Tardivitatea formularii obiectiunilor la raportul de expertiza

Decizie 760 din 17.09.2020


Asupra apelului civil de faţă.

Prin sentinţa  civilă nr.X din 11.03.2020  pronunţată de Judecătoria  Slatina  în dosarul civil nr. X/311/2017 s-a admis acţiunea precizată formulată de reclamantul R E , în contradictoriu cu pârâţii M F  , M L, D E G, D F şi R L, şi în consecinţă :

S-a constatat deschisă succesiunea defunctului M N, decedat la data de 20 decembrie 1975, cu ultimul domiciliu în localitatea P, jud.O.

S-a constatat că din masa  succesorală rămasă după defunctul M N, decedat la data de 20 decembrie 1975, face parte şi terenul în suprafaţă totală de 2 ha 9300 mp situat în satul F, comuna P, conform titlului de proprietate nr.X/54 din 20.12.1996.

S-a constatat că moştenitori legali ai  defunctului M N, decedat la data de 20 decembrie 1975, sunt R F,  D M şi M T, în calitate de descendenţi de gradul I, în prezent decedaţi, având fiecare cota de 1/3 din terenurile de mai sus.

S-a constatat deschisă succesiunea defunctei D M, decedată la data de 31.05.2003, cu ultimul domiciliu în localitatea P, jud.O.

S-a constatat că pârâţii D E G, D F, R L precum şi L C, în prezent decedată, sunt moştenitori legali ai defunctei  D M, decedată la data de 31.05.2003,  în calitate de descendenţi de gradul I, având cota de 1/4 din moştenirea acesteia fiecare, respectiv 1/12 din terenurile din titlu.

S-a constatat că reclamantul R E este moştenitorul defunctei R F, decedată la data de 20.08.2011, în calitate de descendent de gradul I, având cota de 1/1, respectiv cota de 1/3 din terenuri.

S-a constatat deschisă succesiunea defunctului M T, decedat la data de 24.01.2016, cu ultimul domiciliu în localitatea P, jud.O.

S-a constatat  că pârâţii M F, în calitate de fiu, şi M L, în calitate de soţie supravieţuitoare, sunt moştenitori legali ai defunctului M T, decedat la data de 24.01.2016, având cota de 3/4 din moştenirea acestuia, adică 3/12 din terenuri, şi respectiv cota de 1/4 din moştenire, adică 1/12 din terenuri.

S-a dispus ieşirea din indiviziune după cum urmează :

LOTUL 1 s-a atribuit reclamantului R E şi este compusă din :

Terenul arabil extravilan în suprafaţă de 6800 mp din totalul de 15800 mp situat în T2 P 25, cu vecini : N-P I, E-De X, S-Lotul 2 (M F), V-De X.

Terenul arabil extravilan în suprafaţă de 10000 mp situat în TX PX, cu vecini : N-M C, E-De X, S-N M, V-De X.

LOTUL 2 s-a atribuit pârâtului M F şi este compus din :

Terenul arabil extravilan în suprafaţă de 4000 mp din totalul de 15800 mp situat în TX PX, cu vecini : N-Lotul 1 (R E), E-De 16, S-Lotul 3 (D E G), V-De 4

Terenul arabil extravilan în suprafaţă de 1000 mp situat în TX PX cu vecini : N-M T, E-Ps 24, S-F N şi P M.D, V-De X

Terenul arabil forestier în suprafaţă de 1000 mp din totalul de 2500 mp situat în TX PX cu vecini : N-V A, E-De 310, S-Lotul 3 (D E G), V-De 308

LOTUL 3 s-a atribuit  pârâtului D E G şi este compus din :

Terenul arabil extravilan în suprafaţă de 5000 mp din totalul de 15800 mp situat în T2 P25, cu vecini : N-Lotul 2 (M F), E-De 16, S-D I, V-De X

Terenul extravilan forestier în suprafaţă de 1500 mp din totalul de 2500 mp situat în TX PX cu vecini : N-Lotul 2 (M F), E-De 310, S-D I, V-De 308.

