Faptul că prin majorarea capitalului social reclamanţii vor avea o cotă de participaţie mai mică nu reprezintă o cauză de nulitate a hotărârii adunării acţionarilor

Sentinţă civilă 213 din 19.06.2020


Titlu: Faptul că prin majorarea capitalului social reclamanţii vor avea o cotă de participaţie mai mică nu reprezintă o cauză de nulitate a hotărârii adunării acţionarilor atâta timp cât prin adoptarea acesteia nu s-au încălcat dispoziţiile legale referitoare la majorarea capitalului iar reclamanţii nu şi-au exercitat dreptul de preferinţă.

Tip speţă: Sentinţă civilă

Număr speţă: 213

Dată speţă: 19.06.2020

Domeniu  asociat: Societăţi comerciale

Pe rol judecarea cauzei litigii cu profesioniştii formulată de reclamanţii ... în contradictoriu cu pârâta ..., având ca obiect acţiune în anulare a hotărârii AGA nr.....

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de ..., acestea fiind consemnate în încheierea din acea zi care face parte integrantă din prezenta, şi când instanţa, la cererea părţilor să depună concluzii scrise a amânat pronunţarea pentru data de ..., pentru când a pronunţat următoarea soluţie:

INSTANŢA

Asupra acţiunii de faţă;

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ... şi înregistrată sub nr. ... reclamanţii ..., domiciliată în .., .., domiciliat în ..., .... domiciliat în ..., şi .... domiciliată în ..., au chemat în judecată pe pârâta ...  cu sediul în ...., solicitând anularea integrală a hotărârii AGEA nr. ...., menţionarea în Registrul Comerţului şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a a hotărârii date şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată( taxe de timbru şi onorariu avocaţial, potrivit dovezilor).

În drept au invocat  art. 453 din Cod pr.civilă. 

A.În situaţia de fapt au arătat că:

1. Sunt acţionari ai ...., deţinând un pachet de acţiuni nominative reprezentând 22.45 % din capitalul social al ....;

2. In data de ... au participat la şedinţa A.G.E.A. convocată regulamentar de Consiliul de Administraţie, subiectele dezbătute fiind aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. din ... publicată în Monitorul oficial nr.....

3. Prin Hotărârea AGEA nr. ... s-a dispus majorarea capitalului social originar al ... de ... lei, cu suma de ... lei, respectiv ajungându-se la ... lei ca efect: a) al aportării în natură de către unul dintre acţionari (... S.R.L.) a unui imobil evaluat la ... lei şi;  b) ca urmare a emiterii unui număr de ... acţiuni nominative în valoare unitară de ... lei.

B. Motive de nelegalitate:

 1. Potriv. art. 1171 din Legea nr. 31/1990, (1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social.

2.  În măsura în care majorarea capitalului social dispusă va opera efectiv, subsemnatul nu voi mai putea interveni în nici un fel în activitatea managerială de decizie prin introducerea de propuneri pe ordinea de zi a adunărilor generale, urmând a deţine sub 5% din numărul total de acţiuni emise de ...

3.  Majorarea capitalului social se realizează la iniţiativa acţionarului principal ... (circa 64% din acţiuni) şi presupune inserarea definitorie a ... firmă controlată de fiul acţionarului majoritar al .... ceea ce va determina ca familia .... să deţină controlul total al afacerii, niciunul dintre ceilalţi acţionari nemai depăşind pragul legal de 5% sus arătat;

4. În considerarea relaţiei de rudenie dintre cei doi acţionari (tată şi fiu), scopul raportului juridic ce se naşte prin adoptarea Hotărârii AGEA nr. ... (causa remota) este dobândirea frauduloasă, în contra intereselor subsemnaţilor, a unei majorităţi societare care să asigure familiei ... controlul deplin al ....., modificarea în fapt a obiectului de activitate al acestui operator economic, diminuarea participaţiei subsemnaţilor (diminuarea valorii intrinseci a cotei de participare), încălcarea dreptului de retragere din societate cu răscumpărare a acţiunilor la valoarea actuală a capitalului social, diminuarea performanței economice reflectate sub forma diminuării dividendelor, fraudării intereselor fiscale ale statului prin perfectarea unui transfer de proprietate la o valoare fictivă, ce micşorează de 3 ori (corespunzător evaluării nereale a aportului in natură) baza de impozitare a ....

5. Prin majorarea cu peste 400% a capitalului social cu aport în natură al unui bun reprezentând aprox. 300% din capitalul social actual, se produc modificări definitorii ale persoanei juridice nu numai cu privire la participaţia acţionarilor şi ponderea acesteia în structura patrimonială a persoanei juridice, dar şi cu privire la obiectul de activitate al .... după cum vom arăta mai jos;

6. În  această manieră insidioasă, textul-principiu consacrat de art. 1361 din Legea nr. 31/1990 ("Acţionarii trebuie să îşi exercite drepturile cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale societăţii şi ale celorlalţi acţionari".) este înfrânt, căci beneficiarii modificărilor realizate sunt membrii famileie ..., iar nu ...., a cărei performanţă economică scade în fiecare an, prejudicindu-ne de dreptul de a primi dividende;

7. A.G.E.A. nu poate stabili valoarea nominală a acţiunilor decât în măsura în care capitalul social iniţial ar fi fost reevaluat la momentul ... (data aprobării de principiu a majorării, prin Hotărârea A.G.E.A. nr. ...), căci imobilul a fost aportat la valoarea rezultată în urma evaluării din ... (... lei), iar capitalul social iniţial al ... de la care se porneşte majorarea (... lei), nu a fost evaluat niciodată după 1999;

8. Pentru acest motiv (inexistenţa unei reevaluări a capitalului social) niciodată A.G.E.A. nu a aprobat, ulterior anului ..., vânzări de acţiuni între acţionari ai ... pe baza unui preţ stabilit arbitrar de A.G.E.A. ... de lei astăzi), ci doar pe baza negocierilor purtate între vânzător şi cumpărător, conf. actelor anexate prezentei;

9. O astfel de soluţie apare ca necesară obiectiv în cazurile în care, de exemplu, subsemnaţii acţionari s-ar retrage din societate în condiţiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, situaţie în care norma imperativă impune evaluarea, preţul acţiunii răscumpărate depinzând de acest criteriu, iar nu de valoarea contabilă, care nu mai corespunde realităţii;

10.  Prin Hotărârea AGEA nr. ... se dispune aportarea unui bun imobil a cărui valoare este stabilită eronat la ... lei, valoarea sa reală fiind cea de înregistrare fiscală, foarte apropiată de cea rezultată din Raportul de evaluare realizat de .... (... lei), evaluator autorizat A.N.E.V.A.R.;

11.  Achiziţia imobilului teren şi construcţie situate în ..... a fost argumentată în sensul utilizării în scop de turism sau de producere de energie electrică;

12. Având în vedere că valoarea aportului în natură este de aprox. 300% mai mare

decât capitalul social imobilizat corporal actual, prin această majorare se

modifică în fapt obiectul de activitate al ...., operaţiune care nu se

corelarează cu patrimoniul de afectaţie specială al ... astfel cum

apre acest element essential al persoanei juridice;

13.  Bunul imobil teren şi construcţie aportat prefigurează o modificare şi în plan formal, în drept, al acestui element esenţial al persoanei juridice.

14. Prin operarea majorării capitalului social cu aportul în natură al imobilului din... nu mai poate afirma realizarea predilectă de activităţi de construcţii pe seama utilizării unui capital social intrinsec turismului, ci realizarea de activităţi de turism sau de producer de energie electrică;

15. Prin modificarea structurii capitalului social se schimbă radical scopul pentru care a fost înfiinţat ... aceasta contravenind intereselor originare ale  acţionariatului  iniţial  al  ....,  dându-ne  dreptul  de  a  cere retragerea din societate (iar nu vânzarea acţiunilor), în condiţiile art. 134 din Legea nr. 31/1990;

16. Aportarea în natură a imobilului din ...., având valoarea de ... lei nu ar mai permite subsemnatului să intervină în nici un fel într-o eventuală (şi previzibilă) acţiune de corelare a capitalului social (devenit majoritar touristic sau de producător de electricitate) la scopul asocierii (domeniul de activitate) care, potrivit actului constitutiv şi statutului ...., este astăzi activitatea de construcţii (cod CAEN 4120);

17.  În maniera insidioasă stabilită prin aportarea în natură a unei vile pe .., ... devine firmă de turism/ producător de energie electrică cu eludarea dreptului subsemnaţilor de se retrage din acţionariatul ... conf. art. 134 din Legea nr. 31/1990;

18.  Schimbarea radicală a obiectului (şi domeniului) principal de activitate al ... se produce prin aportarea gratuită, fără semnificaţie economică, a unui bun imobil aparţinând ... firmă la care nu se întoarce vreun preţ al înstrăinării, ci o participaţie care va aduce sau nu profit, sub forma dividendelor; 1

19.  Dacă ar fi operat o vânzare a terenului şi vilei din ..., aceasta ar fi trebuit

înregistrată ca venit impozabil al ...., astfel că majorarea de

capital social dispusă prin Hotărârea AGEA nr. ... va permite şi modificarea

negativă a performanţei economice a .. S.R.L., fapt cu urmări

fiscale însemnate; 1

20.  În realitate, valoarea de ... lei dată imobilului vilă degradată şi teren în suprafaţă de ... m.p. situate în ... este o exagerare crasă, chiar dacă ar admite un potenţialul economic (fie şi turistic) al bunurilor sau la valoarea lor de piaţă.

21. Aportul în natură al imobilului teren şi construcţie situate în ... s-au reaizat în frauda dreptului nostru de a fi informaţi cu privire la situaţia juridică a imobilului;

22.  Deşi au solicitat repetat, li s-a refuzat furnizarea unor informaţii privitor la: a) antecesorul/ antecesorii proprietari ai imobilelor, pentru a putea stabili un lanţ de proprietate, cunoscut fiind că înstrăinarea de la ... la ... va trebui să îmbrace forma autentică; b) situaţia actuală a imobilului, pentru a cunoaşte dacă sunt notate sarcini, intedicţii sau orice alte informaţii tabulare necesare luării unei decizii în deplină cunoştinţă de cauză; c) situaţia de fapt privitor la amplasare şi la eventuale restricţii sau limitări ale dreptului de edificare a unor construcţii viitoare, din discuţiile din A.G.E.A. din ... rezultând că terenul este, practic, o fâşie între linii de înaltă tensiune şi râul Prahova, aflate în proximitatea imeediată a suprafeţei;

23. Potrivit Notei de informare nr. ...- Compartimentul tehnic, terenul aportat

permite "construirea unei micro hidrocentrale electrice";

24.  Chiar admiţând viabilitatea unei atari propuneri, ... nu are drept scop o astfel de activitate economică.

25.  Codul CAEN explicitează: 3511-Productia de energie electrică: Aceasta clasa include: -activitatea instalaţiilor generatoare de energie electrica; incluzând centrale termice, nucleare, hidroelectrice, cu turbine cu gaze, diesel si energie recuperabila. Aceasta clasa exclude: -producţia energiei electrice prin arderea deşeurilor, vezi 3821.

26.  ... nu are vabilitatea de a realiza, nici ca obiect principal, nici secundar activităţi economice prevăzute de Codul CAEN 3511, astfel că argumentarea aportării bunurilor pe un atare temei apare ca în mod explicit, flagrant o încălcare a statutului ... şi, în consecinţă, o interzicere a drepturilor subsemnaţilor acţionari de a se retrage din acţionariatul unei firme de construcţii-montaj devenite producător de energie electrică;

27.  Potriv. art. 187 din Codul civil, "Orice persoană juridică trebuie să aibă o

organizare de sine stătătoare şi un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit şi moral, în acord cu interesul general" text care consacră principiul specialităţii capacităţii de folosinţă;

28. În cazul de faţă, aportarea uno ictu a unui bun a cărui valoare depăşeşte de 3 ori valoarea actuală a capitalului social, bun care nu serveşte atingerii scopului afirmat public al asocierii (obţinerea de profit din construirea de imobile-cod CAEN 4120-Lucrari de construcţie a clădirilor rezidenţiale si nerezidentiale) disimulează o falsă majorare de capital social, scopul urmărit fiind dublu: diluarea participaţiei minoritare de la peste 20% la sub 5%, dar şi imposibilitatea subsemnaţilor de a se retrage din societate în condiţiile art. 134 din Legea 31/1990, respectiv prin răscumpărarea acţiunilor la valoarea reală, actualizată a capitalului social;

29. În acest fel, familia ... va putea forţa vânzarea acţiunilor nu la valoarea lor reală, reflectată patrimonial, ci la valoarea diluată în condiţiile participaţiei de sub 5%, iar nu de peste 20% actualmente;

30. Conf. art. 7, pct. 26 din Codul fiscal, sunt "persoane afiliate - o persoană este afiliată dacă relaţia ei cu altă persoană este definită de cel puţin unul dintre următoarele cazuri: a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică dacă acestea sunt soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv; b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deţine, in mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane juridice ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică; c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puţin aceasta deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică; d) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă o persoană deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică, între persoane afiliate, preţul la care se transferă bunurile corporale sau necorporale ori se prestează servicii reprezintă preţ de transfer;

31. Potrivit dovezilor, EURO ... şi ... sunt controlate, prin participaţia exclusivă/ majoritară de două persoane aflate în relaţie de rudenie (... tatăl şi ... fiul), ceea ce califică orice operaţiune economică drept tranzacţie în sensul legii substanţiale fiscale, operaţiune susceptibilă de reconsiderare, fiind prezumat afectată de relaţia de rudenie.

In concluzie, aportul în natură dispus prin Hotărârea AGEA nr. ... s-a realizat cu încălcarea legii, respectiv:

a)în frauda intereselor subsemnaţilor, pentru o valoare nereală (supradimensionată) a tranzacţiei, cu consecinţa diminuării participaţiei noastre la capitalul social al ... de la peste 20% la sub 5%, fapt ce nu ne mai permite participarea la actul de decizie societară;

b) în frauda intereselor subsemnaţilor care originar am subscris pentru o fracţiune din patrimoniul unei firme de construcţii montaj, iar nu turistice sau de producere de electricitate;

c)în frauda intereselor subsemnaţilor, care nu putem exercita dreptul de retragere cu despăgubire din acţionariatul .... deşi acest operator economic îşi modifică în fapt obiectul principal de activitate;

d)în frauda intereselor tuturor acţionarilor minoritari, hotărârea AGEA disimulând intenţia reală de a modifica radical (definitoriu) obiectul de activitate principal într-o manieră netransparentă, cu viclenie;

e)în frauda intereselor fiscale, transferul de proprietate de la EURO ... la ... realizându-se între persoane interesate (afiliate conf. legii fiscale), aportul în natură neavând semnificaţia unei achiziţii/ cheltuieli deductibile sau unui venit impozabil, pentru cel care a înstrăinat.

