Respingere contestația la executare ca neîntemeiată.

Sentinţă civilă 355 din 24.07.2020


Titlu  Respingere contestația la executare ca neîntemeiată.

Tip speta  Sentinţă civilă

Numar speta  355

Data speta  24.07.2020

Domeniu asociat  Contestaţie la executare

Continut speta"Printr-o contestaţie la executare nu se poate modifica sau anula o hotărâre judecătorească. Admisibilitatea unui mijloc de apărare în cadrul contestației la executare este subordonată condiţiei de a nu se aduce atingere autorităţii de lucru judecat a hotărârii judecătorești ce constituie titlu executoriu, astfel încât, prin motivul de contestaţie invocat să nu se atingă fondul dosarului definitiv judecat prin hotărârea ce se execută. Atunci când titlul executoriu este o hotărâre judecătorească singurele apărări de fond care pot fi invocate pe calea contestaţiei la executare sunt cele care vizează cauze de stingere a obligaţiei care nu puteau fi valorificate în procesul în care s‑a pronunțat hotărârea ce constituie titlu executoriu, deoarece au intervenit la un moment la care nu mai erau în curs nici judecata în primă instanță, nici judecata într‑o cale de atac în care, potrivit legii, ar fi posibilă invocarea lor."

Şedinţa publică din 24 iulie 2020

Se procedează la soluţionarea contestației la executare formulată de contestatoarea (…) în contradictoriu cu intimata (…).

Contestaţia este legal timbrată.

Se constată că dezbaterile au avut loc şi au fost consemnate în Încheierea de şedinţă din data de 21 iulie 2020, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când s-a amânat pronunţarea pentru termenul de astăzi, iar instanţa trece la soluţionarea cauzei.

INSTANȚA:

Constată că prin cererea înregistrată la data de 25.06.2020  pe rolul Judecătoriei Lipova, contestatoarea (…), prin lichidator judiciar (…) în contradictoriu cu intimata (…), prin lichidator judiciar (…), reprezentată legal prin asociat coordonator ec. (…) şi (…), a formulat contestație la executare în Dosarul de executare nr. (…) al B.E.J. (…), respectiv împotriva  executării silite a Sentinţei civile nr. (…) pronunţată de Judecătoria Lipova în Dosarul civil nr. (…) având ca obiect ordonanţă preşedinţială. Solicită să se constate, în temeiul art. 36 din legea nr.85/2006, suspendarea de drept a măsurilor de executare silită luate de executorul judecătoresc, în cadrul dosarului de executare nr. (…) îndreptate împotriva sa, desfiinţarea actelor şi formelor de executare efectuate de Biroul executorului judecătoresc în dosarul nr. (…), precum şi încheierea de încuviinţare a executării nr. (…), pronunţată în dosarul nr. (…) al Judecătoriei Lipova, ca fiind nelegale, înlăturarea obligaţiei de plată a cheltuielilor de judecată şi onorariu executare silită şi orice alte cheltuieli rezultate din dosarul de executare contestat, suspendarea executării silite iniţiate în dosarul de executare nr. (…), obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare contestatoarea a arătat că la cererea creditoarei (…), prin reprezentant (…), a început executarea silită în baza titlului executoriu Sentinţa civilă nr. (…)pronunţată de Judecătoria Lipova în dosarul nr. (…), având ca obiect ordonanţă preşedinţială, emiţând somaţia comunicată din data de 16.06.2020 şi încheierea privind cheltuielile de executare. Prin somaţie s-a solicitat încetarea exploatării Carierei (…), constituită în imobilele înscrise în CF nr. (…), nr. (…), nr. (…) nr. (…), nr.cad. (…), CF nr. (…) şi plata sumei de 5053,40 lei.

Menţionează că în cauză este incident art.36 din Legea nr.85/2006 conform căruia de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunilor judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. De asemenea arată că nu se mai exploatează Cariera (…) din 31.10.2019, data la care a expirat permisul de exploatare nr.21446/01.11.2018 eliberat firmei (…), permis care a expirat la data de 01.11.2019, fiind prevăzut conform art.3 din acesta că este fără drept de reînnoire obligatorie şi fără drept de preemţiune. Arată că (…) nu a desfăşurat activităţi miniere în perimetrul (…) şi că se află în procedura obţinerii permisului de exploatare anuală, moment de la care ar putea să continue exploatarea şi că aşa cum rezultă din raportul de activitate de exploatare şi redevenţei miniere nu s-a realizat producţie minieră în trimestrele I şi II ale anului 2020 şi nici nu s-a datorat redevenţă. Prin urmare a dat curs benevol deciziei nr. (…) din dosarul nr. (…) al Tribunalului Arad. Arată că nu pot fi obligaţi să execute o obligaţie deja onorată anterior emiterii încheierii de încuviinţare, astfel că nu datorează nici cheltuieli de executare. În ceea ce priveşte suspendarea executării apreciază că a indicat motive temeinice în susţinerea solicitării, obligaţia fiind deja executată.

