Sentinta Civila

Hotărâre 3 din 04.12.2015


Dosar nr. 1828/1748/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CORNETU

Sentinţa civilă nr. 3121/2015

Şedinţa publică de la 14.09.2015

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: GM

GREFIER: VTD

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant GN şi pe pârât PF, având ca obiect partaj judiciar.

Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 03.09.2015, fiind consemnate in încheierea de sedinta  de la acea data, ce face parte integranta din prezenta, cand instanta avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 10.09.2015, apoi la 14.09.2015, cand in aceeasi compunere  a retinut urmatoarele.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la 15.04.2014 pe rolul acestei instanţe, reclamantul GN, în contradictoriu cu pârâta PF a solicitat să se dispună sistarea stării de indiviziune, în natură, asupra terenului intravilan situat în …, în suprafaţă de 600 mp din acte şi 731 mp din măsurători, teren cu nr. cadastral 4593, înscris în CF nr. 6952 a loc. …., jud. Ilfov. În subsidiar, reclamantul a solicitat atribuirea terenului în totalitate către pârâtă, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a învederat că la data de 09.03.2010 a decedat mama sa GF, rămânând ca moştenitori reclamantul, în calitate de fiu, DS şi PF în calitate de fiice. La data de 27.07.2010 s-a dezbătut succesiunea în urma defunctei şi s-a emis certificatul de moştenitor nr. 30/27.07.2010, printre bunurile din masa succesorală fiind şi imobilul ce face obiectul prezentei cauze.

Prin contractul de schimb autentificat sub nr. 616/29.10.2010 de către BNP RSA, DS a dat cota sa parte din terenul ce face obiectul prezentei cauze către pârâtă, iar prin sentinţa civilă nr. 13088/28.09.2012 pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti s-a dispus ieşirea din indiviziune cu privire la bunurile ce au făcut parte din masa succesorală rămasă de pe urma defuncţilor GG şi GF.

Reclamantul a precizat că terenul intravilan situat în c……, nu a făcut obiectul dosarului de ieşire din indiviziune de pe rolul  Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, iar acesta nu a ajuns la o înţelegere cu pârâta PF.

Reclamantul a mai învederat că în urma contractului de schimb a primit doar o cotă parte din terenurile extravilane şi cota de 1/3 din imobilul ce face obiectul prezentei cauze, singurul teren construibil.

În drept, reclamantul a invocat disp. art. 979-995 C. pr. civ., art. 669-670 C. civ.

În dovedire, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi expertiza în specialitatea topografie.

Cererea a fost legal timbrată.

Pârâta PF a formulat întâmpinare la cererea de chemare în judecată prin care a precizat că şi-a exprimat acordul de ieşire din indiviziune conform dreptului succesoral, dar reclamantul a refuzat demersurile din motive financiare. De asemenea s-a prezentat şi la acţiunea de mediere, dar reclamantul a respins acest demers şi a dorit ajungerea în instanţă. Cu privire la al doilea capăt de cerere, pârâta a menţionat că este de acord cu formarea a două loturi de teren conform dreptului succesoral.

Instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri şi proba cu expertiza tehnică în specialitatea topografie, în temeiul disp. art. 258 rap. la art. 255 C. proc. civ., ca fiind pertinente, concludente şi utile soluţionării cauzei, probe care au fost administrate.

La termenul din 05.03.2015 instanţa a dispus efectuarea unei expertize evaluatorii.

Analizând ansamblul probatoriului administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin contractul de partaj voluntar autentificat sub nr. 1799/20.12.2002 (fila 20) defuncta GF a primit terenul în suprafaţă de 4.160 mp din suprafaţa totală de 2,12 ha din titlul de proprietate nr. 26627/20.02.1996 (fila 19). În suprafaţa de 4.160 mp se află şi  terenul intravilan situat în ….., în suprafaţă de 600 mp.

Conform certificatului de moştenitor nr. 30/27.07.2010, în urma decesului mamei părţilor, GF, a rămas masa succesorală alcătuită din următoarele bunuri: cota de 5/8 din imobilul situat în …..; terenul intravilan de 490 mp situat în com. Brăneşti, jud. Ilfov, tarla 111, parcela 439/8; teren extravilan de 1710 mp situat în  ……; teren extravilan de 1360 mp situat în …..; teren intravilan de 600 mp situat în …..; cota de ¼ din terenul intravilan de 200 mp situat în ….; cota de ¼ din terenul extravilan de 8058 mp ….; cota de ¼ din teren extravilan de 2500 mp situat în ….; cota de 5/8 din teren extravilan de 565 mp situat în ….; cota de 5/8 din apartamentul nr. 20 situat în ….; cota de 5/8 din terenul de 400 mp situat în …..