Probe: acte deţinute de reclamanţi şi acte aflate în deţinerea ... acte de proprietate şi cadastrale ale imobilului aportat în natură situat în ..., proprietatea ....; certificat fiscal cuprinzând valoarea de impozitare a terenului situat în .... proprietatea .. expertiză tehnică evaluatorie imobiliară cu privire la imobilele teren şi construcţie situate în ...., proprietatea ....

La ....reclamanţii au depus o completare a cererii introductive cu noi motive de nelegalitate.

În temeiul art. 204 din C. pric. civ., au suplimentat cererea introductivă de instanță noi motive de nelegalitate a Hotărârii A.G. E.A. nr. ..., după cum urmează:

a)Nulitate absolută; art. 204 (2) din Legea societăților comerciale; Hotărârea A.G.E.A. nr. ...- ... nu îmbracă formă autentică

Potrivit normei imperative, de ordine publică sus-citate, ”Forma autentică a actului modificator adoptat de asociați este obligatorie atunci când are ca obiect: a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui imobil;"

În speță, Hotărârea A.G.E.A. nr. ...-..... este un înscris sub semnătură privată, ceea ce va determina consecința nulității absolute a operațiunii juridice de majorare a capitalului social cu aportul în natură al imobilelor teren și construcție situate în ...., fără a mai fi necesară probarea vătămării drepturilor noastre.

Anulabilitate; art.216 (1) si (2) din Legea nr. 31/1990; emiterea unui număr de acțiuni care nu respectă regula proporționalității cu cota de contribuție a fiecarui actionar minoritar la formarea capitalului social; exercitarea dreptului de preferință în mod excesiv de către acționarii majoritari; Art. 11.I din Statutul ....; nu pot fi cesionate decat actiuni indivizibile

Potrivit textului indicat, ”Actiunile emise pentru majorarea capitalului socłal pot fi oferite spre subscriere, in primul rand actionari/or existenti, proportional cu numaru/ actiuni/or pe care le poseda".

În speță, oferta de actiuni nu respecta dreptul actionarilor minoritari la cumpararea actiunilor proportional cu nurnarul de actiuni existente in posesia fiecaruia, conf. raționamentului întemeiat pe deductia logică următoare: ... actiuni existente initial (raportat la capitalul social de pornire de ... Iei), la valoarea nominala de ... lei/ actiune; potriv. art. 11.I din Actul constitutiv, putea fi emis doar un numar de actiuni divizibil cu ... insa in speta, ... a emis un numar de ... actiuni, in conditiile in care numarul corect ar fi fost ..; potrivit algoritmului ales gresit, rezulta ca, desi ar fi trebuit sa fie emis suplimentar un numar de... de actiuni, fiecare din actionarii minoritari a fost prejudiciat prin imposibilitatea de a subscrie potrivit dreptului sau de preferinta.

c) Nulitate absolută; art. 153 28 din Legea nr. 31/1990; neparticiparea tuturor membrilor consiliului de adminsitrație la A.G.E.A nr. ....-....

Norma imperativă, de ordine publică stabilește: Directorii si membrii consiliului de administratie, respectiv membrii directoratului si cei ai consiliului de supraveghere sunt obligati sa participle Ia adunarile generale ale actionarilor.

În fapt, Ia sedinta din .... a A.G. E.A. nr. ..., din cei trei 3 membri ai Consiliului de Administrație învestiți ca persoane imputernicite cu puteri depline separate de catre A.G.E.A. din ... a participat un singur membru, respectiv dl ..., ceilalți doi lipsind.

Apreciem că, din punct de vedere formal, lipsa sau reconvocarea administratorilor si managerilor de la adunarea generala echivaleaza cu o nelegală compunere a adunării generale, determinând nulitatea hotararilor luate în condițiile unei astfel de omłsłuni.

3. PRETUL ACTIUNILOR ....

Deși prin Hotărârea A.G. E.A. nr. ... a fixat o valoare nominală de ... lei/ acțiune prin raportare Ia un patrimoniu rămas neevaluat din 1999, cesiunile anterior realizate au avut un alt preț de referință, de IO ori mai mare, după cum vom arăta mal jos:

a)În perioada ..., cu asociat unic ... .., a cumparat (cesionat) actiuni ... . în perioada ... de la 3 actionari ...: .... Pretul platit a fost dupa cum urmeaza: -pentru .. lei/actiune si s-au vandut ... actiuni (conform surselor); -pentru .... lei/actiune- document anexat si s-au vandut ..actiuni; --pentru .... lei/actiune si s-au vandut .. actiuni conform surselor.

b)Preturile mentionate in declaratiile de avere si de interese ale lui ...., date in calitate de candidat la alegerile locale (...) si generale (...) din ... sunt: -... lei/actiune calculate in baza declaratiei de interese din .... in care se mentioneaza ca detine ...% din ... cu o valoare totala de ... Iei; -... Iei calculate in baza declaratiei de interese din ... in care se mentioneaza ca detine ...% din ... cu o valoare totala de .... lei. Aceleasi date se regasesc si in declaratia de avere a Iui ... in calitate de candidat Ia ..., datata in ... potrivit dovezilor anexate prezentei.

Pârâta ..... a depus întâmpinare  prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată, cu obligarea la plata cheltuielilor.

În motivarea întâmpinării se arată că:

I. Situaţia de fapt

1. Prin hotărârea AGEA ... din data de ..., acţionarii societăţii au decis:

„1. Se aproba raportul de evaluare pentru imobilul teren intravilan + construcţie, situat in ....

2. Se aproba majorarea capitalului social al Societăţii .... cu suma de ... lei, respectiv dela valoarea de ... lei, la valoarea de ... lei, prin emisiunea unui număr de ... acţiuni nominative noi, cu valoarea nominala de ... lei fiecare. Majorarea capitalului social se realizează prin:

a) emiterea unui număr de ... acţiuni noi cu valoarea nominala de ... lei fiecare, oferite spre subscriere acţionarilor existenţi ai Societăţii pentru exercitarea dreptului de preferinţa, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le deţin, potrivit ari. 216 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile.

b)în situaţia in care după perioada de exercitare a dreptului de preferinţa va ramâne nesubscris un număr mai mare de .... acţiuni emise conform pct. 2 a), acţionarul societatea EURO ... va putea subscrie acţiunile ramase, prin aportul in natura a imobilului teren intravilan + construcţie situat in ...Valoarea imobilului a fost stabilită prin raportul de evaluare întocmit de expert tehnic judiciar inginer ..., autorizaţie nr. ..., ca fiind de ... lei.

c)plata acţiunilor subscrise se va face astfel, un procent de 30% se va achita la momentul subscrierii, restul de 70% urmând să fie plătit in termen de 90 de zile de la momentul publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

d)majorarea capitalului social se va face in limita sumelor efectiv subscrise şi vărsate în contul Societăţii, acţiunile noi emise şi nesubscrise fiind anulate.

3.Se aprobă termenul de 32 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale

Extraordinare a Acţionarilor in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru

exercitarea dreptului de preferinţa de către acţionarii existenţi ai Societăţii.

4.Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administraţie: de a verifica subscripţiile şi

vărsămintele efectuate de a anula acţiunile nou emise, nesubscrise şi/sau nevărsate după

expirarea perioadelor de subscriere şi vărsare a preţului acţiunilor noi, de a adopta orice alte hotărâri necesare punerii in executare a hotărârii AGEA de majorare a capitalului social.

5.Se aproba mandatarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie de a întocmi, semna şi efectua toate actele necesare în vederea punerii in executare şi înregistrării hotărârilor AGEA de majorare a capitalului social, precum şi a hotărârilor adoptate de către Consiliul  de Administraţie în executarea operaţiunilor delegate prin hotărârile AGEA din ..., în Registrul Comerţului, precum si in celelalte mijloace de informare a acţionarilor."

2. Această hotărâre a fost ulterior atacată de către acţionarii .... în acţiunea ce face obiectul dosarului nr. ... solicitându-se de către reclamanţi anularea integrală a hotărârii AGEA ... din data de .... Cauza se află în prezent pe rolul ...., cu următorul termen de judecată în data de .....

Ulterior publicării acestei hotărâri în Monitorul Oficial, au subscris următorii acţionari:...

 4. Consiliul de administraţie al societăţii ... a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de ..., convocatorul fiind publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. ..., din data de ... şi în ziarul Impact din data ..., având următoarea ordine de zi:

„I. Aprobarea majorării capitalului social al societăţii ... conform aporturilor acţionarilor, efectuate in baza Hotărârii AGEA din data de ..., cu suma de .. RON, respectiv de la valoarea de ... RON, la valoarea de .. RON, prin emisiunea unui număr de .. acţiuni nominative noi, cu valoare nominala de ...RON fiecare, in următoarele condiţii:

a)se emite un număr de ... acţiuni noi cu valoare nominala de ..RON fiecare, subscrise de acţionarii existenţi ai Societăţii prin exercitarea dreptului de preferinţa, potrivit ari. 216 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile;

b)se constata subscrierea acţionarului ..., prin aport in natura, a unui număr de .. acţiuni noi nominative, in valoare de ..., conform raportului de expertiza tehnica judiciara nr... din data de ..., emis de expert tehnic judiciar ing. ... (autorizaţie nr. ... seria ..., specializarea-evaluarea proprietăţii imobiliare), precum si subscrierea efectuata de alti patru acţionari prin aport in numerar a unui număr de ... acţiuni nou emise, in valoare de ..., fiind emise in urma majorării capitalului social un număr de ... acţiuni cu o valoare totala de ...

Capitalul social este de ..., împărţit in ...acţiuni nominative in valoare de ... fiecare in întregime, din care in natura .... Acţionarii societăţii pol fi alai persoane juridice cat si persoane fizice;

c) se anulează.... acţiuni nou emise si nesubscrise;

d) ca urmare a majorării capitalului social in limita subscrierilor efectuate, structura

actionariatului va fi următoarea:

-... deţine un număr de .. acţiuni cu o valoare totala de ... RON, din care aport in natura .. aport in numerar, integral vărsat, reprezentând ...% din capitalul social, din valoarea totala de .. RON;

-.... deţine un număr de .... acţiuni cu o valoare totala de ... RON, din care aport in natura ... aport in numerar, integral vărsai, reprezentând ...% din capitalul social, din valoarea totala de .... RON;

- .... deţine un număr de ... acţiuni, cu o valoare totala de ..., din care aport in natura ... si ... aport in numerar, integral vărsai, reprezentând ...% din capitalul social, din valoarea to ... deţine un număr de ... acţiuni, cu o valoare totala de ..., din care aport in natura ... aport in numerar, integral vărsat, reprezentând ...% din capitalul social, din valoarea totala de ... RON;

-.... deţine un număr de ... acţiuni, cu o valoare totala de ...., din care aport in natura .... aport in numerar, integral vărsat, reprezentând ...% din capitalul social, din valoarea totala de ...;

-... deţine un număr de ... acţiuni, cu o valoare totala de ..., din care aport in natura .... aport in numerar, integral vărsat, reprezentând ....% din capitalul social, din valoarea totala de .... RON;

-ALTI ACŢIONARI în număr de ... persoane fizice şi persoane juridice, ce deţin un număr de ... acţiuni cu o valoare totala de ...., din care aport in natura .... aport in numerar, integral vărsat, reprezentând ...% din capitalul social, din valoarea totala de ..... RON.

2.Aprobarea modificării art. 7 din Actul Constitutiv al societăţii ... după cum urmează:

Capitalul social este de .... RON, împartit în ... acţiuni nominative in valoare de ... RON fiecare in întregime, din care in natura .... RON. Acţionarii societăţii pot fi atât persoane juridice, cât şi persoane fizice.

3.Aprobarea mandatarii preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru a întocmi, semna si efectua toate actele si formalităţile necesare in vederea punerii in executare si înregistrării Hotărârii AGEA de majorare a capitalului social si modificare a Actului Constitutiv in Registrul Comerţului, precum si in celelalte mijloace de informare a acţionarilor, inclusiv autentificarea Hotărârii si a Actului Constitutiv la notariat."

5.În cadrul adunării, faţă de lista acţionarilor ... la data de ..., s-a întocmit lista de prezenţă a acţionarilor la AGEA din data de ..., în care s-a consemnat prezenţa a .... acţionari, deţinând împreună un total de .... acţiuni, reprezentând ...% din capitalul social total.

6.De asemenea, s-a întocmit procesul-verbal al AGEA din data de ....., în care s-a consemnat desfăşurarea şedinţei AGEA.

7.Hotărârea AGEA ... a fost adoptată cu votul pentru al acţionarilor deţinând ..% din totalul capitalului social prezent în cadrul adunării (cumulând ... acţiuni), la fiecare punct de pe ordinea de zi, respectiv ...%o împotrivă (cumulând ... acţiuni). Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. .....

II. Caracterul nefondat al cererii de chemare în judecată. 

8.Cu titlu preliminar, apreciează că hotărârea AGEA din data de ... nu face decât să consfinţească modul în care au fost executate rezoluţiile adoptate prin hotărârea AGEA din data de ..., respectiv să aprobe rezultatele majorării de capital social ce a fost demarată prin acea hotărâre. In acest context, apreciează că reclamanţii nu pot invoca în mod justificat, iar dacă o fac aceste argumente trebuie calificate a fi inadmisibile, motive de nulitate care vizează aprobarea procedurii majorării de capital, câtă vreme aceasta a făcut obiectul unei alte hotărâri AGA.

9.Astfel, apreciează că instanţa poate verifica strict acele motive relative la hotărârea AGEA din data de ..., care a avut doar rolul de a constata rezultatele punerii în executare a hotărârii AGEA din data de .... În acest context, ceea ce poate fi analizat este dacă procedura de majorare de capital social, aprobată prin hotărârea din ..., s-a desfăşurat în conformitate cu acea hotărâre a acţionarilor.

10.Dacă s-ar nesocoti aceste limite, s-ar ajunge în situaţia în care s-ar eluda voinţa acţionarilor exprimată în cadrul AGEA din data de ... care, în lipsa unei hotărâri judecătoreşti de anulare, se bucură de prezumţia de legalitate ce nu poate fi înfrântă prin controlul de legalitate al unei alte hotărâri AGEA.

11.într-o primă teză, reclamanţii au invocat art. 117* din Legea nr. 31/1990, referitor la dreptul acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, afirmând că, prin operaţiunea de majorare a capitalului social, cota de participaţie a acestora la capitalul social scade sub 5%, astfel că, în viitor, nu vor mai beneficia de dreptul conferit de dispoziţia legală menţionată.

12.Acest aspect nu reprezintă o încălcare a dispoziţiilor legale invocate, având în vedere că nu există nicio dispoziţie legală care să impună vreo interdicţie cu privire la majorarea capitalului social astfel încât să preîntâmpine diluarea cotei de participaţie a unuia sau unora dintre acţionari. Dispoziţiile art. 1171 din Legea nr. 31/1990 au fost respectate cu ocazia AGEA din data de ..., însă reclamanţii nu au solicitat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.

