Partaj succesoral ieşire din indiviziune

Sentinţă civilă 80 din 25.01.2019


 Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei T  B  sub nr. …2015, la data de 04.11.2015, reclamanţii B I, B M au chemat în judecată pe pârâţii B P, B N, B D, E S, S A V, C M, R S, R G şi M M, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce va pronunţa, să se  constate: deschisă succesiunea de pe urma defunctului B D, decedat la data de 05.12.2005, cu ultim domiciliu în localitatea V, judeţul G; că au calitate de moştenitori legali reclamanţii şi pârâţii, în calitate de fii, respectiv nepoţi ai de nepoţi ai defunctului; că averea succesorală se compune din: teren situat în extravilanul comunei V, astfel: suprafaţa de 13.000 m.p. teren arabil situat în T 73, P 33; suprafaţa de 5.200 m.p. teren arabil situat în T 30/1, P 33; suprafaţa de 3800 m.p. teren arabil situat în T 49/2, P 33, suprafaţa de 6940 m.p. teren arabil situat în t 55/1 P 33; suprafaţa de 320 m.p. teren vii situat în T 46 P 820/47; partajarea în natură a suprafeţelor de teren, în funcţie de cotele fiecărui moştenitor şi compensarea cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamanţii au învederat următoarele:

 Sunt fiul, respectiv fiica defunctului B D, iar pârâţii B P, B N, B D sunt fiii defunctului.

La data de 05.12.2005 a decedat tatăl  lor, aşa cum rezultă din certificatul de deces, iar bunurile care compun masa succesorală sunt imobilele reprezentate de suprafeţele de teren descrise mai sus.

Pârâţii R S, R G şi M M sunt copiii fratelui lor decedat R P, nepoţii defunctului B D, venind la moştenire prin reprezentare în calitate de descendenţi de gradul II.

 Pârâţii E S, S A V, C M, sunt copiii surorii lor decedate C S, venind la moştenire prin reprezentare în calitate de descendenţi de gradul II.

Au mai arătat că suprafeţele de teren sunt în administrarea pârâţilor B P, B N, B D.

Taxa judiciară de timbru  a  fost achitată conform chitanţei seria POS nr. 2495 din 26.11.2015

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 1143, 669 - 686 din Codul civil; art. 979 şi următoarele Cod procedură civilă.

 În dovedirea acţiunii au solicitat proba cu înscrisuri,  martori şi proba cu expertiză topografică.

Pârâţii  nu au formulat întâmpinare.

Prin încheierea de şedinţă din data de 10.01.2019, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor R S, R G şi M M, invocată din oficiu.

Analizând şi coroborând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Autorul B D, fost cu ultim domiciliu în comuna V, judeţul G, decedat la data de 05.12.2005, astfel cum rezultă din extrasul din registrul de deces nr. 168/15.07.2015.

 Conform art. 91 din Legea nr. 71/2011, în materie de moştenire se aplică legea în vigoare la data deschiderii succesiunii.

 Prin urmare, în prezenta cauză se aplică dispoziţiile codului civil din 1864, în vigoare la data deschiderii succesiunii.

 Articolul 650 Cod civil din 1864 prevede că „Succesiunea se defereşte sau prin lege, sau după voinţa omului prin testament.”

Din încheierea nr. 7 din data de 08.10.2015 emisă de Biroul Individual Notarial A L R rezultă că pentru perioada 05.12.2005 – la zi nu s-a găsit înregistrată succesiunea defunctului şi nu au fost găsite înregistrate declaraţii privind opţiunea succesorală.

Potrivit dispoziţiilor art. 653 Cod civil „Descendenţii şi ascendenţii au de drept posesiunea succesiunii din momentul morţii defunctului. Ceilalţi moştenitori intră în posesiunea succesiunii cu permisiunea justiţiei.”

Conform actelor de stare civilă depuse la dosarul cauzei , moştenitori ai defunctului sunt reclamanţii B M şi B I precum şi pârâţii B P, B N, B D, E S, S A V şi C M în calitate de descendenţi.

În ceea ce îi priveşte pe pârâţii R S, R G şi M M, actele de stare civilă depuse la dosarul cauzei nu fac dovada legăturii de rudenie dintre de cuius şi aceştia, astfel încât nu au vocaţie la moştenire.

Din înscrisurile depuse la dosar rezultă că masa succesorală rămasă de pe urma defunctului se compune din suprafaţa de 2 ha 9260 mp extravilan pe teritoriul satului B, comuna V, judeţul G, identificată conform titlului de proprietate nr. 44…96-80.

Conform raportului de expertiză întocmit în cauză de expert A F, astfel cum a fost refăcut, valoarea masei succesorale este de 9524 lei.

Prin raportul de expertiză au fost formulate propuneri de lotizare conform cotelor indivize ale moştenitorilor, propuneri prin varianta A a raportului de expertiză.

Faţă de cele expuse şi reţinute, văzând şi disp. art. 980 şi urm. Cod procedură civilă, instanţa va constata deschisă succesiunea defunctului B D, la data de 05.12.2005; va constata că masa succesorală rămasă de pe urma defunctului se compune din suprafaţa totală de 2 ha 9260 m.p. teren extravilan situat pe teritoriul satului B, comuna V, judeţul G – conform titlului de proprietate nr. 448…6-80 din data de 09.06.1994; va constata că moştenitori ai defunctului  sunt reclamanţii B I, B M, pârâţii B P, B N, B D în calitate de fii şi fiică şi pârâtele E S, S A V, C M – nepoate de fiică; va constata că pârâţii R S, R G şi M M nu au calitate procesuală în cauză; va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor cu privire la masa succesorală rămasă de pe urma defunctului B D şi ca efect al partajului va atribui moştenitorilor următoarele:

-reclamantului B I – suprafaţa de 7800 m.p. teren extravilan cu o valoare de 2540 lei;

-pârâtului B N – suprafaţa de 6720 lei teren extravilan cu o valoare de 2191 lei;

-pârâtului B P – suprafaţa de 6070 m.p. teren extravilan cu o valoare de 1980 lei;

-pârâtului  B D – suprafaţa de 6070 m.p. teren extravilan cu o valoare de 1980 lei;

-pârâtelor E S, Sava A V şi C M în indiviziune suprafaţa de 2600 m.p. teren extravilan cu o valoare de 848 lei;

Va obliga pe reclamantul B I la plata sumei de 634 lei, pe pârâtul B N la plata sumei de 285 lei, pe pârâtul B P la plata sumei de 74 lei iar pe pârâtul B D la plata sumei de 74 lei către  pârâtele E S, Sava A V şi C M cu titlu de sultă.

Domenii speta