Reabilitare

Sentinţă penală 113 din 23.03.2022


ROMÂNIA

TRIBUNALUL ARAD Operator 3207/2504

SECŢIA PENALĂ

DOSAR NR. (...)

SENTINŢA PENALĂ NR. (...)

Şedinţa nepublică din data de 23 martie 2022

Preşedinte: (...)

Grefier: (...)

S-a luat în examinare în vederea pronunţării, cererea de reabilitare judecătorească formulată de petentul (...), prin declinare de la Judecătoria Arad.

Procedura completă, fără citarea părţilor şi fără participarea procurorului, în condiţiile prevăzute de art. 405 alin. 2 Cod procedură penală.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, văzând că au fost puse concluzii în şedinţa din data de 09.03.2022, consemnate în încheierea din acea dată, când, din nevoie de timp pentru deliberare, s-a stabilit termen pentru pronunţare la această dată, încheierea de stabilire a termenului de pronunţare făcând parte din prezenta hotărâre,

T R I B U N A L U L

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Arad şi declinată acestei instanţe conform sentinţei penale nr. (...) unde a fost înregistrată la data de 09.03.2022 sub nr. de dosar (...), petentul (...) a solicitat reabilitarea sa de sub consecinţele pedepsei de 20 ani închisoare stabilită prin sentința penală nr. (...) pronunțată de Tribunalul Timiș, în dosarul nr. (...), definitivă prin Decizia penală nr. (...) pronunțată de Tribunalul Suprem în dosarul nr. (...), precum şi a pedepsei de 3 ani și 6 luni închisoare, aplicată prin sentința penală nr. (...) pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. (...), definitivă prin Decizia penală nr. (...) pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. (...) și Decizia penală nr, (...) pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. (...).

În motivarea cererii petentul a susţinut că îndeplineşte condiţiile legale prev. de art. 168 Cod penal pentru admiterea cererii de reabilitare.

În ceea ce privește prima condiție prevăzută de lit. a) a art. 168 Cod penal, petentul a învederat faptul că de la data executării pedepselor și până în prezent, nu a suferit o altă condamnare, a avut o conduită bună în societate și în viața privată, în momentul de față încercând a înlătura orice urmă de legătură cu trecutul infracțional, conștientizând pe deplin greșelile comise și regretând nespus această pagină închisă din viața sa.

Cu privire la cea de-a doua condiție prevăzută de lit. b) a art. 168 Cod penal, a solicitat să se constate faptul că a achitat în integralitate cheltuielile judiciare la are a fost obligat prin hotărârile judecătorești pronunțate în dosarele anterior menționate, conform chitanţei din data de 20.02.2017 şi a chitanței seria (...), număr (...) din data de 08.03.2022 suma totală de 2.580 lei, reprezentând cheltuieli judiciare stabilite conform sentinței penale nr. (...) pronunțată de Tribunalul Timiș, în dosarul nr. (...) (1.800 lei), a Deciziei penale nr. (...) pronunțată de Tribunalul Suprem în dosarul nr. (...) (300 lei), a Sentinței penale nr. (...) pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. (...) (400 lei) și Deciziei penale nr. (...) pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. (...) (80 lei).

În ceea ce privește despăgubirile civile stabilite prin Sentința penală nr. (...) pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. (...), definitivă prin Decizia penală nr. (...) pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. (...) și Decizia penală nr. (...) pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. (...) în cuantum de 17.950 USD către partea civilă Ministerul Finanțelor, a solicitat să se constate că au fost achitate în integralitate de petent, dovadă în acest sens fiind certificatele de cazier fiscal și certificatul de atestare fiscal pentru persoane fizice anexate cererii de reabilitare formulată în prezenta cauză din care reiese fără putință de tăgadă faptul că petentul nu înregistrează nicio datorie către partea civilă Ministerul Finanțelor prin structurile sale abilitate.

Și în ceea ce privește despăgubirile civile stabilite prin Sentința penală nr.(...)pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. (...) definitivă prin Decizia penală nr. (...) pronunțată de Tribunalul Suprem în dosarul nr. (...) solicită să se observe că au fost achitate în integralitate părților civile, în acest sens anexând la dosarul cauzei declarația olografă a mamei petentului, (...) și declarația surorii petentului numita (...) prin care se atestă acest fapt.