LOTUL 4 s-a atribuit pârâtei M L şi este compus din suma de 2.036,66 lei

LOTUL 5 s-a atribuit pârâtului D F şi este compus din suma de 2.715,55 lei.

LOTUL 6 s-a atribuit pârâtei R L şi este compus din suma de 2.715,55 lei.

A fost obligat reclamantul la plata sultei în sumă de 2.036.66 lei, către pârâta M L.

A fost obligat pârâtul D E G la plata sultei în sumă de 2.715,55 lei, către pârâtul D F.

A fost obligat reclamantul la plata sultei în sumă  de 2.346,68 lei către pârâta R L.

A fost obligat pârâtul D E G la plata sultei în sumă de 368,90 lei către pârâta R L.

S-a stabilit onorariul definitiv în cuantum de 1000 lei pentru expert M E precum şi onorariul definitiv în cuantum de 700 lei pentru expert M I.

Au fost obligaţi pârâţii D E G, D F şi R L la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1233 lei, către reclamant.

Au fost obligaţi  pârâţii M L şi M F la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1233 lei, către reclamant.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut că,prin încheierea de admitere în principiu din data de 14.12 2018 și pentru motivele arătate pe larg în cuprinsul acesteia, a fost admisă în principiu acţiunea precizată formulată de reclamantul R E în contradictoriu cu pârâţii M F, M L, D E G, D F şi R L.

S-a constatat deschisă succesiunea defunctului M N, decedat la data de 20 decembrie 1975, cu ultimul domiciliu în localitatea P, jud.O, din masa  succesorală rămasă după defunctul M N, decedat la data de 20 decembrie 1975, făcând parte şi terenul în suprafaţă totală de 2 ha 9300 mp situat în satul F, comuna P, conform titlului de proprietate nr.X/54 din 20.12.1996.

S-a constatat că moştenitori legali ai  defunctului M N, decedat la data de 20 decembrie 1975, sunt R F,  D M şi M T, în calitate de descendenţi de gradul I, în prezent decedaţi, având fiecare cota de 1/3 din terenurile de mai sus.

S-a constatat deschisă succesiunea defunctei D M, decedată la data de 31.05.2003, cu ultimul domiciliu în localitatea P, jud.O, pârâţii D E G, D F, R L precum şi L C, în prezent decedată, fiind moştenitori legali ai defunctei  D M, decedată la data de 31.05.2003,  în calitate de descendenţi de gradul I, având cota de 1/4 din moştenirea acesteia fiecare, respectiv 1/12 din terenurile din titlu.

S-a constat de asemenea că reclamantul R E este moştenitorul defunctei R F, decedată la data de 20.08.2011, în calitate de descendent de gradul I, având cota de 1/1, respectiv cota de 1/3 din terenuri.

S-a constatat deschisă succesiunea defunctului M T, decedat la data de 24.01.2016, cu ultimul domiciliu în localitatea P, jud.O,  pârâţii M F, în calitate de fiu, şi M L, în calitate de soţie supravieţuitoare, fiind moştenitori legali ai defunctului M T, decedat la data de 24.01.2016 şi având cota de 3/4 din moştenirea acestuia, adică 3/12 din terenuri, şi respectiv cota de 1/4 din moştenire, adică 1/12 din terenuri.

După pronunţarea încheierii de admitere în principiu, la data de 14.01.2020, pârâtul M F a formulat cererea de anulare a titlului de proprietate nr.X/1996 şi a solicitat suspendarea judecării prezentei cauze până la soluţionarea dosarului nr.X/311/2020 însă cererea sa a fost respinsă întrucât instanţa se pronunţase cu privire la admiterea în principiu a cererii iar încheierea de admitere în principiu are caracter interlocutoriu, conform art.235 din Codul de proc.civilă.