13.Totodată, deosebit de relevant este aspectul că, prin hotărârea AGEA ... din data de ..., toţi acţionarii societăţii au beneficiat de dreptul de preferinţă la operaţiunea de majorare a capitalului social, în cotă proporţională cu numărul de acţiuni deţinute. Astfel, dacă reclamanţii doreau să îşi păstreze dreptul conferit de art. 1171 din Legea nr. 31/1990. aceştia aveau libertatea de a subscrie în prima etapă a procedurii de majorare a capitalului social, însă aceştia nu au făcut-o.

14. Practic,  reclamanţii doresc să îşi păstreze procentul de participaţie la capitalul social, deşi aceştia nu au contribuit la majorarea de capital social, astfel cum au făcut-o alţi acţionari, aşa cum am arătat la pct. 3 de mai sus. O astfel de susţinere este în mod vădit neîntemeiată.

15.La pct. 3 din cererea de chemare în judecată (pag. 2), reclamanţii fac o afirmaţie în mod vădit falsă, respectic că acţionarul ... ar deţine ...% din acţiuni. Astfel cum rezultă din lista acţionarilor societăţii, la data de....... deţinea un procent de ...% , departe de a reprezenta o majoritate.

16.De asemenea, este falsă şi afirmaţia potrivit căreia majorarea capitalului social s-a realizat la iniţiativa acţionarului .... Iniţiativa majorării capitalului social a aparţinut Consiliul de Administraţie al societăţii, din care ... nu face parte, această iniţiativă fiind în concordanţă cu strategia de dezvoltare a societăţii, aprobată de către acţionari prin hotărârea AGEA din data de ....

17.De asemenea, insinuările reclamanţilor de la pct. 4 al cererii introductive nu corespund realităţii, întrucât nimeni din familia ... nu face parte din Consiliul de Administraţie al societăţii ....., iar societatea ... este o societate de sine stătătore cu răspundere proprie.

18.In ceea ce priveşte aşa zisa încălcare a dreptului de retragere din societate, reclamanţii nu precizează cum s-ar produce o asemenea încălcare prin hotărârea contestată.

19. Menţionează că aceştia au formulat o acţiune în instanţă în vederea exercitării dreptului de retragere, motivat de pretinsa modificare a obiectului de activitate al societăţii, acţiune ce a fost respinsă în mod definitiv de către ..... şi ... în dosarul nr. ....

20. Precizează că nu există nicio modificare în fapt a obiectului de activitate, societatea desfăşurând în continuare activitatea autorizată şi menţionată în actul constitutiv. Contrar celor afirmate în mod insidios de către reclamanţi, societatea nu urmăreşte să desfăşoare activităţi turistice, imobilul cu care s-a aportat în natură la capitalul social, situat în ..., urmând a fi utilizat pentru deschiderea unui punct de lucru, cazarea muncitorilor contractaţi pentru activitatea de construcţii, staţionarea utilajelor, toate aceste perspective fiind prezentate acţionarilor în materialul informativ publicat anterior AGEA din data de ...

21. În acest context, reclamanţii invocă încălcarea dispoziţiilor art. 1361 din Legea nr. 31/1990, referitoare la exercitarea drepturilor de către acţionari cu bună-credinţă, afirmând că beneficiarii modificărilor realizate ar fi membrii familiei, iar nu....a cărei performanţă economică scade în fiecare an, prejudiciindu-le dreptul de a primi dividende.

21. Apreciează că o asemenea aserţiune este neîntemeiată, pornind de la premise false şi nedovedite.

22. Astfel, aşa cum am arătat deja, din modalitatea în care a fost aprobată procedura majorării de capital prin hotărârea AGEA din data de ..., rezultă că aceasta a fost una echidistantă faţă de oricare dintre acţionari, prevăzându-se într-o primă etapă dreptul fiecărui  acţionar de a subscrie prin aport în numerar, în cotă proporţională cu cota sa de participaţie, respectându-se astfel dreptul de preferinţă al acţionarilor existenţi.

23. Faptul că, ulterior, doar o parte dintre acţionari au ales să îşi exercite acest drept, respectiv să subscrie pentru dobândirea de noi acţiuni, nu poate reprezenta încălcarea drepturilor acelor acţionari care au ales să nu contribuie la majorarea de capital. Din această perspectivă, hotărârea atacată nu favorizează în mod neîntemeiat pe vreunul dintre acţionari, deoarece efectele acestei hotărâri se produc asupra acţionarilor în mod distinct exclusiv în funcţie de opţiunea acestora de a contribui sau nu la majorarea de capital.

24. Evident, acţionarii care au contribuit, în numerar sau în natură, vor beneficia de creşterea numărului de acţiuni şi, în mod proporţional, de creşterea cotei de participaţie, însă un asemenea efect nu este nici discriminatoriu, nici nejustificat, câtă vreme toti acţionarii au beneficiat de dreptul de preferinţă, de posibilitatea de a subscrie pentru a-şi menţine cota de contribuţie.

25. De asemenea, în mod neîntemeiat susţin reclamanţii că performanţa economică a societăţii scade ca urmare a modificărilor aprobate prin hotărârile AGEA. Această afirmaţie este contrazisă de însăşi justificarea declanşării procedurii de majorare de capital social, care face parte din strategia de dezvoltare a societăţii, tocmai în scopul îmbunătăţirii performanţei economice. Reclamanţii acţionari au fost informaţi prin mai multe materiale puse la dispoziţie cu ocazia adunărilor generale din ... referitor la propunerile de dezvoltare a societăţii, tocmai în scopul majorării profitului, în beneficiul tuturor acţionarilor. Ar fi un nonsens, de altfel, ideea că acţionarii semnificativi ai unei societăţi ar putea urmări scăderea performanţei economice a societăţii, câtă vreme chiar valoarea acţiunilor acestora, precum şi perspectiva încasării dividendelor depind în mod direct de performanţele economice ale societăţii.

26. În realitate, reclamanţii sunt cei care urmăresc retragerea din societate şi obţinerea unor beneficii imediate, în detrimentul dezvoltării societăţii, dezvoltare care implică necesitatea unor fonduri suplimentare de investit, care pot fi atrase fie prin majorările de capital social, fie prin utilizarea profitului în reinvestire, în detrimentul acordării de dividende.

27. Referitor la afirmaţia reclamanţilor de la pct. 7-8, arătăm că au fost informaţi acţionarii cu ocazia AGA din data de .... de către directorul economic al societăţii, că diferenţele rezultate din reevaluarea patrimoniului se înregistrează la rezervele legale iar. conform legii, cu rezervele legale nu se poate majora capitalul social.

28.  La pct. 9 din acţiune reclamanţii fac din nou o trimitere fără relevanţă în cauză, respectiv la dispoziţiile art. 134 din Legea nr. 31/1990 referitoare la naşterea dreptului de retragere din societate. Această normă este irelevantă câtă vreme prin hotărârea AGEA contestată nu s-a născut dreptul de retragere, deoarece hotărârea nu vizează niciunul dintre cazurile enumerate de lege. însă, utilizarea acestui argument relevă interesul real al reclamanţilor, respectiv de a se retrage din societate printr-o procedură specială, nicidecum aceştia neavând vreun interes pentru bunul mers al societăţii.

29.  Referitor la pretinsa valoare a acţiunilor societăţii, care nu ar corespunde cu cea stabilită de acţionari în cadrul AGA, reclamanţii fac o nepermisă confuzie între valoarea contabilă şi valoarea de piaţă, care depind de elemente diferite. în cazul în care apreciază că valoarea de piaţă a acţiunilor este mult mai mare, iar aceştia în mod evident manifestă dorinţa de a se retrage din societate, nu înţelegem ce îi împiedică să îşi valorifice acţiunile prin vânzare?!?

30. Referitor la valoarea bunului imobil cu care s-a realizat aportul în natură, afirmaţia reclamanţilor potrivit căreia aceasta este mult mai mică în realitate (pct. 10) nu poate constitui un argument al acţiunii în anularea hotărârii AGEA din data de ..., câtă vreme raportul de evaluare prin care s-a determinat această valoare a fost anterior aprobat prin hotărârea AGEA din data de .... în plus, Raportul de evaluare a fost întocmit de un evaluator ANEVAR imparţial, desemnat de Registrul Comerţului. Acest raport nu a fost contestat, ca de altfel nici numirea evaluatorul.

31. Afirmaţia reclamanţilor de la pct. 11 de asemenea nu este adevărată. Aşa cum am arătat, utilizarea terenului adus ca aport în natură a fost argumentată pe larg în cadrul materialul informativ publicat anterior AGEA din data de ..., respectiv faptul că imobilul v-a fi utilizat pentru deschiderea unui punct de lucru, cazarea muncitorilor contractaţi pentru activitatea de construcţii, staţionarea utilajelor. Clădirea existentă pe acel teren de ... mp are ... camere, conform lucrării de cadastru, şi are acces la toate utilităţile, conform Certificatului de Informare Urbanistică eliberat de Primăria ... la data de ....

32. De asemenea, în cadrul AGA din data de ...., s-au prezentat şi rapoartele

Consiliului de Administraţie, cenzorilor, serviciului tehnic al societăţii ..., cu

privire la oportunitatea acestui plasament de capital.

33. Sunt nereale (şi repetitive) afirmaţiile reclamanţilor în sensul că se modifică obiectul de activitate al societăţii, aceştia dorind în realitate o astei de modificare, pentru a se crea oportunitatea activării dreptului de retragere. în realitate, astfel cum am arătat, folosirea acestui imobil ca punct de lucru în activitatea de construcţii pentru societatea noastră reprezintă o mare oportunitate.

34. Referitor la faptul că aportul în natură s-ar fi realizat în frauda dreptului reclamanţilor de a fi informaţi cu privire la situaţia juridică a imobilului, considerăm că această afirmaţie a reclamanţilor este neîntemeiată, fiind contrazisă de toate materialele puse la dispoziţia acestora cu ocazia AGEA din data de ..: certificatul de informare urbanistică eliberat de Primăria ... la data de .., Raportul de evaluare întocmit de către expert ing. .., materialul informativ referitor la justificarea acestei achiziţii, în cadrul Raportului de evaluare se regăsesc toate documentaţiile tehnice privitoare la caracteristicile imobilului, precum şi cu privire la dreptul de proprietate asupra acestuia.

35. Referitor la afirmaţia reclamanţilor (pct. 22) potrivit căreia li s-a refuzat furnizarea de informaţii privitoare la:

a)Antecesorii proprietari ai imobilului: aceasta este total nefondată şi nejustificată, câtă vreme în cadrul Raportului de evaluare evaluare întocmit de către expert ing. .... se regăseşte contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ... de către BNP ... şi contractul autentificat sub nr. ... de către BNP ..., care fac dovada dobândirii imobilului de către actualul proprietar - ...., astfel că acesta reprezintă dovada suficientă a dreptului de proprietate.

b)Situaţia actuală a imobilului: în cadrul Raportului de evaluare evaluare întocmit de către expert ing. ... se regăseşte extrasul de carte funciară pentru informare din data de ....

c)Situaţia de fapt privitoare la amplasare şi la eventuale restricţii sau limitări ale dreptului de edificare a unor construcţii viitoare: în cadrul Raportului de evaluare evaluare întocmit de către expert ing. ... se regăseşte certificatul de urbanism nr. .... care conţine informaţiile solicitate de reclamanţi.

36. Referitor la punctele 23, 24 şi 25 din cererea de chemare în judecată, facem precizarea că în cadrul AGA au  fost informaţi acţionarii că în perimetrul imobilului respectiv a funcţionat o microhidrocentrală. Repunerea ei în funcţiune ar scuti cheltuielile energetice ale punctului de lucru ce se va înfiinţa pe acest imobil, nicidecum nu s-a discutat de completarea obiectului de activitate pentru a vinde energie electrică. In orice caz, perspectiva modificării sau extinderii obiectului de activitate al unei societăţi comerciale este la latitudinea acţionarilor, neexistând o interdicţie în acest sens. In plus, protejarea drepturilor acţionarilor care nu ar dori o astfel de modificare se face, potrivit art. 134 din Legea nr. 31/1990, prin naşterea dreptului de retragere într-o atare situaţie, însă până în prezent nu este cazul societăţii noastre.

37.  Cât priveşte valoarea reală a acţiunilor societăţii, aceasta depinde de valoarea capitalului social, nicidecum de cota de participaţie. Majorarea capitalului social, chiar dacă a condus la diminuarea cotei de participaţie a unor acţionari, care nu au subscris, nu are drept efect diminuarea valorii preţului unei acţiuni.

38.  Astfel cum au arătat mai sus, nu exista niciun impediment pentru ca reclamanţii să-şi exercite dreptul de preferinţă şi să subscrie în cadrul operaţiunii de majorare a capitalului social la preţul de emisiune al acţiunilor noi. Aceştia aveau astfel posibilitatea nu doar să-şi menţină cota de participare la capitalul social, ci chiar să-şi-o majoreze, în condiţiile în care au existat acţionari care nu au subscris în cadrul acestei operaţiuni de majorare a capitalului social.

39. Subliniează faptul că, potrivit Hotărârii AGEA din data de ... modalitatea de majorare a capitalului social aprobată de acţionari a permis tuturor acţionarilor existenţi să-şi păstreze cota de participare la capitalul social, fiind respectate prevederile art. 216 din Legea nr. 31/1990R. Majorarea capitalului social s-a realizat cu respectarea dreptului de preferinţă, în condiţiile art. 216 din Legea nr. 31/1990R şi nu cu ridicarea acestuia, nefiind făcută aplicarea art. 217 din Legea nr. 31/1990R.

40. Referitor la pct. 30 din acţiune, apreciem că legătura de rudenie dintre acţionari nu reprezintă încălcarea vreunei norme legale. Chiar dacă, în sensul legii fiscale, acţionarii care sunt rude până la gradul al II-lea inclusiv sunt considerate persoane afiliate, acest aspect nu are înrâurire asupra legalităţii hotărârii AGA. Posibilitatea ca, potrivit Codului fiscal, orice operaţiune economică între persoane afiliate să poată fi reconsiderată nu afectează legalitatea operaţiunii respective. Cu atât mai mult, acest aspect nu poate afecta valabilitatea operaţiunii de majorare de capital social prin aport în natură, câtă vreme aceasta s-a făcut la valoarea bunului estimată printr-un Raport de evaluare efectuate potrivit procedurii legale, de către un expert desemnat de către Registrul Comerţului.

