Legea 76/2002. subvenţionarea locurilor de muncă. absolvent. data absolvirii. calitate procesuală activă.

Decizie 771 din 22.01.2006


 

4.LEGEA 76/2002. SUBVENŢIONAREA LOCURILOR DE MUNCĂ. ABSOLVENT. DATA ABSOLVIRII. CALITATE PROCESUALĂ ACTIVĂ.

Prin decizia 771/2006 s-a admis recursul, s-a modificat în tot sentinţa recurată şi s-a respins acţiunea formulată de F.A pentru lipsa calităţii procesuale active. S-a admis cererea de intervenţie formulată de recurenta – intervenientă A.N.I.C.A.D.O. şi a fost obligată intimata A.J.O.F.M. Neamţ să încheie convenţia prevăzută de art. 80 din Lege 76/2002.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de recurs a reţinut că prin acţiunea  înregistrată sub nr. 200/CA/2006 la Tribunalul Neamţ, reclamanta  F.A., în contradictoriu cu  A.J.O.F.M. NEAMŢ, a solicitat obligarea pârâtei la :

-încheierea convenţiei cu  ANICADO - FILIALA Neamţ, pentru a beneficia de prevederile Legii 76/2002 ;

-plata de despăgubiri materiale reprezentând  contravaloarea subvenţiilor de care a fost privată, în lunile noiembrie – decembrie 2005, cu cheltuieli de judecată.

În motivare reclamanta arată că după obţinerea diplomei de  licenţă a fost luată în evidenţa  A.J.O.F.M.NEAMŢ  şi a beneficiat de ajutor de şomaj.

Ulterior a fost angajată de ANICADO Neamţ, în funcţia de consilier juridic, încheind contractul de muncă înregistrat la I.T.M. Neamţ, sub nr. 70519/28.11.2005. Reclamanta  susţine că această angajare s-a efectuat cu scopul  ca cele două  părţi contractante să beneficieze de  prevederile art. 80 din Legea nr. 76/2005.

La data de 07.12.2004, reclamanta a solicitat pârâtei să încheie convenţia cu  ANICADO  - Filiala Neamţ, însă aceasta a refuzat, motivând că nu sunt îndeplinite prevederile Legii 76/2002.

Pârâta, prin întâmpinare, solicită respingerea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantă.  Drepturile  prevăzute de art. 80 din legea 76/2002 se acordă angajatorilor care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ şi nu absolvenţilor încadraţi, invocând  excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei.

Pe fond pârâta arată că la data de 05.12.2005, reprezentantul  ANICADO  - Filiala Neamţ a solicitat A.J.O.F.M.Neamţ încheierea unei convenţii pentru a  beneficia de drepturile prevăzute de art. 80 din Legea 76/2002, pentru încadrarea în muncă pe durată nedeterminată  a 3 absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ superior, printre care şi reclamanta. Actele normative care reglementează acordarea drepturilor solicitate prevăd că încadrarea absolvenţilor şi încheierea convenţiei pentru acordarea acestor drepturi  se face în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

Pârâta arată că  din actele prezentate de angajator rezultă că toţi cei trei angajaţi au absolvit o instituţie de învăţământ  superior în promoţia  2004, fără să susţină examenul de licenţă la data absolvirii şi au fost încadraţi în luna noiembrie 2005.  Încadrarea absolvenţilor şi solicitarea încheierii convenţiei s-a făcut în afara termenului de 12 luni de la data absolvirii studiilor de către absolvenţi, nefiind îndeplinite condiţiile  prevăzute de lege pentru acordarea drepturilor solicitate de  ANICADO NEAMŢ. 

Reclamanta formulează răspuns la întâmpinare (fila 28) solicitând respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale active, invocată de pârâtă, întrucât  de drepturile prevăzute de  art. 80 din Legea 76/2002 urmează să beneficieze, iar  în cazul în care nu se încheie convenţia între  ANICADO NEAMŢ şi AJOFM), angajatorul va renunţa la serviciile sale, întrucât nu  dispune de alte resurse pentru a-şi plăti angajaţii şi că îndeplineşte  condiţiile impuse de lege.

ANICADO  -  FILIALA  PIATRA NEAMŢ  formulează  cerere de intervenţie în interes propriu prin care solicită obligarea pârâtei la încheierea convenţiei, la plata contravalorii  subvenţiei de care  ANICADO  a fost privată din luna noiembrie până în prezent, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii de intervenţie în interes propriu arată că în luna noiembrie 2005  ANICADO NEAMŢ a făcut o ofertă  AJOFM Neamţ prin care a solicitat absolvenţi ai Facultăţii de Drept  - promoţia 2005 pentru a-i angaja  consilieri  juridici. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă neamţ i-a repartizat  trei absolvenţi de drept, printre care şi reclamanta, pe care i-a angajat consilieri juridici.

