Fara titlu

Sentinţă civilă 1939 din 24.03.2009


Dosar nr…………………

JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI- SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1939

SEDINŢA PUBLICĂ DE LA 24.03.2009

Instanţa constituită din :

PREŞEDINTE : ………………

GREFIER:  ………………….

Pe rol, pronunţarea asupra cauzei civile privind pe reclamantul- pârât ……………………..si pe pârâta-reclamantă ………………….., având ca obiect partaj bunuri comune.

Dezbaterile si cuvântul pe fondul cauzei au avut loc înn şedinţa publică din data de 09.03.2009, fiind consemnate în încheierea  de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa a amânat pronunţarea la data de 16.03.2009 având nevoie de timp pentru a delibera si pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise pe fondul cauzei. La data de 23.03.2009 instanţa a amânat din nou pronunţarea la data de 24.03.2009, din lipsă de timp pentru a  delibera.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr 11652/4/2007, reclamantul ……………….. a solicitat în contradictoriu cu pârâta ………………., partajarea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei desfăcută prin sentinţa civilă …………...

În motivarea cererii se arată de către reclamant că a dobândit în timpul căsătoriei împreună cu pârâta apartamentul situat în …………………….., sector 4 Bucureşti şi o serie de bunuri mobile pe care le enumeră: mobilă dormitor, mobilă de bucătărie, tv color, calculator pentium, 2 covoare persane, cuvertura pat, autoturism Dacia ………….., autoturism …………………….Solicită ca apartamentul să fie atribuit pârâtei cu obligarea către el la plata unei sulte şi să se reţină o contribuţie egală la dobândirea bunurilor.

În dovedirea cererii cu privire la care reclamantul a invocat în drept dispoziţiile art 36 alin 2 C.fam., raportat la art 30 C.fam., acesta solicitat proba cu martori, înscrisuri, interogatoriul pârâtei, expertiză mobiliară şi auto.

Pârâta a depus întâmpinare ci cerere reconvenţională prin care contestă cota de contribuţie egală la dobândirea bunurilor, solicitând să se reţine că are o cotă de contribuţie de 70% la dobândirea acestora.

În motivarea cererii depuse, pârâta arată că reclamantul a contribuit insuficient şi sporadic la cheltuielile familiei, cea mai mare parte a veniturilor fiind cheltuite pe alcool, plata unor amenzi contravenţionale, reparaţii la autoturismele proprii sau plata unor daune pentru accidentele auto provocate altor persoane, plata datoriilor proprii. Mai arată pârâta că pe perioada plăţii ratelor la apartament, în 1995, reclamantul şi-a pierdut locul de muncă care îi asigura un venit stabil, iar de la data de 25.06.1995, numai din veniturile ei a achitat integral ultimele rate din preţul apartamentului.  Pârâta menţionează că pe parcursul căsătoriei a fost permanent sprijinită de părinţii ei, cu bani, alimente, bunuri. Cu banii proveniţi de părinţi pârâta arată că a plătit integral preţul pe primul autoturism Dacia cumpărat în anul 1989 care a fost distrus de reclamant, covor în sufragerie, a fost achitat avansul pentru mobila de sufragerie reprezentând mai mult de jumătate din preţul acesteia. Pârâta afirmă că veniturile sale sunt mai mari decât ale reclamantului, având activitate didactică şi lucrând pe două posturi de profesor şi învăţător în anul 1990, lucrând totodată la o tipografie. Se arată de către aceasta că singură a crescut copiii, doar cu sprijinul material al părinţilor ei. Se contestă de către pârâta existenţa în masa bunurilor comune a următoarelor: calculatorul pentium dobândit de către copii părţilor, scos din folosinţă din anul 2006, mobila de bucătărie se constituie din două corpuri suspendate nu trei cum arată reclamantul, contestă dimensiunea covoarelor arătate de reclamant, şi anul dobândirii mobilei de sufragerie acesta fiind 1986. Pârâta mai arată că din concediul ce i-a fost plătit în avans în anul 2004 a revonvat apartamentul, iar cu un credit obţinut a cumpărat televizorul, maşina de spălat, aragazul, combina frigorifică. Cu privire la autoturisme, pârâta a arătat că Dacia 1300 este nefuncţionabilă, iar Dacia cealaltă a fost cumpărată la mâna a doua. Mai arată pârâta că este de acord cu încheierea unei tranzacţii. Pârâta solicită includerea în lotul reclamantului a unui imobil cu privire la care pârâtul a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare nr. 65/16.06.2007 şi a unor bunuri mobile precum autoturismele, mobila de bucătărie, mobila de sufragerie fără a fi obligată la plata unei sulte.

