Civil.autorizare desfiinţare lucrări

Sentinţă civilă 2 din 10.10.2022


AUTORIZARE DESFIINŢARE LUCRĂRI

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Buzău sub nr. .../200/2020 la data de 23.09.2020, reclamantul municipiul Buzău, prin primar, în contradictoriu cu pârâta GS, a solicitat instanţei să dispună obligarea pârâtei la desfiinţarea lucrărilor executate fără autorizație de construire la imobilul din municipiul Buzău, str. ... nr. ..., jud. Buzău, astfel cum s-a consemnat prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei nr. .../12.03.2018.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că pârâta a executat lucrări neautorizate, constând în mansardare corp C1 + corp C2 – stadiul lucrărilor, la data efectuării controlului (Nota de constatare din luna martie 2018) fiind la faza de finisare.

Reclamantul a menţionat că fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, modificată şi completată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

A precizat că situaţia de fapt a fost constatată de către un agent din cadrul compartimentului de specialitate al Primăriei, în speţă Compartimentul pentru Disciplina în Construcţii, întocmindu-se procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională nr. .../2018, conform art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, act prin care, pe lângă sancţiunea amenzii, în sarcina contravenientului a fost dispusă şi intrarea în legalitate conform Legii nr. 50/1991 și a Codului Civil, stabilindu-se ca termen data de 11.03.2019.

Reclamantul a menţionat că procesul-verbal de contravenţie nu a fost contestat, pârâta nu a făcut obiecţiuni la data întocmirii lui, iar amenda a fost achitată.

Întrucât termenul limită stabilit prin procesul-verbal nu a fost respectat, iar pârâta în tot acest timp nu s-a conformat măsurilor dispuse prin procesul-verbal, s-a procedat la sesizarea instanţei de judecată.

În drept, reclamantul a precizat că, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 50/1991, executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau desfiinţare, emisă în condiţiile acestei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil, teren sau construcţie identificat prin număr cadastral.

 S-a arătat că intrarea în legalitate, pentru ipoteza în care se execută lucrări fără să fi fost emisă autorizaţie de construire, a fost reglementată de art. 59 din Normele metodologice emise de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în aplicarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

S-a precizat că, în prezent, potrivit dispoziţiilor art. 32, art. 1 coroborat cu art. 28 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 50/1991 (în vigoare la data constatării faptei şi a întocmirii referatului de specialitate), în cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune după caz, încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei sau desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal, măsura desfiinţării aplicându-se şi în situaţia în care la expirarea termenului de intrare în legalitate stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, contravenientul nu a obţinut autorizaţia necesară.

Având în vedere cele expuse mai sus, reclamantul a solicitat admiterea acţiunii, cu acordarea cheltuielilor de judecată, respectiv contravaloarea taxei de timbru, în cuantum de 20 lei.

În temeiul art. 223, alin. (1) și alin. (3) din C. proc. civ., a solicitat judecarea în lipsă.

La cerere, reclamantul a anexat, în copie, un set de înscrisuri (filele 6-14).

Cererea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 lei (fila 5).

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

În apărare, pârâta a menţionat că a întreprins toate demersurile necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru lucrările realizate, iar imobilul a cărei desfiinţare se solicită se circumscrie noţiunii de domiciliu.

A arătat că s-a adresat instituţiilor competente pentru eliberarea autorizaţiei de construire şi certificatului de urbanism nr. .../02.03.2018, iar la data de 07.01.2019 a fost întocmit procesul-verbal de recepţie nr. .../2019, fiind întocmit şi memoriul tehnic privind construcţia realizată, totodată fiind întocmit şi studiul geotehnic, situaţie în care solicită să constate că a întreprins toate demersurile de a intra în legalitate, fără desfiinţarea construcţiei.

A învederat că prin lucrările realizate nu se aduce atingere prevederilor planurilor urbanistice zonale şi de detaliu, iar lucrările au fost exclusiv de reconstruire, întrucât vechiul imobil era în pericol iminent de prăbuşire.

De asemenea, a menţionat că, în realitate, casa a rămas aceeaşi, pe acelaşi amplasament, cu aceleaşi dimensiuni şi structură, fiind adusă o minimă atingere normelor sociale privind regimul construcţiilor.

În probaţiune, a propus probele cu înscrisuri, interogatoriu şi martori.

La întâmpinare a anexat un set de înscrisuri (filele 22-55).

În completare, pârâta a depus înscrisuri (filele 62-80 şi 83-123)

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. .../12.03.2018, încheiat de Primăria municipiul Buzău, pârâta GS a fost sancţionată, în temeiul art. 26 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu amenda contravenţională în cuantum de 1.000 lei, pentru fapta contravenţională prevăzută la art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, în sarcina sa reţinându-se că, la imobilul din municipiul Buzău, str. ... nr. ..., jud. Buzău, a procedat la „executarea unor lucrări de construcţii, funcţiunea acestora fiind de mansardare corp C1 + corp C2, lucrări neautorizate, stadiul lucrărilor fiind la finisare”.