Intervenienta precizează că a  efectuat aceste angajări în scopul de a beneficia  de drepturile acordate în baza art. 80 din  Legea 76/2002, însă AJOFM Neamţ a refuzat încheierea convenţiei, cu motivarea că  absolvenţii nu îndeplinesc condiţiile impuse de lege. 

Prin sentinţa civilă nr. 67/CA/25.04.2006, pronunţată  în acest dosar instanţa de fond a respins  acţiunea şi  cererea de intervenţie pentru  următoarele motive :

În luna noiembrie 2005  Asociaţia Naţională împotriva Corupţiei, Abuzurilor şi pentru Drepturile Omului Neamţ, a solicitat  Agenţiei  judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ să-i repartizeze absolvenţi ai Facultăţii  de Drept, promoţia  2005,  pentru a-i  angaja consilieri juridici. Pârâta i-a repartizat trei absolvenţi ai facultăţii de drept, printre care şi reclamanta F E. ANICADO - Piatra Neamţ a efectuat aceste angajări, după propriile susţineri, pentru a beneficia de  drepturile acordate în temeiul prevederilor art. 80 din Legea  76/2002. Drepturile prevăzute  la art. 80 din legea 76/2002 se acordă angajatorilor care încadrează  în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ  şi nu absolvenţilor  încadraţi însă, în speţă reclamanta justifică interes.

La data de 06.12.2005, după  angajarea  celor trei consilieri juridici, ANICADO Neamţ a solicitat A.J.O.F.M. Neamţ încheierea unei convenţii pentru a beneficia de drepturile prevăzute de art. 80 din Legea 76/2002.

Potrivit prevederilor art. 80 al. 1 din legea 76/2002,  cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în luna decembrie 2005 (când s-a solicitat încheierea convenţiei),  angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ  sunt scutiţi, pe  o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la  bugetul  asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi şi  primesc lunar pe această perioadă, pentru fiecare absolvent,  o sumă reprezentând l, 1,2 sau l,5 salarii de bază minim brute pe ţară garantate în plată, în vigoare la data încadrării în muncă,  în funcţie de forma de învăţământ absolvită.

Potrivit prevederilor art. 83 al. 4 din legea 76/2002, absolvenţii pot fi încadraţi în condiţiile art. 80, o singură  dată pentru fiecare formă de învăţământ,  în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor”. În normele  metodologice de aplicare a Legii 76/2002, aprobate prin HG 174/2002, cu modificările şi completările  ulterioare, în vigoare în luna decembrie 2005 (când s-a solicitat încheierea convenţiei), la  art. 52 se prevede că pentru a beneficia de drepturile prevăzute  la art. 80 din lege, între angajator şi agenţie se încheie o convenţie, cu precizarea :  „convenţia  se încheie anual pentru  fiecare promoţie de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ”.

Actele normative care reglementează  acordarea drepturilor solicitate de reclamantă şi intervenientă prevăd că încadrarea absolvenţilor şi încheierea convenţiei pentru acordarea acestor drepturi se face în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. Din înscrisurile prezentate de intervenientă pârâtei rezultă că  toţi cei 3 angajaţi  au absolvit  o instituţie de învăţământ  superior în promoţia 2004, făţră a susţine examenul de licenţă la data absolvirii, fiind încadraţi în luna noiembrie  2005.

Potrivit art. 82 din legea 76/2002 prin absolvent al unei instituţii de învăţământ  se înţelege  persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii. Din înscrisul depus de reclamantă (8fila 3) rezultă că aceasta a absolvit Facultatea de  Drept din cadrul Universităţii „Babeş  Bolyai” Cluj Napoca promoţia 2004.

Reclamanta a absolvit studiile în promoţia 2004 şi s-a încadrat în muncă abia în noiembrie 2005, cu depăşirea termenului  de 12 luni, prevăzut de lege, în care se poate încadra un absolvent pentru ca angajatorul să poată beneficia  de subvenţie din bugetul  asigurărilor pentru şomaj.

Cât priveşte susţinerea intervenientului că a angajat absolvenţi doar pentru a  beneficia  de subvenţia prevăzută de Legea 76/2002, instanţa a reţinut că la  încheierea  contractului  individual de muncă cu reclamanta nu există nici o clauză care să prevadă  că  angajarea se face doar dacă angajatorul beneficiază de  subvenţia din bugetul asigurărilor de şomaj, de care, de altfel,  se poate  beneficia doar pentru 12 luni de la data încheierii convenţiei, iar obligaţia angajatorului de a menţine raportul de  muncă cu angajatul, pentru care a beneficiat de subvenţie, este pentru 3 ani. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs reclamanta şi intervenienta  pentru următoarele motive :

- instanţa în mod greşit a respins cererea de intervenţie fără a ţine cont  că are un interes legitim  ;

- probele nu au fost interpretate corect,  de asemenea, nu au fost interpretate corect dispoziţiile art. 82 din Legea nr. 76/2002 şi art. 52 alin. 3 din Normele metodologice de aplicare a  Legii nr. 76/2002 ;

- reclamanta nu putea fi angajată  ca  jurist decât după obţinerea  diplomei de licenţă, nu a mai avut  raporturi de muncă un nici un alt angajator ;

- nu s-a ţinut cont de dispoziţiile art. 67 alin. 2  din Legea nr. 84/1995 şi de răspuns  adresat intervenientei de către  AJOFM.

