Partaj succesoral

Sentinţă civilă 874 din 13.10.2009


JUDECĂTORIA HOREZU - SENTINŢA CIVILĂ Nr. 874 /13 Octombrie 2009 (Dosar nr. 937/241/2009)

Civil. Lipsa calităţii procesuale pasive a Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în litigiile având ca obiect partaj succesoral, în situaţia în care acesta nu este parte în raportul juridic  de drept substanţial dedus judecăţii, neavând vocaţie succesorală concretă la succesiunea autorului. Statul Român putea justifica o vocaţie succesorală concretă la succesiunea autorului doar în situaţia în care ar fi fost declarată  vacanţa succesorală.

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Horezu sub nr. 937/241/2009, reclamanta M. M. a chemat în judecată pe pârâtul Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se constate deschisă succesiunea defunctului B. V., decedat la data de 17.11.2007, cu ultim domiciliu în com. L., sat Ş., Judeţul V, să se stabilească masa partajabilă şi să se constate calitatea reclamantei de unică moştenitoare a autorului.

În motivarea cererii, reclamanta a învederat că de pe urma autorului au rămas bunuri imobile terenuri şi construcţii , situate pe raza com. L., sat Ş., Judeţul V.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 111 cod proc. Civilă, art. 651 şi urm. Cod civil.

Cererea a fost legal timbrată, conform chitanţei aflată la fila 2 dosar.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar înscrisuri.

La termenul de judecată din 02.06.2009, instanţa a pus în discuţie excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului.

Examinând materialul probator administrat, instanţa reţine următoarele:

Prin prezentul litigiu, reclamanta a înţeles să cheme în judecată Statul Român, în vederea constatării, de către instanţă, a calităţii reclamantei de unică moştenitoare a autorului B. V. a cărui succesiune se solicită a se constata deschisă şi să se stabilească masa partajabilă rămasă de pe urma autorului B. V.

La termenul de judecată din 02.06.2009, reclamanta, prin apărător, a învederat instanţei că nu există certificat de moştenitor de pe urma defunctului B. V., decedat la data de 17.11.2007, nefiind dezbătută succesiunea şi că nici nu s-a constatat vacanţa succesorală.

Prin prisma probelor administrate, instanţa reţine că  Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, nu are  calitate procesuală pasivă în cauză , deoarece nu este parte în raportul juridic  de drept substanţial dedus judecăţii, neavând vocaţie succesorală concretă la succesiunea autorului. Statul Român putea justifica o vocaţie succesorală concretă la succesiunea autorului doar în situaţia în care ar fi fost declarată  vacanţa succesorală, ceea ce nu este cazul, dat fiind chiar susţinerea reclamantei, prin apărător, susţinere consemnată în încheierea de şedinţă din 02.06.2009.  În consecinţă, în lipsa unei  vocaţii succesorale concrete la succesiunea autorului, pârâtul nu poate pretinde drepturi asupra patrimoniului succesoral. O simplă vocaţie succesorală abstractă nu poate conferi pârâtului o legitimare procesuală în cauză.

Mai mult, reclamanta nu a făcut dovada că pârâtul i-ar fi contestat în vreun mod calitatea acesteia de moştenitor a autorului B. V..

Faţă de toate aceste aspecte, instanţa va admite excepţia şi va respinge acţiunea pentru lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtului.

Pentru aceste motive, s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, s-a respins acţiunea formulată de reclamanta M.M., domiciliată în mun. D., în contradictoriu cu pârâtul STATUL ROMÂN, reprezentat de MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, pentru lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtului.

1

Domenii speta