41. În ceea ce priveşte concluziile prezentate de reclamanţi la pag. 6-7 din acţiune, acestea sunt vădit nefondate, fiind nereale în fapt, dar şi neîntemeiate juridic:

a)Aportul în natură la majorarea capitalului social nu s-a făcut în frauda reclamanţilor, aceştia nu au dovedit care ar fi drepturile încălcate ori prejudiciul suferit. Consecinţa diminuării participaţiei acestora a fost rezultatul refuzului acestora de a participa la majorarea de capital prin aport în numerar, proporţional cu cota deţinută, în exercitarea dreptului de preferinţă care le-a fost conferit în mod nediscriminatoriu tuturor acţionarilor. Valoarea imobilului adus ca aport în natură a fost determinată printr-o procedură de evaluare legală şi obiectivă, care nu a fost contestată la momentul respectiv de către reclamanţi.

b)  Nu există o fraudă a intereselor reclamanţilor în sensul modificării obiectului de activitate al societăţii, câtă vreme nu s-a decis modificarea obiectului de activitate al societăţii. Dacă aceasta se va produce în viitor, reclamanţii vor beneficia de dreptul recunoscut prin art. 134 din Legea nr. 31/1990.

c)  De asemenea, în mod similar, nu s-a născut dreptul de retragere al acţionarilor reclamanţi, deoarece nu s-a modificat obiectul de activitate nici în fapt, nici în drept. Dacă s-ar fi produs o astfel de modificare a activităţii în fapt, reclamanţii ar fi putu proba în concret cu înscrisurile din care rezultă activiatatea anuală a societăţii, precum şi sursele acesteia de venit.

d)  Pentru aceleaşi considerente, nu există o fraudă a intereselor acţionarilor minoritari, nefiind modificat obiectul de activitate.

Este neadevărată şi afirmaţia potrivit căreia ar fi fost fraudate interesele fiscale, reclamanţii nu arată care ar fi norma juridică încălcată.

III.  Caracterul nefondat al cererii de suplimentare a cererii introductive

42. Prin cererea formulată ulterior acţiunii introductive, reclamanţii au suplimentat cererea de chemare în judecată cu următoarele motive:

a) Nulitatea absolută, întemeiată pe dispoziţiile art. 204 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, motivată de lipsa formei autentice a hotărârii AGEA contestate

43. Acest motiv este neîntemeiat, hotărârea AGEA ... din data de ... fiind autentificată prin încheierea de autentificare nr. ... a Biroului Individual Notarial .... pe care o depunem anexat.

b) Anulabilitate, întemeiată pe dispoziţiile art. 216 alin. (1) şi (2) din Legea nr.

31/1990, motivată de pretinsa emitere a unui număr de acţiuni care nu respectă regula proporţionalităţii cu cota de contribuţie a fiecărui acţionar minoritar la formarea capitalului social; exercitarea dreptului de preferinţă în mod excesiv de către acţionarii majoritari; Art. 11.1 din Statutul ....; nu pot fi cesionate decât acţiuni indivizibile.

44. În primul rând, este de subliniat faptul că acest motiv de nulitate ar putea să se refere, cel mult, la Hotărârea AGEA din data de ... prin care acţionarii societăţii ... au decis majorarea capitalului social în două etape, prima fiind destinată exclusiv acţionarilor existenţi. Acest motiv de nulitate nu poate privi Hotărârea AGEA din data de ..., întrucât acest act juridic nu a produs niciun efect asupra exercitării drepturilor de preferinţă de către acţionarii existenţi la data de referinţă, fiind adoptat ulterior expirării perioadei de exercitare a acestor drepturi.

45. Apoi, apreciează că reclamanţii nu au interes pentru invocarea acestui pretins motiv de nulitate. Astfel, prin hotărârea AGEA din data de ... s-a stabilit că. într-o primă etapă, majorarea de capital social se poate face numai de către acţionarii existenţi, cu respectarea dreptului de preferinţă, proporţional cu cota de participaţie deţinută. Având în vedere că niciunul dintre reclamanţi nu au subscris, nici măcar pentru o acţiune suplimentară, aceştia nu pot invoca faptul că li s-a încălcat dreptul, deoarece nu ar fi putut subscrie proporţional cu cota deţinută, de vreme ce au ales să nu subscrie.

46. Astfel, reclamanţii nu au un interes real pentru invocarea acestui motiv de nulitate, deoarece nu şi-au exercitat dreptul de preferinţă conferit de dispoziţiile art. 216 din Legea nr. 31/1990R.

47. În acelaşi timp, susţinerea reclamanţilor în sensul încălcării principiului proporţionalităţii subscrierii în cadrul etapei exercitării dreptului de preferinţă este în mod vădit falsă. După cum se poate observa din analiza Hotărârii AGEA din data de .. a fost respectat fără nicio discrimnare dreptul de preferinţă al tuturor acţionarilor existenţi. Faptul că reclamanţii au ales să nu subscrie în cadrul etapei privind exercitarea dreptului de preferinţă nu poate, sub nicio formă, constitui o încălcare a dispoziţiilor art. 216 din Legea nr. 31/1990R.

48. Cât priveşte faptul că numărul de acţiuni nou emise nu este divizibil cu numărul de acţiuni existente, în primul rând acest aspect se referă la conţinutul hotărârii AGEA din data de ..., care nu face obiectul prezentei cauze, fără însă a prejudicia în vreun fel drepturile reclamanţilor, de vreme ce aceştia nu au subscris. Astfel, singurii acţionari care ar putea invoca încălcarea acestui drept ar fi cei care au ales să subscrie, în măsura în care societatea nu le-ar fi pus la dispoziţie suficiente acţiuni pentru contravaloarea aportului suplimentar adus la capitalul social.

49. In al doilea rând. susţinerile reclamanţilor sunt atât nelegale, cât şi ilogice. Nu există niciun temei legal care să impună ca majorarea capitalului social al unei societăţi să se realizeze numai prin emiterea unui multiplu al acţiunilor existente. Invocarea art. 216 din Legea nr. 31/1990R de către reclamanţi indică neînţelegerea de către aceştia a textului legal respectiv. Dispoziţiile art. 216 impun oferirea spre subscriere a acţiunilor nou emise într-o majorare de capital social acţionarilor existenţi, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă la data de referinţă, în cazul societăţilor nelistate sau la data de înregistrare, în cazul societăţilor listate pe piaţa de capital. Astfel, dacă se majorează cu 10% capitalul social al unei societăţi, fiecare acţionar va putea subscrie în cadrul etapei destinate exercitării dreptului de preferinţă un număr de acţiuni corespunzător unui procent de 10% din deţinerea sa iniţială.

50. Nu ar fi nici viabil economic şi nici logic ca legiuitorul să impună societăţilor o condiţie restrictivă, în sensul posibilităţii de majorare a capitalului social doar prin emiterea unui multiplu al acţiunilor existente. Dacă s-ar primi interpretarea eronată a reclamanţilor ar însemna că societăţile din România nu-şi pot majora capitalul social dacă nu-şi dublează, triplează etc. capitalul social.

51. In al treilea rând, în practica dreptului societar românesc întemeiată pe fostul Cod comercial român de la 1887 şi pe Legea nr. 31/1990R privind societăţile nu există nicio situaţie în care vreo instanţă de judecată să considere că o majorare de capital social este nelegală pentru că nu a fost emis un număr de acţiuni ce reprezintă un multiplu al acţiunilor existente.

c. Nulitate absolută, întemeiată pe dispoziţiile art. 153 din Legea nr. 31/1990; neparticiparea tuturor membrilor consiliului de administraţie la AGEA

52.  In primul rând, norma invocată de către reclamanţi se regăseşte la art. 153 din Legea nr. 31/1990. nicidecum la art. 15328.

53. În al doilea rând, încălcarea acestei obligaţii a membrilor consiliului de administraţie nu conduce nici la sancţiunea nulităţii nici la cea a anulării hotărârii AGEA, în condiţiile în care membrii consiliului de administraţie nu au drept de vot, formarea voinţei societare fiind apanajul acţionarilor.

54. Astfel, în doctrină s-a spus că nerespectarea acestei obligaţii „este, fără îndoială, un exemplu de justă cauză pentru revocarea acestora"1.

55. Pentru toate aceste considerente, solicită  respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată.

56. De asemenea, solicită obligarea reclamanţilor la plata cheltuielilor de judecată  ocazionate de soluţionarea prezentului dosar.

57. ÎN DREPT, îşi întemeiază prezenta cerere pe dispoziţiile art. 205 din Codul de Procedură Civilă, precum şi pe celelalte dispoziţii legale invocate în expunerea de motive de mai sus.

58. In scop probator, solicită administrarea probei cu înscrisuri.

La data de 28 septembrie 2018 reclamanţii  .... au formulat răspuns la întâmpinarea formulată de pârâta ..., prin care au arătat că:

I. Referitor la forma actului modificator al Statutului ....

1.Potriv. art. 132 (4) din Legea nr. 31/1990, "Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a."

2.în speţă, Hotărârea A.G.E.A NR. ... a fost publicată, ca act sub semnătură privată, în Monitorul oficial nr. ..., iar autentificarea sa s-a realizat în sept...., ca efect al invocării excepţiei nulităţii absolute pendinte solutionae;

3.Aşadar, interpretând conjugat cele două norme incidente speţei, concluzionăm că, în cazul particular al majorării capitalului social cu aport în natură al unor imobile, formalitatea publicării pentru opozabilitate se supune unei exigenţe suplimentare, aceea a formei autentice a actului;

4.Per a contrario, publicarea unui act modificator sub semnătură privată atrage nu numai nulitatea

Hotărârii A.G.E.A. nr. ..., dar şi a înregistrării sale (quod nullum est nullum producit effectum), nemaiputându-se discuta doar despre sancţiunea inopozabilităţii;

II. Cu privire la Hotărârea A.G.E.A. nr. .. autentificată sub nr. ...B.N.P. ...

5.Deşi prin art. 1, al. 1 (ii) se transferă proprietatea asupra imobilului situat în ... de la .. către ...., în actul notarial autentic imobilul nu este descris decât prin adresa poştală, fără indicarea cărţii funciare, a numărului cadastral, nearătându-se explicit dacă este aportat numai terenul sau numai clădirea;

6.Potriv. art. 35 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, La autentificarea actelor notariale prin care se transmite, se modifică sau se constituie un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, sau, după caz, un certificat de sarcini; (2) în baza extrasului de carte funciară pentru autentificare, notarul public poate efectua toate operaţiunile notariale necesare întocmirii actului în vederea căruia acesta a fost solicitat.

7.Deşi transferă proprietatea asupra unor imobile, Hotărârea A.G.E.A. nr. ... a fost autentificată sub nr. ...-B.N.P. ... în absenţa unui extras de carte funciară;

8.Deşi se află în prezenţa unei operaţiuni juridice translative de proprietate a unui/ unor imobile teren şi construcţie, înstrăinătorul aportator ... nu a fost prezent în procedura notarială, încheierea de autentificare nr. ...-B.N.P. ... consemnând doar prezenţa ...., prin ....;

9.Potriv. art. 159 din C. proc. fisc, (5) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, potrivit alin. (2). (6) Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor alin. (5), sunt nule de drept.

10.Hotărârea A.G.E.A. nr. ... autentificată sub nr. ....nu consemnează existenţa vreunui document fiscal solicitat de notar sau de înstrăinătorul ...., ceea ce determină nulitatea juris et de jure a actului notarial;

II.Excepţia de inadmisibilitate

11.Actul juridic producător de efecte prejudiciabile in concreto este Hotărârea A.G.E.A. nr. ...

12.Aşa-numita excepţie de inadmisibilitate trebuie calificată ca o apărare neavenită: Hotărârea A.G.E.A. din ... reprezintă act preparator, supus, şi acesta, de altfel, controlului instanţei (Dosar nr. ...);

III. Diluarea participaţiei subsemnaţilor

13. Maniera în care s-a dispus majorarea cu...% a capitalului social (ajuns la .... RON) pornind de la valoarea sa originară (... RON) este criticabilă, potrivit motivelor acţiunii de faţă;

14.Arată că nu au pus în discuţie posibilitatea legală de realizare a unei operaţiuni juridice de majorare a capitalului social în natură, ci felul defectuos în care acţionariatul majoritar al ... (fam. ...) a acţionat spre a se atinge acest deziderat;

15.Majorarea capitalului social s-a produs în dauna intereselor acţionarilor minoritari, printr-o operaţiune fictivă în substanţa sa (prin aportarea unui bun care nu valorează aprox. ... lei), prin simularea aportării în numerar, stabilite prin votul exclusiv al fam. ... la ... lei (Hotărârea A.G.E.A. nr. ...), dar realizate de acţionarii majoritari doar la valoarea de ... lei;

16. Dreptul de preferinţă al acţionarilor majoritari (fam. ....) a fost exercitat cu

rea-credinţă, aceştia aportând doar aprox. 13% (... lei) din cât au votat prin

Hotărârea A.G.E.A. din ...

IV.Scopul aportării imobilului din ... la capitalul social

17.Intimata ... se dezice (pct. 19 din întâmpinare) atât de argumentele cuprinse în Nota de fundamentare nr. ... (aici se învederează proximitatea imobilului faţă de pârtiile de schi din .., potenţialul de grad de cazare/ ocupare de 80% pe an), dar şi de Nota de informare privind oportunitatea achiziţiei unui teren în ... nr. ..., act prin care sunt considerate investiţii potrivite turismul, taberele şcolare, căminele de bătrâni.

Potrivit acestor documente prin care se propunea cumpărarea imobilului (iar nu aportarea în natură), ... pierde rolul de operator economic în construcţii (conf. Statutului), devenind operator de turism sau de servicii;

18. Potrivit acestor documente prin care se propunea cumpărarea imobilului (iar nu aportarea în natură), ... pierde rolul de operator economic în construcţii (conf. Statutului), devenind operator de turism sau de servicii sociale fără a da dreptul acţionarilor minoritar de a se retrage din societate în condiţiile art. 134 din Legea nr. 31/1990;

V. Valoarea acţiunilor

19. În condiţiile neevaluării sale din ..., capitalul social actual (spaţii comerciale situate în zone cu cel mai bun vad comercial al mun. ...", în suprafaţă de ..m.p., . blocuri de locuit, clădiri de birouri) valorează aprox. .. lei;

20. Potrivit Raportului Consiliului de administraţie ... privind activitatea economică şi financiară pe anul .., acest capital social de ... RON a produs în anul ... venituri din exploatare (chirii) de ... RON;

21. Astfel fiind, valoarea unei acţiuni ... lei exprimă capitalul social iniţial din ... însă aportarea bunului se realizează la valoarea anului .., situaţie vădit inechitabilă şi vădit prejudiciabilă drepturi lor acţionarilor minoritari;

22. Astfel se explică de ce acţionarii deveniţi majoritari (de ex. ... ..) au achiziţionat acţiuni la valoarea de ... lei, conf. Declaraţiilor de avere, iar nu de... lei, cum se stabileşte prin A.G.E.A. nr. ....

23. Imobilul din ... a fost evaluat în ... la valoarea de aprox. ... lei, în condiţiile în care ...., firma controlată de ...., fiul acţionarilor ... .., a achiziţionat în anul .. imobilul cu numai ... lei;

24. Anul ... reprezintă un reper pentru maximul istoric al pieţei imobiliare (aşa-numitul "boom imobiliar"), nivel al preţurilor nemaiatins de atunci;

25. Triplarea valorii terenului şi clădirii din ... (.. RON) în condiţiile diminuării severe a preţurilor practicate în piaţa imobiliară reprezintă un fapt imposibil, nereal;

26.Acţionarii majoritari (familia ...) au ascuns situaţia juridică a imobilelor aportate, subsemnaţilor acţionari minoritar nefiindu-ne prezentate actele de proprietate/ contractul de achiziţie (a se vedea Adresa nr. ...) ale imobilelor, spre a se putea cunoaşte situaţia juridică reală a bunului aportat, ci doar Raportul de evaluare al expertului ... lipsit de alte informaţii sau acte;

27. Doar prin apărările din prezenta cauză şi prin actele ataşate întâmpinării a fost depus, de exemplu, Contractul de vânzare-cumpărare nr. ..., act autentic prin care ... a devenit proprietar a două imobile (teren şi construcţie) în ... pentru suma de ...;

28. Deşi Hotărârea A.G.E.A. nr. .. autentificată sub nr. .. dispune aportarea unui unic (şi neprecizat, neidentificat) imobil situat în ..., în Raportul de evaluare se vorbeşte despre două imobile, teren şi construcţie, ambele identificate prin alte elemente definitorii (numere cadastrale, carte funciară), ceea ce înseamnă că bunul aportat nu este acelaşi cu bunurile evaluate.

Prin încheierea din .., în baza art. 413 (1) pct 1 CPC  s-a dispus suspendarea soluţionării cauzei privind pe reclamanţii ... până la soluţionarea definitivă a dosarului ....

S-a solicitat reluarea judecăţii de către reclamanţi prin cererea din 06.08.2019.

La data de .. reclamanţii ...a formulat „Notă de probatorii” solicitând spre dovedirea acţiunii:

I. Administrarea dovezii cu actele ataşate cererii introductive de instanţă precum şi a:

a) adresei nr. ......O.N.R.C- prin care se arată (pag. a 2-a, pct. 2, alin. 5) că "Potrivit prevederilor art. 38, ai 2 din Legea nr. 31/1990 (...) acest raport nu a fost depus la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Călăraşi {astfel încât-n.n.) personalul ORC nu avea cum să transmită o notificare cu privire la această depunere către Monitorul Oficial;

b) prin aceeaşi Adresă nr. ....O.N.R.C. se mai arată (pag. a 2-a, alin. 3) că "...prin cererea de depunere şi menţionare acte nr. .... s-a solicitat doar menţionarea depunerii în registrul comerţului a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor nr. ... din data de ... şi publicarea în Monitorul Oficial partea a IV-a" şi că (pag. a 2-a, al. 4} "înregistrarea în registru! comerţului a modificărilor aduse prin actul constitutiv o fost efectuată prin cererea de înregistrare nr. ....";

Întrucât din relaţiile comunicate de O.N.R.C. rezultă că, practic, obligaţia publicităţii Hotărârii AGEA nr. ... s-a realizat de două ori {prima dată în ..., ulterior şi în ...), solicită O.R.C. Călăraşi să depună toate actele care au fost ataşate de către ... la Cererea de înregistrare nr. ... şi la Cererea de înregistrare nr. ..., spre a putea clarifica momentul la care

s-a realizat procedura înregistrării la O.R.C. Călăraşi a operaţiunii de majorare a

capitalului social;

II. Acte în temeiul cărora a fost emisă Hotărârea A..... A. nr. ..., aflate în deţinerea ... dar nedepuse la dosarul cauzei, respectiv:

a) Raportul de evaluare nr. .... însoţit de dovada comunicării sale către .. precum şi dovada notificării către Monitorul Oficial, în condiţiile art. 215 şi art. 38 din LSC, prin aceasta dorind; 1) să argumentăm încălcarea obligaţiei legale de notificare spre publicare a raportului de expertiză, prealabil Hotărârii A.G.E.A. nr. ...; 2) să se verifice dacă Raportul de evaluare evidenţiază dacă valoarea bunului corespunde numărului şi acţiunilor acordate în schimb; 3) să se clarifice neconcordanţa dintre obiectul evaluării expertului (imobile teren şi construcţie situate în ..} şi dispoz. art. 1, lit. "a", pct. ii) din Hotărârea A.G.E.A. nr. ..., care nu face nicio distincţie cu privire la vreunul dintre imobilele aportate (doar teren, doar clădire sau amândouă), identificate doar prin adresă poştală;

b)  actele de proprietate ale imobilelor şi actele cadastrale aferente înstrăinărilor succesive, până ta data Hotărârii A.G.E.A. nr. ...

III. Administrarea dovezii cu expertiză tehnică contabilă, urmând să se stabilească dacă majorarea capitalului social, astfel cum s-a dispus prîn Hotărârea A.G.E.A. nr. .., reprezintă o operaţiune reală, care se reflectă în contabilitatea ...., cunoscând că: a) potriv. Certificatului constatator nr. ... capitalul social al ... este de .. lei, prin Furnizarea de informaţii nr. .. capitalul social al ... este de .. lei, iar prin Bilanţul contabil al anului ..., astfel cum a fost acesta aprobat prin Hotărârea A.G.A. din ...., sumele aferente aportului în natura nu au fost operate/ nu se regăsesc, ceea ce ar echivala cu inexistenţa în fapt a operaţiunii de majorare a capitalului social.

La data de ... reclamantul ... a depus observaţii/ concluzii prin care a arătat că:

Potrivit art.132 din L.S. "Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justiţie, iar potrivit art.136 "acţionarii trebuie sa isi exercite drepturile de buna credinţa, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societăţii si ale celorlalţi acţionari"

Aşadar, încălcarea legii nu trebuie neapărat sa prezinte consecinţa unor nulităţi relative ori absolute punctuale, pentru fiecare încălcare a legii, relevant este ca din contextul de fapte descrise, sa rezulte exercitarea cu rea credinţa a acestor drepturi de către actionariatul care a decis majorarea capitalului, împrejurare dovedita de încălcarea repetata si sistematica a normelor legale, statutare atat anterior / concomitent emiterii Hotărârii A.G.A. din ... dar si ulterior, din succesiunea procedurilor derulate in legătura cu Hotărârea A.G.A. din ....

In speţa, învederam:

A.- Referitor la prezenta membrilor CA. la A.G.E.A...

Legea Societăţilor art.153 ind.23 "Directorii si membrii Consiliului de Administraţie, respectiv membrii directoratului si cei ai consiliului de supraveghere sunt obligaţi sa participe la adunările generale ale acţionarilor".

In speţa, la A.G.A. din ... nu au fost prezenţi totî cei 3ţtreî) membri ai CA. ci doar unul dintre aceştia. Nominalizam ca absenţi pe ... sî pe .... Preşedintele CA. este .., acţionar (0,3% din acţiuni) a participat la şedinţa. Familia .. deţinătoare a ..% din acţiunile firmei, a preferat un CA. de figuraţie. Adăugam si faptul ca cei 3 membri CA. erau salariaţi ai ... deci subordonaţii directorului general .., la momentul alegerii lor in CA. si ca ... nu sunt acţionari.

Concret, obligaţiile membrilor CA. presupun intrinsec atat realizarea concreta a hotărârilor adunărilor generale, dar si supravegherea corectitudinii (legalităţii) activităţii societăţii pentru ca, eventual, sa ceara cenzura neregulilor. De asemenea, daca o hotărâre A.G.A. este manifest ilegala, membrii CA. sunt obligaţi sa ceara nulitatea acesteia pentru a nu risca ulterior o eventuala acţiune de răspundere din partea acţionarilor sau in caz de insolventa a societăţii din partea creditorilor societăţii.

Din punct de vedere formal, lipsa sau neconvocarea administratorilor si a managerilor de la adunarea generala echivalează cu o nelegala compunere a adunării generale, putând duce la nulitatea hotărârilor acesteia ( Gh. Piperea, L.S.-Comentarii ediţia V, an 2014, pag. 574-575).

Consideră ca încălcarea art.153 ind.23 duce la nulitatea absoluta a hotărârilor A.G.A./30.06.2018.

B.- Referitor la "autentificare" notariat

Legea societăţilor art.204 alin .2 prevede:

"Forma autentica a actului modificator adoptat de asociaţi este obligatorie atunci cand are ca obiect:

a)majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport in natura a unui imobil"

Legea notarilor publici si a activităţii notariale nr.36/1995 art.79 alin.l

prevede:

"Actele juridice pentru care legea prevede forma autentica ad validitatem vor fi redactate numai de notarii publici".

Cerinţa expresa a redactării de către notarul public a actului de autentificare este clar restrictiv "numai de notarii publici".

In speţa, contestam legalitatea "autentificării" propusa de ... si notarul public ... care a produs un document( in extremis) cu denumire de autentificare, fara sa respecte cerinţele legii nr.36/1995 art.79.

Detaliem:

In ... .. inainteaza către O.R.C. Călăraşi hotărârea nr.... din ... fara autentificare la notariat a documentului, iar O.R.C. Călăraşi validează totuşi documentul prin rezoluţia nr.... si-l înaintează spre publicare, fapt ce se realizează în Monitorul Oficial partea a-IV-a din ....

.... precizează în cuprinsul Hotărârii A.G.A. din ... "se aproba mandatarea preşedintelui pentru a intocmi, semna, efectua toate actele si formalităţile necesare (...) inclusiv autentificarea Hotărârii si a actului constitutiv".

Rezulta ca firma ... cunoste legislaţia si îndatoririle care-i revin insa nu realizează autentificarea hotărârii, aceasta fiind depusa numai pentru publicare.

Ca urmare a contestării noastre injustiţie a Hotărârii A.G.A.... este determinata sa depună toate documentele aferente acestei Hotărâri la Tribunalul Călăraşi si atunci, la interval de 2 luni de la A.G.E.A., apare un document (.. vezi anexa) care finalizează conţinutul autentificării realizata sub nr. .... (vezi anexa B).

Actul nu conţine nici o informaţie individualizatoare privind transferul imobilului din ..., de la ..la...

Concret, nu se face referire la documentele care ar fi trebuit sa însoţească, sa justifice legalitatea transferului ( actele de proprietate, extrasul de sarcini de la cadastru). Aceasta "autentificare" nu menţionează prezenta vreunui reprezerntant legal de la ... SRL, ci doar a doua persoane de la ... (...- preşedinte CA. si ..-secretar de şedinţa A.G.A. la data de ...).

Aceasta Hotărâre nr.... este înaintata din nou de către ... către O.R.C Călăraşi in data de .. si se cere aviz de publicare. Sub nr....al rezoluţiei din .. O.R.C. Călăraşi da avizfavOTabil si inainteaza Hotărârea nr.... A.G.A. in vederea publicării in Monitorul Oficial, ceea ce s-a realizat la data de .. sub nr..... al Monitorului Oficial partea a-IV-a.Citam ultima fraza a hotărârii /'redactat de parti si autentificat de biroul notarului ...", rezultând ca hotărârea nu realizează condiţia prevăzuta de art.79, respectiv redactata de notarul public.

Informez ca am adresat un memoriu către U.N.IM.P. la care am primit răspunsul pe care il anexez(anexa B), care nu clarifica nici cel puţin daca "autentificarea" realizata de N.P. ... este aferenta art.204 din L.S.

Solicită instanţei să ceară de la notarul public menţionat cererile la care se face referire in adresa menţionata aferentă celor trei autentificări si care este punctul de vedere personal fata de prevederile art.79 din Legea nr.36/1995.

Totodată solicită ca domnul ..., preşedinte al CA. ... si al cărui nume figurează pe cele 3 autentificări să fie chemat în instanţa pentru a oferi clarificări.

Consider ca atât N.P. ... dar şi . au acţionat contrar legislaţiei şi cu rea credinţa prezentând o" autentificare" ce nu respectă normele juridice.

C- Cu privire la cele trei cifre diferite ale actionariatului ... la ...., aşa cum apar in documentele din:

- Hotărârea A.G.A.

- Ministerul Finanţelor - rubric "Capital social"

- Registrul Cpomertului

Detaliează:

In "Monitorul Oficial" partea a-IV-a din ... s-a publicat hotărârea nr.... luata in ... de A.G.A. ... care a avut loc în prezenta a ... acţionari ce deţin un număr de .. de acţiuni reprezentând ...% din capitalul total(anexa). Precizam că noi, reclamanţii, nu au participat.

Extrapolând procentul acesta, rezultat din .. acţiuni, se deduc .. acţiuni intotal cu o valoare a capitalului social de ... lei (.. acţiuni x .. lei/actiune).

Sublinieează că această cifră a capitalului social este anterioară şedinţei A.G.A. din ... când s-a hotărât mărirea acesteia prin dreptul de preferinţa la cumpărarea de acţiuni şi aport în natură.

In datele publicate de Ministerul de Finanţe din ..., pe baza bilanţului depus de ... cifra capitalului social este ...RON. Rezultă că în aceasta cifra este inclusa valoarea acţiunilor in numerar(...) nu şi valoarea acţiunilor aferente aportului în natura (imobil ..).

In concluzie, transferul intre .. şi ... nu se regăseşte în bilanţul pe ....

Totuşi, în certificatul constatator emis de O.N.R.C. Bucureşti, la solicitarea noastră, figurează un capital de .. RON care include si aportul in natura (anexa C).

Solicită ... să le prezinte motivul pentru care transferul nu se regăseşte in bilanţul înaintat de Ministerul Finanţelor si să prezinte care este situaţia "de facto" dupa aceste multiple date contradictorii.

In calitate de acţionari, vrem sa cunoaştem cifra reala a capitalului social, ştiut fiind ca L.S. prevede drepturi diferite, in funcţie de procentul fiecărui acţionar. In cazul unor dividende, cum s-ar face distribuirea lor, dupa care din variantele menţionate?

In măsura in care nu s-a realizat la ... transferul aportului in natura, un alt motiv de anulare a Hotărârii nr.... este prevederea art.219 alin 1 din L.S. :"Hotararea adunării generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai in măsura in care este adusa la indeplinire in termen de l(un) an de la data adoptării".

Rezultă că Hotărârea A.G.A. din ... este lovită de caducitate întrucât termenul de l(un) an a fost deposit ...

Nerealizarea transferului pentru aportul în natura anulează integral hotărârea de majorare de capital.Conform art.215-216, se face numai in măsura in care in cazul majorării prin drept de preferinţa este obligatorie existenta unui aport in natura.

Fara un aport in natura dreptul de preferinţa proporţional cu acţiunile pe care le poseda un acţionar existent, nu exista decât la art.210{4) "Majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acţiunilor poate fi hotărâta numai cu votul tuturor acţionarilor"

Aceasta majorare de capital prin aport in numerar prin mărirea valorii acţiunilor este similara cu aportul in numerar conform art.216 dar presupune votul tuturor acţionarilor.

D. OBSERVATI1-CONCLUZII la expertiza

D1. Cu privire la cartea funciara

In documentele anexa la expertiza realizata de îng. ... regăsim un extras de carte funciara din ... eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ... având menţiunea "Geometria acestui imobil nu a fost găsita".

Consultând un topograf autorizat sa realizeze cârti funciare, a rezultat ca cele de mai sus se refera la "planul de amplasament al imobilului si împrejurimi,piesa obligatorie in cadrul cârtii funciare.

Observaţia O.C.P.I. este determinata de apariţia O.D.G.A.N. nr. 700/2014 publicat M.O. nr. 571 bis dîn 21 iulie 2014 care stabileşte noi reguli privind intocmirea planului de amplasament, ceea ce face ca planurile de amplasament anterioare sa nu mai fie valabile.

In baza acestei observaţii ... ,1a cererea căruia s-a eliberat extrasul de carte funciara,sa oprească oferta de aport in natura care urma sa fie examinata de ... in ... pana la clarificarea situaţiei, dar expertul ... sa nu execute expertiza pe un teren care nu mai este definit de un act legal.

Cu rea credinţa dîn partea celor de mai sus s-au continuat acţiunile de mai sus.

Solicit instanţei sa ceara OCPI ... explicaţii privind acest extras si in baza răspunsului sa fie audiaţi ing.... si ..-director ..., pentru acţiunile menţionate mai sus.

D2.- Referitor vechime si structura construcţie

In cadrul documentelor care însoţesc sau fac parte dîn expertiza ... găsim date contradictorii. Astfel:

-din releveul-locuinta(anexa a) pag.63 reţinem caracteristicile construcţie clădire:

-fundaţii - beton si piatra

-pereţi - piaţa si lemn

-plansee - lemn; pardoseli-dusumele,ciment.

Cat priveşte anul de construcţie, este menţionat anul 1908.

Din memoriul tehnic justîficatîv{pag.58,59) expertiza, rezulta ca aceste informaţii provin din sentinţa nr. ... si au stat la baza întocmirii cârtii funciare din care am citat aceste date.

Datele privind aceste caracteristici constructive ale clădirii se regăsesc si în contractul de vanzare-cumparare încheiat in ... in care ..., cumpărător in doua etapeţ ..apoi ..%), devine proprietar deplin. In cele doua contracte regăsim aceleaşi date privind caracteristicile constructive ale imobilului.

Paradoxal, in expertiza ing. ... apar alte date decât s-a ştiut din documentele amintite.

Astfel, la pagina 12 clădirea "se transforma" intr-o clădire de cărămida. Citam:"sistem constructiv-suprastructura-caramida, inchidere cărămida, compartimentari-caramida". Expertul nu prezintă date care sa justifice aceasta "metamorfoza".

Dar la pagina 10 din expertiza menţionează si citam: "nu am realizat o analiza structurala clădirilor, nici nu am inspectat acele parti care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate in starea tehnica precizata, conform informaţiilor primite de parti".

In ceea ce priveşte anul construcţiei, alta metamorfoza: in loc de 1... apare anul ...

In fisa/comanda scrie si citam:"anul de punere in funcţiune este inainte de .., estimativ ...;imbunatatiri ..".

Aceasta fisa/comanda datata ... este semnata de un reprezentant al ...

Aceasta fisa/comanda datata 24.04.2017 este semnata de un reprezentant al ... pe care, în baza semnăturii, îl identifică ca fiind ....., salariat al ..

Bazându-se pe "transformările" structurii de baza din lemn in cărămidă, cât şi pe falsificarea anului de constructie( ...), expertul stabileşte ca aceasta clădire are ...% grad de uzură, invocând normele existente privind durata unei clădiri.

Luând in calcul anul construcţiei .., deci cu 22 de ani inainte de .., gradul de uzura ar fi fost peste 100%, ca sa nu mai punem in discuţie ca este o clădire din lemn ce are o durata mult mai redusa decât structura din cărămida.

Pentru clarificarea acestor contradicţii care mistifică adevărul în mod vădit in favoarea beneficiarului ... solicită audierea expertului ... si a reprezentantului semnatar al documentului din partea ... ....

D3- Calculul valorii imobilului din ...

Iniţial, ... a prevăzut pentru imobilul din ... ca destinaţie, fie construirea unor locuinţe de lux P+2, fie hotel cu multe stele, fara a mai vorbi chiar de o hidrocentrala, destinaţii la care firma ... a renunţat.

Calculul valorii imobilului dîn ... a fost făcut pe criteriul activităţii de turism cu închiriere pe o durata de 90% din an, timp de 10 ani, pentru o suma de... euro/luna.

Aflam din pct.31 al întâmpinării ... ca acesta va deschide un punct de lucru,cazare muncitori, staţionare utilaje.

In concluzie: valoarea data de expertul ... trebuie corectata sî adecvata destinaţiei modeste dar mai realiste de organizare de şantier sî cazare muncitori.

Consiliul de Administraţie al ... a procedat cu rea-vointa cand a propus aprobarea in şedinţa din ... valoarea imobilului calculate pentru turism,in condiţiile in care in materialul ce plezeaza pentru aprobarea aportului s-a stabilit ca destinaţie folosirea terenului ca organizare de şantier iar a imobilului pentru cazare de muncitori, ceea ce corespunde cu activitatea principal a ...., respectiv constructii-montaj.

Anexez pagina din care rezulta modul de calcul al valorii imobîlului(anexa D).

E.- Cu privire la datele prezentate de O.N.R.C. Bucureşti

In scrisoarea de răspuns nr. ... la sesizarea si solicitarea de clarificări privind activitatea O.R.C. Călăraşi in relaţie cu firma ... ( anexe nr.4,5) aflam si citam:

"Prin cererea de depunere si menţionare acte ..., administratorul societăţii a solicitat mentionaea depunerii in Registrul Comerţului si publicarea in Monitorul Oficial al României partea a-IV-a a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii ... ...

"Privind rezoluţia nr....directorul O.R.C. Călăraşi de pe langa Tribunalul Călăraşi a admis cererea asa cum a fost formulata in Registrul Comerţului a depunerii Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor nr.... si publicarea aceleiaşi hotărâri in Monitorul Oficial al României partea a-IV-a".

O.N.R.C. Bucureşti se refera, în scrisoarea de raspuns,ca societatea ... a solicitat "doar menţionarea depunerii la Registrul Comerţului a Hotărârii nr. A.G.E.A a acţionarilor din data de ...

Potrivit prevederilor art.38 alin(2) din LS. nr.31.1990. republicata, cu completările si modificările ulterioare, obligaţia depunerii la Registrul Comerţului a raportului privind evaluarea aporturilor in natura revine fondatorilor in termen de 15 zile de la data aprobării sale. întrucât acest raport nu a fost depus la personalul Oficiului Registrului nu avea cum sa transmită o notificare cu privire la aceasta depunere către Monitorul Oficial pentru a putea fi publicata".

Ca atare,informatiile provenite de la O.N.R.C.Bucureşti, confirma faptul ca societatea ... nu a depus raportul de expertiza aprobat în ... pana la data de ... cand a avut loc A.G.E.A. care a aprobat alocarea de acţiuni pe un imobil a cărui expertiza nu întrunea prevederile legale ale art.38 din LS.

Aceste fapte, descrise si argumentate duc la nulitatea absoluta a Hotărârii nr.... a A.G.E.A. dîn data de .....Consideram ca in acest caz s-a acţionat contrar legii, cu rea credinţa si lipsa de onestitate fata de acţionari.

b)La pagina 2, ultimul alineat, al adresei O.N.R.C. Bucureşti:" asa cum am arătat la pct.l. in menţinerea cererii de inregistrare nr.... a fost depus raportul de expertiza tehnica judiciara in data de .. intocmit de expertul tehnic judiciar ing.... precum si procesul verbal de predare-primire nr.... cu ocazia predarii-primJrii raportului de expertiza".

Solicitam procesul verbal de predare-primire la care se face referire, de asemenea adresa ... de înaintare a intregii documentaţii din data de ..., inclusiv rezoluţia O.R.C. privitoare la acest document.

Solicitarea noastră este determinata de faptul ca din răspunsul O.N.R.C. nu rezulta ca O.R.C. Călăraşi a verificat raportul de expertiza al acestui aport în natura si nici nu a clarificat in nici un fel motivul pentru care  O.R.C. Călăraşi nu a emis notificarea care sa confirme sau sa infirme legalitatea raportului de expertiza.

Aceasta notificare este prevăzuta de art.38 alin.2 din Legea nr.31/1990,citat anterior.

Precizează că aceste informaţii referitoare la O.R.C. Călăraşi se refera la data de ..., deci sunt ULTERIOARE acţiunii noastre de contestare in justiţie a hotărârilor A.G.E.A. din .... Am luat cunoştinţa de aceste aspecte din adresa O.N.R.C.Bucurestî nr. ....

F.- Transfer acţiuni .....

F.I.- Art.25 alin 3 prevede:

"Acceptantii care au constituit aporturi in natura nu au drept de vot in deliberările referitoare la aporturile lor, chiar daca ei sunt si subscriitori de acţiuni in numerar ori se prezintă ca mandatari ai altor acceptanti".

Art.272 alin.l prevede:

"Se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani ori cu amenda fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere al societăţii care:

a)dobandeste in contul societăţii acţiuni ale altor societăţi la un pret pe care il stie vădit superior valorii lor efective, sau vinde pe seama societăţii acţiuni pe care aceasta le deţine la preturi despre care are cunoştinţa ca sunt vădit inferioare valorii lor efective,in scopul obţinerii pentru el sau pentru alte persoane a unui folos in paguba societăţii".

Pentru a ocoli prevederile art.25 din LS. care nu permit acţionarului care aduce un aport in natura sa ia parte la vot, ..) transfera către ... direct sau indirect), inainte ..., un număr de .. actînî.Acest demers are ca obiect pregătirea realizării transferului prin aport in natura de la ... la ... unde acelaşi ... este director general. Acţiuni ie respective au fost cumpărate in perioada ... valoarea medie de circa ... lei/actiune(vezî pagina....din dosarul cauzei).

Solicită să se prezinte de către ... documentul de transfer pentru a verifica in ce măsura s-a ţinut cont la vânzare de preţul "de achiziţie", respectiv ... lei/actiune.

Anexează lista acţionarilor ... la data de ... care atesta ca transferul a avut loc, cât şi lista anterioara ( anexa F).

F2- Pret acţiuni pentru persoane afiliate

Codul fiscal (Legea nr.227/2015) art.9 alin.(4) prevede "Tranzacţiile intre persoane afiliate se realizează conform principiului valorii de piaţa".

Art.7 pct.2b defineşte persoanele fizice si juridice afiliate, astfel:

a) o persoana fizică este afiliata cu altă personaă fizică dacă aceasta soţ / soţiesau rude până la gradul  III inclusiv.

b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană judidică  dacă persoana deţine  în mod direct sau indirect inclusive deţinerile persoanelor affiliate minim 25% din valoarea/numărul titulurilor sau al drepturilor  de vot al unei personae juridice.

În cadrul acţiunii de majorare de capitalului  social prin aport în numerar au subscris:

 - ... .-soţ-100.000 lei;

 - ... .-soţie-150.000 lei;

 - ... .-fiu-100.000 lei;

 - …-50.000 lei.

În condiţiile în care cele 3 persoane ale familiei ... deţin peste …%  din acţiunile toate 3(trei) sunt affiliate cu persoana juridică ... iar pe cale de consecinţă poate cumpăra (cesiona) acţiunii numai la valoarea de piaţă care se situează, aşa cum a şi demonstrate prin documente aduse anterior în dosarul cauzei pag. 51-53, la nivel de circa …lei/acţiune.

În punctul 40 din întâmpinare se “mută” acest aspect la o “reconsiderare” ulterioară.

Un fel de “lăsaţi-ne să încălcăm legea fiscal, că după aceea ne descurcăm noi”!

În acelaşi punct se încearcă o manevră infantile: se aduce ca argument faptul că aportul în natură a fost evaluat, când în discuţie este de fapt preţul acţiunilor care nu a fost evaluat în nici un fel.

Consideră că prevederile Coduluii Fiscal trebuie applicate cu ocazia vânzării (cedării) acţiunilor fiind necesar ca acţiuniile pentru cele trei persoane să fie alocate funcţie de preţul de piaţă de circa … lei/acţiune.

Solicită instanţei să se pronunţe pe acest aspect.

Pentru a nu se da o interpretare greşită celor de mai sus, reiterează solictarea de anulare integral a Hotărârii nr.2 din 30.06.2018.

La data de … reclamanţii … au depus precizări referitor la încheierea pronunţată la data de …. prin care au arătat că:

1. Prin Punctul nr. 2. a) al Cererii completatoare înregistrate în ..., subsemnaţii reclamanţi am argumentat încălcarea dispoz. art. 204 (2) din Legea nr. 31/1990, respectiv că Hotărârea A.G.E.A. nr. .... nu îmbracă forma autentică, deşi prin acest act se transferă proprietatea asupra unui imobil;

2. În combaterea acestei critici, prin punctul nr. 42 al întâmpinării depuse în cauză şi înregistrate în data de ...., ... învederează că a realizat această formalitate, ulterior chemării sale în judecată, ataşând Hotărârea A.G.E.A. nr... autentificată prin încheierea nr. ...

3. Formulând Răspuns la întâmpinare înregistrat în ..., prin punctele 5-10 reclamanţii au tratat această situaţie de fapt nou intervenită, cunoscută ulterior învestirii Tribunalului (cu ocazia procesului de faţă), punctând numeroase încălcări ale normelor imperative, de ordine publică ale A.G.E.A nr. ... autentificate prin încheierea nr. ...- B.N.P. .., respectiv: a) deşi prin art. 1, al. 1 (ii) al Hotărârii A.G.E.A. nr. ..- ... se transferă proprietatea asupra imobilului situat în .... conf. Raportului de expertiză tehnică judiciară nr. .. (care nominalizează un imobil teren şi un imobil construcţie situată pe acesta), în actul notarial autentificat  de B.N.P. ... imobilul formând obiect al înstrăinării (aportării în natură) nu este descris decât prin adresa poştală, fără indicarea cărţii funciare, a numărului cadastral, nearătându-se explicit dacă este aportat numai terenul sau numai clădirea; b) potriv. art. 35 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare. La autentificarea actelor notariale prin care se transmite, se modifică sau se constituie un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, sau, după caz, un certificat de sarcini;

 (2) În baza extrasului de carte funciară pentru autentificare, notarul public poate efectua toate operaţiunile notariale necesare întocmirii actului în vederea căruia acesta a fost solicitat; c) deşi transferă proprietatea asupra unor imobile, Hotărârea A.G.E.A. nr. .. a fost autentificată sub nr. ..-B.N.P. .. în absenţa unui extras de carte funciară; d) cu toate că ne aflăm în prezenţa unei operaţiuni juridice translative de proprietate a unui/unor imobile teren şi construcţie, înstrăinătorul aportator .. nu a fost prezent în procedura notarială, încheierea de autentificare nr. .. consemnând doar prezenţa .... e) potriv. art. 159 din C. proc. fisc, (5) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală(...), iar potrivit alin. (2) (6) Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor alin. (5), sunt nule de drept; în condiţiile în care Hotărârea A.G.E.A. nr. ... nu consemnează existenţa vreunui document fiscal solicitat de notar sau de înstrăinătorul ...., actul notarial astfel autentificat prin încheierea nr. ... este lovit de nulitate juris et de jure;

4. În sensul celor de mai sus şi în corelare cu punctele 5-10 din Răspunsul la întâmpinare,  ... a depus la termenul .... "Observaţii, Concluzii" pe calea cărora a reiterat încălcările repetate ale legii, fapte de care a luat la cunoştinţă ulterior sesizării instanţei şi pe care le-a prezentat înainte de primul termen fixat în cauză;

5. Totodată, au detaliat şi au arătat că, autentificând Hotărârea A.G.E.A. nr. ... prin încheierea nr. .., notarul public .. a încălcat şi dispoz. art. 79 din Legea nr. 36/1995, în sensul că, în frauda legii, care pretinde expres redactarea actelor notariale pentru care legea prevede forma autentică doar de către notarii publici (cerinţă prevăzută de art. 204, al. 2 din Legea nr. 31/1990), Hotărârea A.G.E.A. nr. ...- ... consemnează în cuprinsul său expresis verbis (ultimul alineat, imediat deasupra încheierii nr. ..) că actul este "Redactat de părţi şi autentificat de Biroul Notarului Public...";

6. În concluzie, faţă de cele de mai sus, precizează că, prin acţiunea pendinte, alături de anularea Hotărârii A.G.E.A. nr. ... solicită şi anularea încheierii de autentificare nr. ...; sub aspect substanţial, argumentează că, fiind puse în discuţie chestiuni ce vizează încălcări imperative, de ordine publică ale legii, astfel cum s-a arătat mai sus, sunt incidente dispoz. art. 132 (3) din Legea nr. 31/1990, iar din punct de vedere formal instanţa de faţă este competentă să soluţioneze şi această pretenţie (art. 99, al. 2 din C. proc. civ.), chestiunea nulităţii absolute a încheierii de autentificare nr. ... neputând fi disociată de capătul de cerere privitor la anularea Hotărârii A.G.E.A nr. ...

La data de ... pârâta ... a formulat „Note de şedinţă” cu privire la înscrisurile depuse de reclamanţi, intitulate "Observaţii. Concluzii" şi, respectiv "Precizări"

 I. Arată că cele două înscrisuri depuse de reclamanţi conţin modificări ale cererii de chemare în judecată formulate după termenul procedural legal.

1.  Înţelege să invoce excepţia tardivităţii formulării unor cereri de completare a cererii introductive de către reclamantul .... prin înscrisul numit "Observaţii./ Concluzii" şi de către ... (... prin înscrisul numit "Precizări".

2. Solicită  admiterea excepţiei tardivităţii celor două cereri modificatoare de acţiune şi să dispună în baza dispoziţiilor art. 204 alin.l cod procedură civilă decăderea reclamanţilor din dreptul de a-şi modifica acţiunea.

3.Astfel potrivit art. 204 alin. 1" Reclamantul poate să îşi modifice cererea şi să propună noi dovezi, sub sancţiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat..."

4.Reclamanţii prin cererile numite "Observaţii. Concluzii" şi "Precizări" încearcă să-şi modifice acţiunea în sensul completării acesteia după trei şi respectiv patru termene de judecată cu mult peste termenul procedural permis de codul de procedură civilă, respectiv art. 204 alin.l. In acest sens vă solicităm să luaţi act de faptul că reclamanţii nu au acordul subscrisei pentru a-şi modifica acţiunea peste termenul procedural.

5.Astfel, prin cererea intitulată "Precizări", reclamanţii solicită (pag. 3, pct. 6 din cerere) anularea încheierii de autentificare nr. .... O astfel de solicitare nu se regăseşte în petitul cererii de chemare în judecată, fiind, în mod evident o modificare a cererii de chemare în judecată.

6.Tot astfel, prin cererea intitulată "Observaţii. Concluzii" reclamantul ... este modificat temeiul de drept al acţiunii, invocându-se motive noi de drept şi de fapt peste termenul procedural prevăzut de art. 204 C.p.c, după cum urmează:

a)Reclamantul solicită pentru prima dată în prezenta cauză, anularea Hotărârii AGEA din data de ... pentru pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 31/1990R, întrucât se susţine că hotărârea de majorare a capitalului social nu a fost dusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării;

b)Reclamantul îşi întemeiază pentru prima dată cererea de anulare a Hotărârii AGEA din ... pe încălcarea dispoziţiilor art. 79 alin. (1) din Legea nr. 36/1995, întrucît Hotărârea AGEA nu ar fi fost redactată de către notarul public;

c)Reclamantul îşi întemeiază pentru prima dată cererea de anulare a Hotărârii AGEA din ... pe încălcarea dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Codul Fiscal referitoare Ia preţurile de transfer.

Modificarea motivelor de drept sau de fapt ale acţiunii introductive sau adăugarea unor motive noi reprezintă o veritabilă modificare a acţiunii introductive în sensul art. 204 C.p.c. întrucât sunt aduse schimbări unui element esenţial al cererii de chemare în judecată, respectiv cauzei.

8.În acest sens, înalta Curte a decis (ÎCCJ, Sect. civ., dec. nr. 263/03.02.2012) că modificarea temeiului de drept al cererii de chemare în judecată reprezintă o modificare a temeiului juridic al dreptului pretins, respectiv a cauzei.

9.În acelaşi sens s-a pronunţat şi doctrina (Gh. Florea, în V.M./ Ciobanii, M. Nicolae"-coordonatori "Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, voi. I, art. 1-526, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 576)., arătându-se că prin "modificarea cererii de chemare în judecată" se înţelege modificarea unui element din cuprinsul cererii de chemare în judecată (părţi, pretenţii/obiect, motive de fapt, motive de drept)".

10.Prin urmare, în temeiul dispoziţiilor art. 204 alin. (1) C.p.c. vă rugăm să constataţi că reclamanţii sunt decăzuţi din termenul de a modifica acţiunea introductivă, solicitările adresate instanţei de a dispune:

a)anularea încheierii de autentificare nr....;

b)anularea Hotărârii AGEA a subscrisei din data de ... pe considerentele încălcării art. 219 alin. (1) din Legea nr. 31/1990R, art. 79 alin. (1) din Legea nr. 36/1995, respectiv art. 9 alin. (4) din Codul Fiscal fiind tardiv formulate, întrucât a fost depăşit primul termen de judecată.

II. Referitor la "Nota de probatorii" depusă înaintea termenului din ...

2.1. Cererea de probe este tardiv formulată

11.Solicită să se constate că solicitările reclamanţilor inserate în "Nota de probatorii" sunt formulate tardiv, intervenind în baza art. 254 alin. 1 coroborat cu art 194 cod de procedură civilă decăderea reclamanţilor din dreptul de propune spre administrare probele solicitate.

12.Potrivit art. 194 cod procedură civilă "Cererea de chemare în judecată va cuprinde:

a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoane juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale reclamantului, precum şi ale pârâtului, dacă părţile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dispoziţiile art. 148 alin. (I) teza a Il-a sunt aplicabile. Dacă reclamantul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;

b)numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional. Dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a Il-a sunt aplicabile în mod corespunzător. Dovada calităţii de reprezentant, în forma prevăzută la art. 151, se va alătura cererii;

c)obiectul cererii şi valoarea lui, după preţuirea reclamantului, atunci când acesta este evaluabil în bani, precum şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare. Pentru imobile se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 104. Pentru identificarea imobilelor se vor arăta localitatea şi judeţul, strada şi numărul, iar în lipsă, vecinătăţile, etajul şi apartamentul, precum şi, când imobilul este înscris în cartea funciară, numărul de carte funciară şi numărul cadastral sau topografic, după caz. La cererea de chemare în judecată se va anexa extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară, se va anexa un certificat emis de acelaşi birou, care atestă acest fapt;

d)arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea;

e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Când dovada se face prin înscrisuri, se vor aplica, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 150. Când reclamantul doreşte să îşi dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul pârâtului, va cere înfăţişarea în persoană a acestuia, dacă pârâtul este o persoană fizică. în cazurile în care Legea prevede că pârâtul va răspunde în scris la interogatoriu, acesta va fi ataşat cererii de chemare în judecată. Când se va cere dovada cu martori, se vor arăta numele, prenumele şi adresa martorilor, dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a 11-a fiind aplicabile în mod corespunzător;

f) semnătura."

Reclamanţii, prin cererea de chemare în judecată, au propus spre administrare anumite probe, iar prin Nota de probatorii depusă la termenul din data de ...., au siolicital suplimentarea probatoriului în afara termenului legal, în speţă fiind incidente dispoziţiile art. 254 alin.l C.p.c.

13.Apreciază că nu se poate reţine aplicarea niciunea dintre dispozţiile legale derogatorii enumerate de art. 254 alin. (2) C.p.c, respectiv:

a)Necesitatea administrării acestor probe nu derivă din modificarea cererii de chemare în judecată ( o modificare a cererii introductive a intervenit înainte de primul termen de jduecată, însă reclamanţii nu au înţeles cu ocazia respectivă să solicite completarea probatoriului solicitat în cererea de chemare în judecată);

b)Nevoia administrării probelor solicitate nu reiese din cercetarea judecătorească, cu excepţia respingerii definitive a cererii de chemare în judecată formulată de reclamanţi ce a avut ca obiect anularea Hotărârii AGEA din data de ... nu a intervenit niciun act de procedură sau alt eveniment în prezenta cauză care să modifice situaţia iniţială; ca atare, reclamanţii puteau prevedea încă de la început posibilitatea de a solicita probele vizate de "Nota de probatorii" depusă la data de ...;

c)Partea care le-a solicitat nu a învederat instanţei că, din motive temeinice, nu a putut propune în termen probele solicitate;

d)Administrarea tuturor probelor noi solicitate va duce la amânarea judecăpţii (îndeosebi administrarea probei cu expertiză contabilă);

e)Nu există acordul expres al subscrisei, ci, dimpotrivă, opoziţia expresă cu privire la administrarea unor probe vădit neconcludente şi străine de natura cauzei.

2.2.  Probele noi solicitate nu sunt nici utile şi nici concludente

15.  Raportul de evaluare nr. ... a fost depus la ORC de pe lângă Tribunalul Călăraşi, aşa cum rezultă şi din declaraţiile de menţiuni ....

16.  Societatea .... a depus toate înscrisurile şi a executat toate operaţiunile indicate de ORC de pe lângă Tribunalul Călăraşi. ORC de pe lângă Tribunalul Călăraşi a constatat îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind aprobarea capitalului social, aşa cum a fost hotărâtă prin AGEA a societăţii ...

17. Hotărârea AGEA nr. ... privind intenţia de majorare a capitalului social şi Hotărârea AGEA nr. ... privind majorarea capitalului social au fost publicate în Monitorul Oficial.

18.  Procedura majorării capitalului social a fost finalizată conform Legii nr. 31/1991, în acest sens ataşăm şi certificate constatator emis de ORC de pe lângă Tribunalul Călăraşi.

19.  Contrar celor susţinute de reclamanţi la ORC a fost depus şi extras de carte funciară din care rezultă calitatea de proprietar şi data dobândirii imobilului apartat de către societatea ....

20.  Operaţiunea de majorare a capitalului social prin aport în numerar şi natură s-a realizat/finalizat prin admiterea cererii privind înscrierea de menţiuni la ORC de pe lângă Călăraşi.

21.  Împotriva Rezoluţiei nr. .... pronunţată de ONRC-ORC de pe lângă Tribunalul Călăraşi prin care a fost admisă cererea de înregistrare şi s-a dispus înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor cu privire la capitalul social, număr acţiuni, modificare date acţionari, personae fizice, adăugare cţionari personae juridic, lista acţionari potrivit datelor din hotărârea AGEA nr. ..., nu a fost formulate plângere în termenul de 15 zile prev. de art.6 alin.3 şi 5 din OUG nr. 116/2009.

22.  În ce priveşte cererea reclamanţilor de la punctual III. din nota de probatorii privind administrarea probei cu expertiză contabilă vă solicităm să dispuneţi respingerea acesteia întrucât este vădit inutilă şi neconcludentă.

23.  Aplicarea principiului frusta prohatur quod non relevat, care consacră imperativul pertinenţei şi concludentei unei probe, la solicitarea reclamanţilor de a se efectua o expertiză contabilă conduce la concluzia că cererea acestora se impune a fi respinsă, potrivit dispoziţiilor art. 237 alin. (2) pct. 7 şi art. 255 C.p.c, întrucât dovada faptului că operaţiunea de majorare de capital social derulată de subscrisa a fost reală se realizează prin înscrisuri. Depunem în acest sens se poate face cu înscrisuri balanţa de verificare de la ....

24.  Reclamanţii nu precizează teza probatorie care este vizată de solicitarea de a se depune actele de proprietate ale imobilelor şi actele cadastrale aferente înstrăinărilor succesive, până la data Hotărârii A.G.E.A. nr. ..... Administrarea acestei probe cu înscrisuri este vădit neconcludentă în condiţiile în care obiectul cererii de chemare în judecată este reprezentat de solicitarea anulării Hotărârii AGEA din data de ..., act juridic prin care, repetă s-a decis:

Aprobarea majorării capitalului social al societăţii ... conform aporturilor acţionarilor, efectuate in baza Hotărârii AGEA din data de .... cu suma .... RON, respectiv de la valoarea de ... RON, la valoarea de ... RON. prin emisiunea unui număr de ... acţiuni nominative noi, cu valoare nominala de .. RON fiecare, in următoarele condiţii:

a)se emite un număr de ... acţiuni noi cu valoare nominala de ... RON fiecare, subscrise de acţionarii existenţi ai Societăţii prin exercitarea dreptului de preferinţa, potrivit art. 2/6 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile;

b)se constata subscrierea acţionarului ... - S.R.L.. prin aport în natura, a unui număr de .. acţiuni noi nominative, in valoare de ..., conform raportului de expertiza tehnica judiciara nr.... din data de ..., emis de expert tehnic judiciar ing. ...n (autorizaţie nr. ..., specializarea-evaluarea proprietăţii imobiliare), precum si subscrierea efectuată de alti patru acţionari prin aport in numerar a unui număr de .. acţiuni nou emise, in valoare de .. RON, fiind emise in urma majorării capitalului social un număr de .. acţiuni cu o valoare totala de .. RON.

25.în prezent imobilul care a fost adus ca aport în natură Ia majorarea de capital social sc

află în patrimoniul subscrisei, înregistrat în contabilitate, iar, în acest context, nu au nicio

relevanţă, din perspectiva legalităţii Hotărârii AGEA din data de ..., "actele de

proprietate ale imobilelor şi actele cadastrale aferente înstrăinărilor succesive, până Ia

data Hotărârii A.G.E.A. nr...".

III. Susţinerile reclamantului .... din cadrul cererii intitulate "Observaţii.Concluzii" sunt incorecte din punct de vedere legal şi tind să inducă în eroare instanţa de judecată.

26.Fără a intra în detalii cu privire la aserţiunile reclamantului din documentul sus¬menţionat, dorim să facem scurte precizări in vederea clarificării unor aspecte de fapt şi legale.

