Minori si familie.excepţia lipsei calităţii procesual active pentru suplinirea acordului – deplasare minor în străinătate

Sentinţă civilă 4 din 04.01.2023


EXCEPŢIA LIPSEI CALITĂŢII PROCESUAL ACTIVE PENTRU SUPLINIREA ACORDULUI – DEPLASARE MINOR ÎN STRĂINĂTATE

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei  Buzău la data de 23.08.2022 sub nr. .../200/2022, reclamanta GL  a solicitat, în contradictoriu cu pârâta SCR, pe calea ordonanţei preşedinţiale, suplinirea acordului pârâtei cu privire la plecarea minorului GRC, în scop turistic, în Marea Britanie, dar şi pentru eliberarea paşaportului acestuia.

În motivare, a arătat că este bunica paternă a minorului, iar prin sentinţa civilă nr. .../11.07.2019 domiciliul acestuia a fost stabilit la tatăl său, GF.

A susţinut că de la desfacerea căsătoriei părinţilor minorului, a fost cea care s-a îngrijit de creşterea şi educarea minorului, în condiţiile în care fiul său a fost nevoit să plece la muncă în străinătate, iar pârâta nu a înţeles să îndeplinească obligaţiile stabilite în sarcina sa.

Reclamanta a apreciat că este în interesul minorei să călătorească în străinătate, sens în care a invocat disp. legi nr. 242/2004 şi art. 17 din legea nr. 248/2005.

În susţinerea cererii, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 de lei.

Cererea de chemare în judecată şi înscrisurile aferente au fost comunicate pârâtei, care nu a formulat întâmpinare.

În cauză a fost invocată, din oficiu, excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei.

Analizând ansamblul materialului probatoriu administrat în cauză, constată următoarele:

În fapt, din căsătoria numiţilor GF şi GCR a rezultat minorul GRC , născut la data de ....12.2008.

Prin sentinţa civilă nr. .../11.07.2019, pronunţată de Judecătoria Buzău în dos. nr. .../200/2018, f.7, a fost desfăcută căsătoria părţilor, s-a dispus exercitarea părinteşti în comun şi a fost stabilită locuinţa minorului la domiciliul tatălui.

Din susţinerile reclamantei, rezultă că aceasta este bunica minorului, iar prin prezenta cerere a solicitat suplinirea acordului pârâtei pentru deplasarea minorului în străinătate şi pentru eliberarea paşaportului.

În baza art. 248 din C.proc.civ., instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor  de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei.

Examinând excepţia lipsei calităţii procesuale active, invocată de instanţă din oficiu, instanţa va dispune admiterea acesteia, pentru următoarele considerente:

În drept, conform art.2 alin.2 din legea nr.248/2005, republicata ,,Cetăţenii români minori pot călători în străinătate numai însoţiţi, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali, în condiţiile prezentei legi. În sensul prezentei legi, prin reprezentant legal se înţelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de minor”.

De asemenea, potrivit art. 17 alin. 1 din legea nr.248/2005 ,,Minorilor cetăţeni români care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate li se eliberează paşapoarte simple electronice în următoarele condiţii:

a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau, după caz, a reprezentantului legal ori în temeiul ordonanţei preşedinţiale date în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, prin care instanţa a dispus cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti”.

La alin.2 al art.17 din legea nr.248/2005 se stabileşte că ,,Eliberarea paşaportului simplu electronic pentru minor, în cazul în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 171 alin. (1) lit. e), se efectuează numai după soluţionarea acestor cazuri de către instanţa de judecată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori prin ordonanţă preşedinţială prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului”.

Conform art.30 alin.1 lit. d din legea nr.248/2005, republicata,, Organele politiei de frontiera permit ieşirea din Romania  a cetăţenilor romani minori  numai daca sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră, în următoarele cazuri:

d) minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate, cărţi de identitate simple sau cărţi electronice de identitate şi care călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia, precum şi datele de identitate a însoţitorului respectiv”.

Art.31 alin.3 din aceeaşi lege prevede că : ” Ieşirea din România a minorilor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 30 alin. (2) şi (3), se permite numai după soluţionarea neînţelegerilor de către instanţa de judecată, în condiţiile legii”.

Având în vedere cele menţionate mai sus, instanţa reţine că  nu există o normă juridică care să legitimeze bunica paternă să solicite instanţei suplinirea consimţământului mamei minorului pentru  emiterea paşaportului minorului şi însoţirea acestuia în străinătate.

Fiind un demers excepţional, el se afla la îndemâna anumitor persoane, instanţa de judecată neputând să extindă sfera persoanelor îndreptăţite să uzeze de această facilitate juridică, chiar şi pentru perioade scurte de timp.

Suplinirea consimţământului unui părinte este o măsură excepţională, prevăzută de lege la îndemâna celuilalt părinte pentru a permite deplasarea în străinătate a copilului, atunci când interesele acestuia o impun.

De asemenea, instanţa reţine că suplinirea consimţământului poate fi solicitată şi de o altă persoană sau instituţie care este îndreptățită a solicita luarea de măsuri cu privire la copil, fiind instituită măsura plasamentului.

Or, în cauza de faţă, minorul are ambii părinţi în viaţă, niciunul dintre ei nefiind decăzut din exerciţiul drepturilor părinteşti.

Pentru considerentele mai sus expuse, instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei şi va respinge cererea ca fiind formulată de o persoană lipsită de calitate procesuală activă.