Plângere împotriva soluţiei procurorului de netrimitere în judecată. Omisiunea petentului de a se adresa cu plângere procurorului ierarhic superior

Decizie 1672 R din 23.06.2009


Plângere împotriva soluţiei procurorului de netrimitere în judecată. Omisiunea petentului de a se adresa cu plângere procurorului ierarhic superior

Procedură civilă şi penală

D e c i  z i a  nr. 1672 R/23 iunie 2009

Examinând actele şi lucrările dosarului de fond se constată că prin  cererea adresată Judecătoriei Botoşani la data de 06.03.2009 petentul  U. V. a solicitat în temeiul art. 2781 Cod  proc. penală infirmarea rezoluţiei  din  10.01.2009 dispusă  de Parchetul  de  pe  lângă Judecătoria Botoşani în  dosarul  de  urmărire penală nr.  2663/P/2008 privind  pe  intimata H. E., cercetată  sub  aspectul  infracţiunii de  distrugere,  prev. şi  ped.  de art. 217 alin. 1 Cod  penal, mărturie mincinoasă, prev. şi ped. de art. 260 Cod  penal şi fals material în  înscrisuri oficiale, prev. şi  ped.  de art. 288 alin. 1 Cod  penal. 

 Investită cu soluţionarea plângerii, Judecătoria Botoşani, prin sentinţa penală nr. 1160 din 21.04.2009 în  temeiul art. 2781 alin. 13 Cod proc. penală a dispus  trimiterea Prim Procurorului Parchetului de pe lângă  Tribunalul Botoşani plângerea formulată  de  petentul U. V. ,  fiul lui  P. şi  E., născut  la data de xx.xx.xxxx în com. Cristeşti, jud. Botoşani, cu acelaşi domiciliu, împotriva soluţiei  de  infirmare  a  rezoluţiei de  neîncepere a urmăririi penale  nr. 2663/P/2008 privind pe intimata H. E. pentru infracţiunea de distrugere, prevăzută şi pedepsită  de  art. 217 alin. 1 Cod penal, soluţie dispusă prin ordonanţa nr.  147/II/2 din  19.02.2009 de Prim Procurorul Parchetului de  pe lângă  Judecătoria Botoşani.

În temeiul art. 192 alin. 3 Cod proc. penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în  sarcina acestuia.

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut că  la 29.05.2008 petentul  U. V.  a formulat  plângere penală împotriva intimatei H. E.,  acuzând-o de distrugerea  unei  porţiuni  din  acoperişul casei  sale, de  mărturie mincinoasă în  faţa  instanţei  de  judecată în cadrul  procesului penal din dosarul nr. 1458/193/2007 al Judecătoriei Botoşani şi de falsificarea unor înscrisuri depuse  în  instanţă, respectiv o schiţă a terenului în  litigiu.

În urma cercetărilor efectuate de către  organele de cercetare penală s-a constatat că între petentul U. V.  şi vecina sa H. E. există  divergenţe legate de hotarul  proprietăţilor lor învecinate, care au  culminat în anul  2006 cu acţiuni de distrugere comise de fiecare parte în dauna celeilalte.

Prin rezoluţia nr. 2663/P/2008 din 10 ianuarie 2009 a Parchetului  de  pe lângă Judecătoria Botoşani s-a dispus neînceperea urmăririi penale  faţă de  petenta H. E., sub aspectul  săvârşirii infracţiunii de „distrugere”, „mărturie mincinoas㔺i  „fals material în  înscrisuri oficiale”prev. şi  ped.  de art. 217 alin. 1 Cod  penal,  art.  260 Cod  penal  şi  art.  288  alin. 1 Cod penal,  apreciindu-se că  faptele nu există.

 Prin ordonanţa nr. 147/II/2 din  19 februarie 2009  a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani s-a admis plângerea formulată  de  petentul  U. V.  şi  s-a infirmat  parţial rezoluţia de  neîncepere  a  urmăririi penale nr. 2663/P/2008 a Parchetului de  pe  lângă  Judecătoria Botoşani.  În temeiul art. 228 alin. 6 rap. la art. 10 lit. j  Cod  proc. penală  s-a  dispus  neînceperea urmăririi penale faţă  de  numita H. E.,  sub aspectul  săvârşirii infracţiune de  distrugere prev. de art. 217 alin. 1 Cod  penal,  întrucât nu  există autoritate de lucru judecat, menţinând celelalte dispoziţii din  cuprinsul  ordonanţei nr.  2663/P/2008 a Parchetului  de pe  lângă  Judecătoria  Botoşani.