În probațiune a depus în copie următoarele înscrisuri: împuternicire avocaţială, contract comodat, permis de exploatare, notă de constatare, adresă nr.190/14.05.2020, raport privind activitatea de exploatare,redevenţă minieră, somaţie, înştiinţare, Încheierea nr. (…) pronunţată în dosarul nr. (…)de Judecătoria Lipova, Sentinţa civilă nr. (…) pronunţată de Judecătoria Lipova în dosarul nr. (…).

Intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestației la executare ca neîntemeiată. Pe cale de excepţie a invocat excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare raportat la art.713 CPC. Precizează că s-au invocat aspectele sesizate prin contestaţia la executare atât în faţa instanţei de fond, cât şi în calea de atac însă acestea au fost respinse de instanţa de judecată.

În ceea ce priveşte aplicabilitatea art.36 din Legea nr.85/2006, arată că suspendarea intervine doar în ceea ce priveşte titlurile executorii născute anterior datei deschiderii procedurii de insolvenţă, mai mult decât atât aceeaşi articol prevede suspendarea de drept doar a măsurilor de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, ori, în cauza de faţă executarea silită are ca obiect aducerea la îndeplinire a obligaţiei de a nu face, respectiv de a nu exploata perimetrul Carierei (…). Prin urmare, apreciază că, dosarul execuţional care face obiectul contestaţiei , nu se circumscrie situaţiilor prevăzute de dispoziţiile art.36 din Legea nr.85/2006, nefiind aplicabile în speţă.

În ceea ce priveşte susţinerile contestatoarei prin care aceasta susţine că nu se mai exploatează Cariera (…) din 31.10.2019, arată că acestea sunt contrazise pe de o parte de faptul că (…) a solicitat şi obţinut o nouă autorizaţie de mediu necesară pentru permisului de exploatare de la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, iar pe de altă parte din susţinerile asociaţilor (…). Astfel arată că (…) a încheiat cu (…) un contract de asociere în participaţie în baza căruia ambele societăţi au prelucrat piatră brută şi rocă alterată, care constitie deşeu rezidual minier şi eliberarea platformei de la cota + 225m din perimetrul de exploatare al Carierei (…). Arată că ulterior expirării acestui contract, (…) a încheiat cu (…) un contract de închiriere, prin care ultima, în calitate de locator, se obliga să pună la dispoziţia locatarului (…) mai multe utilaje necesare exploatării miniere din perimetrul Carierei (…), dovada fiind documentaţia depusă la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Arad în vederea obţinerii unei noi autorizaţii de mediu pentru exploatarea Carierei (…).

Mai arată că,  ulterior pronunţării ordonanţei preşedinţiale ce constituie titlul executoriu în dosarul execuţional ce formează obiectul prezentei cauze, a notificat (…) în vederea încetării activităţilor de exploatare a Carierei (…), însă aceasta nu s-a conformat. Arată că prin adresa FN/06.03.2020 (emisă după data expirării valabilităţii permisului de exploatare şi după data pronunţării titlului executoriu, li s-a comunicat faptul că (…) şi (…) continuă exploatarea carierei, ba mai mult că nu are intenţia de încetare a activităţilor de exploatare, astfel că nu s-au conformat titlului executoriu aşa cum au susţinut. Menţionează că prin formularea de către contestatoare a unei cereri de suspendare a executării silite, respectiv a obligaţiei de încetare a exploatării carierei stabilită de instanţa de judecată în sarcina sa, aceasta recunoaşte faptul că şi în prezent încalcă titlul executoriu, continuând exploatarea carierei, fiind evident faptul că în situaţia în care aceasta s-ar fi conformat de bună voie obligaţiei stabilite de instanţă, nu mai ar fi avut interes în formularea cererii de suspendare.

În ceea ce priveşte cererea de suspendare a executării silite, solicită respingerea acesteia în principal ca inadmisibilă iar în subsidiar ca neîntemeiată. Precizează că în situaţia în care s-ar dispune suspendarea executării, i s-ar cauza un prejudiciu ireparabil, prin diminuarea zăcămintelor aflate în perimetrul de exploatare, aspect reţinut de instanţele de judecată în dosarele 1773/250/2019 şi 162/250/2020.

