Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 6506 din 21.11.2019


Şedinţa publică din data de 21 noiembrie 2019

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE

GREFIER

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea la data de 06.09.2019, sub nr. de mai sus, petentul I.A. a chemat în judecată intimatul M.O., solicitând instanței ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie seria PMOSP nr. 58824 încheiat la data de 15.05.2019.

În motivarea cererii, petentul a arătat că actul sancţionator este neîntemeiat, având în vedere că la data faptei nu mai deţinea calitatea de poprietar al acelui autovehicul, potrivit contractului de vânzare anexat.

În drept au fost indicate disp. din OG 2-2001.

În susținerea cererii petenta a solicitat proba cu înscrisuri.

Acțiunea a fost legal timbrată cu suma de 20 lei, astfel cum rezultă din chitanța depusă la dosarul cauzei (f. 10), potrivit disp. art. 19 din OUG 80/2013.

Intimatul a formulat întâmpinare, prin care a arătat că nu se opune admiterii plângerii, având în vedere că petentul a făcut dovada că nu mai era proprietar la data faptei şi decizia nr. 4/2018 a ICCJ aplicată prin analogie în cauză.

Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat administrarea probei cu înscrisurile depuse de ambele părți la dosarul cauzei.

Analizând întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin procesul verbal seria PMOSP nr. 58824 încheiat la data de 21.08.2019 de intimatul M.O., petentul I.A. a fost sancționat cu amendă contravenţională în cuantum de 200 lei. În sarcina petentului s-a reţinut că în data de 16.05.2019, ora 09:45 am, în parcare cu plată pe domeniul public al municipiului Oradea, str. ................... a ocupat cu autovehiculul cu nr. de înmatriculare .............. marca Land Rover loc din parcările publice de scurtă durată fără plata taxei de parcare cu telefonul mobil, fără tichet de la chioscuri de difuzare a presei, fără tichet de la parcometre, fără afişarea la vedere a tichetului sau a abonamentului sau legitimaţiei.

Pentru fapta descrisă anterior, petentul a fost sancţionat în temeiul art. 157 alin. 1 lit. a din H.C.L. nr. 640/2006, conform menţiunilor inserate în cuprinsul actului sancţionator de către agentul constatator.

În drept, potrivit art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

De asemenea, sunt aplicabile dispoziţiile art. 34 alin. (1) teza I din O.G. nr. 2/2001, potrivit cărora instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării.

Conform art. 34 alin.1 din O.G. 2/2001, instanța verifică legalitatea și temeinicia procesului verbal de contravenție, pronunțându-se, de asemenea, și cu privire la sancțiunea aplicată de către agentul constatator.

În speţă, instanţa constată cu titlu preliminar faptul că plângerea contravenţională a fost formulată de către petent în termenul de 15 zile prevăzut de art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001. În acest sens, se observă că procesul-verbal contestat a fost emis la data de 21.08.2019(f.16), iar  plângerea contravenţională a fost depusă la oficiul poştal în 04.09.2019(f.11) şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea la data de 06.09.2019.

Sub aspectul legalității procesului-verbal de contravenție, instanța va verifica îndeplinirea cerințelor legale în raport cu forma și cu fondul acestuia. Potrivit art. 17 din O.G. nr. 2/2001, lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, (...), a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.

Examinând procesul-verbal de contravenție seria PMOSP nr. 58824 încheiat la data de 21.08.2019 prin prisma motivelor de nulitate ce pot fi reținute de instanță din oficiu, se constată că acesta este legal, neidentificându-se deficiențe care să atragă ineficacitatea în conformitate cu dispoziția legală precizată. Astfel procesul verbal a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

Totodată, nici petentul nu a invocat critici privind legalitatea procesului verbal de contravenţie, ci a contestat doar temeinicia acestuia.

Sub aspectul temeiniciei, se reține că, deşi O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a actului de constatare a contravenţiei, din economia textului art. 34 rezultă că procesul verbal contravenţional face dovada situaţiei de fapt şi a încadrării în drept până la proba contrară. Procesul verbal de contravenţie este un act administrativ ce se bucură, datorită calităţii de reprezentant al statului a celui care îl încheie, de o prezumţie de validitate şi temeinicie, prezumţie care este însă relativă şi care poate fi răsturnată prin administrarea probei contrare.

Potrivit art. 156 lit. a din HCL Oradea nr. 640/2006 ,,Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 140 lei la 500 lei ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare fără plata taxei de parcare cu telefonul mobil, fără tichet de la chioscuri de difuzare a presei, fără tichet de la parcometre, fără abonament (cu excepţia locurilor din parcările de scurtă durată unde acesta nu este valabil), fără legitimaţie de parcare ori fără afişarea la vedere a tichetului, abonamentului sau legitimaţiei”.

