Plângere împotriva soluţiei procurorului de netrimitere în judecată. Competenţă. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice

Decizie 2 R din 05.01.2010


Plângere împotriva soluţiei procurorului de netrimitere în judecată. Competenţă. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice

Competenţă materială

Decizia penală Nr. 2 R/5 ianuarie 2010

Examinând actele şi lucrările dosarului se constată că la data de 21 noiembrie 2007 petenta X. S.A. cu sediul în Bucureşti, strada X nr. Y, sector Z, reprezentată legal prin A. T. – director general şi L. B. – consilier juridic, a formulat plângere penală faţă de administratorul S.C. Y. S.R.L. Botoşani, cât şi faţă de persoanele fizice din cadrul acestei societăţi care se fac vinovate de săvârşirea infracţiunii de „contrafacere, imitare sau folosire fără drept a unei mărci în scopul inducerii în eroare a publicului asupra calităţii produselor sau serviciilor la care se referă marca”, prevăzute şi pedepsite de art.83 lit.a din Legea nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

În cuprinsul plângerii se arată că la data de 17 octombrie 2007, pe adresa electronică a petentei, a fost trimis un e-mail din partea unei persoane, care s-a recomandat T. I. , domiciliat în muncipiul Câmpulung Moldovenesc şi care a solicitat mai multe informaţii cu privire la posibilitatea dezvoltării unei cariere în cadrul companiei X. Solicitantul a mai precizat că din accesarea site-ului www.myjob.ro, a primit un răspuns rapid care cuprindea informaţii despre X, identificată prin codul fiscal R xxxxxxxx, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. Jxx/xxx/2005 şi la care era ataşat un document în care se solicita, între altele, şi plata unei taxe de consultanţă în valoare de 10 lei, într-un cont deschis la Banca Comercială, date de identificare care aparţineau S.C. Y. S.R.L. Botoşani.

Prin ordonanţa nr.1294/P/2007 din 29 ianuarie 2009 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, în temeiul art.249 raportat la art.11 pct.1 lit.b şi art.10 lit.c Cod procedură penală, cu referire la art.38 Cod procedură penală, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului G. M. , administratorul S.C. Y. S.R.L. Botoşani, pentru infracţiunea prevăzută de art.83 lit.a din Legea nr.84/1998 modificată şi art.20 raportat la art.215 alin.1, 2 Cod penal, cu aplicarea art.33 lit.b Cod penal, întrucât faptele nu au fost săvârşite de către acesta.

De asemenea, s-a dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor pentru identificarea autorului.

La data de 26 februarie 2009, petenta X.S.A. Bucureşti, s-a adresat cu o plângere prim procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani împotriva soluţiei de scoatere de sub urmărire penală, plângere care a fost respinsă prin ordonanţa din 15 martie 2009.

Nemulţumită de soluţiile parchetului, la data de 27 aprilie 2009, petenta a depus la instanţă o plângere în temeiul art.2781 alin.1 Cod procedură penală, solicitând desfiinţarea ordonanţei scoatere de sub urmărire penală a intimatului G. M.  şi trimiterea cauzei la parchet pentru continuarea cercetărilor şi punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva intimatului G. M. .

Învestită cu soluţionarea cauzei, Judecătoria Botoşani, prin sentinţa penală nr.2594 din 6 octombrie 2009, în temeiul art.2781 alin.8 lit.a Cod procedură penală, a respins, ca nefondată, plângerea formulată de petenta X.S.A. Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, strada X nr.Y, sector Z.

Au fost menţinute soluţiile de neîncepere a urmăririi penale, dispuse prin Ordonanţa nr.1294/P/2007 din 29 ianuarie 2009 şi prin Ordonanţa nr.313/II/2 din 15 martie 2009 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani.

A fost obligată petenta să plătească statului suma de 250 lei, cheltuieli judiciare.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că, în mod corect parchetul a considerat că intimatul nu este autorul faptei şi a dispus continuarea cercetărilor, din moment ce, în cursul urmăririi penale s-a determinat că suma de 10 lei ce se solicita pentru procesarea documentelor în vederea angajării trebuia depusă în contul bancar RxxxRNCBxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Din adresa nr.115 din 8 ianuarie 2009 a BCR Sucursala judeţeană Botoşani reiese că titularul contului menţionat este numitul N. M. , persoană care nu are nici o legătură cu SC Y. SRL Botoşani.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, la data de 21 octombrie 2009, a declarat recurs petenta X.S.A. Bucureşti, care invocă motive de nelegalitate şi netemeinicie întrucât, prin soluţia pronunţată au fost încălcate prevederile art.62 Cod procedură penală (lămurirea cauzei sub toate aspectele) şi ale art.202 alin.1, 4 (rolul activ al instanţei de judecată şi organului de urmărire penală), că au fost nesocotite prevederile art.191 Cod penal, privind procedura tragerii la răspundere penală a persoanei juridice şi că instanţa nu s-a pronunţat asupra cererii de audiere a numitului G. M.  şi de a investiga reprezentanţii şi persoanele răspunzătoare din cadrul SC Y. SRL Botoşani.

Recursul declarat în cauză este întemeiat pentru considerentele care vor fi dezvoltate în continuare.

Deşi de la dosarul de urmărire penală lipseşte plângerea penală trimisă de petentă X.S.A. Bucureşti cu adresa nr.11790 din 12 noiembrie 2007 la care au fost ataşate şi o serie de acte, din cuprinsul referatelor, rezoluţiilor şi a ordonanţelor aflate la dosar nr.1294/P/2008, rezultă că s-ar fi solicitat cercetarea învinuitului G. M. , administrator la SC Y. SRL Botoşani şi altor reprezentanţi ai acestei societăţi pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.83 lit.a din Legea nr.84/1998 modificată, privind mărcile şi indicaţiile geografice.

Potrivit art.27 pct.1 lit.e1 Cod procedură penală, sunt de competenţa tribunalului şi infracţiunile la regimul drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială.

În raport de prevederile acestui text de lege, prima instanţă, învestindu-se cu soluţionarea cauzei, a încălcat dispoziţiile prevăzute de art.197 alin.2 Cod procedură penală, relative la competenţa după materie, ceea ce are drept consecinţă nulitatea hotărârii pronunţate.

Văzând şi prevederile art.2781 alin.13 Cod procedură penală, potrivit cărora plângerea greşit îndreptată se trimite organului judiciar competent şi, întrucât în cauză este dat motivul de casare prevăzut de art.3859 alin.1 pct.1 Cod procedură penală, în temeiul art.38515 pct.2 lit.c, se va dispune admiterea recursului declarat de petenta X.S.A. Bucureşti, casarea sentinţei recurate şi trimiterea plângerii formulate de petentă la Tribunalul Botoşani – Secţia penală, ca instanţă de fond.

Potrivit art.192 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare din recurs vor fi suportate de către stat.

2