Cerere de reexaminare. Inadmisibilitatea recursului.

Decizie 113/R/2010 din 16.02.2010


Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori, decizia nr.113/R/16.02.2010

 Prin sentinţa penală nr. 289 din 9 octombrie 2009 pronunţată de Judecătoria Zalău, s-a dispus în baza art. 208 alin. 1 raportat la art. 209 alin. 1 lit. e), g) şi i) şi alin. 2 lit. b) C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 37 lit. a) şi b), art. 74 alin. 1 lit. c) şi art. 80 alin. 2 C.pen., condamnarea inculpatului K.A., la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat în formă continuată.

În baza art. 71 alin. 1 C.pen., s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C.pen. pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 208 alin. 1 raportat la art. 209 alin. 1 lit. e) şi g) şi alin. 2 lit. b) C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 37 lit.b), art. 33 lit. a), art. 74 alin. 1 lit. c) şi art. 80 alin. 2 C.pen., s-a condamnat inculpatul K.A. la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat în formă continuată.

În baza art. 71 alin. 1 C.pen., s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit.b) C.pen. pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 217 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 37 lit. b), art. 33 lit. a), art. 74 alin. 1 lit. c) şi art. 80 alin. 2 C.pen., a fost condamnat inculpatul K.A. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de distrugere în dauna părţii vătămate S.C.L.P. S.RL. Zalău.

În baza art. 71 alin. 1 C.pen., s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit.b) C.pen. pe durata executării pedepsei principale.

S-a  constatat că inculpatul K.A. se află în executarea unei pedepse privative de libertate de 4 ani închisoare, aplicată prin Sentinţa Penală nr. 232/07.07.2009 a Judecătoriei Zalău, definitivă prin neapelare, pedeapsă a cărei executare a început la data de 12.12.2008.

S-a constatat revocat beneficiul liberării condiţionate prin sentinţa penală nr. 635/26.11.2003 a Judecătoriei Zalău în privinţa restului de pedeapsă rămas neexecutat de 644 zile.

S-a descontopit pedeapsa aplicată prin Sentinţa Penală nr. 232/ 07.07.2009 a Judecătoriei Zalău şi s-a repus în individualitatea lor pedepsele aplicate de 4 ani şi 4 ani închisoare, pe care le contopeşte cu pedepsele de 6 ani, 6 ani şi 2 ani închisoare aplicate prin prezenta hotărâre, în baza art. 33 lit. a) C.pen., raportat la art. 34 alin. 1 lit. b) C.pen., coroborat cu art. 39 alin. 1 C.pen. şi art. 36 alin. 1 C.pen., urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 6 (şase) ani închisoare, cu privare de libertate.

În baza art. 71 C.pen., s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C.pen. pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 88 şi art. 36 alin. 3 C.pen., s-a dedus din durata pedepsei aplicate partea din pedeapsa executată anterior, de la 12.12.2008 la zi.

S-a anulat mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 347/2009 din 11.08.2009 emis de Judecătoria Zalău pentru punerea în executare a pedepsei aplicate prin sentinţa penală nr. 232/07.07.2009, pronunţată de Judecătoria Zalău, rămasă definitivă prin neapelare şi dispune emiterea unor forme noi de executare.

S-a luat act că partea civilă S.C.G.A. S.A. a renunţat la constituirea de parte civilă formulată în cursul urmăririi penale, deşi prejudiciul suferit nu a fost recuperat.

În baza art. 118 alin. 1 lit. e) C.pen., s-a dispus confiscarea specială de la inculpatul K.A. a sumei de 2.500 lei, dobândite prin săvârşirea infracţiunii.

S-a luat act că partea civilă S.C. L.P. S.R.L. a renunţat la  constituirea de parte civilă formulată în cursul urmăririi penale.

S-a luat act că părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile în cauză, deşi prejudiciul suferit nu a fost recuperat.

În baza art. 118 alin. 1 lit. e) C.pen., s-a dispus confiscarea specială de la inculpatul K.A. a sumei de 7.784 lei, dobândite prin săvârşirea infracţiunii.