Moştenitorii defunctei GF au fost reclamantul GN, DS şi pârâta PF, toţi în calitate de fii cu o cotă de 1/3.

Prin contractul de schimb autentificat sub nr. 616/29.10.2010 (filele 10-14) DS a cedat pârâtei cota sa de 1/3 din terenul intravilan de 600 mp situat în …., iar prin sentinţa civilă nr. 13088/28.09.2012 pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti s-a dispus ieşirea din indiviziune cu privire la bunurile ce au făcut parte din masa succesorală rămasă de pe urma defuncţilor GG şi GF, însă terenul intravilan situat în …., nu a făcut obiectul dosarului de ieşire din indiviziune.

Partajul este operaţiunea juridică prin care se sistează starea de coproprietate, bunul sau bunurile deţinute în proprietate comună pe cote-părţi fiind împărţite la modul concret între copărtaşi.

În acest sens, instanţa constată că masa de împărţit se compune din terenul intravilan situat în …, în suprafaţă de 600 mp din acte şi 731 mp din măsurători, teren cu nr. cadastral 4593, înscris în CF nr. 6952 a loc. ….., jud. Ilfov. Cu privire la cotele deţinute de părţi, instanţa reţine că reclamantul are o cotă de 1/3 din imobil, iar pârâta are o cotă de 2/3 din imobil.

În ceea ce priveşte sistarea stării de indiviziune, conform art. 984 Cpc „(1) Dacă părţile nu ajung la o înţelegere sau nu încheie o tranzacţie potrivit celor arătate la art. 983, instanţa va stabili bunurile supuse împărţelii, calitatea de coproprietar, cota-parte ce se cuvine fiecăruia şi creanţele născute din starea de proprietate comună pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii. Dacă se împarte o moştenire, instanţa va mai stabili datoriile transmise prin moştenire, datoriile şi creanţele comoştenitorilor faţă de defunct, precum şi sarcinile moştenirii.

(2) Instanţa va face împărţeala în natură. În temeiul celor stabilite potrivit alin. (1), ea procedează la formarea loturilor şi la atribuirea lor. În cazul în care loturile nu sunt egale în valoare, ele se întregesc printr-o sumă în bani.”

De asemenea, conform art. 988 Cpc „La formarea şi atribuirea loturilor, instanţa va ţine seama, după caz, şi de acordul părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăreia din masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărţeala, au făcut construcţii sau îmbunătăţiri cu acordul celorlalţi coproprietari sau altele asemenea.”

Astfel, la formarea şi atribuirea loturilor, instanţa a luat în calcul principiul împărţirii bunului în natură pe cât se poate conform cotelor părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăruia şi formarea a două loturi care să păstreze destinaţia economică iniţială a imobilului. În cauza de faţă, solicitarea pârâtei de partajare a terenului cu respectarea cotele părţilor şi formarea a două loturi de 244 mp şi 487 mp nu este un deziderat deoarece lotul de 244 mp nu ar mai păstra destinaţia de teren intravilan construibil, scăzându-i considerabil valoarea. Acest aspect reiese din răspunsul Primăriei com. …. nr. 8457/17.06.2015 (fila 169) conform căruia în conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism aprobat prin PUG cu HCL nr. 35/2005, suprafaţa minimă pe care se poate obţine autorizaţie de construire în intravilanul existent la 01.01.1990 este de 250 mp, cu o deschidere minimă de 12 m pentru terenuri care provin din dezmembrări.

Având în vedere aceste precizări, instanţa va admite cererea de chemare în judecată, şi va dispune sistarea stării de indiviziune dintre părţi cu privire la dreptul de proprietate asupra imobilului teren intravilan în suprafaţă de 731 mp, în fapt, (600 mp în titlul de proprietate), situat în …., nr. cadastral 4593, înscris în CF nr. 6952 a loc. Brăneşti, T 17, parcela 1398, identificat conform raportului de expertiză efectuat de expert DMA, cu formarea a două loturi, potrivit variantei I (anexa 1 la raportul de expertiză):

