, dacă sunt libere."

Aceste prevederi legale reglementează situaţia formulării cererii de reconstituire a dreptului de proprietate de către foştii proprietari cărora li s-au respins cererile sau li s-au modificat sau anulat adeverintele de proprietate, procesele-verbale de punere în posesie sau titlurile de proprietate prin nesocotirea prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997, ceea ce nu e cazul reclamanţilor, cererile de reconstituire a dreptului de proprietate considerâmdu-se a fi depuse în termen chiar dacă acestea au fost depuse la alte comisii decât cele competente potrivit legii, reclamanţii nedovedind că au depus cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra imobilelor din litigiu la alte comisii locale de fond funciar.

Legiuitorul mai reglementează ipoteza persoanelor fizice şi juridice, care nu au depus în termenele prevăzute de Legea nr. 169/1997 şi de Legea nr. 247/2005 cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, după caz, actele doveditoare, aceştia putând formula astfel de cereri în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005. Or, această ultimă lege a intrat în vigoare la data de 25.07.2005, cererea de reconstituire a dreptului de proprietate cu privire la terenurile din litigiu fiind depusă de reclamanţi la data de 23.09.2011.

În fine, legiuitorul mai reglementează situaţia în care după depunerea cererilor de reconstituire s-au administrat probe care atestă alte terenuri ce au aparţinut petenţilor în proprietate, în această situaţie terenurile restituie acestora pe vechile amplasamente, dacă sunt libere. Instanţa apreciază că reclamanţii nu se încadrează nici în această ultimă situaţie, deoarece aceasta presupune, în primul rând, formularea unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în termenul legal, 30.11.2005, şi, în al doilea rând, administrarea unor probe după depunerea cererii de reconstituire în termenul legal, probe care atestă alte terenuri ce au aparţinut petenţilor în proprietate. Or, aşa cum s-a arătat anterior, cererea de reconstituire a dreptului de proprietate cu privire la terenurile din litigiu a fost depusă de reclamanţi la data de 23.09.2011.

Nici prevederile art. 11, alin. 8 din HG nr. 890/2005, invocate de reclamanţi, nu justifică ideea că reclamanţii ar fi respectat termenele legale pentru depunerea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor din litigiu. Potrivit acestor prevederi ,,în cazul în care după înregistrarea cererii, fostul proprietar prezintă probe doveditoare înainte de punerea în posesie, pentru suprafeţe mai mari avute în proprietate, reconstituirea se face pentru întreaga suprafaţă dovedită." Şi în această situaţie este necesară depunerea unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în termenul legal şi, ulterior, prezentarea unor probe doveditoare ale dreptului de proprietate înainte de punerea în posesie.

Instanţa constată, totodată, că reclamanţii susţin faptul că antecesoarea acestora, Popa Cristina, a depus o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, în temeiul Legii nr. 247/2005.

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei reiese că, în urma formulării acestei cereri de reconstituire, prin Hotărârea Comisiei Judeţene Bihor nr. 5165/V/14.09.2011 (f.74-75, vol. I), antecesoarea reclamanţilor a fost validată cu suprafaţa de 2170,37 ha teren cu vegetaţie forestieră, ca parte din suprafaţa totală cuvenită. La baza emiterii acestei hotărâri a stat Referatul nr. 8583/13.09.2011, emis de Comisia Judeţeană Bihor (f.10-13, vol. IV) în care se face referire la terenuri cu vegetaţie forestieră situate pe raza com. P..., a com. L...., com. Ş.... şi pe raza oraşului A....., fără a se face referire şi la terenuri cu vegetaţie forestieră situate pe raza com. H.... Mai mult, antecesoarea reclamanţilor nu a contestat această hotărâre în termen de 30 de zile de la comunicare, aşa cum prevede art. 53 din Legea nr. 18/1991 republicată, contestaţie în care să invoce omisiunea comisiei judeţene privind inserarea terenurilor din litigiu. De altfel, instanţa apreciază că antecesoarea reclamanţilor nici nu avea cum să invoce o astfel de omisiune, câtă vreme cererea de reconstituire a dreptului de proprietate cu privire la terenurile din litigiu a fost formulată abia la data de 23.09.2011, ulterior emiterii hotărârii comisiei judeţene. Cu atât mai mult, această omisiune nu poate fi invocată în cadrul prezentei plângeri.

În baza Hotărârii Comisiei Judeţene Bihor nr. 5165/V/14.09.2011 în favoarea antecesoarei reclamanţilor a fost emis titlul de proprietate nr. 18605/07.11.2012, iar obiectul prezentei plângeri îl constituie Hotărârea nr. 6521/V/22.03.2018, emisă de Comisia Judeţeană (f.14-18, vol. I), prin care s-a respins cererea de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri cu vegetaţie forestieră situate pe raza com. P…., com. Ş….., com. L….. şi a oraşului A…., în plus faţă de cele reconstituite prin titlul de proprietate nr. 18605/07.11.2012, adică diferenţa de suprafaţă de teren cu privire la care nu s-a emis titlu de proprietate şi care nu a fost analizată de Comisia Judeţeană Bihor. Or, şi din Referatul nr. 2163/22.03.2018, care a stat la baza emiterii acestei hotărâri reiese că este vorba de terenuri cu vegetaţie forestieră situate pe raza com. P…., com. Ş….., com. L…… şi a oraşului A…. şi nu terenuri cu vegetaţie forestieră situate pe raza com. H....

Având în vedere că antecesoarea reclamanţilor nu a depus cerere de reconstituire a dreptului de proprietate cu privire la terenurile cu vegetaţie forestieră din litigiu până la data de 30.11.2005, instanţa consideră că cererea este nefondată şi o va respinge în consecinţă.

Deoarece a fost respinsă cererea reclamanţilor, în baza art. 453 C.pr.civ. va respinge cererea acestora privind obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge ca nefondată cererea formulată şi precizată de reclamanţii P.A.I. şi C.S. în contradictoriu cu pârâtele C.J.P.A. LEGII NR. 18/1991 BIHOR şi C.L.P.A. LEGII NR. 18/1991 H.D.S..

Respinge cererea reclamanţilor privind obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Oradea.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin grefa instanței, azi, 04 noiembrie 2019.

PRESEDINTE

GREFIER