În această ordine de idei, învederează faptul că de la prima condamnare a petentului și până în prezent, au trecut mai bine de 35 de ani, iar orice demers întreprins cu privire la eliberarea de documente care să ateste în mod suplimentar dovada achitării despăgubirilor civile este sortit eșecului dat fiind perioada lungă de timp scursă până în prezent. În acest sens, elocvent este și răspunsul emis de Penitenciarul (...) prin care se menționează că se află în imposibilitate de a elibera dovada sumelor de bani câștigate ca urmare a muncii prestate pe durata detenției și a reținerii acestor sume în vederea achitării obligațiilor civile impuse de instanța de judecată.

La dosarul cauzei s-au depus hotărârile penale de condamnare, purtând menţiunea rămânerii definitive, certificat de cazier judiciar; chitanța seria (...) nr. (...)  din 20.02.2017; sentințe penale; cazier fiscal; dovezi privind reședința; recomandare; declarație (filele 6-32 dosar prima instanţă), adresa nr. (...) din 02.02.2022 emisă de Tribunalul Timiş, adresa nr.(...) din 03.02.2022 emisă de Judecătoria Timişoara, împuternicire avocaţială, adresa emisă de Penitenciarul (...) sub nr. (...),  concluzii scrise, chitanţa emisă de Primăria Municipiului (...) – Direcţia Venituri Seria (...) nr. (...) din 08.03.2022.

Din analiza înscrisurilor aflate la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarele:

În fapt, petentul (...) a fost condamnat definitiv prin sentința penală nr. (...) a Tribunalului Timiș, rămasă definitivă prin decizia penală (...) a Tribunalului Suprem, pentru infracțiunile de omor şi furt, prevăzute de art. 174, art. 208, 209 din vechiul Cod penal, la o pedeapsă de 20 ani închisoare. A executat pedeapsa, fiind eliberat condiţionat la data de 04.11.1992, cu un rest neexecutat de 3 ani 5 luni şi 11 zile închisoare.

Ulterior, a mai fost condamnat prin sentința penală nr (...)  pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul cu nr. (...), rămasă definitivă prin neexercitarea căii de atac, la o pedeapsă rezultantă de 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 215 alin 1 și 2, art. 288 alin 1, art. 290 alin 1, art. 291, art. 287 alin 1 din Codul penal de la 1968. Din executarea acestei pedepse a fost eliberat condiţionat la data de 04.06.2003, cu un rest neexecutat de 330 zile închisoare.

Prin aceste hotărâri petentul a fost obligat la plata următoarelor sume reprezentând obligaţii civile sau cheltuieli judiciare, astfel:

Prin Sentința penală nr. (...) pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. (...), definitivă prin Decizia penală nr. 215/30.01.1987 pronunțată de Tribunalul Suprem în dosarul nr. (...) petentul a fost condamnat la 20 de ani închisoare pentru infracțiunile prevăzute de art. 174, art. 208 și art. 209 Cod penal, pedeapsă redusă cu ½ în baza Decretului nr. 11/1988, fiind arestat în data de 19.04.1986 si liberat condiționat în data de 04.11.1992, cu un rest neexecutat de 3 ani, 5 luni și 11 zile.

Prin aceste hotărâri judecătorești a fost obligat la plata sumelor de 12.000 lei către partea civilă (...) și 600 lei lunar minorului (...) până la majoratul acestuia la data de 30.10.1993, precum și la suma de 2.100 lei reprezentând cheltuieli judiciare (1.800 lei conform Sentinței penale nr. (...)  pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. (...) și 300 lei conform Deciziei penale nr. (...) pronunțată de Tribunalul Suprem în dosarul nr.()....

De asemenea, prin Sentința penală nr. (...) pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. (...), definitivă prin Decizia penală nr. (...) pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. (...) și Decizia penală nr, (...) pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. (...), petentul a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare pentru infracțiunile prevăzute de art. 215, art. 287, art. 288, art. 290 și art. 291 Cod penal, fiind arestat în data de 01.11.2001 și liberat condiționat în data de 04.06.2003, cu un rest neexecutat de 330 zile.