Prin acelaşi proces-verbal s-a dispus, ca măsură complementară, sistarea imediată a lucrărilor şi intrarea în legalitate conform Legii nr. 50/1991, măsură care urma să fie realizată până la data de 31.12.2018, termen ulterior prelungit până la data de 11.03.2019.

Conform menţiunilor din procesul-verbal, pârâta nu a formulat obiecţiuni, menţionând în mod expres: „nu am de făcut obiecţiuni la cele constatate şi consemnate în prezentul proces-verbal”.

Procesul-verbal nu a fost contestat iar, conform susţinerilor reclamantului, aspect necontestat, pârâta a achitat amenda contravenţională.

Prin referatul nr. .../07.05.2019, întocmit de Direcţia de Poliţie Locală din cadrul Primăriei municipiul Buzău, s-a constatat că pârâta GS nu s-a conformat măsurilor dispuse prin procesul-verbal de contravenţie nr. .../12.03.2018, în sensul obţinerii autorizaţiei de construire.

Potrivit art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, „Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru:

a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11”.

Conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiune: „executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor menţionate la lit. b), de către investitor şi executant”, iar fapta se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei (art. 26 alin. 2).

Potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 „O dată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) şi b) se dispune oprirea executării lucrărilor, precum şi, după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizaţiei sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei”, iar conform prevederilor alin. (2) „Decizia menţinerii sau a desfiinţării construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către autoritatea administraţiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice şi a regulamentelor aferente, avizate şi aprobate în condiţiile legii, sau, după caz, de instanţă. Pentru lucrări ce se execută la clădirile prevăzute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii şi Cultelor”.

Raportat la obiectului cererii de chemare în judecată, sunt incidente dispoziţiile art. 32 alin. (1) – (3) din Legea nr. 50/1991, potrivit cărora:

„(1) În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz:

a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei;

b) desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal.

(2) În cazul admiterii cererii, instanţa va stabili termenele limită de executare a măsurilor prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul nerespectării termenelor limită stabilite, măsurile dispuse de instanţă, în conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliţie, cheltuielile urmând să fie suportate de către persoanele vinovate”.

Din probele administrate în cauză, instanţa reţine că pârâta a luat cunoştinţă de măsurile stabilite de agenţii constatatori la momentul încheierii procesului-verbal nr. .../12.03.2018, dar, cu toate acestea, nu a obţinut autorizaţia de construcţie pentru lucrările efectuate, deşi a trecut un interval îndelungat de timp.

În această situaţie, demersul reclamantului în obligarea pârâtei la desfiinţarea lucrărilor este justificat.

Apărările pârâtei în sensul efectuării de demersuri în scopul obţinerii autorizaţiei de construire nu pot paraliza acţiunea reclamantului. Lipsa autorizaţiei de construire, în condiţiile expirării termenului de intrare în legalitate, justifică acţiunea acestuia.

Faptul că prin lucrările de construire s-a adus o atingere minimă normelor sociale privind regimul construcţiilor, nu prezintă relevanţă în cauză, faţă de obiectul cererii, aceste susţineri putând fi eventual invocate în acţiunea în contestarea procesului-verbal nr. .../12.03.2018.

Nici apărările pârâtei în sensul că lucrările realizate nu aduc atingere prevederilor planurilor urbanistice zonale şi de detaliu nu au relevanţă, sancţionarea sa dispunându-se pentru lipsa autorizaţiei de construire, nu pentru încălcarea planurilor urbanistice zonale şi de detaliu, iar intrarea în legalitatea presupunea obţinerea autorizaţiei de construire pentru lucrările executare, şi nu a altor documente.

Faptul că, în realitate, imobilul casă a rămas aceeaşi, pe acelaşi amplasament, cu aceleaşi dimensiuni şi structură, nu constituie o apărare care să înlăture răspunderea sa pentru executarea unor lucrări fără a deţine autorizaţie de construire. Cele constatate şi consemnate în procesul-verbal .../12.03.2018, în sensul că pentru lucrările executate pârâta trebuie să deţină autorizaţiei de construire, nu pot fi contestate în prezenta cauza.

În consecinţă, constatând expirarea termenului în care pârâta a fost obligată prin procesul-verbal de contravenţie să efectueze demersurile necesare în vederea intrării în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire, iar aceasta nu s-a conformat măsurilor dispuse, instanţa va admite acţiunea reclamantului.

Astfel, va dispune obligarea pârâtei să desfiinţeze lucrările de construcţie realizate la imobilul din municipiul Buzău, str. ... nr. ..., jud. Buzău, constând în „mansardare corp C1 + corp C2”, astfel cum menţionate în procesul-verbal de constatare a contravenţiei nr. .../12.03.2018, încheiat de Primăria municipiului Buzău.

În ceea ce priveşte termenul acordat, raport de dispoziţiile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, instanţa va stabili un termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, pentru executarea măsurilor dispuse.

În temeiul art. 453 alin. (1) C. proc. civ., pârâta va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată către reclamant, în cuantum de 20 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru.