Civil - legea 10/2001 - l 165/2014

Sentinţă civilă 235/2020 din 07.10.2021


Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:

Cod operator 2442/2443

Dosar nr. x/95/2019

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA I CIVILĂ

Sentința civilă nr. 235

Şedinţa publică din 7 Octombrie 2020

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Pe rol fiind judecarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta P.A. în contradictoriu cu pârâta C.N.C.I..

La apelul nominal făcut în ședință publică au lipsit părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care se constată depusă la dosar prin serviciul registratură adresa nr. V/24.09.2020 emisă de Camera Notarilor Publici însoțită de extras din Studiul de piaţă privind valorile minime ale proprietăților imobiliare din judeţul Gorj cu aplicabilitate în anul 2019 (anexele A6, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, L-construcţii şi terenuri intravilane situate pe raza judeţului Gorj) întocmit şi actualizat potrivit art. 111 alin.5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a punctului 33 alin.4 din Normele metodologice de aplicare a acestuia.

Având în vedere că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa declară încheiată cercetarea judecătorească şi apreciind lămurite împrejurările de fapt şi de drept ale cauzei, reţine cauza spre soluţionare.

TRIBUNALUL

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj sub nr. W, reclamanta P.A. a solicitat instanţei ca în contradictoriu cu pârâta C.N.C.I., să se dispună anularea deciziei de compensare nr. B din 08.10.2019; recalcularea valorii exprimate în puncte a imobilului situat în Târgu Jiu, strada CR, compus din teren în suprafață de 97 mp prin aplicarea grilei notariale în raport cu încadrarea corectă a imobilului în zona în care se află; obligarea pârâtei să emită o nouă decizie de compensare potrivit valorii recalculate, precum şi obligarea pârâtei la plata eventualelor cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că prin decizia de compensare nr. B/08.10.2019 a fost validată Dispoziția nr. C/25.02.2010 de modificare a Dispoziției nr. D/15.12.2006, ambele emise de Primarul Municipiului Târgu Jiu, stabilindu-se cuantumul despăgubirilor la un total de 6790 de puncte, numărul de puncte reprezentând valoarea imobilului.

În urma unui calcul sumar şi în absența unei fişe de calcul pentru consultare, reclamanta a constatat faptul că evaluarea terenului s-a realizat în mod eronat, cu încălcarea dispozițiilor art. 21 alin. 7 din Legea nr. 165/2013, nefiind aplicată grila notarială a zonei în care se află terenul.

În dovedirea cererii de chemare în judecată, reclamanta a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri şi efectuarea unei expertize de specialitate, urmând ca expertul desemnat să realizeze încadrarea imobilului în grila notarilor publici.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 194 şi urm. C.proc.civ., precum şi dispoziţiile Legii 165/2013.

În temeiul art. 223 alin.3 C.proc.civ. reclamanta a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Pârâta C.N.C.I. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

În ceea ce privește fondul cauzei, pârâta a precizat că pretențiile reclamantei sunt neîntemeiate având în vedere următoarele:

Prin Dispoziția nr. C/25.02.2010 privind modificarea art. 1, art. 3 şi art. 4 din Dispoziția nr. D/15.12.2006 emisă de Primarul Municipiului Târgu Jiu, s-au acordat despăgubiri pentru terenul în suprafață de 97 m.p. situat în Târgu Jiu, str. CR nr.30, jud. Gorj, în favoarea reclamantei P.A.

Secretariatul pârâtei a evaluat imobilul situat în Municipiul Târgu Jiu, str. CR nr.30, jud. Gorj, reprezentat de imobilul teren în suprafață de 97,00 m.p.

În temeiul dispozițiilor art. 17 alin. 1 și art. 21 din Legea 165/2013, C.N.C.I. a emis decizia de compensare nr. B/08.10.2019.

