Partaj

Sentinţă civilă 1246 din 05.06.2012


Prin actiunea inregistrată pe rolul instantei sub nr. (…/…) reclamanta (…) a chemat in judecată pe pârâta (...), solicitand instantei ca prin hotărârea ce va pronunta să se constate că de pe urma defunctului (…), decedat la (…) a mai rămas si un teren in suprafată de (…) mp. situat in (…) si să se dispună completarea certificatului de mosternitor nr. (…/…).

In motivarea actiunii reclamanta arată că terenul in suprafată de (…) mp. se află in apropierea casei si terenul proprietatea lor, suprafaţă ce a fost stăpânită o perioadă de peste 30 de ani, iar după decesul acestuiia a fost stăpânit de către ea. A mai sustinut că, la dezbaterea succesiunii acest teren nu a putut fi trecut in certificatul de mostenitor, datorită faptului că nu au avut act de proprietate, astfel că solicită admiterea actiunii.

In drept, a invocat dispozitiile art. 111 cod procedură civilă si art. 1837, 1846, 1847, 1860 cod civil.

La data de (…) pârâta a depus la dosar o cerere, prin care arată că este de acord cu actiunea reclamantei.

In cauză s-a administrat proba cu înscrisuri si au fost audiati martorii (…)

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

De pe urma defunctului (…) decedat la data de (…) s-a eliberat certificatul de mostenitor nr.(...) de catre BNP (…) ocazie cu care s-au stabilit mostenitorii legali, cotele acestora si masa bunurilor succesorale.

Asa cum rezulta din certificatul de mostenitor antementionat parata este renuntatoare la mostenirea tatalui sau, reclamanta detinand astfel o cota de 1/1 din masa bunurilor succesorale.

Prin actiunea introductiva de instanta reclamanta a invederat instantei faptul ca de pe urma defunctului a mai ramas un teren in suprafata de cca.(…) mp situat in (…) si a fost stapanit vreme de 30 de ani de sotul sau si ulterior dupa decesul acestuia de catre reclamanta.

In cauza au fost audiati martorii (…) martori care au relatat instantei ca defunctul a primit terenul in litigiu de la bunicul sau (…) in urma cu 40-45 de ani, teren pe care l-a stapanit in mod neintrerupt pana la deces. S-a mai aratat totodata ca terenul in discutie se afla pozitionat peste drum de casa reclamantei si are aceiasi vecini ca si terenul pe care se afla edificata casa, este imprejmuit pe toate laturile iar defunctul era cunoscut in localitate ca proprietar.

Terenul in discutie a fost identificat prin planul de situatie intocmit in cauza de PFA (…), rezultand ca acesta este situat in (...), intravilan, punct ,, (..) ,, si are o suprafata de (…) mp

Totodata din relatiile comunicate de catre Primaria (…) a rezultat ca terenul nu a fost inscris la rolul agricol, insa nu face parte din domeniul public/privat al localitatii si nu a format obiectul legilor fondului funciar.

De asemenea instanta retine ca de pe urma defunctului (...) autor al defunctului (…) s-a dezbatut succesiunea asa cum rezulta din sentinta civila nr.(…/….) insa terenul in discutie nu a format obiectul dezbaterii succesorale.

Se retine astfel ca in sistemul codului nostru civil uzucapiunea este un mod de dobîndire a proprietătii unui bun imobil ca efect al exercitării unei posesiuni utile asupra acelui bun într-un interval de timp determinat de lege.

Pentru dobîndirea dreptului de proprietate imobiliara prin uzucapiunea de 30 de ani asa cum este reglementat în art.1890 C.civ. e necesar să fie îndeplinite cumulativ două conditii: posesia propriu-zisă să fie utilă , adică neviciată si să fie exercitată neîntrerupt timp de 30 de ani indiferent dacă posesorul este de bună credinta sau de rea credinţă.

In acest sens, art.1846 alin.1 C.civ. prevede că orice prescriptie este fondata pe faptul posesiunii iar conform art.1847 C.civ. ca să se poată prescrie se cere o posesiune continuă, neîntreruptă, netulburată, publică si sub nume de proprietar.

Asadar, ceea ce trebuie să dovedească reclamanta care invocă în favoarea sa efectele uzucapiunii de 30 de ani prin jonctiunea posesie cu cea a autorului sau este că stăpînirea pe care a exercitat-o pe toată durata termenului respectiv a fost o adevărată posesie, respectiv că reunea cele două elemente constitutive ( anumus si corpus) si toate calitătile cerute pentru ca posesia să fie utilă.

In cauza de fata, din probele administrate rezulta ca toate aceste conditii sunt indeplinite.

In consecinta , urmare considerentelor mai sus expuse instanta va admite actiunea precizata si va constata ca din masa succesorala a defunctului (…) decedat la data de (…) face parte si un teren in suprafata de (…) mp situat in (…), intravilan, punct ,, (…),, teren identificat prin planul de situatie intocmit de catre PF (…) .

Constata ca reclamanta are calitate de unic mostenitor de pe urma defunctului (…) in cota de 1/1 asupra terenului mai sus mentionat.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Domenii speta