Totodată, prin aceleași hotărâri judecătorești pronunțate în anul 2003 a fost obligat la plata sumelor de 17.950 USD către partea civilă Ministerul Finanțelor, precum și la suma de 480 lei reprezentând cheltuieli judiciare (400 lei conform Sentinței penale nr. (...) pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. (...) și 80 lei conform Deciziei penale nr. (...) pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr.(...).

Analizând îndeplinirea condiţiilor legale pentru a se dispune reabilitarea petentului, Tribunalul reţine următoarele:

Întrucât de la momentul condamnării petentului şi până la soluţionarea cererii de reabilitare, a intervenit o succesiune de legi penale, instanţa va analiza care este legea penală mai favorabilă în prezenta cauză, conform art. 5 C. pen.

Termenele de reabilitare judecătorească au fost reduse, s-a păstrat acelaşi interval de timp cu durată fixă ( 4,5,7 ani) şi s-a renunţat la fracţiunea din durata pedepsei care formează obiectul condamnării (jumătate din durata pedepsei pronunţate). Expunere de motive (pct. 2.41) explică prin nevoia de simulare a reintegrării sociale a condamnaţilor. În aceste condiţii, legea nouă este mai favorabilă.

Potrivit art. 168 Cod penal, în baza căruia va fi analizată cererea de reabilitare ca fiind legea mai favorabilă aplicabilă sub raportul condiţiilor legale pentru acordare, cererea de reabilitare judecătorească se admite dacă cel condamnat întruneşte următoarele condiţii:

- nu a săvârşit o altă infracţiune în intervalul de timp prevăzut în art. 166;

- a achitat integral cheltuielile de judecată şi şi-a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când acesta dovedeşte că nu a avut posibilitatea să le îndeplinească sau când partea civilă a renunţat la despăgubiri.

Potrivit art.167 al.5 Cod Penal, în cazul condamnărilor succesive, termenul de reabilitare se calculează în raport cu pedeapsa cea mai grea și curge de la data executării ultimei pedepse.

Având în vedere art. 2 din Decretul nr. 11 din 26 ianuarie 1988 privind amnistierea unor infracţiuni şi reducerea unor pedepse care prevede următoarele: „ Se reduc cu ½ pedepsele cu închisoarea mai mari de 10 ani aplicate de instanţa de judecată.”, condiţie în care instanţa constată faptul că, termenul de reabilitare în cazul persoanei condamnate este îndeplinit, având în vedere că acesta a fost liberat condiționat în data de 04.06.2003, cu un rest de pedeapsă neexecutat de 330 zile.

Însă, în opinia instanţei numitul (...) nu îndeplineşte cerinţele art. 168 lit. b) Cod penal, astfel:

Prin Sentința penală nr. (...) pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. (...), definitivă prin Decizia penală nr. (...) pronunțată de Tribunalul Suprem în dosarul nr. (...), petentul a fost condamnat la 20 de ani închisoare pentru infracțiunile prevăzute de art. 174, art. 208 și art. 209 Cod penal, pedeapsă redusă cu ½ în baza Decretului nr. 11/1988, de asemenea a fost obligat la plata sumelor de 12.000 lei către partea civilă (...) și 600 lei lunar minorului (...) până la majoratul acestuia la data de 30.10.1993

Ori, în opinia instanţei persoana condamnată (...) nu a făcut dovada plăţii acestor despăgubiri, faptul că mama persoanei condamnate a depus o declaraţie olografă prin apărător ales (fila 31 dosarul Judecătoriei Arad ataşat) din care rezultă faptul că, din câte ţine minte s-a plătit, iar în timpul comunismului se punea propriere pe salar fără să se dea chitanţă, nu poate fi luată în considerare de instanţă, în primul rând inculpatul avea o obligaţie de plată continuă până în data de 30.10.1993, până la majoratul minorului (...) perioada în care România nu mai era în era comunistă.