În conformitate cu art.1143 din Codul civil, nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune, moştenitorul poate cere oricând ieşirea din indiviziune, chiar şi atunci când există convenţii sau clauze testamentare care prevăd altfel iar conform art.984 din Codul de proc.civilă,  dacă părţile nu ajung la o înţelegere sau nu încheie o tranzacţie, instanţa va stabili bunurile supuse împărţelii, calitatea de coproprietar, cota-parte ce se cuvine fiecăruia şi creanţele născute din starea de proprietate comună pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii; instanţa va face împărţeala în natură,  va proceda la formarea loturilor şi la atribuirea lor, în cazul în care loturile nu sunt egale în valoare, ele se întregesc printr-o sumă în bani.

Potrivit art.988, la formarea şi atribuirea loturilor, instanţa va ţine seama, după caz, şi de acordul părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăreia din masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor,domiciliul şi ocupaţia părţilor,faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărţeala, au făcut construcţii sau îmbunătăţiri cu acordul celorlalţi coproprietari sau altele asemenea.

Pentru ieşirea din indiviziune a fost efectuată o expertiză de identificare a terenurilor, cu propuneri de lotizare, raportul fiind întocmit de expert M E, precum şi o expertiză de evaluare şi stabilire sulte, raportul fiind întocmit de expert M I.

Prin raportul de expertiză specialitate topografie întocmit de expert M E după citarea părţilor a fost propusă o variantă de lotizare, conformă cu voinţa acestora, faţă de care părţile nu au formulat obiecţiuni în termenul prevăzut de lege, conform căreia reclamantul R E şi pârâţii M F şi D E G urmau să primească teren în natură iar  celelalte părţi sultă, potrivit cotei cuvenite şi stabilite prin încheierea de admitere în principiu, iar prin raportul de expertiză de evaluare s-a stabilit valoarea terenurilor şi sulta cuvenită.

În consecinţă, instanţa a dispus ieşirea din indiviziune în varianta propusă de expert iar, pentru echilibrarea loturilor, părţile care primesc teren în natură vor fi obligate la plata de sultă, conform raportului de expertiză de evaluare.

Instanţa a constat că reclamantul a fost cel care a plătit integral cheltuielile de judecată în cuantum total de 3700 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru şi onorarii avocat şi experţi, astfel că, în temeiul art.453-455 din Codul de procedură civilă, pârâţii urmează  să suporte  aceste cheltuieli conform cotei ce li se cuvine.

 Astfel, instanţa a obligat pârâţii D E G, D F şi R L la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1233 lei, către reclamant.

 Instanţa a obligat pârâţii M L şi M F la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1233 lei, către reclamant.

 Împotriva sentinţei, în termen legal, a declarat apel apelanţii pârâţi M F  şi M L,  criticând-o pentru  nelegalitate şi netemeinicie.

În baza dispoz.art. 470 Cod proc.civilă, au solicitat admiterea apelului,  modificarea sentinţei conform motivelor de la dosar.

Apelantul pârât M F apreciază că în mod greşit instanţa de fond a atribuit în lotul său suprafeţe de teren cu care  nu a fost de acord în totalitate, iar în lotul apelantei pârâte M L a fost format doar din sultă fără să-i fie atribuite suprafeţe de teren în calitate de moştenitoare legală şi soţie supravieţuitoare a autorului M T.

 Astfel, a solicitat ca în ceea ce îl priveşte , să se constate că i-au fost atribuite în lotul său suprafeţe de teren cu categoria agricolă cea mai proastă, respectiv i-a fost atribuită suprafaţa de 4000 mp. în T. 2, P. 25, în condiţiile în care acest teren nu este productiv, iar reclamantului R E i-a fost atribuită o suprafaţă de teren de 1 ha dintr-un teren foarte bun, doamna expert în mod nelegal făcând doar o singură propunere de lotizare.