În ceea ce privește încadrarea pe grilă și modalitatea de calcul, pârâta a menţionat că pe site-ul www.anrp.gov.ro sunt publicate grilele notariale comunicate de Camera Notarilor Publici, iar persoanele îndreptățite pot efectua propriul calcul al valorii imobilelor, nefiind necesare cunoștințe de specialitate pentru realizarea acestuia.

Astfel, evaluarea imobilului s-a realizat de către SCNCI în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 6 din Legea nr. 165/2013 potrivit cărora: „Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului şi categoriei de folosință la data preluării acestuia”.

Astfel, imobilul din Municipiul Târgu Jiu, str. CR nr. 30, jud. Gorj, compus din teren în suprafață de 97,00 m.p. a fost încadrat în zona 1 și a fost evaluat potrivit normelor mai sus amintite.

În ceea ce privește terenul, acesta a fost evaluat cu prețul unitar de 70 lei/mp, pentru teren intravilan, astfel valoarea rezultată pentru teren este de 6.790,00 lei (97 m.p. x 70 lei/m.p.=6.790 lei)

În considerarea celor învederate, pârâta a precizat că imobilul situat în Municipiul Târgu Jiu, str. CR nr. 30, jud. Gorj, compus din imobilul teren în suprafață de 97,00 m.p. a fost evaluat potrivit dispozițiilor art. 21 alin. 6 din Legea nr. 165/2013, prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a legii de către Secretariatul Comisiei Naționale, la 6.790 puncte, un punct având valoarea de 1 leu.

S-a arătat că reclamanta a contestat modalitatea de evaluare a imobilului, invocând o subevaluare, fără a lua în calcul încadrarea corectă prevăzută de grilă, aspecte în baza cărora se realizează evaluarea, precum și normele legale incidente în cauză.

Cu privire la solicitarea de plată a cheltuielilor de judecată, pârâta a solicitat respingerea acestora ca neîntemeiate având în vedere aspectele prezentate în cuprinsul întâmpinării.

În subsidiar, pârâta a solicitat ca în situația în care se va dispune administrarea probei cu expertiză având ca obiectiv evaluarea imobilului care face obiectul prezentului litigiu, să se dispună comunicarea unui exemplar al raportului de expertiză în vederea formulării unor eventuale obiecțiuni.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe disp. Legii nr. 10/2001, Legii nr. 165/2013, art. 205-208 Noul Cod de procedură civilă.

În apărare, pârâta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

La termenul de judecată din data de 20.01.2020, instanţa a dispus emiterea unei adrese către pârâtă pentru a depune la dosar toată documentația care a fost emisă în elaborarea deciziei de compensare nr. B/08.10.2019 în ceea ce o priveşte pe reclamantă.

Relaţiile solicitate au fost înaintate cu adresa nr. BN/RG/11.02.2020.

La termenul de judecată din data de 22.06.2020, instanţa a dispus emiterea unei adrese către Camera Notarilor Publici Craiova pentru a comunica care este grila notarială valabilă la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, respectiv la data de 20.05.2013, aferentă Municipiului Tg-Jiu şi să o înainteze în copie.

Relaţiile solicitate au fost înaintate cu adresa nr. 1849/30.06.2020.

La termenul de judecată din data de 20.07.2020, instanţa a dispus ataşarea dosarului nr. NN al Tribunalului Gorj, precum şi revenirea cu adresă către Camera Notarialor Publici Craiova pentru a înainta grila notarială cu valorile orientative de circulaţie ale imobilelor aflate pe raza Mun. Tg-Jiu cu aplicabilitate în anul 2019, data emiterii deciziei de compensare nr. B/08.10.2019.

Relaţiile solicitate au fost înaintate cu adresa nr. FF/04.08.2020.

La termenul de judecată din data de 16.09.2020, instanţa a dispus revenirea cu adresă către Camera Notarilor Publici pentru a comunica care este valoarea unui metru pătrat de teren intravilan cu construcţii sau fără construcţii la nivelul județului Gorj în anul 2019.

Relațiile solicitate au fost înaintate cu adresa nr. OO/24.09.2020.

Tribunalul, analizând acţiunea formulată de reclamantă, reţine şi constată următoarea stare de fapt şi de drept.

Obiectul cererii introductive de instanţă formulată de reclamanta P.A. este o contestaţie împotriva deciziei de compensare cu nr. B/08.10.2019 emisă de către intimata C.N.C.I. solicitând aceasta ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se recalculeze valoarea exprimată în puncte a imobilului situat în Târgu Jiu, str. CR compus din teren în suprafaţă de 97 m.p. prin aplicarea grilei notariale în raport cu încadrarea corectă a imobilului în zona în care se află.

Observând probatoriul ce a fost administrat la instanţa de fond, tribunalul reţine că prin decizia de compensare contestată s-a validat dispoziția primarului Municipiului Târgu Jiu şi s-a emis decizia de compensare prin 6790 de puncte în favoarea numitei P.A.

Reclamanta deține decizia civilă GG pronunţată de ICCJ la data de 04.03.2010 în dosarul nr. PP, potrivit cu care în temeiul art. 11 alin. 3 din Legea 10/2001 raportat la titlul 7 din legea 247/2005 s-a dispus în favoarea reclamantei restituirea în natură a suprafeței de 538, 51 m.p. teren situat în Târgu Jiu str. CR nr. 30, judeţul Gorj, constatându-se că aceasta este îndreptățită la despăgubiri pentru suprafaţa de 97 m.p.

La dosarul cauzei a fost atașat dosarul ce a avut ca obiect contestaţia reclamantei împotriva dispoziției privind soluționarea notificării.

Observând probatoriul ce a fost administrat în dosarul PP, dosar finalizat prin decizia ICCJ mai sus arătată, tribunalul constată că reclamanta şi-a întemeiat dreptul de proprietate pe actul de vânzare cumpărare întocmit la data de 30.04.1949 potrivit cu care autorul reclamantei a dobândit două suprafețe de teren, terenul în litigiul fiind arătat la punctul 2 din acest act şi descris ca fiind „una bucată pământ loc de cultură în suprafaţă totală de 659,30 m.p. situat în Târgu Jiu str. VV (fostă BJ) cu următoarele dimensiuni şi vecinătăţi.........”

Instanţa a procedat la identificarea terenului din actul de proprietate al reclamantei printr-o expertiză tehnică judiciară ce a fost efectuată de către expertul desemnat V.N. şi care se află la fila 60-61-dosar Tribunalul Gorj.

Observând schița anexă la raportul de expertiză, tribunalul reţine că a fost identificat terenul cu suprafaţa de 660 m.p. aflată la pct. 2 din actul de vânzare cumpărare, terenul cu suprafaţa de 636 m.p. revendicat de reclamantă şi terenul de 38 m.p. reconstituit în natură prin dispoziția Primăriei Municipiului Târgu Jiu. Expertiza a fost avută în vedere de către instanţă la pronunțarea soluţiei, la instanţa de fond, însă dosarul a parcurs alte două faze procesuale, respectiv apel şi recurs.

Pe parcursul soluționării cauzei în recurs, la data de 25.02.2010 Primarul Mun. Târgu Jiu a emis dispoziția privind modificarea art. 1, art.3, art. 4 din dispoziția D/15.12.2016 privind soluționarea notificării U/30.08.2001 formulată în baza Legii 10/2001 şi în temeiul acestei dispoziții s-a procedat la restituirea suprafeței de 538,51 m.p. în natură şi s-a propus acordarea de despăgubiri pentru suprafaţa de 97 m.p.

Anexa 1 a dispoziţiei redă pe schiţă terenul ce a făcut obiectul notificării şi în urma analizei acestei schiță se observă că terenul ce nu se poate restitui în natură cu suprafaţa de 97 m.p. este ocupat de postul Trafo şi zona blocurilor. 