În baza art. 14 C.proc.pen. raportat la art. 346 C.proc.pen. şi art. 998 Cod civil, s-a admis acţiunile civile formulate de părţile civile C.A.C., T.N., S.C.R. S.A. Zalău, S.C. C. S.R.L., M. M.M., S.C. S. S.R.L.Zalău, L.D.T. şi S.C. V. S.A. România şi a fost obligat inculpatul K.A. la plata sumelor de 200 lei în favoarea părţii civile C.A.C., 2.500 lei în favoarea părţii civile T.N., 244 lei în favoarea părţii civile S.C.R. S.A. Zalău, 7.769 lei în favoarea părţii civile S.C. C. S.R.L., 830 lei în favoarea părţii civile M.M.M., 1.300 lei în favoarea părţii civile S.C. S. S.R.L. Zalău, 1.250 lei în favoarea părţii civile L.D.T. şi 1.026,92 lei în favoarea părţii civile S.C. V. S.A.România, reprezentând prejudiciu cauzat şi nerecuperat.

În baza art. 191 alin. 1 C.proc.pen., a fost obligat inculpatul K.A. la plata sumei de 1.480 lei cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 400 lei a fost avansată din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Sălaj pentru apărătorul din oficiu, av.P.C. (200 lei pentru faza de judecată şi 200 lei pentru faza de urmărire penală).

Prin decizia penală nr. 110 pronunţată la data de 25 noiembrie 2009 de Tribunalul Sălaj s-au  respins ca nefondate apelurile declarate de inculpatul K.A. şi de avocatul P.C., cu motivarea că hotărârea atacată este temeinică şi legală.

 Împotriva acestei decizii a declarat recurs avocatul P.C. solicitând admiterea recursului, casarea hotărârilor atacate şi trimiterea cauzei la instanţa de fond în vederea rejudecării.

În motivarea recursului s-a arătat că prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din data de 02 septembrie 2009, Judecătoria Zalău a sancţionat-o pe recurentă, în calitate de avocat, cu amenda judiciară în cuantum de 500 lei, în temeiul art. 198 alin. 3 C.proc.pen., pentru lipsa nejustificată în calitate de apărător din oficiu pentru inculpatul arestat în prezenta cauză.

Cererea de scutire sau de reducere a amenzii formulată de recurentă a fost respinsă de Judecătoria Zalău prin încheierea penală pronunţată la data de 07.10.2009 cu motivarea că deşi avocatul se afla în concediu de odihnă era obligat să-şi asigure substituirea.

Recursul declarat în cauză este inadmisibil.

Potrivit art. 199 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., amenda judiciară se poate aplica de instanţa de judecată prin încheiere, iar persoana amendată poate cere scutirea de amendă ori reducerea amenzii.

Instanţa de judecată poate dispune scutirea sau reducerea amenzii dacă apreciază că persoana amendată justifică de ce nu a putut îndeplini obligaţia.

Or, este lesne de observat că amenda judiciară se aplică printr-o încheiere ce poate fi atacată separat prin cererea arătată mai sus care se judecă de instanţa care a aplicat amenda judiciară.

O astfel de cerere de scutire de amendă ori reducere a amenzii este, în realitate, o cerere de reexaminare – o varietate a unei cereri de retractare – şi se soluţionează printr-o încheiere irevocabilă de către instanţa care a aplicat amenda judiciară.

În consecinţă, încheierea prin care instanţa de judecată soluţionează cererea de scutire de amendă sau reducerea amenzii, nu poate fi atacată cu apel şi/sau recurs, fiind irevocabilă urmare a unei proceduri speciale care se finalizează în faţa instanţei care a aplicat amenda, singura în măsură să-şi retracteze hotărârea.

Această interpretare este confirmată şi de dispoziţiile art. 382/2 şi art. 362 C.proc.pen. privind persoanele care pot face recurs/apel care limitează dreptul apărătorului în exercitarea căilor de atac la cheltuielile judiciare cuvenite acestuia, amenda judiciară fiind exclusă.

În fine, este de menţionat că motivele invocate în recurs nu se încadrează în nici unul din cazurile prevăzute de art. 385/9 C.proc.pen. care să atragă casarea hotărârilor atacate.

Aşa fiind, în temeiul art. 385/15 pct. 1 lit. a C.proc.pen., Curtea va respinge recursul declarat de avocat P.C. ca inadmisibil, obligând-o, conform art. 192 alin. 2 C.pr.civ. la 200 lei în favoarea statului reprezentând cheltuieli judiciare în recurs.