De asemenea i-a fost atribuită suprafaţa de teren de 1000 mp. teren cu vegetaţie forestieră în condiţiile în care pe această suprafaţă de teren trece o magistrală de gaze, terenul a fost defrişat şi nu se mai află nici un fel de vegetaţie pe el, singura suprafaţă de teren cu care sunt de acord este 1000 mp. arabil extravilan amplasată în T. 6, P. 9.

Precizează că la ultimul termen de judecată a depus la dosar obiecţiuni la raportul de expertiză şi a arătat că nu este de acord cu propunerile de lotizare făcute de expert M E şi nu sunt de acord cu suprafeţele de teren ce i-au fost atribuite în lotul său. Obiecţiunile au avut ca motiv principal faptul că a fost făcută doar o singură propunere de lotizare, fapt care încalcă prevederile legale în vigoare, însă instanţa de fond i-a respins obiecţiunile, deşi era evident că reclamantul R E a primit suprafaţă de teren dintr-un teren foarte bun, în condiţiile în care i s-au fost atribuite terenuri de categorie agricolă proastă, propunerea de lotizare făcută de expert fiind aprobată de instanţă fără să aibă în vedere că nu au fost mulţumiţi nici acesta şi nici mama sa cu această propunere.

Pentru aceste motive solicită admiterea apelului,atribuirea în lotul său a următoarele suprafeţe de teren în aşa fel încât fiecare dintre părţi să beneficieze de o suprafaţă bună şi productivă şi nu reclamantul să primească suprafeţele cele mai bune, iar acesta suprafeţele cele mai proaste: suprafaţa de 5000 mp. amplasată în T. 2, P. X; suprafaţa de 1000 mp. amplasată în T. 6, P. 9.

Apelanţi pârâții  solicită că instanţa să ţină cont de aspectele invocate de aceştia şi pentru o egalitate de bunuri atribuite toate părţile trebuie să primească suprafeţe de teren atât din terenurile mai bune cât şi din terenurile mai proaste ca şi productivitate.

Aşa cum au arătat şi la termenul de judecată, şi aşa cum s-a consemnat în încheierea de şedinţă,  apelanta pârâtă  precizează că  nu este de acord să primesc bani în lotul său, deoarece are calitatea de moştenitor legal la fel ca toate părţile din dosar şi solicită ca în lotul său să-i fie atribuită suprafaţă de teren şi nu sultă, sultă pe care o contestă şi cu care nu este de acord.

Pentru a nu considera instanţa că este de rea-credinţă,  apelanta pârâtă solicită să-i fie atribuit teren agricol în cota ce-i se cuvine, în acest fel apreciază  că  expertul trebuia să facă alte propuneri de lotizare şi să ţină cont şi de voinţa sa şi să anexeze la dosar schiţe ale terenurilor şi procesul verbal de constatare la faţa locului, documente care nu există ataşate raportului de expertiză.

Precizează  că nu este  de acord să primesc bani de la nici una din părţi întrucât terenurile pot fi partajate la toţi moştenitorii.

Faţă de aceste aspecte,solicită ca instanţa de control judiciar să analizeze şi să constate că apelul este fondat, să dispună admiterea lui, să modifice sentinţa faţă de cele două motive invocate, cu obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

În apărare, solicită încuviinţarea  probei cu înscrisuri.

Prin întâmpinarea depusă la dosar  intimatul  reclamant R E a solicitat  respingerea apelului ca netemeinic şi nelegal, cu  obligarea apelantului la cheltuieli de judecata aferente soluţionării cauzei, pentru următoarele.

În fapt, prin apelul declarat împotriva sentinţei  pronunţate de instanţa de fond , se critică hotărârea pe motiv că suprafaţa de 4000 mp. din T. 2, P. 25, nu ar fi productiv, iar acestuia i-a fost atribuită o suprafaţă mai mare, iar acest teren ar fi foarte bun din punct de vedere calitativ fata de terenul său ce i sa atribuit în lot

Se precizează că pe sub suprafaţa de teren de 1000 mp. cu vegetaţie forestieră s-ar afla o magistrală de gaze şi terenul ar fi fost defrişat.

