Civil.termenul de revizuire

Sentinţă civilă 8 din 10.10.2022


TERMENUL DE REVIZUIRE

Deliberând asupra cererii de revizuire, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buzău la data 15.06.2021 în dosarul nr. .../200/2021, revizuenta OA, în contradictoriu cu intimata CV, a solicitat instanţei revizuirea sentinţei civile nr. .../12.07.2019, pronunţată de către Judecătoria Buzău în dosarul cu nr. .../200/2017, menţinută prin Decizia civilă nr....03.06.2020, pronunţată de către Tribunalul Buzău, şi prin Decizia civilă nr. .../19.04.2021, pronunţată de către Curtea de Apel Ploieşti - Secţia I Civilă, pentru ca prin hotărâre să dispună schimbarea în totalitate a sentinţei civile nr. .../12.07.2019, pronunţată de către Judecătoria Buzău, cu consecinţa admiterii cererii de chemare în judecată.

În motivarea cererii, revizuenta a arătat că, prin cererea de chemare în judecată înregistrata la Judecătoria Buzău cu nr. .../200/2017, aceasta, în calitate de reclamantă-pârâtă reconvenţional, a formulat cerere de chemare în judecată având ca obiect obligarea pârâtei-reclamante reconvenţional CV la plata sumei de 1.125 lei, reprezentând cheltuieli privind utilităţile la imobilul situat în comuna Pietroasele, judeţul Buzău, precum şi a cheltuielilor de judecată aferente, pentru perioada mai-decembrie 2014 şi mai-decembrie 2015.

A menţionat că, prin sentinţa civilă nr. .../12.07.2019, Judecătoria Buzău a hotărât admiterea în parte a cererii de chemare în judecată formulată de revizuentă, în sensul în care a obligat pârâta CV să achite suma de 211,50 lei, reprezentând contravaloare impozit, precum şi suma de 20 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată, respectiv taxa de timbru. De asemenea, instanţa a admis şi cererea reconvenţională formulata de pârâta-reclamantă CV şi a obligat, în mod greşit, revizuenta la plata integrală a contravalorii cheltuielilor de îngrijire/întreţinere ale mamei părţilor, în sumă de 6.000 lei, reprezentând contravaloare întreţinere acordata beneficiarului acesteia, când, în realitate, aceasta a solicitat obligarea revizuentei la plata a 1/2 din aceste cheltuieli, precum şi sumele de 495 lei, reprezentând taxa de timbru judiciar, şi 1.200 lei onorariu avocaţial.

Revizuenta a menţionat că a formulat apel împotriva sentinţei civile nr. .../12.07.2019, pronunţată de către Judecătoria Buzău în dosarul cu nr. .../200/2017, iar, prin decizia civilă nr. .../2020 din data de 03.06.2020, Tribunalul Buzău a respins apelul ca neîntemeiat.

A precizat că, în data de 22.01.2020, cu 6 luni înainte de pronunţarea acestei decizii, a depus la Tribunalul Buzău o cerere prin care a solicitat să se ia la cunoştinţă faptul că, de la aceasta dată, adresa de comunicare a corespondenţei pentru revizuentă este la imobilul din municipiul Ploieşti, str. ..., nr. ..., judeţul Prahova, însă Tribunalul Buzău nu a luat în considerare aceasta solicitare de comunicare, astfel că decizia civila nr. .../2020 din data de 03.06.2020 pronunţată de Tribunalul Buzău nu i-a fost comunicată.

Împotriva deciziei civile nr. .../2020 din data de 03.06.2020, pronunţată de Tribunalul Buzău, revizuenta a formulat recurs.

Revizuenta a învederat că, prin decizia nr. ... din data de 19.04.2021, Curtea de Apel Ploieşti a respins excepţia inadmisibilităţii recursului invocat prin întâmpinare de către pârâta-reclamanta şi a admis excepţia nulităţii recursului, invocată din oficiu.