În dovedirea cererii pârâta solicitat proba cu înscrisuri.

Cererea reconvenţională privind constatarea unei cote de contribuţie majoră de 70% la dobândirea bunurilor comune a fost legal timbrată.

La cererea pârâtei, reclamantul precizare a cererii în care menţionează valoarea bunurilor şi solicitând reţinerea unei cote de contribuţie de 50% la dobândirea bunurilor comune pentru ambele părţi şi cerere reconvenţională prin care solicită respingerea cererii pârâtei menţionând că la achitarea integrală a apartamentului o contribuţie majoră au avut-o părinţii săi. Pârâtul arată reclamanta a avut venituri mai mari începând cu anul 2001, în anii anteriori el având un venit cu mult mai mare decât aceasta. Menţionează reclamantul că a activat ca subofiţer activ şi comandant de pluton în cadrul Ministerului Justiţiei, din 15.01.1984 până la 01.09.1995, perioadă în care a obţinut venituri mult mai mari decât pârâta. Apartamentul a fost achitat integral la data de 15.06.1995 cu banii daţi de către părinţii reclamantului, arată acesta. Celelalte bunuri comune au fost achiziţionate cu o contribuţie egală, iar apartamentul garsonieră cu privire la care a încheiat antecontract nu poate fi inclus în masa partajabilă întrucât nu este bun comun. Solicită respingerea cererii reconvenţionale ca neîntemeiată şi admiterea cererii principale.

Pârâta a depus ulterior cerere precizatoare cu indicare îmbunătăţirilor aduse apartamentului.

La dosar au fost depuse următoarele acte: copie după contract de vânzare-cumpărare încheiat de către părţi cu …………… în anul 1992, copie după certificat de înmatriculare a autoturismului …………. şi a autoturismului …………….,copie după adresa Consiliului Local al Municipiului Bucureşti prin care erau încunoştinţate părţile de achitarea integrală a preţului în rate începând cu data de 06.05.1995, copie după plan de rambursare credit în valoare de ……….. lei acordat de ……………… pe numele ......, copie după convenţia de credit aferentă din 29.06.2005, copie după acţiune în pretenţii formulată împotriva reclamantului în 29.01.1998 de către ………………, sentinţa civilă pronunţată de obligare a reclamantului la plata sumei de ……………….lei vechi către ………………, copie după sentinţa penală nr ……………….. a Judecătoriei Sector 4 Bucureşti prin care reclamantul era obligat la plata unei sume de ……………. lei vechi cu titlu de amendă şi despăgubiri, 3 procese verbale de contravenţie încheiate pe numele reclamantului, copie după certificat de cazier judiciar, contrct de vânzare cumpărare mobilă de sufragerie încheiat în anul 1986 cu plata în 10 rate, copie după fluturaş de salariu al reclamantului cu indicarea venitului de plată ………………… lei vechi din august 1998, adeverinţă de venit pe numele reclamantului din 26.08.1999 menţionaând venitul acestuia de ………………… vechi, copie după antecontract de vânzare-cumpărare nr ………………., copii după certificate de cotizare ale pârâtei din care reiese veniturile acesteia în cursul anilor 2002-2005, copie după tabel cu ratele auto pe numele reclamantului precum şi contractul de credit corespunzător, copie după adeverinţă de Ministerul Justiţiei cu situaţia reţinerilor din salariul reclamantului pe perioada ……………………….., expertiză imobiliară. Au fost audiaţi martorul …………………., a cărui declaraţie a fost consemnată şi ataşată la dosar.

La termenul din 26.05.2008 părţile au semnat tranzacţia cu privire la bunurile mobile.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine:

Prin sentinţa civilă nr. ……………….., a fost declarată desfăcută căsătoria încheiată între părţi, sentinţa rămasă definitivă şi irevocabilă la ……………...

