Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 873 din 05.07.2022


Cuprins pe materii: 

Judecătoria Târgu Bujor, secţia civilă, sentinţa civilă  nr. 873/05.07.2022

 

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 01.07.2021, petentul P  C  a solicitat în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Judeţean de Poliţie G  anularea procesului-verbal seria PGLY nr. 0879..../27.06.2021, iar în subsidiar, înlocuirea amenzii aplicate cu un avertisment.

În motivare, petentul a precizat instanţei faptul că a fost sancţionat pentru că ar fi săvârşit fapta contravenţională reglementată de prevederile art. 108 lit. ş din Legea nr. 115/2015. Astfel, agentul constator a reţinut faptul că pe tejgheaua societăţii, al cărei administrator este, se aflau două afişe, ce susţineau un candidat politic la alegerile locale, ce aveau loc în acea zi.

 Petentul înţelege să conteste procesul-verbal încheiat, deoarece consideră că nu se face vinovat de săvârşirea faptei contravenţionale. Acesta a învederat instanţei faptul că cele două afişe, la care a făcut referire agentul constatator reprezintă în fapt două calendare de mici dimensiuni, ce puteau fi poziţionate pe tejgheaua societăţii de orice persoană, el neaflându-se la faţa locului la momentul săvârşirii presupusei fapte contravenţionale.

În drept, s-au invocat dispoziţiile Legii nr. 115/2015.

În probaţiune, s-a solicitat administrarea probei testimoniale, constând în audierea martorei M  L  A .

Prin întâmpinarea introdusă, intimatul a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată. Procesul-verbal se bucură de prezumțiile de legalitate și temeinicie, pe care petentul nu a reușit să le înlăture. De asemenea, intimatul a precizat instanței că sunt îndeplinite toate cerințele prevăzute de art. 16 și art. 17 din O.G. nr.2 1/2001, privitoare la menţiunile obligatorii pe care trebuie să le cuprindă procesul-verbal.

În drept, s-au invocat prevederile O.G nr.2/2001 și C.proc.civ.

În probațiune s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

La termenul din data de 20.10.2021, instanța, în baza art.258 rap. la art. 255 C.pr. civ, a încuviințat pentru părţi  proba cu înscrisurile de la dosarul cauzei şi proba testimonială constând în audierea martorei M  L  A .

Prin încheierea din data de 17.02.2022, instanţa a dispus suspendarea judecării cauzei.

Conform deciziei nr. 26/2022 a Preşedintelui Judecătoriei T  B  s-a dispus desfiinţarea completului C2  , cauzele aflate pe rolul acestuia fiind redistribuite.

Prin încheierea din data de 25.03.2022, instanţa a dispus repunerea cauzei pe rol, apreciind ca nefiind îndeplinite condiţiile pentru a dispune suspendarea în continuare a judecării cauzei.

La termenul din data de 08.06.2022, s-a preocedat la audierea martorei M  L  A , declaraţia sa fiind consemantă la dosarul cauzei.

Analizând ansamblul materialului probator, instanţa expune următoarele considerente:

În fapt, prin procesul-verbal seria PGLY nr. 087...8/27.06.2021, petentului i-a fost aplicat în temeiul art. 109 din Legea nr. 115/2015 o amendă în cuantum de 1.400 lei, reţinându-se că la data de 27.06.2021, petentul, în calitate de administrator al S.C. M  C  S.R.L., cu punctul de lucru în oraşul T  B , a continuat propaganda electorală, după încheierea campaniei electorale, potrivit prevederilor art. 64 din Legea nr. 115/2015, prin aceea că a afişat, în ziua votului, pe tejgheaua societăţii, al cărei administrator este, două materiale electorale, respectiv două afişe, cu imaginea unui candidat la funcţia de primar la alegerile din data de 27.06.2021, cu mesajul „Votează! I  A, primarul O T  B ”, activitatea comercială desfăşurată de petent intrând în perimetrul prevăzut de art. 83 alin.1 din Legea nr. 115/2015, respectiv pe o rază de 500 metrii.

În drept, conform art. 34 alin.1 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal de contravenţie, pronunţându-se şi cu privire la sancţiunea aplicată de către agentul constatator prin acesta.

Sub aspectul legalității, instanța urmează a avea în vedere dispozițiile art. 17 din O.G.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, ce reglementează cazurile de nulitate absolută, ce pot fi invocate din oficiu, de către instanță.

Așadar, aplicând aceste prevederi la cauza dedusă judecății, instanța constată că, în cuprinsul procesului-verbal, se regăsesc toate mențiunile obligatorii instituite de legiuitor, cu privire la numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele persoanei fizice și domiciliul acesteia, codul numeric personal, fapta săvârșită, data comiterii acesteia, precum și semnătura agentului constatator.