Intimatul reclamant  precizează că  apelul este netemeinic şi nelegal şi se critică raportul de expertiză tehnică depus la dosar cu privire la lotizarea suprafeţelor de teren, în condiţiile în care apelanţii din această cauză nu au formulat obiecţiuni împotriva acestui raport de expertiza în termenul legal prevăzut de legiuitor şi nu au făcut altceva decât să tergiverseze soluţionarea cauzei de 3 ani de zile, formulând nenumărate cereri de suspendare a dosarului, fiind nevoit să formuleze tot atâtea cereri de repunere pe rol după ce a fost suspendată această cauză.

Invocă excepţia lipsei calităţii procesuale active a apelantului pârât M F întrucât nu el este moştenitorul lui D C, şi numita G I domiciliată în R  V jud. T str. este moştenitoarea lui D C în calitate de descendentă.

Consideră intimatul reclamant că instanţa de judecată a stabilit în mod legal cotele ce se cuvin fiecărui moştenitor şi parte din acest dosar şi-n acest sens s-a întocmit şi raportul de expertiză tehnică la care apelanţii nu au avut obiecţiuni,lotizându-se suprafeţele de teren în funcţie de posesia acestora.

Faţă de această situaţie,  solicită respingerea apelului şi obligarea apelantului la plata cheltuielilor de judecată aferente soluţionării cauzei.

Prin întâmpinarea  depusă la dosar intimatul pârât D E, consideră sentinţa pronunţată de instanţa de fond ca  legala si temeinica pentru următoarele motive:

La motivele invocate de către M F si M L prin care sugerează ca instanţa de judecata care a pronunţat sentinţa, li s-a atribuit suprafaţa de 4000 mp în T2.p25, 1000 mp pădure si 1000 mp in T6.p9, conform titlului de proprietate nr. X/54, iar M L a primit o sulta in bani.Aceştia au afirmat ca suprafeţele primate sunt de cea mai proasta calitate si respectiv suprafaţa de pădure fiind traversata de o magistrala de gaze, lucruri neadevărate.

Pentru terenurile obţinute în urma sentinţei de judecata de către apelantul pârât M F, acesta a semnat în fata expertului un proces verbal care se afla la dosar şi pe care nu l-a combătut în termenul legal, în fata instanţei de judecata, neavând obiecțiuni la data respectiva.

In decursul acestui proces prin care încercă sa iasă din indiviziune, M F pe durata foarte lunga, a făcut tot posibilul sa blocheze acest proces şi chiar a reuşit in unele termene să amâne acest dosar cu alte dosare deschise de către acesta, prin care solicita anularea titlului X/54 care era pe rol.

Precizează că toate aceste dosare iniţiate de către  apelantul pârât M F au fost respinse de instanţa de fond.

In prezent, tot pe aceasta speţa de anulare a titlului X/54 mai există un dosar care a avut termen de judecată la data de  01.07.2020, acţiune iniţiate de acesta numai pentru a tergiversa pe durata foarte lunga de ani procesul, lucru pe care şi l-a dorit.

La ultima înfăţişare la instanţa de judecata, în care s-a şi dat pronunţarea, apelantul pârât M F, a numit un avocat care a venit şi a susţinut aceste neadevăruri, lucru ce îl susţine şi în apelul declarat.

Ținând cont de cele relatate, intimatul pârât consideră ca  apelanţii pârâţi M F si M L nu au ţinut cont de hotărârea instanţei judecătoreşti, motiv pentru care solicită ca instanţa de control judiciar să ţină cont  de  sentinţa pronunțată de instanţa de fond , pentru a pune capăt acestor tergiversări cauzate de cei doi, pe lângă faptul ca a fost nevoit pe o perioada foarte lunga de ani, să fac numeroase drumuri la instanţa  , fără a tine cont de starea sa de sănătate şi de vârstă.