- lotul nr. 1, alcătuit din terenul în suprafaţă de 250 mp, cu următoarele vecinătăţi: la Nord- pe o lungime de 12 m se învecinează cu PF, la Est- pe o lungime de 22,96 m se învecinează cu PF, la Sud- pe o lungime de 12 m se învecinează cu Str. …, la Vest- pe o lungime de 20,19 m se învecinează cu com. ….;

- lotul nr. 2, alcătuit din terenul în suprafaţă de 481 mp, cu următoarele vecinătăţi: la Nord- pe o lungime de (13,50+9,98)m se învecinează cu proprietarul CG, la Est- pe o lungime de (14,50+17,43)m se învecinează cu proprietarul CG, la Sud- pe o lungime de 12 m se învecinează cu GN şi pe o lungime de 13,47 m cu str. Slt. …, la Vest- pe o lungime de (5,78+1,26+2,09) m se învecinează cu com. Br…ăneşti şi pe o lungime de 22,96 m cu GN.

În temeiul art. 984 Cpc instanţa va atribui lotul nr. 1 reclamantului GN, în deplină proprietate şi liniştită posesie, iar lotul nr. 2 pârâtei PF în deplină proprietate şi liniştită posesie.

În temeiul art. 984 al. 2 Cpc, instanţa va obliga reclamantul să plătească pârâtei suma de 400,46 lei, cu titlu de sultă, în termen de 1 lună de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Pentru a avea în vedere această modalitate de atribuire a loturilor şi de stabilire a sultei instanţa s-a raportat şi la concluziile rapoartelor de expertiză întocmite în cauză.

Referitor la solicitarea expertului DMA de majorare a onorariului de expert topograf cu suma de 200 lei, luând în considerare deplasările repetate în teren şi la sediul instanţei, precum şi suplimentarea raportului de expertiză depus iniţial, instanţa constată că cererea de majorare este întemeiată, fapt pentru care o va admite. De asemenea, având în vedere că muncă suplimentară realizată de expert a fost generată de solicitările pârâtei, instanţa va dispune ca suma de 200 lei să fie suportată de pârâtă.

În temeiul disp. art. 453 alin. 1 şi 2 C.pr.civ., şi având în vedere că partajul profită deopotrivă părţilor, instanţa va compensa în tot cheltuielile de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamantul GN cu domiciliul în  …. în contradictoriu cu pârâta PF cu domiciliul în …. .

Dispune sistarea stării de indiviziune dintre părţi cu privire la dreptul de proprietate asupra imobilului teren intravilan în suprafaţă de 731 mp, în fapt, (600 mp în titlul de proprietate), situat în …., jud. Ilfov, nr. cadastral 4593, înscris în CF nr. 6952 a loc. ….., T 17, parcela 1398, identificat conform raportului de expertiză efectuat de expert DMA, cu formarea a două loturi, potrivit variantei I (anexa 1 la raportul de expertiză):

- lotul nr. 1, alcătuit din terenul în suprafaţă de 250 mp, cu următoarele vecinătăţi: la Nord- pe o lungime de 12 m se învecinează cu PF, la Est- pe o lungime de 22,96 m se învecinează cu PF, la Sud- pe o lungime de 12 m se învecinează cu Str. …, la Vest- pe o lungime de 20,19 m se învecinează cu com. ….;

- lotul nr. 2, alcătuit din terenul în suprafaţă de 481 mp, cu următoarele vecinătăţi: la Nord- pe o lungime de (13,50+9,98)m se învecinează cu proprietarul CG, la Est- pe o lungime de (14,50+17,43)m se învecinează cu proprietarul CG, la Sud- pe o lungime de 12 m se învecinează cu GN şi pe o lungime de 13,47 m cu str. Slt. …., la Vest- pe o lungime de (5,78+1,26+2,09) m se învecinează cu com. …. şi pe o lungime de 22,96 m cu GN;

Atribuie lotul nr. 1 reclamantului GN, în deplină proprietate şi liniştită posesie.

Atribuie lotul nr. 2 pârâtei PF, în deplină proprietate şi liniştită posesie.

Obligă reclamantul să plătească pârâtei suma de 400,46 lei, cu titlu de sultă, în termen de 1 lună de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Admite cererea expertului DMA de majorare a onorariului de expert topograf cu suma de 200 lei.

Obligă pârâta la plata sumei de 200 lei către expert DMA, cu titlu de majorare onorariu.

Compensează cheltuielile de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14.09.2015.

PREŞEDINTE GREFIER

Domenii speta