De asemenea, declaraţia sorei persoanei condamnate în sensul că a trimis mai multe sume de bani mamei sale (...) în perioada 1986 -1989, prin apărător ales (fila 31 dosarul Judecătoriei Arad ataşat) pentru a achita cheltuielile fratelui său (...) din procesul penal care la avut în anul 1986, nu atestă faptul că obligaţiile civile la care a fost obligat persoana condamnată, prin sentința penală nr. (...) pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 1586/1986, menţionată mai sus, ar fi fost achitate. 

Pe de altă parte, prin Sentința penală nr. (...) pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. (...), definitivă prin Decizia penală nr. (...) pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. (...) și Decizia penală nr, (...) pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. (...), petentul a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare pentru infracțiunile prevăzute de art. 215, art. 287, art. 288, art. 290 și art. 291 Cod penal totodată, prin aceleași hotărâri judecătorești pronunțate în anul 2003 a fost obligat la plata sumelor de 17.950 USD către partea civilă Ministerul Finanțelor.

De asemenea, persoana condamnată (...) nu a făcut dovada plăţii a acestei sume de banii către partea civilă Ministerul Finanţelor, certificatul fiscal depus la dosarul cauzei (fila 31 dosarul Judecătoriei Arad ataşat), atestă faptul că în prezent nu are fapte înscrise în cazierul fiscal, însă nicidecum nu atestă faptul că persoana condamnată ar fi plătit de bună-voie obligaţiile civile la care a fost obligat prin sentinţa penală de condamnare  menţionată la paragraful anterior, deşi instanţa a acordat un termen în acest sens persoanei condamnate aşa cum rezultă din încheierea şedinţei de judecată din data de 23.02.2022, respectiv să facă dovada şi a achitării integrale a prejudiciului stabilit prin hotărârile de condamnare. 

Reabilitarea persoanei condamnate nu poate fi concepută fără executarea în întregime a hotărârii de condamnare, atât sub aspectul laturii penale, prin executarea pedepsei, cât şi al laturii civile, prin plata cheltuielilor de judecată şi a despăgubirilor civile, fiindcă numai astfel se stinge complet şi definitiv raportul juridic penal de conflict născut prin săvârşirea infracţiunii de către condamnat.

Prin plata despăgubirilor civile stabilite de instanţa de judecată se realizează o restabilire reală a ordinii de drept ce a fost încălcată prin infracţiune, fiind nedrept ca fostul condamnat să fie reabilitat cu nesocotirea drepturilor părţilor civile.

Este adevărat că dispoziţiile Codului penal instituie o dispoziţie în favoarea persoanei condamnate, prin prevederea posibilităţii acordării reabilitării judecătoreşti în cazul în care dovedeşte că nu a avut posibilitatea să achite despăgubirile civile sau când partea civilă a renunţat la despăgubiri.

 Însă, în prezenta cauză, petentul nu a făcut dovada în concret a achitării obligaților civile, de asemenea, nu se poate reţine că părţile civile au renunţat la pretenţii, căci această renunţare trebuie să fie expresă şi de bunăvoie, ea neputând fi prezumată din faptul că persoanele vătămate nu au procedat la executarea silită a creanţei.

În consecinţă, instanţa  constată că petentul nu îndeplineşte cumulativ toate condiţiile cerute de dispoziţiile legale pentru reabilitarea sa, respectiv cea referitoare la achitarea despăgubirilor civile. 

Pentru aceste motive, în temeiul art.533 C.proc.pen., rap. la art. 168 lit.b C.pen., coroborat cu art. 166  lit.c C.pen. cu aplicarea art. 6 C. pen., se va respinge ca neîntemeiată cererea de reabilitare judecătorească formulată de petentul (...)

În temeiul art. 275 alin. 2 C. proc. pen., va obliga petentul la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art.533 C.proc.pen., rap. la art. 168 lit.b C.pen., coroborat cu art. 166  lit.c C.pen. cu aplicarea art. 6 C. pen., respinge ca neîntemeiată cererea de reabilitare judecătorească formulată de petentul (...).

În temeiul art. 275 alin. 2 C. proc. pen., obligă petentul la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Cu drept de contestaţie în termen de 10 zile de la comunicare în baza art. 535 C.proc.pen..

Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 23.03.2022.

Preşedinte,  Grefier,

(...) (...)

Pentru conformitate