Instanţa, observând tranzacţia semnată de părţi la data de ………………., constată că aceasta este încheiată cu respectarea dispoziţiilor legale, motiv pentru care va lua act de aceasta şi o va consfinţi în forma încheiată.

Ca urmare a încheierii tranzacţiei dintre părţi prin care acestea au partajat şi şi-au atribuit prin convenţie bunurile mobile specificate în cererea principală şi cererea reconvenţională, instanţa are a aprecia cu privire la regimul bunului imobil, anume apartamentul din ……………………………… precum şi cu privire la regimul apartamentului din Bucureşti, sector 5, str ……………………………….

Cu privire la apartamentul din Bucureşti, sector 5, str …………………………….. instanţa constată că reclamantul a încheiat cu referire la acesta un antecontract de vânzare-cumpărare ( fila 48 ) la data de 16.06.2006, iar reclamanta nu a făcut dovada încheierii ulterioare antecontractului, în timpul căsătoriei, a unui contrat de vânzare-cumpărare. Antecontractul de vânzare-cumpărare nu transferă dreptul de proprietate între cele două părţi, dând naştere doar la o obligaţie de a face, anume de a încheia contractul. Prin urmare, acest apartament nu constituie bun comun dobândit în timpul căsătoriei.

Cu privire la imobilul apartamentul din Aleea ……………………….., instanţa reţine că acesta a fost achiziţionat printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate încheiat în anul 1992 cu ……………………, preţul acestuia fiind de ………………..lei pentru perioada respectivă. Căsătoria fiind încheiată la data de …………………, apartamentul astfel dobândit constituie bun comun dobândit în timpul căsătoriei. Achitarea integrală a ratelor s-a efectuat în anul …………., când a fost comunicat părţilor acest aspect potrivit adresei emise de Consiliul Local al Municipiului Bucureşti la data de ……………….  Instanţa constată că în perioada ………………… au fost efectuate reţineri din salariul reclamantului pentru plata ratelor la apartament, acest fapt fiind recunoscut de către pârâtă, acestea constituind 22 rate de câte …………… lei şi o rată de ………….. lei, în total …………. lei vechi.

Reclamantul a recunoscut din anul ………….. nu a mai fost angajat, iar veniturile pârâtei erau mai mari din anul ………………. Din actele depuse la dosar respectiv copie după acţiune în pretenţii formulată împotriva reclamantului în …………… de către ………… …………………, sentinţa civilă pronunţată de obligare a reclamantului la plata sumei de ……………………. lei vechi către ……………, copie după sentinţa penală nr ………….. a Judecătoriei Sector 4 Bucureşti prin care reclamantul era obligat la plata unei sume de …….. ……… lei vechi cu titlu de amendă şi despăgubiri, … procese verbale de contravenţie încheiate pe numele reclamantului, copie după certificat de cazier judiciar, rezultă acesta a fost obligat în perioada …………… la plata unor sume de bani rezultate din contravenţii şi infracţiuni la regimul circulaţiei. Instanţa apreciază că aceste datorii ale reclamantului afectează contribuţia acestuia la masa bunurilor comune. Totodată se reţine că reclamantul nu a dovedit afirmaţiile în sensul că părinţii săi au acordat suma de bani achitată ca ultimă rată la apartament. Din declaraţia martorului ………………. rezultă că părinţii pârâtei au acordat ajutor foştilor soţi, precum şi faptul că pârâta se ocupa de menaj, munca în gospodărie, creşterea şi aducerea minorilor, reclamantul neavând nici o contribuţie în acest ultim domeniu. Mai arată martorul că ştie de la părinţii pârâtei că ultima rată la apartament a fost achitată din banii acordaţi de aceştia. Instanţa va reţine că din salariul reclamantului au fost reţinute rate pentru plata preţului apartamentului în perioada ianuarie ……….-noiembrie ……………, iar după luna august ………….. acesta nu a mai fost angajat. Datorită faptului că nu au mai fost efectuate reţineri din salariul reclamantului după luna noiembrie ………, că reclamanta a fost singura care realiza venituri după luna august …………iar reclamantul în perioada …………. a fost obligat la achitarea unor datorii provenind din infracţiuni şi contravenţii în cuantum de peste ……………. lei vechi, coroborat cu arătările martorului cu privrie la ajutorul dat de către părinţii soţiei, instanţa concluzionează că la dobândirea apartamentului şi-a adus contribuţia pârâta cu veniturile câştigate până în anul ….