În finalul întâmpinării solicită  despăgubiri materiale si morale.

La data de 22 iulie 2020 intimatul  reclamant R E a formulat răspuns la întâmpinarea formulata de intimatul pârât D E, prin care solicită ca instanţa de  control judiciar sa ia act de următoarele considerente şi să respingă apelul declarat de  apelanţii pârâţi M F si M L şi să menţină sentinţa instanţei de fond în totalitate ca legală şi temeinica.

Solicită  obligarea  apelantului pârât  M F la plata cheltuielilor de judecata așa cum au fost specificate in sentinţa pronunţată de instanţa de fond , plus cheltuielile efectuate cu deplasarea la fiecare înfățișare, de la B la S (dus-intors), adică [(180 km x 2) x 12 înfăţişării x 10 l/100km = 432 lei si onorariul avocat - 1000 lei, deci plus suma de 1432 lei.

In fapt, reclamantul R E în calitate de moştenitor al lui R F si paraţii M F si M L în calitate de moştenitori ai lui M T şi D E, R L si D F în calitate de moştenitori ai lui D M ( R F, D M si M T moştenitori ai lui M N) au solicitat ieşirea din indiviziune din titlul de proprietate nr.X/54/20.12.1996 titular fiind M N.

Intimatul reclamant menţionează că din anul 2017 când a deschis acţiunea de ieşire din indiviziune, perioada în care a făcut nenumărate înțelegeri intre părţi, înţelegeri pe care M F nu le mai recunoştea în instanţa, acesta a făcut tot posibilul să tergiverseze procesul prin nerecunoașterea calităţii instanţei de judecata, acuzând ca ar fii înțeleși cu aceasta, prin deschiderea de noi acţiuni în care solicita anularea titlului de proprietate sub diferite motivaţii, acţiuni care stopau mersul procesului de ieşire din indiviziune, toate fiind respinse de către instanţă după depunerea întâmpinărilor.

După efectuarea expertizelor stabilite de către instanţa şi la care  apelanţii pârâţi nu au făcut obiecțiuni în termenul legal, a fost pronunţată sentinţa  prin care lui M F i s-a atribuit o suprafaţa de teren de 5000 mp teren agricol si 1000 mp de pădure, iar lui M L i-a fost atribuită o sulta in bani.

Prin apelul formulat de apelantul pârât  solicită modificarea acesteia pe motiv ca suprafaţa de teren atribuita nu este productive, motivaţie pe care acesta nu o poate demonstra, neexistând vreo expertiza tehnica ci doar simpla afirmaţie a acestuia.

Cu privire la suprafaţa de teren de 1000 mp, teren cu vegetaţie forestiera, se poale demonstra ca pe acesta nu trece nici o magistrala de gaze, știindu-se faptul ca traseele acestor magistrale fac obiectul unor exproprieri şi nu ar fi intrat in discuţie.

Referitor la afirmaţia " La ultimul termen de judecata am depus la dosar obiecțiuni la raportul de expertiza şi am arătat ca nu sunt de acord cu propunerile de lotizare făcute de doamna expert M E, etc....", intimatul reclamant  menționează  faptul ca nu a fost depusa nici o obiecțiune în termenul prevăzut de lege, iar M F a fost prezent pe teren împreuna cu d-na expert şi a acceptat lotizarea care a fost trecuta apoi, în expertiza.

Ca o completare la cele afirmate, menţionează intimatul reclamant că M F s-a dovedit de rea credinţa, pe toata perioada procesului, încercând să împiedice cat mai mult cursul acestuia, fără însa să înțeleagă  motivul deoarece acesta mai are o suprafaţa îndestulătoare moştenită tot de la M N (bunicul acestora) prin tatăl său M T, iar mama sa R F nu a moştenit nici o suprafaţa de teren în afara de aceasta obţinută prin mine, in urma Sentinţei nr.X/11.03.2020.