Analizând cele două soluţii ale  parchetului, prima instanţă a constatat că întrucât petentul a contestat atât rezoluţia nr.  2663/P/2008 din  10.01.2009 cât  şi  ordonanţa  nr.  147/II/2 din  19.02.2009 şi că  potrivit Deciziei nr.  I din  19.01.2009  a  Înaltei  Curţi  de Casaţie  şi  Justiţie constituită în  Secţia Unită care a stabilit  că în  aplicarea  dispoziţiilor art.  2781 alin .2  şi  3  Cod  proc. penală şi  art.  2781 alin.  1  şi  alin.  2  teza a II-A Cod  proc. penală , organul  judiciar competent  să  soluţioneze plângerea  împotriva rezoluţiei sau  ordonanţei  prim  procurorului prin  care  s-a infirmat  rezoluţia sau  ordonanţa procurorului  de  netrimitere  în  judecată şi  s-a  dat  aceeaşi  soluţie sau  altă  soluţie de  netrimitere în  judecată pentru  alte  motive ori  pentru unele din  motivele invocate de  petent este  procurorul ierarhic  superior şi  că numai în  situaţia  în  care la  rândul  său procurorul  ierarhic superior  astfel sesizat  a respins  plângerea  şi  a menţinut  soluţia prim procurorului  sau nu  a  soluţionat plângerea în  termenul legal  prevăzut de art.  277 Cod  proc. penală, partea vătămată  se poate adresa cu  plângere instanţei  de  judecată,  a dispus  trimiterea plângerii  petentului  împotriva soluţiei de  infirmare a  rezoluţiei de  neîncepere  a  urmăririi penale nr.  2663/P/2008  prim procurorului parchetului de  pe  lângă  Tribunalul Botoşani.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs petentul U. V. , solicitând obligarea intimatei H. E. la repararea prejudiciului cauzat şi reanchetarea dosarelor cu numerele xxxx/193/2009 şi xxxx/193/2009, a căror conexare se impune.

În motivare recurentul arată că procurorul, deşi există probe la dosar, a favorizat-o pe intimată deschizând două dosare pentru aceeaşi faptă. Mai arată recurentul că intimata a fost favorizată şi prin aceea că nu i s-a luat acesteia nicio declaraţie sub jurământ.

Recursul este nefondat.

Prin ordonanţa nr. 47/II/2 din 19 februarie 2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani s-a admis plângerea formulată de petentul U. V.  împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale nr. 2663/P/2008 şi infirmarea parţială a acestei rezoluţii, în sensul că s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numita H. E. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere prev. de art. 217 alin. 1 Cod penal în temeiul art. 10 lit. j Cod procedură penală, menţinându-se celelalte dispoziţii ale rezoluţiei.

Cum soluţionând plângerea formulată de petent procurorul ierarhic superior a dispus la rândul său netrimiterea în judecată, în mod corect prima instanţă a trimis cauza prim procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru soluţionarea plângerii formulate împotriva acestei soluţii. Procedând astfel prima instanţă s-a conformat atât dispoziţiilor art. 2781 alin. 13 Cod procedură penală,  cât şi Deciziei nr. 1/2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, potrivit căreia numai după respingerea acestei plângeri şi menţinerea soluţiei prim procurorului persoanele îndreptăţite se pot adresa cu plângere instanţei.

Prin urmare aspectele sesizate în prezenta plângere vor fi analizate de procurorul ierarhic superior celui care a admis plângerea iniţială, ulterior petentul având posibilitatea să se adreseze instanţei în măsura în care soluţia procurorului îl va nemulţumi.

Pentru aceste considerente şi văzând că nu sunt date motive de casare care să fie luate în discuţie din oficiu, recursul va fi respins ca nefondat în temeiul art. 38515 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, menţinându-se hotărârea atacată.

Văzând şi dispoziţiile art. 192 alin. 2 Cod procedură penală,

3