Sentinta Civila

Sentinţă civilă 288 din 12.01.2007


DOSAR NR.41030/3/LM/2006

ROMANIA

TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A VIII A

CONFLICTE DE MUNCA, ASIGURARI SOCIALE,

CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINTA CIVILA NR. 288

SEDINTA PUBLICA DE LA12.01.2007

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PRESEDINTE: DIKO DANIELA

JUDECATOR: SCROB BIANCA

ASISTENT JUDICIAR:  LIVIA SOARE

 ASISTENT JUDICIAR: ANDREESCU TUDOR

GREFIER :CRACIUN ECATERINA

Pe rol solutionarea cauzei civile de fata, formulata de reclamantii BUCUR CORNELIA, CERNAT FLORIA VANDA, STEFAN DANIELA, LACATUSU MIHAELA, ROSIORU IONICA, STANCIU NOEMI GRATIELA,  BOGOI VICTORIA MIRELA, UNGUREANU MARINA DANIELA, PÂRVU ELENA, APOSTOL LIGIA, PALASCA MARIAN în contradictoriu cu pârâtii MINISTERUL JUSTITIEI, MINISTERUL  FINANTELOR PUBLICE, având ca obiect pretentii.

La apelul nominal facut în sedinta publica au  lipsit  pârtile.

Procedura  legal  îndeplinita .

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza instantei ca s-a depus la dosar prin serviciul Registratura întâmpinare de catre pârâtul Ministerul Justitiei iar reclamantii au solicitat judecarea în lipsa.

Tribunalul, retine cauza  spre solutionare

T R I B U N A L U L

Prin cererea de chemare în judecata înregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII a sub nr. 41030/3/2006 reclamantii BUCUR CORNELIA, CERNAT FLORIA VANDA, STEFAN DANIELA, LACATUSU MIHAELA, ROSIORU IONICA, STANCIU NOEMI GRATIELA,  BOGOI VICTORIA MIRELA, UNGUREANU MARINA DANIELA, PÂRVU ELENA, APOSTOL LIGIA, PALASCA MARIAN au chemat în judecata pe pârâtii MINISTERUL JUSTITIEI, MINISTERUL  FINANTELOR PUBLICE , pentru ca prin  sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea pârâtilor în solidar la plata contravalorii tichetelor  de masa neacordate pe o perioada  de 3 ani de la data introducerii actiunii si pâna la punerea la dispozitia fiecarui salariat a acestor tichete de masa, sume indexate corespunzator cresterii preturilor, si obligarea pârâtilor la cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii reclamantii au aratat ca dreptul de a beneficia de tichete de masa a fost prevazut pentru salariatii unitatilor bugetar de Legea nr. 142/ 1998 dar a fost restrâns în mod discriminatoriu de legile bugetului de stat fiind  diferit aplicat diferitelor categorii de salariati bugetari.

In drept: Legea 142/ 1998 si art. 14 din Conventia Drepturilor Omului.

La termenul de judecata din 29.12.2006, s-a formulat întâmpinare de catre  Ministerul Justitiei sustinând ca în conformitate cu dispozitiile art. 1 al Legii 142/ 1998 si art. 2 din HG nr. 5/ 1999 legiuitorul a instituit o posibilitate de acordare a tichetelor de masa pentru salariati iar nu o obligatie pentru angajator,

Iar prin  dispozitiile legilor succesive ale bugetului de stat ,respectiv art.49 din legea nr.743/2001,art. 39 alin. 4 din Legea nr. 631/2002,art.46 alin 4 din Legea nr.507/2003, art.40 din Legea nr.511/2005 si art.24 din Legea nr. 379/2005 institutiile publice finantate de la bugetul de stat nu îsi pot prevedea în bugetele proprii sume pentru acordarea tichetelor de masa.

  Analizând actele si lucrarile  dosarului tribunalul retine urmatoarele:

Potrivit disp.art.1 al. 1 din Legea 142/1998 salariatii din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar precum si  din cadrul unitatilor cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care încadreaza personal prin încheierea unor contract individual de munca  pot primi o alocatie individuala de hrana acordate sub forma de tichete de masa suportate integral pe  costuri de angajator.

Art. 1 al. 2 din Legea 142/ 1998 prevede ca tichetele de masa se acorda în limita prevederilor bugetului de stat sau, dupa  caz ale bugetelor locale pentru unitatile din sectorul bugetar si în limita bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate potrivit legii pentru celelalte categorii de angajatori.

Tribunalul apreciaza ca dispozitiile sus-mentionate ale Legii 142/ 1998 reglementeaza în favoarea salariatilor  bugetari o facilitate iar nu un drept, ce urmeaza a fi acordat categoriilor de salariati pentru care exista posibilitati financiare ce se încadreaza în limitele bugetelor de stat sau locale pentru reclamanti sau în  limita bugetelor  de venituri  si cheltuieli  aprobate potrivit legii pentru salariatii încadrati la celelalte  categorii de angajatori.

Mai mult, potrivit dispozitiilor succesive ale bugetului de stat ,respectiv art.49 din legea nr.743/2001,art. 39 alin. 4 din Legea nr. 631/2002,art.46 alin 4 din Legea nr.507/2003, art.40 din Legea nr.511/2005 si art.24 din Legea nr. 379/2005 institutiile publice  indiferent de sistemul de finantare si de subordonare nu îsi pot aproba în bugetele proprii aprobate  conform legii  sume pentru acordarea tichetelor de masa.

Pentru aceste motive Tribunalul, va respinge cererea formulata ca neîntemeiata pentru motivele de mai sus.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

.

Respinge cererea privind pe reclamantii BUCUR CORNELIA, CERNAT FLORIA VANDA, STEFAN DANIELA, LACATUSU MIHAELA, ROSIORU IONICA, STANCIU NOEMI GRATIELA,  BOGOI VICTORIA MIRELA, UNGUREANU MARINA DANIELA, PÂRVU ELENA, APOSTOL LIGIA, PALASCA MARIAN cu domiciliul  ales  la locul de munca ,la sediul Curtii de Apel Bucuresti –sectia a IX –a  în Bucuresti Splaiul Independentei nr. 5,, etaj cam E75,sector 5 , în contradictoriu cu pârâtii Ministerul Justitiei , cu sediul în Bucuresti, sector 5, str. Apolodor  nr.17, si Ministerul Finantelor Publice ,cu sediul în Bucuresti sector 5, str. Apolodor  nr.17, ca neîntemeiata.

Cu recurs în 10 zile de la comunicare.

 Pronuntata în sedinta publica azi, 12.01. 2007

PRESEDINTE, JUDECATOR, AS.JUD. . AS. JUD.

DIKO DANIELA SCROB BIANCA LIVIA  ANDREESCU

SOARE TUDOR,

GREFIER,

CRACIUN ECATERINA

RED.B.S

DACT.  BS/15 ex.