Civil.autorizare intrare în încăperi. bun al debitorului

Sentinţă civilă 2 din 05.07.2022


AUTORIZARE INTRARE ÎN ÎNCĂPERI. BUN AL DEBITORULUI

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanței la data de 14.02.2022, sub nr. ..../200/2022, petentul Biroul Executorului Judecătoresc CLC a solicitat instanței ca, prin hotărârea pe care o va pronunța, să autorizeze intrarea în încăperi, respectiv în domiciliul, reședința sau sediul debitorilor situat în sat PC, E85, Tarla ..., com. PC, jud. Buzău, precum și în orice alte locuri, cu consimțământul acestora, iar în caz de refuz, cu concursul forței publice, pentru a proceda la punerea în executare a titlului executoriu în dosarul de executare nr. .../2022.

În motivarea cererii, petentul a arătat că solicită autorizarea de pătrundere întrucât titlul executoriu în temeiul căruia s-a declanșat executarea silită reprezintă un alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească.

În continuare, petentul a susținut că cererea de executare silită formulată de către creditorul I S.R.L. a fost admisă prin încheierea din data de 12.01.2022, s-a dispus înregistrarea acesteia și deschiderea dosarului de executare silită împotriva debitorului S C și SS conform titlurilor executorii constând în actul de adjudecare nr. ..../4 emis la data de 27.12.2021 de către Biroul Executorului Judecătoresc TMT și încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare din data de 02.02.2022.

În drept, petentul a invocat dispozițiile art. 680 C.proc.civ.

În dovedirea cererii, petentul a depus la dosarul cauzei înscrisuri, respectiv cerere de executare silită, act de adjudecare și încheieri (filele 5-9).

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 de lei, conform art. 27 din O.U.G. nr. 80/2013, în acest sens fiind depus la dosarul cauzei chitanța seria 44818/2022 nr. .... (18) din data de 26.01.2022 (fila 4).

Sub aspect probatoriu, instanța a încuviințat proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei.

La termenul de judecată din data de 18.02.2022, instanța a invocat, din oficiu, excepția lipsei de interes.

Analizând cu prioritate, în temeiul art. 248 alin. (1) C.proc.civ., excepția lipsei de interes, instanța reține următoarele:

În fapt, prin încheierea din data de 21.01.2022 pronunțată de Judecătoria Buzău în dosarul nr. .../200/2022, astfel cum a fost îndreptată prin încheierea din data de 02.02.2022 pronunțată de Judecătoria Buzău în cadrul aceluiași dosar, s-a încuviințat executarea silită ce face obiectul dosarului de executare silită nr. ..../2022, în baza titlului executoriu reprezentat de Actul de adjudecare nr. ..../4 emis la data de 27.12.2021 de către Biroul Executorului Judecătoresc TMT, privind evacuarea debitorilor SC și SS din imobilul situat în sat PC, E85, Tarla ...., com. PC, jud. Buzău și pentru recuperarea cheltuielilor de executare silită, la cererea creditoarei I S.R.L.

În drept, instanța reține că, potrivit art. 680 alin. (2) C.proc.civ., în cazul altor titluri executorii decât hotărârile judecătorești, la cererea creditorului sau a executorului judecătoresc, depusă odată cu cererea de încuviințare a executării silite ori pe cale separată, instanța competentă va autoriza intrarea în locurile menționate la alin. (1), respectiv în încăperile care reprezintă domiciliul, reședința sau sediul unei persoane, precum și în orice alte locuri, instanța pronunțându-se de urgență, în camera de consiliu, cu citarea terțului care deține bunul, prin încheiere executorie care nu este supusă niciunei căi de atac.

Instanța apreciază, prin raportare la modul de redactare a dispozițiilor legale menționate anterior, că, în ipoteza în care imobilul în cauză se află chiar în mâinile debitorului, autorizarea executorului judecătoresc nu este necesară, aceasta fiind necesară numai în măsura în care imobilul se află în posesia/detenția unui terț, or, în prezenta cauză, petentul a arătat că imobilul respectiv reprezintă domiciliul, reședința sau sediul debitorilor.

Un argument în susținerea acestei interpretări este faptul că articolul menționat anterior prevede că procedura se desfășoară cu citarea terțului, de unde rezultă ideea că această procedură este aplicabilă doar în măsura în care există un terț.

Un alt argument se desprinde din dispozițiile art. 666 alin. (4) C.proc.civ., conform cărora încuviințarea executării silite conferă creditorului, prin intermediul executorului judecătoresc, accesul la toate formele de executare și, implicit, la toate bunurile executabile ale debitorului.

De asemenea, instanța reține și prevederile art. 898 alin. (1) C.proc.civ., conform cărora, în vederea executării obligației de a evacua ori de a preda un imobil, executorul judecătoresc se va deplasa la fața locului, va soma pe debitor să părăsească de îndată imobilul, iar în caz de împotrivire, îl va evacua din imobilul respectiv pe debitor împreună cu toate persoanele care ocupă imobilul în fapt ori fără niciun titlu opozabil creditorului, cu sau fără ajutorul forței publice, după caz, punând pe creditor în drepturile sale. Potrivit alin. (2) și (3) ale aceluiași articol, când debitorul lipsește sau refuză să deschidă ușile, executorul va fi însoțit de agenți ai forței publice ori reprezentanți ai jandarmeriei, după caz, iar după deschiderea ușilor imobilului, prezența celor menționați la alin. (2) va putea fi suplinită de 2 martori asistenți.

Având în vedere toate aceste considerente, instanța apreciază că, în temeiul legii, pe baza titlului executoriu și a încheierii de încuviințare a executării silite, executorul judecătoresc este îndreptățit să pătrundă în imobilul situat în sat PC, E85, Tarla ..., com. PC, jud. Buzău, motiv pentru care va admite excepția lipsei de interes invocată din oficiu și va respinge cererea privind autorizarea intrării în încăperi formulată de către petentul Biroul Executorului Judecătoresc CLC, ca fiind lipsită de interes.