Petentul a solicitat anularea procesului verbal de contravenție, susținând că a vândut, anterior date faptei contravenționale reținute în sarcina sa, autoturismul în cauză.

La data de 5 martie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi, prin decizia nr.4 pronunțată în dosarul nr.2876/1/2017, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj şi, în consecinţă, a stabilit că ,,în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 7 şi art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare:

– în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, fostul proprietar pierde calitatea de utilizator şi de subiect activ al contravenţiei constând în fapta de a circula fără rovinietă valabilă;

–dovada transmiterii dreptului de proprietate se face potrivit dreptului comun”.

 Totodată, în considerentele acestei decizii, obligatorii de la data publicării în Monitorul Oficial pentru instanţele de judecată, s-a reţinut că în cazul în care dreptul de proprietate asupra vehiculului a fost transmis anterior datei săvârșirii contravenției, printr-un înscris sub semnătură privată, înscrisul face dovada până la proba contrară, potrivit art. 273 din C.pr.civ., și este opozabil altor persoane decât celor care l-au întocmit, din ziua în care data înscrisului a devenit certă prin una dintre modalitățile arătate de dispozițiile art. 278 din C.pr.civ.

Potrivit art. 278 alin. 1 din Codul de procedură civilă „data înscrisurilor sub semnătură privată este opozabilă altor persoane decât celor care le-au întocmit, numai din ziua în care a devenit certă, prin una dintre modalităţile prevăzute de lege, respective:

 1. din ziua în care au fost prezentate spre a se conferi dată certă de către notarul public, executorul judecătoresc sau alt funcţionar competent în această privinţă;

2. din ziua când au fost înfăţişate la o autoritate sau instituţie publică, făcându-se despre aceasta menţiune pe înscrisuri;

3. din ziua când au fost înregistrate într-un registru sau alt document public;

4. din ziua morţii ori din ziua când a survenit neputinţa fizică de a scrie a celui care l-a întocmit sau a unuia dintre cei care l-au subscris, după caz;

5. din ziua în care cuprinsul lor este reprodus, chiar şi pe scurt, în înscrisuri autentice întocmite în condiţiile art. 269, precum încheieri, procese-verbale pentru punerea de sigilii sau pentru facere de inventar;

6. din ziua în care s-a petrecut un alt fapt de aceeaşi natură care dovedeşte în chip neîndoielnic anterioritatea înscrisului.”

Prin raportare la aceste prevederi legale, instanța reține că în speța de față petentul a pierdut calitatea de utilizator al autovehiculului cu nr. de înmatriculare ....................... încă de la data de 17.06.2013, astfel cum reiese din contractul de vânzare-cumpărare anexat(f.9), prin care petentul a transmis dreptul de proprietate asupra acestui autoturism către numita S.F.. Astfel cum rezultă din procesul verbal de scoatere din evidență emis de Municipiul Oradea-Direcția Economică cu nr. 73856(f.8) contractul de vânzare-cumpărare din care reiese transmiterea dreptului de proprietate de către petent a dobândit în data de 17.06.2013 dată certă, fiind astfel opozabilă intimatului începând cu data de 17.06.2013.

În consecință, petentul nu avea la data faptei reținute în sarcina sa calitatea de contravenient, neputând fi subiect activ al contravenţiei constând în fapta de a circula fără rovinietă valabilă atât timp cât nu mai era utilizatorul autovehiculului în cauză, acesta transmițând cu mult timp anterior datei contravenției dreptul de proprietate asupra acestui autovehicul.

Totodată, prin întâmpinarea depusă intimatul a arătat că este de acord cu admiterea plângerii.

În concluzie, petentul nu este subiectul activ al contravenţiei reţinute de agentul constatator în sarcina sa, aceasta nefiind la data faptei contravenţionale nici proprietarul şi nici utilizatorul autovehiculului în cauză, procesul verbal de contravenţie fiind astfel netemeinic.

Având în vedere că petentul a reușit să răstoarne prezumția de legalitate și temeinicie a procesului verbal de contravenţie, din probele administrate reieşind că situația de fapt reținută în procesul-verbal nu este temeinică, instanţa va admite plângerea contravenţională şi în consecinţă va anula procesul-verbal de contravenție contestat.

Se constată că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată în cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite plângerea contravențională formulată de petentul I.A. în contradictoriu cu intimatul M.O.

Anulează procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției seria PMOSP nr. 58824 încheiat de intimat la data de 21.08.2019.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Oradea.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei, astăzi, 21.11.2019

PRESEDINTE

GREFIER