În continuare, instanța reține că petentul a fost sancționat întrucât ar fi continuat propaganda electorală, ulterior finalizării campaniei electorale, prin afişarea de materiale electorale, în interiorul perimetrului prevăzut de art. 83 alin.1 din Legea nr. 115/2015, respectiv 500 metrii de la locul unde este amplasată secţia de votare.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal de contravenţie, instanţa reţine că deşi  O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a actului de constatare a contravenţiei, din interpretarea art. 34 din acelaşi act normativ, rezultă că procesul-verbal de contravenţie face dovada până la proba contrară, a situaţiei de fapt consemante. Susținerile petentei de netemeinicie trebuie să fie dovedite, aceasta urmând să probeze că este nevinovată de săvârşirea faptei reținute în cuprinsul procesul-verbal de constatare, împrejurare ce nu contravine dreptului fundamental la un proces echitabil, astfel cum acesta este prevăzut în cuprinsul art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Astfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu înlătură prezumția de legalitate și temeinicie a procesului-verbal din procedura contravențională, reținând în Hotărârea din 7 octombrie 1988, pronunțată în Cauza Salabiaku contra Franței (Cererea nr. 10.519/83), că prezumțiile sunt permise de Convenție, dar acestea nu trebuie să depășească limite rezonabile, ținând cont de gravitatea mizei și prezervând dreptul la apărare.

În același sens, în Cauza Haiducu și alții contra României (Cererea nr. 7.034/07, decizia de inadmisibilitate din 13 martie 2012), Curtea Europeană a precizat că prevederile art. 6 paragraful 2 din Convenție nu se opun aplicării unui mecanism care ar instaura o prezumție relativă de conformitate a procesului-verbal cu realitatea, prezumție fără de care ar fi practic imposibilă sancționarea încălcărilor legislației în anumite domenii.

Așadar, procesul-verbal de contravenție este un act administrativ, întocmit de un agent constatator ca reprezentant al autorității administrative învestit cu autoritate statală pentru constatarea și sancționarea unor fapte care contravin ordinii sociale după o procedură specială prevăzută de lege, astfel că se bucură de o prezumție de autenticitate și veridicitate, care este însă relativă și poate fi răsturnată prin probe, de contravenient (Cauza Anghel împotriva României – Cererea nr. 28.183/03, Hotărârea din 4 octombrie 2007, rămasă definitivă la 31 martie 2008).

Sub aspectul condiţiilor de fond, instanţa reţine potrivit art. 108 lit. ş din Legea nr. 115/2015 faptul că va fi considerată drept faptă contravenţională „ continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei electorale potrivit dispoziţiilor art. 64, prin lansarea, afişarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip, precum şi sfătuirea alegătorilor, în ziua votării, la sediul secţiilor de votare sau în perimetrul prevăzut la art. 83 alin. (1), să voteze sau să nu voteze anumite partide politice, alianţe politice, alianţe electorale ori candidaţi independenţi;”

De asemenea, instanţa reţine potrivit art. 64 din acelaşi act normativ faptul că „ data de început a campaniei electorale va fi cu 30 de zile, anterior datei alegerilor şi se va finaliza în ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor, la ora 7,00.”

Având în vedere ansamblul materialului probator administrat, instanţa apreciază că petentul a reuşit să înlăuture prezumţia de temeinicie de care se bucură procesul-verbal şi să demonstreze caracterul nejustificat al faptei contravenţionale reţinute în sarcina sa.

Cu toate că din fotografia ataşată la dosarul cauzei rezultă că  pe tejgheaua unui local se aflau poziţionate două materiale cu caracter electoral, cu mesajul celor la care se face referire în conţinutul procesului-verbal contestat, instanţa nu poate reţine din conţinutul exclusiv al acestui mijloc material de probă data, respectiv incinta în care se aflau poziţionate cele două calendare, care să demonstreze astfel dincolo de orice dubiu rezonabil faptul că petentul se face vinovat de săvârşirea faptei contravenţionale.

În schimb petentul, prin depoziţia martorei M  L  A , a reuşit să creeze un dubiu asupra veridicităţii celor consemnate în cuprinsul procesului-verbal, martorul declarând că petentul nu a sprijinit în niciun fel vreun candidat la alegerile locale, inclusiv prin afişarea de materiale electorale. În continuare, instanţa reţine că sarcina probei îi revine intimatei, care trebuia să demonstreze cu mijloace de probă suplimentare temeinicia sancţionării petentului.

Aşadar, având în vedere considerente expuse, instanţa urmează să admită plângerea contravenţională, să anuleze procesul-verbal contestat şi să exonereze petentul de plata amenzii

Domenii speta