Se va reţine că reclamanta a încasat venituri în continuare după anul ………. şi până în prezent, fiind ajutată şi de către părinţii săi. De asemenea, prin contractul de credit încheiat la data …………… aceasta a obţinut o sumă de bani pe care a folosită la renovarea apartamentului, îmbunătăţirile aduse fiind în sumă de …………….. lei potrivit expertizei efectuate. Instanţa concluzionează o cotă de contribuţie de ………… cu privire apartamentul bun comun, iar îmbunătăţirile aduse constituie bun comun cu o cotă de contribuţie de ………….. a reclamantei.

Instanţa apreciază că se impune atribuirea apartamentului către pârâtă, faţă de împrejurarea că acesta este şi domiciliul în care locuiesc pârâta împreună cu copiii, precum şi faţă de solicitarea reclamantului de a fi atribuit pârâtei apartamentul cu obligarea la plata sultei.

Faţă de aceste considerente, se va constata că părţile au dobândit în timpul căsătoriei apartamentul situat în Bucureşti, sector 4, ……………………. cu o contribuţie de ….. pentru pârâtă şi ………… pentru reclamant, valoarea  de circulaţie a apartamentului fiind de ………….. lei astfel cum a fost stabilit prin expertiză. Va dispune sistarea stării de devălmăşie cu privire la apartament şi atribuind apartamentul pârâtei o va obliga pe aceasta la plata către reclamant a unei sulte. Valoarea apartamentului fost stabilită separat de  valoarea îmbunătăţirilor aduse, iar faţă de constatarea că acestea constituie bun comun cu contribuţie ………… a reclamantei, nu va lua în calcul decât valoarea acestuia fără îmbunătăţirile efectuate. Va obliga aşadar pârâta la plata către reclamant a unei sulte ………….. lei reprezentând ……….. din valoarea apartamentului. 

Se va lua act de tranzacţie încheiată de către părţi prin care aceştia au pus capăt stării de devălmăşie cu privire la bunurile mobile şi o va consfinţi, aceasta fiind încheiată cu respectarea dispoziţiilor legale.

Cu privire la cheltuielile de judecată, acestea vor fi compensate, rezultând o diferenţă de achitat de 1 000 lei de către reclamant către pârâtă cu acest titlu.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite parţial cererea principală precizată formulată de reclamantul - pârât ………………., domiciliat în Bucureşti, …………………………………, sector 4 si cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Bucuresti, …………………………., sector … în contradictoriu cu pârâta – reclamantă ………………………, domiciliată în Bucureşti, Aleea …………………………………..

Admite parţial cererea reconvenţională precizată formulată de pârâta - reclamantă ………………….. împotriva reclamantului - pârât.

Respinge capătul de cerere din cererea reconvenţională a pârâtei-reclamante de constatare a regimului de bun comun a apartamentului situat în Bucureşti, sector …, str. ………………………. ca neîntemeiată.

Constată că părţile au dobândit în timpul căsătoriei cu contribuţie de … pentru pârâta-reclamantă şi ………. pentru reclamantul pârât apartamentul situat în Bucureşti, sector 4, Aleea …………………………... în valoare de ……….. lei astfel cum a fost stabilit prin expertiză.

Constată că îmbunătăţirile aduse apartamentului în valoare de ………….. lei astfel cum a fost stabilit prin expertiză constituie bun comun, cu contribuţie de ………… pentru pârâta reclamantă.

Dispune sistarea stării de devălmăşie cu privire la apartament.

În baza art. 673 ind.9 şi art. 673 ind. 10 alin. 4 C.pr.civ., atribuie pârâtei - reclamante apartamentul situat în Bucureşti, sector …, Aleea ……………………………..

Obligă pârâta-reclamantă la plata către reclamantul pârât a sumei de ………….. lei în termen de ………… de zile de la rămânerea irevocabilă a prezentei sentinţe.

Compensează cheltuielile de judecată solicitate de către părţi până la concurenţa sumei de ……………. ( suma achitată de către reclamantul-pârât cu acest titlu, faţă de suma de ……………. lei suma achitată de către pârâta-reclamantă).