În probaţiune, depune, în copie, următoarele înscrisuri: întâmpinare (…) dosar nr. (…), întâmpinare depusă de contestatoare în dosarul (…), memoriu, Decizia civilă nr. (…)– dosar nr. (…), contract vânzare cumpărare, încheiere de certificare, contract comodat, Decizia civilă nr. (…)– dosar nr. (…), decizia nr. (…)– Protecţia Mediului, contract de închiriere, notificări, Sentinţa civilă nr. (…), dosar nr. (…), act adiţional contract nr. (…) încheiat la data de 18.04.2020.

La termenul de judecată din data de 21.07.2020 instanţa a admis excepţia litispendenţei şi a dispus trimiterea, ataşarea dosarului nr. (…)la acest dosar.

La data de 14.07.2020 s-a ataşat dosarul execuţional nr. (…).

La termenul din data de 14.07.2020 contestatoarea a depus la dosarul cauzei răspuns la întâmpinare, prin care arată că motivele prezentate de contestatoare nu au mai fost invocate şi în dosarul nr. (…). Mai arată că hotărârea care constituie titlu executoriu în dosarul execuţional, şi anume Sentinţa nr. (…) pronunţată de Judecătoria Lipova în dosarul nr. (…), dispune obligarea pârâtelor la încetarea exploatării carierei (…), instituind o obligaţie de a face/ a nu face.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, reţine următoarele:

Examinând documentele din Dosarul execuţional nr. (…) al B.E.J. (…), se constată că s-a procedat la executare silită a Sentinței civile nr. (…) pronunțată de Judecătoria Lipova în Dosarul nr. (…).

Prin aceasta, pârâtele (…) şi (…) au fost obligate la încetarea exploatării Carierei (…) constituită din imobilele proprietatea (…), situate în Lipova, judeţul Arad, identificate după cum urmează: CF nr. (…) nr. cad (…); CF nr. (…) nr. cad (…); CF nr. (…) a localităţii (…) nr. cad (…); CF nr. (…) nr. cad (…); CF nr. (…) si nr. top (…) CF nr. (…)nr. cad (…) şi nr. top (…) până la soluţionarea cauzei aferentă Dosarului nr. (…), având ca obiect „întoarcere executare silită" înregistrat pe rolul Judecătoriei Lipova.

Prin Încheierea din 27 mai 2020 pronunţată de Judecătoria Lipova în dosarul nr. (…), instanţa a suspendat judecarea cererii formulată de petenta (…) în faliment, în contradictoriu cu intimata (…), în faliment, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. (…).

Prin Sentinţa civilă nr. (…) pronunţată de Judecătoria Lipova în dosarul nr. (…), a fost admisă contestația la executare formulată de (…) și (…), în calitate de lichidator judiciar al debitoarei (…), pentru această contestatoare, în contradictoriu cu intimata (…) şi prin urmare s-a dispus anularea executării silite efectuată în temeiul titlului executoriu constituit din Contractul de vânzare – cumpărare autentificat  prin Încheierea notarială nr. (…), emisă de BNP (…), cu consecinţa anulării actelor şi operaţiunilor execuţionale efectuate  în cauza execuţională aferentă Dosarului execuţional nr. (…) al B.E.J. (…). Împotriva acestei hotărâri s-a formulat apel, dosarul aflându-se pe rolul Tribunalului Arad cu termen de judecată stabilit la data de 04.08.2020.

În dosarul execuţional nr. (…), executorul judecătoresc, deplasându-se în localitatea Lipova, cariera (…), a încheiat procesul verbal la data de 08.07.2020, prin care a reţinut următoarele: la faţa locului a găsit muncitori din cadrul (…), cărora li s-a pus în vedere calitatea şi scopul deplasării şi anume încetarea exploatării carierei. Aceştia i-au comunicat că fac curat, igienizează în vederea pregătirii terenului pentru forare, respectiv, exploatare când va exista permis. S-a mai constatat existenţa la faţa locului a unor utilaje specifice activităţii de exploatare a carierei, şi au fost identificaţi mai mulţi muncitori angajaţi ai (…).

Instanţa constată că între (…) şi (…) s-a încheiat un contract de comodat având ca obiect folosinţa gratuită de către comodant, respectiv (…), în favoarea comodatarului a terenului ce constituie perimetrul de exploatare din localitatea Lipova, Cariera (…). De asemenea, constată că s-a încheiat contractul de închiriere nr.(…)  între (…), în calitate de locator, şi (…), în calitate de locatar, având ca obiect închiriere mai multe utilaje, respectiv un concasator mobil, staţie sortare mobilă, excavator senile, încărcător frontal.