Considerentele deciziei civile pronunțată de ICCJ  au avut în vedere dispoziția nr. C/25.02.2010 emisă de Primarul Mun. Târgu Jiu, reclamanta solicitând potrivit considerentelor acestei decizii să fie admis recursul şi schimbată sentinţa în sensul dispoziției.

Documentația trimisă de instituţia primarului a fost înregistrată la CNCI sub nr. T/CC/31.05.2011, înscrisurile mai sus enumerate regăsindu-se şi în acest dosar.

În urma analizei grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a legii 165/2013, respectiv la data de 20.05.2013 aferentă Mun. Târgu Jiu se constată că zona în care se află imobilul teren proprietatea reclamantei ce nu se poate restitui în natură este inclusă în intravilanul Mun. Târgu Jiu în zona 1, valoarea unui metru pătrat fiind de 70 lei.

Din anul 2013 şi până în prezent nu s-a schimbat încadrarea în zonă a străzii pe care se află situat imobilul teren în suprafaţă de 97 m.p.

Potrivit datelor oferite la solicitarea instanţei de către Camera Notarilor Publici Craiova, valoarea de circulație pentru terenul intravilan este de 70 lei/m.p. în anul 2013 şi de 600 lei/m.p. în anul 2019, pentru terenurile intravilane cu altă utilizare decât cea de curţi construcţii, situate pe raza Mun. Târgu Jiu, aplicându-se potrivit adresei înaintate instanţei o reducere asupra prețului terenului intravilan de 40%.

Având în vedere că suprafaţa totală a imobilului ce nu poate fi atribuit în natură este de 97 m.p., în urma unui calcul matematic raportat la prețul unui metru pătrat de 70 lei potrivit grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a legii, a rezultat suma de 6790 lei, terenul fiind încadrat în zona 1.

O expertiză care să aibă ca obiectiv stabilirea încadrării imobilului în grila notarilor publici nu este utilă cauzei de vreme ce despăgubirile la care este îndreptățită reclamanta pot fi calculate dosar în condiţiile art. 21 din Legea 165/2013.

Fiecare dosar administrativ format ca urmare a sesizării unităţii deţinătoare cu o notificare are un traseu de sine stătător care se finalizează cu o decizie emisă de CNCI, în condiţiile legislației actuale, respectiv ale Legii 165/2013.

Legea nr. 165/2013 a fost adoptată de legiuitor ca urmare a  pronunțării de către CEDO a hotărârii pilot din 12.10.2010 în cauza Maria Atanasiu contra României prin care a fost reţinută în sarcina statului Român obligaţia implementării unor proceduri simplificate şi eficiente întemeiate pe măsuri legislative şi pe o practică judiciară şi administrativă coerentă, precum şi obligaţia adoptării unor reguli de procedură clare şi simplificate care să acorde sistemului de despăgubiri o previzibilitate sporită.

Prevederile art. 1 din Protocolul 1 nu sunt încălcate prin modalitatea de calcul la care s-a oprit pârâta prin aplicarea grilei notariale la care face trimitere art. 21 din Legea 165/2013 în vigoare la data emiterii deciziei.

Cum pentru evaluarea imobilului legiuitorul a stabilit o modalitate de calcul ce a fost întocmai respectată de către pârâtă, tribunalul apreciază că cererea de faţa nu este întemeiată. Reclamanta nu a dovedit că la data preluării abuzive, imobilul avea o valoarea mai mare, raportat la caracteristicile imobilului la acea dată, care ,potrivit actului de vânzare cumpărare depus în dovedirea dreptului de proprietate aveau destinația de „loc de cultură”.

Raportat la caracteristicile imobilului la acea dată, în lipsa altor înscrisuri, tribunalul apreciază că în mod corect a fost stabilit numărul de puncte şi implicit valoarea terenului, pârâta procedând la o evaluare corectă cu luarea în considerare a valorii de 70 lei/m.p. aşa cum rezultă din grila notarială pentru localitatea Târgu Jiu.