Obigă reclamantul la plata către pârâta reclamantă a sumei de …………….. lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Ia act de tranzacţia intervenită între părţi cu privire la bunurile mobile.

Consfinţeşte învoiala intervenită între părţi cu privire la bunurile mobile, având următorul cuprins:

Astăzi …………….. între subsemnaţii …………………, reclamant-pârât şi ……………………., pârâta-reclamanta, în dosarul civil nr. ………….., aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului ………., în ceea ce priveşte partajul bunurilor comune, între noi, părţile a intervenit prezenta înţelegere privind împărţirea bunurilor mobile dobândite în timpul căsătoriei. Noi, părţile, arătăm că în timpul casătoriei noastre am realizat următoarele bunuri mobile: autoturismul ……. ……….. ……….. ) farbicat în ……….) şi achiziţionată în ….. cu nr. de înmatriculare ……………., capacitate cilindrică ….., nr de identificare ( serie şasiu) ……………., nr de omologare …………………., de culoare roşu; mobilă dormitor achiziţionată în 1981, compusă din: recamier, cu vitrină, şifonier cu 3 uşi; mobilă sufragerie tip Regence Lux, compusă din bufet, vitrină, servantă, masă şi 3 scaune, achiziţionată în 1986;canapea şi 2 fotolii, achiziţionată în 2005; mobilă bucătărie, achiziţionată în 1992-1993, compusă din 2 corpuri suspendate şi un dulap înalt;aragaz cu 3 ochiuri marca Zanussi , achiziţionată în 2005;combină frigorifică marca Zanussi, achiziţionată în 2005; maşina de spălat automată marca Zanussi , achiziţionată în 2005; 2 covoare; Tv color marca NEI; cuvertură pat din lână, plapumă. Potrivit înţelegerii noastre, în alin 3 C.pr.civ., vă solicităm a pronunţa o hotărâre parţială(temeiul art 673 prin care instanţa să ia act de învoiala noastră cu privire la împărţirea bunurilor mobile dobândite în timpul căsătoriei în condiţiile de mai jos:

Eu ……………….., înţeleg să primesc în deplină proprietate şi liniştită posesie LOTUL 1 format din următoarele bunuri mobile: autoturismul Dacia …………………………… ) fabricat în ………….) şi achiziţionată în ……………….cu nr. de înmatriculare ……………….., capacitate cilindrică ……………, nr de identificare ( serie şasiu) …………………….., nr. de omologare ……………….., de culoare roşu, mobilă sufragerie tip Regence Lux, compusă din bufet, vitrină, servantă, masă şi 3 scaune, achiziţionată în 1986, mobilă bucătărie, achiziţionată în 1992-1993, compusă din 2 corpuri suspendate şi un dulap înalt, covor culoare grena, cuvertură pat din lână, plapumă, maşina de spălat automată marca Zanussi , achiziţionată în 2005, aragaz cu 3 ochiuri marca Zanussi, achiziţionată în 2005; iar

………………, declar că sunt de acord ca ………………… să primească în deplină proprietate ţi liniştită posesie LOTUL 1 aşa cum a fost descris mai sus, eu urmând să primesc în deplină proprietate şi liniltită posesie LOTUL 2 format din următoarele bunuri mobile: mobilă dormitor achiziţionată în 1981, compusă din: recamier, cu vitrină, şifonier cu 3 uşi, canapea şi 2 fotolii, achiziţionată în 2005, combină frigorifică marca Zanussi, achiziţionată în 2005, covor, Tv color marca NEI. Prin încheierea prezentei tranzacţii, cu respectarea prevederilor art 1704-1717 din Codul civil şi art 271-273 C.pr.civ., noi, părţile declarăm că suntem pe deplin mulţumite de prezenta înţelegere, aceasta exprimă voinţa noastră liber exprimată prin care înţelegem să stingem definitiv orice litigiu dintre noi, prezent sau viitor, cu privire la partajarea bunurilor mobile dobândite de noi în timpul căsătoriei. Prezenta tranzacţie a fost redactată şi semnată de părţi în trei exemplare, azi, 26.05.2008.

Cu recurs  în termen de 15  zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 24.03.2009.

Preşdinte,Grefier,

……………………………………………………..

……………………………….

6

Domenii speta