Intimata a formulat întâmpinare  prin  care arată că recurenta Filip Alina a  fost angajată după mai mult de 12 luni de la data absolvirii studiilor, că Legea nr. 76/2002  nu condiţionează acordarea drepturilor  prevăzute la art. 80 de finalizarea studiilor,  data absolvirii fiind data terminării facultăţii şi nu data promovării examenului de licenţă, în caz contrar  ar exista  mai multe termene : 12 luni de la  terminarea facultăţii, 12 luni de la  susţinerea examenului de licenţă,  ceea ce ar excede codului legal.

Curtea, analizând actele şi lucrările din dosar, sentinţa recurată, prin  prisma motivelor de recurs invocate şi din oficiu, constată următoarele :

Prin art. 80 alin. 1 din legea nr. 76/2002  privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă angajatorii care  încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ  sunt scutiţi pe o  perioadă de 12 luni de  plata contribuţiei  datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare absolvent 1, 1,2  sau l,5 salarii de bază minime brut pe ţară în funcţie de forma de învăţământ  absolvită.

Dispoziţiile art. 82 din acelaşi act normativ  definesc noţiunea de absolvent ca fiind  persoana care a obţinut o diplomă  sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una din instituţiile de învăţământ  gimnazial, profesional, special, liceal,  postliceal, superior, de stat sau particular, autorizat sau  acreditat în condiţiile legii.

Recurenta – reclamantă este absolventa  unei instituţii de învăţământ  superior, respectiv  Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj Napoca şi a  promovat examenul de licenţă în  iulie 2005. În luna noiembrie 2005 a fost angajată de recurenta – intervenientă în funcţia de consilier juridic, nemafiind  angajată anterior în altă parte.

Din interpretarea literală a dispoziţiilor art. 82 din Legea nr. 76/2002  se desprinde concluzia că legiuitorul a dat  posibilitatea să se poată angaja în condiţiile  acestei legi atât persoanele care şi-au  finalizat studiile printr-un examen de diplomă sau licenţă, cât şi cele care  au terminat o facultate, fără a susţine un examen  de finalizare.

Ambele categorii au posibilitatea să se angajeze, iar angajatorul  trebuie să primească  stimulentele prevăzute de lege, dacă sunt prevăzute şi celelalte 2 condiţii :  încadrarea să se facă în termen de 12 luni de la data terminării  cursurilor sau  de la data finalizării studiilor şi  persoana să se angajeze pentru prima oară în muncă.

Art. 52 din H.G. n r. 1859/2005  precizează că  data absolvirii studiilor este data  de întâi a lunii următoare celei  înscrise  în diplomă sau, după caz, în certificatul de studii eliberat de către instituţia de  învăţământ  de stat sau  particulare, autorizată sau  acreditată în condiţiile legii, dacă în cuprinsul  acestora  nu se specifică, în mod expres, o altă dată de  absolvire.

Recurenta – reclamantă are diplomă de licenţă şi în mod logic data absolvirii  este cea care reiese din conţinutul  acesteia,  respectiv  iulie 2005. Numai în situaţia în care nu avea  diplomă de licenţă,  data absolvirii era probată cu certificatul de studii.

De altfel şi intimata este de aceeaşi părere că pot fi angajaţi atât persoane care şi-au  finalizat studiile  printr-un examen de licenţă, cât şi cele  care nu şi-au finalizat  studiile, însă susţine că data absolvirii  este aceeaşi, respectiv data  terminării cursurilor,  în sprijinul acestei susţineri  invocând dispoziţiile art. 52 din H.G. nr. 1859/2005, însă aceste dispoziţii au fost  interpretate eronat atât de intimată, cât şi de către  instanţa de fond. Legiuitorul nu a  prevăzut o singură dată de  absolvire, ci a  prevăzut că data absolvirii este cea  înscrisă în diplomă sau, după caz, în certificatul de studii.  Folosirea conjuncţiei  sau indică  alternativa, existenţa  a cel puţin 2  posibilităţi, data absolvirii de la care curge termenul de 12 luni este cel înscris în diploma de licenţă. Acţiunea  formulată de F.A. va fi respinsă pentru lipsa calităţii  procesuale active, întrucât convenţia se încheie cu  angajatorul, iar stimulentele şi  facilităţile sunt acordate angajatorului conform art. 80 din Legea 76/2002.

Decizia 771/10.09.2006