Raportat la motivele sumare invocate de către apelanţi, solicită  respingerea apelului , menţinerea sentinţei şi  obligarea apelantului la plata cheltuielilor de judecata așa cum au fost specificate în sentinţa instanţei de fond, plus cheltuielile efectuate cu deplasarea la fiecare înfățișare, de la B la S (dus-întors). 

În finalul întâmpinării a solicitat judecarea cauzei în  lipsa, în conformitate cu art.223 si art.411 alin.(l)pct.2 din CPC.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de apel, în considerarea dispoziţiilor legale incidente în cauză şi prin raportare la înscrisurile de la dosar, tribunalul constată că apelul  este  nefondat, având în vedere următoarele considerente:

Tribunalul constată că, prin apelul formulat, apelanţii critică sentinţa instanţei de fond, sub aspectul formării şi atribuirii loturilor, situație în care se va proceda la soluționarea cauzei în limitele criticilor formulate în motivele de apel, conform regulii tantum devolutum quantum apellatum.

Potrivit disp. art. 988 C.pr.civ., la formarea şi atribuirea loturilor, instanţa va ţine seama, după caz, şi de acordul părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăreia din masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărţeala, au făcut construcţii sau îmbunătăţiri cu acordul celorlalţi coproprietari sau altele asemenea.

Art. 988 C.proc.civ. enumeră, cu caracter exemplificativ, criteriile de care instanţa va ţine seama la atribuire în partajul judiciar. Enumerarea nu are caracter limitativ, expresia altele asemenea folosită de legiuitor la finalul textului permite concluzia că instanţa poate, în afara criteriilor expres menţionate, să ţină cont şi de alte criterii, în funcţie de specificul fiecărei cauze.

În speţă rezultă, într-adevăr, că prin raportul de expertiză specialitatea topografie întocmit de expert tehnic M E (f.159-164 dosar fond), a fost întocmită o singură variantă de lotizare, expertul menţionând în cuprinsul lucrării faptul că propunerea de lotizare s-a făcut luând în considerare voinţa exprimată a părţilor. În situaţia în care apelanţii pârâţi nu erau mulţumiţi de modalitatea în care expertul tehnic a propus formarea loturilor, aveau dreptul de a formula obiecţiuni, în cadrul cărora să solicite întocmirea mai multor variante de lotizare sau atribuirea de bunuri în natură.

Împotriva raportului de expertiză însă, apelanţii pârâţi nu au formulat obiecţiuni în termenul imperativ prevăzut de art.337 C proc civ. Obiecţiunile apelantului pârât M F la raportul de expertiză au fost formulate tardiv, fiind respinse ca atare de instanţa de fond la termenul de judecată din 11.10.2019, iar prin cererea de apel nu a fost criticată soluţia adoptată de prima instanţă prin încheierea de şedinţă din data de 11.10.2019, aceasta intrând sub autoritate de lucru judecat.

În consecinţă, în condiţiile în care apelanţii pârâţi nu au formulat, în termenul prevăzut de lege,  obiecţiuni la raportul de expertiză specialitatea topografie prin care s-au făcut propuneri de lotizare, corect instanţa de fond a procedat la formarea şi atribuirea loturilor în unica variantă propusă de expert, critica apelanţilor sub acest aspect fiind, aşadar, nefondată.

Raportat la considerentele din precedent, în temeiul art. 480 alin. 1 C.proc.civ., tribunalul va respinge, ca nefondat, apelul apelul declarat de apelanţii pârâţi M F şi M L, împotriva sentinţei civile nr. X/11.03.2020 pronunţată de Judecătoria Slatina  în dosarul civil nr. X/311/2017, în contradictoriu cu intimatul reclamant R E, intimaţii pârâţi D E G, D F şi R L.

Data publicarii pe portal: 02.03.2021