Contestatoarea, în motivarea contestaţiei la executare, arată că nu se mai exploatează Cariera (…) din data de (…), data la care a expirat permisul de exploatare nr.(…) eliberat societăţii (…).

Instanţa constată că prin Sentinţa civilă nr. (…) pronunţată de Judecătoria Lipova în dosarul nr. (…), hotărâre care constituie titlul executoriu în dosarul execuţional nr. (…), s-a reţinut faptul că pârâtele, în dosarul respectiv, au contestat în faţa instanţei că exploatează în continuare agregate minerale din această carieră, şi că ocupă în continuare cariera, nepermiţând reclamantei în acel dosar, să obţină productele aferente acesteia, şi astfel, este evident că, pe zi ce trece, prejudiciul cauzat reclamantei se măreşte. De asemenea, s-a mai reţinut de către instanţă că nu are relevanţă raportul de activitate de exploatare depus, deoarece, din cauzele aflate pe rolul acestei instanţe, există aparenţa de drept că pârâtele (…)şi (…), au încheiate contracte care permit exploatarea carierei de alte societăţi, cum ar fi (…).

Potrivit art. 713 alin.1 Cod procedură civilă: Dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestaţie motive de fapt sau de drept pe care le‑ar fi putut opune în cursul judecăţii în primă instanţă sau într‑o cale de atac ce i‑a fost deschisă.

Astfel, printr-o contestaţiei la executare nu se poate modifica sau anula hotărârea judecătorească. Admisibilitatea unui mijloc de apărare în cadrul contestației la executare este subordonată condiţiei de a nu se aduce atingere autorităţii de lucru judecat a hotărârii judecătorești ce constituie titlu executoriu, astfel încât, prin motivul de contestaţie invocat să nu se atingă fondul dosarului definitiv judecat prin hotărârea ce se execută. Prin urmare, atunci când titlul executoriu este o hotărâre judecătorească singurele apărări de fond care pot fi invocate pe calea contestaţiei la executare sunt cele care vizează cauze de stingere a obligaţiei care nu puteau fi valorificate în procesul în care s‑a pronunțat hotărârea ce constituie titlu executoriu, deoarece au intervenit la un moment la care nu mai erau în curs nici judecata în primă instanță, nici judecata într‑o cale de atac în care, potrivit legii, ar fi posibilă invocarea lor. În cauză instanţa constată că această apărarea contestatoarei, respectiv neexploatarea carierei, a fost invocată şi în dosarul în care s-a pronunţat hotărârea ce constituie titlu executoriu, şi chiar dacă nu ar fi fost invocat, ar fi putut fi, având în vedere că se solicita încetarea exploatării carierei. Mai mult decât atât, conform susţinerilor contestatoarei, Cariera (…) nu se mai exploatează din data de 31.10.2019, data la care a expirat permisul de exploatare nr.21446/01.11.2018 eliberat societăţii (…), astfel că situaţia de fapt invocată, neexploatarea carierei, nu a intervenit după soluţionarea dosarului nr. (…)de către Judecătoria Lipova, Sentinţa nr. (…) fiind pronunţată la data de (…).

Pentru aceste considerente, instanţa urmează să respingă contestaţia la executare, formulată de contestatoarea (…) în contradictoriu cu intimata (…), ca neîntemeiată.

Referitor la cererea de suspendare a executării silite, cerere formulată de contestatoare, se constată că, raportat la soluţia aferentă contestaţiei, în consecinţă urmează să respingă şi cererea de suspendare a executării silite.

Va obliga contestatoarea la plata sumei de 62 lei, către BEJ (…), reprezentând contravaloarea copiei dosarului execuţional. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Respinge ca neîntemeiată contestația la executare formulată de contestatoarea (…), în faliment, cu sediul în (…), nr. înreg.ORC (…), CUI (…), prin lichidator judiciar (…), CUI (…), cu sediul în (…), în contradictoriu cu intimata (…), în faliment, prin lichidator judiciar societăţi profesionale de insolvenţă asociate prin contract (…)cu sediul profesional ales în mun. (…), înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. (…), CIF (…), reprezentată legal prin asociat coordonator ec. (…) şi (…), cu sediul în (…), înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. (…), reprezentată legal prin asociat coordonator ec. (…).

Respinge cererea de suspendare a executării silite.

Obligă contestatoarea (…)la plata sumei de 62 lei către BEJ (…), reprezentând contravaloarea copiei dosarului execuţional. 

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

În cazul exercitării căii de atac, apelul se va depune la Judecătoria Lipova.

Pronunțată în ședința publică din data de 24 iulie 2020.