Împărţeală judiciară. Calitate procesuală activă. Terţi dobânditori ai cotei indivize din bunurile succesorale transmise de soţia supravieţuitoare din masa succesorală

Decizie 388 din 07.10.2009


Împărţeală judiciară. Calitate procesuală activă. Terţi dobânditori ai cotei indivize din bunurile succesorale transmise de soţia supravieţuitoare din masa succesorală

În acţiunile în împărţeală judiciară a averii succesorale calitatea procesuală activă nu este determinată exclusiv de calitatea de moştenitor a defunctului. Deşi izvorul coproprietăţii îl constituie succesiunea, titulari ai dreptului dedus judecăţii şi cu interes în ieşirea din indiviziune în sensul art. 728 C.civ. sunt şi terţi dobânditori, cote-părţi indivize din averea succesorală, transmise în orice mod de moştenitorii defunctului sau alt coproprietar.

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 388 din 7 octombrie 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi la data de 08 februarie 2006, reclamanţii V.I. şi V.A. au chemat în judecată pârâţii: V.T.,V.G., A.Ct., A.E., A.Cr., A.D., G.R., An.E., solicitând instanţei să dispună anularea certificatului de moştenitor nr. 120/1995, să se constate că reclamanţii sunt proprietarii unei cote indivize de 1 din una casă de locuit şi suprafaţa de teren de 800 m.p. în sat H., comuna C., partajarea averii succesorale rămasă de pe urma defuncţilor G.M., G.Gh. şi A.V.I., precum şi ieşirea din indiviziune.

Prin sentinţa civilă nr. 6324/21 mai 2008 a Judecătoriei Iaşi s-au admis excepţiile privind lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor după A.V.-I., invocată de instanţă, din oficiu; lipsa calităţii procesual a pârâţilor după G.M., invocată de instanţă din oficiu; inadmisibilitatea acţiunii în constatare asupra cotei indivize de 1/2 din casa de locuit şi suprafaţa de teren, invocată de către pârâţi; lipsa de interes privind anularea certificatului de moştenitor nr. 120/1995 şi partaj, invocată de pârâţi. Au fost respinse: cererea formulată de reclamanţii V.A. şi V.I., după A.V.-I., în contradictoriu cu pârâţii V.T. şi V.G., A.Ct., A.E., A.Cr. şi A.D., G.R., An.E., ca fiind formulată de persoane lipsite de calitate procesuală activ; cererea formulată de reclamanţii V.A. şi V.I. în contradictoriu cu pârâţii V.T., V.G., A.Ct., A.E., A.Cr., A.D., G.R., An.E., după G.M., ca fiind formulată împotriva unor persoane lipsite de calitate procesual pasivă; capătul de cerere privind constatarea cotei indivize de 1/2 din casa de locuit şi suprafaţa de teren, formulată de reclamanţii V.A. şi V.I. în contradictoriu cu pârâţii V.T., V.G., A.Ct., A.E., A.Cr., A.D., G.R., An.E., după G.M., ca inadmisibilă; capetele de cerere privind anularea certificatului de moştenitor şi ieşirea din indiviziune, formulate de reclamanţii V.A. şi V.I. în contradictoriu cu pârâţii V.T., V.G., A.Ct., A.E., A.Cr., A.D., G.R., An.E., după G.M., ca lipsite de interes.

Pentru a se pronunţa astfel, Judecătoria Iaşi a reţinut că reclamanţii nu aveau calitate procesuală activă, respectiv nu au făcut dovada unei identităţi între persoana celor care au introdus cererea de chemare în judecată şi persoana care face obiectul raportului juridic dedus judecăţii, în sensul că reclamanţii nu au calitate de moştenitor după A.V.-I. pentru a solicita ieşirea din indiviziune. Faţă de această împrejurare, instanţa a admis excepţia invocată şi a respins cererea formulată de V.A. şi V.I. ca fiind formulată de persoane lipsite de calitate procesual activă.

Din oficiu instanţa a analizat şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor după G.M., constatând că sunt persoane lipsite de calitate procesual pasivă.