Din perspectiva art. 21 alin. 6 din Lega 165/2013 la calcularea despăgubirilor relevante sunt caracteristicile tehnice ale imobilului de la data preluării acestuia, iar nu în prezent sau de la intrării în vigoare a Legii 10/2001, ori Legii 165/2013.

Împrejurarea că terenul aflat în proprietatea autorului reclamantei a fost expropriat pentru autoritate publică nu-i conferă acestuia o caracteristică tehnică specială de natură a atrage evaluarea lui la un nivel superior potrivit grilei notarilor publici valabile în anul 2013 al momentul intrării în vigoare a Legii 165/2013.

Cât timp printr-o hotărâre judecătorească definitivă nu s-a statuat cu putere de lucru judecat asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite în echivalent bănesc, nu se poate reţine că în atare situație CNCI nu mai avea atribuții legate de modul de stabilire şi acordare a măsurilor compensatorii conform art. 21 din Lege, fiind ținută de cele stabilită anterior de instanțe cu privire la natura şi întinderea măsurilor reparatorii.

Trebuie avut în vedere şi faptul că art. 21 alin. 6 din Legea 165/2013 a fost supus controlului de constituționalitate, inclusiv prin raportare la principiul neretroactivității legii prevăzut de art. 15 alin. 2 din Constituția României şi că prin decizia 618/2030 Curtea Constituțională a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituționalitate invocată.

În legătură cu criticile de neconstituționalitate cu privire la principiul neretroactivității legii, Curtea Constituțională a făcut trimitere la cele statuate anterior prin decizia 269/07.05.2030, argumentând că în acest domeniu al principiului tempus regits actum este firesc ca modalitatea de calcul a despăgubirilor să se supună regulilor în vigoare la data acordării lor, prin decizia autorității abilitate, sub acest aspect în jurisprudența sa, Curtea Constituţională a statut că dacă prin jocul unor prevederi legale „anumite persoane pot ajunge în situații defavorabile apreciate subiectiv, prin prisma propriilor lor interese ca defavorabile, acest fapt nu reprezintă o discriminare care să afecteze constituționalitatea textelor respective”.

În legătură cu procedura specială de acordare a despăgubirilor pentru imobilele preluat în mod abuziv, tot în jurisprudența sa, Curtea Constituțională a observat că modul de repararea a injustițiilor şi abuzurilor din legislația trecută ține de opțiunea exclusivă a legiuitorului, iar prevederile de lege criticate sunt în acord cu cele ale art. 44 alin. 1 teza II din constituție, potrivit cărora conținutul şi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege (decizia 202/18.04.2013 publicată în M.OF. al României Partea I nr. 365/19.06.2013).

Articolul 21 alin 6 din legea 165/2013 a suferit modificări prin  Legea 22/2020 publicata în M. Oficial cu nr. 221/18.03.2020 in sensul că  "(6) Evaluarea imobilului care face obiectul deciziei se face prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de către Comisia Națională şi se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu."

Ulterior prin OUG 72/30.05.2020 - Aplicarea prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgenta până la data de 1 martie 2021.

Pe perioada suspendării, evaluarea imobilelor pentru care se acordă despăgubiri se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului şi a categoriei de folosință la data preluării acestuia, şi se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu. (a se vedea şi art. 3 şi 4 din

O.U.G. nr. 72/2020).

În cauza de faţă nu se aplică disp. Legii 22/2020, întrucât la data publicării în M.Oficial, fusese emisă dispoziția ce face obiect al controlului în cauza de față, această opinie formându-se si prin raportare la deciziile Curții Constituționale mai sus redate.

Drept urmare, raportat la considerentele de fapt şi de drept expuse mai sus, tribunalul constată că despăgubirile au fost acordate de autoritatea competentă conform normelor în vigoare la data acordării acestora, motiv pentru care cererea se priveşte a fi neîntemeiată, urmând să fie respinsă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamanta P.A., în contradictoriu cu pârâta C.N.C.I.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanţei, azi 07.10.2020.

Preşedinte,

Grefier,