27.Hotărârea AGEA ... din data de .. fiind autentificată prin încheierea de autentificare nr. ....

28.Din adresa nr. .... a Camerei Notarilor Publici Bucureşti, depusă chiar de către reclamantul .... rezultă că Hotărârea nr. .. a AGEA ... a fost autentificată cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

29. În speţă, a fost respectată cerinţa formei autentice pentru actul modificator (HAGEA din ...), neputând a se constata nicio încălcare a prevederilor art. 204 alin. (2) din Legea nr. 31/1990R. Or, Hotărârea AGEA din data de ... ar fi putut fi ineficace datorită lipsei formei autentice şi nu din cauza neredactării acesteia de către notarul public. O eventuală aplicare a prevederilor art. 79 alin. (1) din Legea nr. 36/1995 în prezenta cauză nu ar conduce la nulitatea Hotărârii AGEA, în condiţiile în care nicio normă legală nu stabileşte că actul juridic autentic care nu este redactat de notarul public este lovit de nulitate.

30.  Valoarea actuală a capitalului social, rezultat în urma majorării se găseşte în documentele contabile ale subscrisei fiind identică cu cea înregistrată la registrul comerţului. Oricum o eventuală necorelare între valoarea capitalului social înregistrată la ORC cu cea din bilanţul contabil nu are nicio legătură cu validitatea Hotărârii AGEA din data de ....

31.  Aprobarea raportului de evaluare a imobilului adus drept aport în natură a făcut obiecţii Hotărârii AGEA din data de ..., atacată de reclamanţi printr-o cerere dc chemare în judecată care a fost respinsă în mod definitiv de către Curtea de Apel Bucureşti prin decizia civ. nr. nr. .... Aserţiunile reclamantului ... cu privire la valoarea bunului aportat nu au nicio relevanţă în prezenta cauză, întrucît tind să pună în discuţie puterea de lucru judecat a deciziei civile sus-menţionate.

32. Raportul de evaluare nr. ... a fost depus la ORC Călăraşi potrivit dispozţiilor legale, contrar susţinerilor reclamantului.

33.  Nu înţelege relevanţa susţinerilor reclamantului cu privire la "transferul acţiunilor ...", respectiv cu privire la preţul acestora, în raport de obiectul prezentei cauze. Oricum alegaţiile reclamantului sunt vădit contrare normelor legale privind încheierea contractelor de vânzare de acţiuni/părţi sociale etc. şi nu au nicio legătură cu sfera de aplicare a art. 272 din Legea nr. 31/1990R.

34. Nu vede nici legătura cu obiectul prezentei cauze a susţinerilor reclamantului referitoare la incidenţa art. 11 alin. (4) din Codul Fiscal (indicat eronat de reclamant ca fiind art. 9 alin. 4) referitor al aplicarea normelor privind preţurile de transfer.

35.  Preţul unui contract de vânzare de acţiuni ... între doi acţionari ai societăţii nu poate afecta valabilitatea unei Hotărâri AGEA prin care s-a constat valoarea efectivă cu care s-a majorat capitalul social.

36.  Chiar dacă ar fi incidente prevederile art. 11 alin. (4) din Codul Fiscal, iar părţile unui contract de vânzare de acţiuni nu ar fi respectat principiul preţului de piaţă (reclamantul indică absolut eronat un anumit preţ de piaţă, tară a justifica în nicio modalitate acest preţ), sancţiunea aplicabilă este prevăzută de acelaşi art. 11 alin. (4) Cod Fiscal, respectiv ajustarea preţului de către organele fiscale. În nicio ipoteză nu se poate vorbi de nulitatea contractului, iar,  în speţă, cu atât mai puţin de nulitatea Hotărâri AGEA.

La termenul din .... după punerea în discuţia părţilor tribunalul a apreciat că invocarea  unor noi temeiuri de drept reprezintă o modificare a cererii de chemare în judecată. În consecinţă a fost respinsă ca tardivă modificarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanţi prin precizările depuse la dosar.

În susţinerea cererii de chemare în judecată şi în apărare au fost depuse la dosar înscrisuri.

A fost ataşat şi dosarul .... soluţionat prin pronunţarea sentinţei civile ....

Tribunalul, analizând probele administrate în cauză a apreciat neînetemiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţi în baza considerentelor ce vor fi arătate în continuare.

Prin hotărârea acţionarilor societăţii ... nr..... din ... s-a hotărât:

„Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social al societăţii ... conform aporturilor, acţionarilor, efectuate în baza Hotărârii AGEA din data de ..., cu suma de: .... ron, respectiv de la valoarea de ... ron, la valoarea de ... ron, prin emisiunea unui număr de ... acţiuni nominative noi, cu valoare nominală de ...0 ron fiecare, în următoarele condiţii:

a) se emite un număr de ... acţiuni noi cu valoare nominală de ... ron fiecare, subscrise de acţionarii existenţi ai Societăţii, astfel:

(i) 1211 acţiuni prin exercitarea dreptului de preferinţă, potrivit art.216 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, prin aport în numerar în etapa aprobată prin Hotărârea AGEA nr.l din data de ..., la art.2, lit.a);

Au subscris următorii acţionari:

... - 100.000 ron = 303 acţiuni noi

... - 100.000 ron = 303 acţiuni noi

... - 150.000 ron = 454 acţiuni noi

.... - 50.000 ron = 151 acţiuni noi

(ii) 5.526 acţiuni, prin aport în natură, ca urmare a subscrierii acţionarului ... cu imobilul situat în ... în valoare de ..., determinată conform raportului de expertiză tehnică judiciară ..., emis de expert tehnic judiciar ... (autorizaţie ..., specializarea-evauarea proprietăţii— imobiliare), în etapa aprobată prin Hotărârea AGEA ..., la art.2, lit.b).

Capitalul social este de ... ron împărţit în ... acţiuni nominative în valoare de .. ron fiecare în întregime, din care în natură .... ron. Acţionarii societăţii pot fi atât persoane juridice cât şi persoane fizice.

b)se anulează ...acţiuni noi emise şi nesubscrise;

c)ca urmare a majorării capitalului social, structura acţionariatului va fi următoarea:

-... deţine un număr dc ... acţiuni cu o valoare totală de ... ron, din care aport în natură ... şi ... aport în numerar, integral vărsat, reprezentând ...1% din capitalul social, din valoarea totală de ... ron;

 -.. deţine un număr de ... acţiuni cu o valoare totală de ... ron, din care aport în natură ... aport în numerar, integral vărsat, reprezentând ...% din capitalul social, din valoarea totală de .. ron;

 ... deţine un număr de .. acţiuni, cu o valoare totală de ... ron, din care aport în natură ... aport în numerar, integral vărsat, reprezentând ...% din capitalul social, din valoarea totală de ... ron;

.... deţine un număr de ... acţiuni, cu o valoare totală de .. ron, din care aport în natură ... aport în numerar, integral vărsat, reprezentând ..% din capitalul social, din valoarea totală de .. ron;

-... SRL deţine un număr de ... acţiuni, cu o valoare totală de .. ron, din care aport în natură ...aport în numerar, integral vărsat, reprezentând ...% din capitalul social, din valoarea totală de .. ron;

 -ALŢI ACŢIONARI în număr de ..) persoane fizice si persoane juridice, ce deţin un număr de .. acţiuni cu o valoare totală de .. ron, din care aport în natură ... aport în numerar, integral vărsat, reprezentând ...% din capitalul social, din valoarea totală de ... ron.

Prezentul punct a fost adoptat în condiţiile exercitării dreptului de vot de către 8 acţionari, deţinând ...% din totalul drepturilor de vot, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv. Acest punct a fost aprobat: pentru ...% din totalul voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi; abţineri ...% din totalul voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi (...); împotrivă ...% din totalul voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi (...).

Art. 2 Se aprobă modificarea art.7 din Actul Constitutiv al societăţii ... după cum urmează:

„Capitalul social este de ... ron împărţit în ... acţiuni nominative în valoare de .. ron fiecare în întregime, din care în natură ... ron. Acţionarii societăţii pot fi atât persoane juridice cât şi persoane fizice."

Prezentul punct a fost adoptat în condiţiile exercitării dreptului de vot de către 8 acţionari, deţinând ...% din totalul drepturilor de vot, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv. Acest punct a fost aprobat: pentru ...% din totalul voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi; abţineri ...% din totalul voturior deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi (...); împotrivă ..% din totalul voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau repezentaţi (..).

Art. 3 Se aprobă mandatarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru a întocmi, semna şi efectua toate actele şi formalităţile necesare în vederea punerii în executare şi înregistrării Hotărârii AGEA de majorare a capitalului social şi modificare a Actului Constitutiv în Registrul Comerţului, precum şi în celelalte mijloace de informare a acţionarilor, inclusiv autentificarea Hotărârii şi a Actului Constitutiv la notariat.

Prezentul punct a fost adoptat în condiţiile exercitării dreptului de vot de către 8 acţionari, deţinând ...% din totalul drepturilor de vot, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv. Acest punct a fost aprobat: pentru ..% din totalul voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi; abţineri ..% din totalul voturior deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi (...); împotrivă ..% din totalul voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau repezentaţi (...).”

Potrivit art.132 din legea 31/1990 alin.2 şi 3 din Legea 31/1990 „1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(2) Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei.

(3) Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată şi de orice persoană interesată.”

Reclamanţii sunt acţionari ai societăţii pârâte ... şi prin prezenta cerere de chemare în judecată se critică majorarea capitalului social al societăţii cu un aport în natură reprezentat de un bun imobil situat în localitatea ...., bun ce a fost aportat de către o altă societate ....

Reclamanţii susţin că majorarea capitalului social s-a făcut în fraudarea intereselor acestora pentru că în acest mod are loc o diminuare a participaţiei acestora la capitalul social de la este ...% la o participaţie sub ...% şi că în acest mod nu vor mai putea interveni în activitatea managerială, că prin aportarea unei vile .... se modifică obiectul de activitate al societăţii respectiv acela de turism, că valoarea imobilului de ... lei este exagerată şi că le este fraudat şi dreptul de retragere şi de informare.

În ceea ce priveşte valoarea imobilului adus ca aport la majorarea capitalului social prin hotărârea nr.... a adunării generale extraordinare a acţionarilor societăţii ... a fost aprobat raportul de evaluare.

Prin aceeaşi hotărâre s-a aprobat majorarea capitalului social al societăţii ... cu suma de ... lei, a modalităţii de majorare a capitalului social, numărul acţiunilor ce vor fi emise şi valoarea acestora de ... lei fiecare.

Această hotărâre a fost contestată de reclamanţi în cadrul dosarului ... acţiunea fiind respinsă în mod definitiv prin sentinţa civilă ....

Din considerentele deciziei civilă .. a CAB rezultă că majorarea capitalului social cu un bun având o valoare de ... lei în vederea axtinderii activităţii este în interesul social şi al creditorilor chirografari, gajul general al acestora fiind mărit, ceea ce înseamnă că problema valorii imobilului a făcut obiectul unei alte hot.AGA şi a fost tranşată definitiv printr-o hotărâre judecătoarească şi în prezent nu mai poate fi pusă în discuţie.

Faptul că prin majorarea capitalului social reclamanţii vor avea o cotă de participaţie mai mică nu poate reprezenta o cauză de nulitate a hotărârii adunării acţionarilor atât timp cât la adoptarea acesteia nu s-au încălcat dispoziţiile legale referitoare la majorarea capitalului, iar reclamanţii nu au înţeles să îşi exercite dreptul de preferinţă  art.117 din Legea 31/1990 nefiind incident.

Majorarea capitalului social prin aport în natură nu reprezintă o modificare a obiectului de activitate în condiţiile în care o astfel de majorare este permisă de art.215 din Legea 31/1990.

Mai susţin reclamanţii că societatea ... care a adus aportul în natură este controlată de fiul acţionarului majoritar al pârâtei şi că operaţiunea de majorare a capitalului reprezintă de fapt o acţiune de a prelua controlul societăţii fără a fi indicată în concret încălcarea unei dispoziţii legale care să ducă la nulitatea hotărârii adunării acţionarilor.

În ceea ce priveşte existenţa unei situaţii de afiliere în condiţiile art.27 pct.26 din Codul fiscal aceasta nu poate duce, de asemenea, la nulitatea hotărârii, textul legal invocat nu prevede o astfel de sancţiune ci doar defineşte afilierea.

Aşa cum s-a arătat imobilul a fost expertizat şi raportul de expertiză a fost aprobat prin hotărârea adunării generale a acţionarilor din ..., în conţinutul acestui raport fiind precizată situaţia juridică a imobilului, susţinerea reclamanţilor că nu li s-au oferit infomaţii sub acest aspect nu poate reprezenta o cauză de nulitate a hotărârii.

Prin decizia civilă .... a CAB s-a stabilit de altfel că s-au asigurat condiţiile pentru informarea acţionarilor minoritari şi că a fost respectat dreptul de preferinţă la cumpărarea acţiunilor acţionarilor minoritari.

Ulterior, prin completarea la cererea de chemare în judecată reclamanţii au invocat noi motive de nulitate respectiv faptul că hotărârea nu a fost încheiată în formă autentică, încălcarea art.216 şi 153 din Legea 31/1990.

La dosar a fost depusă hotărârea adunării acţionarilor autentificată sub .... situaţie în care nu se poate susţine că a fost încălcată dispoziţia din art.204 din Legea 31/1990. În chiar conţinutul hotărârii contestate se face menţiunea că preşedintele consiliului de administraţie este împuternicit pentru autentificarea hotărârii.

În ceea ce priveşte încălcarea regulii proporţionalităţii prevăzută de art.216 din legea 31/1990, modul în care s-a realizat majorarea capitalului a fost stabilit şi aprobat în hotărârea AGEA .... şi aşa cum susţine şi pârâta reclamanţii nici nu au inters să invoce nerespectarea proporţionalităţii dacă nu au subscris.

De asemenea,  neparticiparea la adunarea acţionarilor a tuturor membrilor Consiliului de administraţie 15323 (nu 53 indicat de reclamanţi) nu poate influenţa valabilitatea hotărârii textul de lege reglementează o obligaţie în sarcina administratorilor, aşa cum art.1361 din Legea 31/1990, (de asemenea invocat) reglementează o obligaţie generală în sarcina acţionarilor, care trebuie să îşi exercite drepturile cu bună credinţă.

Faţă de cele arătate instanţa a apreciat că motivele de nulitate invocate de reclamanţi sunt neîntemeiate şi cererea de chemare în judecată a fost respinsă.

Conform art.453 C.p.c. reclamanţii au fost obligaţi la plata cheltuielilor de judecată constând în onorariu de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

 ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii ....domiciliat în ...., ...., domiciliată în .... domiciliat în mun. ... şi .... domiciliată în ..... în contradictoriu cu pârâta ... cu sediul în ..., .., CUI ...

Obligă reclamanţii către pârâtă la plata cheltuielilor de judecată câte ..1 lei fiecare.

Cu apel în 30 zile de la comunicare.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi 19 Iunie 2020.

Domenii speta