Instanţa a mai reţinut că acţiunea în constatare a cotei de 1 din casa de locuit şi suprafaţa de teren avea un caracter subsidiar faţă de acţiunea de partaj, fiind inadmisibilă.

S-a mai reţinut că cererea reclamanţilor de anulare a certificatului de moştenitor şi de ieşire din indiviziune era lipsită de interes, din moment ce prin acest înscris le-a fost recunoscut în totalitate şi exclusivitate un drept asupra bunurilor mobile şi imobile.

Împotriva sentinţei civile nr.63424/21 mai 2008 a Judecătoriei Iaşi au formulat apel V.I. şi V.A., iar prin decizia civilă nr.166/23 februarie 2009 a Tribunalului Iaşi s-a admis apelul promovat de reclamanţii V.I. şi V.A. contra sentinţei civile nr. 6324/21.05.2008 a Judecătoriei Iaşi, sentinţă care a fost desfiinţată în parte, fiind trimise spre rejudecare capetele de cerere ce vizau anularea certificatelor de moştenitor nr.108/2002, 85/05.08.2003 şi 86/05.08.2003.

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut că apelul era fondat numai în limita criticilor privind nepronunţarea instanţei de fond asupra cererii de constatare nulitate absolută parţială a certificatelor de moştenitor nr.108/2002, 85/2003 şi 86/2003, aspect faţă de care se impunea desfiinţarea în parte a sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea soluţionării acestor cereri.

A mai reţinut tribunalul că masa succesorală rămasă de pe urma defunctei G.M. coincidea cu cea din certificatul de moştenitor nr.120/1995 şi în mod corect instanţa de fond a reţinut lipsa de interes în anularea acestui act şi în acţiunea de ieşire din indiviziune.

Împotriva deciziei civile nr.166/23 februarie 2009 a Tribunalului Iaşi au declarat recurs V.I. şi V.A., criticând-o pentru greşita admitere a excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor după A.V.-I., în condiţiile în care G.M. se afla în indiviziune cu rudele fratelui ei predecedat, cu pârâta An.E., dar şi în contradictoriu cu moştenitorii defunctului G.Gh.Greşit s-a admis lipsa calităţii procesuale pasive a pârâţilor după G.M., în condiţiile în care G.Gh. a lăsat un testament olograf în beneficiul unor rude de ale sale. În opinia recurenţilor decizia era nelegală sub aspectul admiterii excepţiei de inadmisibilitate a acţiunii în constatare asupra cotei indivize de 1 din casa de locuit şi suprafaţa de teren pe care este edificată aceasta, precum şi sub aspectul admiterii excepţiei lipsei de interes în anularea certificatului de moştenitor nr.120/31.01.1995, în condiţiile în care reclamanţii erau beneficiarii testamentului autentificat sub nr.441/1972 de fostul Notariat Judeţean Iaşi, lăsat de defuncta G.M. Hotărârile erau nelegale şi sub aspectul respingerii acţiunii de ieşire din indiviziune, în condiţiile în care trebuiau lichidate pretenţiile reciproce cu privire la averea succesorală.

Curtea de apel a constatat că recursul formulat era întemeiat pentru considerentele expuse în continuare.

Fraţii A.V.-I. şi G.M. au moştenit de la părinţii lor – defuncţii A.V. şi A.M. o casă de locuit şi o suprafaţă de teren pe raza comunei C. Pentru suprafeţele de teren moştenite au fost emise titlurile de proprietate nr.128503/1993 şi nr.33304/1994 eliberate de Comisia judeţeană de fond funciar Iaşi. La data de 01 octombrie 1993 a decedat A.V.-I., având vocaţie succesorală soţia supravieţuitoare An.E. şi sora defunctului G.M. Soţia supravieţuitoare An.E. le-a înstrăinat reclamanţilor V.I. şi V.A. imobilul proprietatea sa, compus din cota de 1 indiviză din suprafaţa de 800 m.p. teren construcţie şi 1 indiviză dintr-o casă de locuit situată în satul H., comuna C. La rândul său, G.M., prin testamentul autentificat la nr.441/21 ianuarie 1972, a lăsat la încetarea sa din viaţă, soţilor V.I. şi V.A., întreaga sa avere imobilă ce se găsea în patrimoniul său.