Cu toate că a depus la dosar în etapa recursului concluzii scrise, revizuenta a precizat că acestea nu au fost luate în considerare de instanţa de recurs, această instanţă neluând în discuţie nici aspectele legate de modul greşit de calcul al sumelor pretinse de intimată şi, ulterior, acordate acesteia, chiar fără dovezi justificative, aşa cum au menţionat toate cele trei instanţe care s-au pronunţat până în acest moment.

Revizuenta a susţinut că în cauză sunt incidente dispoziţiile 509 alin. (1), pct. 1 C. proc. civ., în sensul că, prin cererea de recurs, reclamanta a solicitat instanţei să se recalculeze sumele solicitate de pârâta-reclamantă CV şi acordate de instanţă, dar în cuprinsul deciziei civile nr. .../19.04.2021, pronunţată de către Curtea de Apel Ploieşti - Secţia I Civilă, instanţa nu s-a pronunţat asupra acestei solicitării a revizuentei, motiv pentru care solicită admiterea cererii de revizuire, schimbarea în totalitate a sentinţei civile nr. .../12.07.2019, pronunţată de către Judecătoria Buzău, cu consecinţa admiterii recursului formulat de către revizuentă.

În drept, a invocat art. 509 alin. (1), pct. 1 şi următoarele C. proc. civ.

Cererea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 100 lei (fila 12).

Prin adresa emisă la data de 25.06.2021, instanţa a pus în vedere revizuentei să indice obiectul cererii, hotărârile a căror revizuire o solicită.

Prin notele scrise depuse la data de 12.07.2021, revizuenta a precizat că hotărârea a cărei revizuire o solicită este sentinţa civilă nr. .../12.07.2019, pronunţată de către Judecătoria Buzău în dosarul cu nr. .../200/2017, menţinută prin Decizia civilă nr. .../03.06.2020, pronunţată de către Tribunalul Buzău, şi prin Decizia civilă nr. .../19.04.2021, pronunţată de către Curtea de Apel Ploieşti - Secţia I Civilă, iar obiectul cererii este revizuire în baza art. 509 alin. (1) pct. 1 teza a III-a C. proc. civ., în sensul în care s-a dat mai mult decât s-a cerut, prin obligarea sa la plata a 1/2 din cheltuielile de întreţinere ale mamei şi surorii sale, când, în realitate, trebuia să fie obligată la plata a 1/2 din cheltuielile mamei părţilor.

Intimata nu a formulat întâmpinare.

La termenul de judecată din 04.11.2021, instanţa a invocat din oficiu excepţia tardivității cererii de revizuire, în temeiul art. 511 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ.

Analizând excepţia tardivității cererii de revizuire, instanţa reține:

Potrivit art. 511 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., cererea de revizuire întemeiată pe cazul de revizuire de la art. 509 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., invocat de revizuentă, se formulează în termen de o lună de la data comunicării hotărârii a cărei revizuire se solicită.

Din cuprinsul procesului-verbal de înmânare a sentinţei civile nr. .../12.07.2019, pronunţată de către Judecătoria Buzău în dosarul cu nr. .../200/2017, a cărei revizuire o solicită revizuenta, rezultă că hotărârea i-a fost comunicată acesteia la data de 06.11.2019, la domiciliul indicată de reclamantă în cuprinsului cererilor şi precizărilor acesteia, situat în municipiul Buzău, ..., bl. ..., et. , ap., jud. Buzău (fila 32, vol. IV).

Astfel, termenul legal de o lună pentru introducerea cererii de revizuire a hotărârii s-a împlinit, în condiţiile art. 181 şi art. 182 C. proc. civ, la data de 06.12.2019.

Potrivit art. 185 alin. (1) C. proc. civ., când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

Prin urmare, cererea de revizuire introdusă la data de 15.06.2021 a fost formulată ulterior împlinirii termenului de revizuire, motiv pentru care instanţa va admite excepția tardivităţii şi va respinge cererea ca tardivă.