Prin urmare, în mod nelegal instanţele au invocat din oficiu şi au reţinut că reclamanţii nu au calitate procesuală activă după A.V.-I., deşi în patrimoniul reclamanţilor au intrat bunuri ce proveneau din averea defunctului A.V.-I.Totodată, nelegală a fost şi admiterea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii în constatare a cotei de 1 din casa de locuit şi suprafaţa de teren, în condiţiile în care reclamanţilor V.A. şi V.I. le-a fost transmisă o cotă de soţia supravieţuitoare a defunctului A.V.-I., prin contract de vânzare-cumpărare, iar prin testament au primit cota culeasă de G.M.

Nelegal au reţinut instanţele şi au admis excepţia lipsei calităţii procesuale a pârâţilor după G.M., care a decedat la 21.05.1994, succesiunea acesteia putând fi culeasă de soţul supravieţuitor G.Gh., conform art.1 din Legea nr.319/1944 şi reclamanţii în calitate de legatari cu titlu universal. G.Gh. a decedat la 16.06.2002, dispunând în timpul vieţii printr-un testament olograf de avutul său pârâţilor din prezenta cauză. Pârâţilor li s-a transmis de G.Gh. patrimoniul său ce putea fi compus şi din bunurile moştenite de la defuncta G.M. Fiind continuatorii soţului supravieţuitor (G.Gh.), pârâţii din litigiu au venit în concurs cu ceilalţi moştenitori ai defunctei G.M., respectiv reclamanţii-legatari universali.

Prin aplicarea greşită a legii, instanţele de fond şi de apel au reţinut şi păstrat ca întemeiată excepţia lipsei de interes a reclamanţilor, atât în ce priveşte anularea certificatului de moştenitor nr. 120/1995, cât şi în partaj.

Or, rezulta în mod indubitabil că părţile din prezenta cauză aveau interesul de a stabili compunerea masei succesorale, întinderea drepturilor co-moştenitorilor şi lichidarea pretenţiilor reciproce, ca urmare a deschiderii succesiunii persoanelor decedate.

Cum certificatul de moştenitor nr.120/1995 a finalizat procedura succesorală notarială pentru defuncta G.M., reclamanţii aveau interesul să anuleze acest act, întrucât au contestat compunerea masei succesorale, a cotelor şi calitatea de moştenitor, invocând drepturi proprii.

Anularea certificatului de moştenitor nr. 120/1995 emis de Notariatul de Stat Judeţean Iaşi şi acţiunea de partaj urmau a fi examinate de instanţe prin prisma motivelor invocate de reclamanţi în acţiune, a motivelor de recurs formulate pe fondul cauzei şi a dispoziţiilor legale în materie.

În raport de dispoziţiile art. 312 Cod procedură civilă, curtea de apel a admis recursul formulat V.I. şi V.A. împotriva deciziei civile nr. 166 din 23.02.2009 a Tribunalului Iaşi, pe care a casat-o în parte şi a sentinţei civile nr. 6324 din 21.05.2008 a Judecătoriei Iaşi pe care a casat-o în totalitate. Curtea de apel a respins excepţiile privind lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor V.I. şi V.A. după defunctul A.V.-I. şi privind lipsa calităţii procesuale pasive a pârâţilor după defuncta G.M., a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii în constatare a cotei indivize de 1 din casa de locuit şi suprafaţa de teren. A fost respinsă excepţia lipsei de interes privind anularea certificatului de moştenitor nr. 120/1995 şi partaj, fiind respinsă şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor şi pasive a pârâţilor după defuncta G.M. Cauza a fost trimisă la Judecătoria Iaşi spre rejudecare în fond, fiind menţinute dispoziţiile deciziei recurate referitoare la admiterea apelului reclamanţilor V.I. şi V.A. privind trimiterea cauzei spre rejudecare la Judecătoria Iaşi a capetelor de cerere ce vizau anularea certificatelor de moştenitor nr. 108/2002, nr.85/2003 şi nr.86/2003.