Partaj judiciar

Sentinţă civilă 13526 din 25.01.2011


Dosar nr. 13526/271/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINTA CIVILĂ Nr. 774/2011

Şedinţa publică de la 25 Ianuarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE Florentina Iavorschi

Grefier Carmen Maria Baciu

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant T. G., reclamant T. I., reclamant C. E. M., reclamant C. C. P. şi pe pârât STATUL ROMÂN PRIN P. O., pârât T.R., pârât T. R., pârât O. R., pârât V. D., pârât C. M., pârât T. I., pârât T. A., pârât T. M., S. L. M., T. C.  F., T. C. A., având ca obiect partaj judiciar.

La apelul nominal făcut, nu se prezintă părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Constată că, fondul cauzei s-a dezbătut la data de 18.01.2010, mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă întocmită cu respectiva ocazie, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi prin care s-a amânat pronunţarea pentru astăzi, pentru a da posibilitate părţilor să depună la dosar concluzii scrise.

J U D E C Ă T O R I A

D E L I B E R Â ND:

Constată că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea la data de 24.10.2006, sub dosar nr. 9767/271/2006, reclamanţii T. G., T. I., C. E. M. şi C. C. P. au solicitat în contradictoriu cu pârâţii Statul Român prin P. O., T. R., T. R., O. R., V. D., C. M., T. I., T. A., T. C., T. M., sistarea stării de indiviziune între reclamanţi şi pârâtul de rd 1 asupra imobilului în natură teren în postata Creanga, în suprafaţă de 1057 mp, înscris sub nr top 6981/14 în CF 20946/S Oradea, prin formarea a 3 loturi, respectiv lotul nr 1, pentru familia reclamantilor T., în suprafaţă de 132 mp, lotul nr 2, pentru familia reclamanţilor C. în suprafaţă de 132 mp, lotul nr. 3, pentru Statul român, în suprafaţă de 793 mp; sistarea stării de indiviziune între reclamanţi asupra casei situată în Oradea, str. ……….., prin formarea a două loturi: unul pentru reclamanţii T. şi unul pentru reclamanţii C., dispunerea către O.N.C.P.I. Bihor la întocmirea formalităţilor de evidenţă funciară.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanţii au arătat că terenul mai sus identificat este proprietatea comună pe cote părţi a reclamanţilor şi pârâtului de rd 1. Întrucât în CF 20.964 sunt notate construcţiile pârâţilor de rd 2-8, cărora în CF 20.964/S li se recunoaşte şi un drept de folosinţă asupra terenului în suprafaţă de 100 mp aferent construcţiei, a solicitat citarea acestora doar pentru opozabilitatea hotărârii. Pârâţii de rd 9-10 deşi faptic folosesc o casă situată pe nr top 6981/14 nu au notată construcţia în CF şi nici nu li s-a recunoscut un drept de folosinţă asupra terenului, dar pentru opozabilitate este necesară şi citarea acestora.

În drept, au fost invocate prevederile art. 728 C.civ.

În temeiul art. 112 C.pr.civ., au fost ataşate cererii în fotocopie, următoarele înscrisuri pe care reclamanţii  şi-au întemeiat cererea: plan de situaţie, coala CF nr. 20964 Oradea, coala CF nr. 20964/S Oradea.

La data de 19.06.2008, pârâţii T. R., T. R., O. R., V. D., C. M., T. I., T. A., T. C. şi T. M. au formulat cerere reconvenţională, solicitând sistarea stării de indiviziune asupra imobilului identificat cu nr top 6981/14, înscris în CF 20964/S Oradea, prin formarea de loturi, astfel: un lot pentru pârâţii T. R., T. R., O. R., V. D., C. M., un lot pentru pârâţii T. I, T. A., un lot pentru reclamanţi, un lot pentru Statul român, obligarea O.N.C.P.I. Bihor la efectuarea înscrierilor în cartea funciară, cu compensarea cheltuielilor de judecată.

În motivarea în fapt a cererii reconvenţionale, pârâţii-reclamanţi reconvenţionali au arătat că în principal se opun la sistarea stării de indiviziune, întrucât, prin natura sa, terenul nu permite formarea de loturi pentru toţi coproprietarii. În ipoteza în care expertul va aprecia că este posibil partajul, cu respectarea cotelor şi acces pentru fiecare proprietar, sunt de acord cu ieşirea din indiviziune.

În drept au fost invocate dispoziţiile art 119 Cod proc civ, art 728 Cod civil.

La termenul de judecată din 10.02.2010, instanţa a luat act de cererea reclamanţilor de renunţare la judecata cererii referitoare la sistarea stării de indiviziune asupra casei proprietatea lor, situată administrativ în Oradea, str. ……...

Prin precizarea de acţiune depusă la termenul din 09.06.2010, reclamanţii au solicitat obligarea pârâţilor T. R., T. R., O. R., V. D., C. M. la plata sumei de 1200 Euro, cu titlu de sultă.

Pârâţii au formulat întâmpinare la această cerere precizatoare, solicitând respingerea ei şi arătând că între pârâţi a intervenit o tranzacţie prin care au compensat diferenţa de sultă, astfel încât reclamanţii trebuie să solicite plata sumei ce li se cuvine cu titlu de sultă de la Statul român.

Urmare admiterii cererii de abţinere formulată de preşedintele completului, cauza a fost repartizată aleatoriu, fiind înregistrată sub nr nou de dosar 13526/271/2010.

Întrucât la data de 06.11.2010, pârâtul-reclamant reconvenţional T. C. a decedat, la termenul de judecată din 18.01.2011, instanţa a dispus introducerea în cauză a moştenitorilor S. L. M., T. C.  F., T. C. A., în calitate de fii ai defunctului, reţinând totodată că soţia supravieţuitoare, T. M., avea deja calitate de parte în dosar.

În cauză au fost administrate proba cu înscrisuri, cu expertiză tehnică topografică şi cercetarea la faţa locului.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Iniţial, reclamanţii T. G. şi T. I. aveau în coproprietate cota de 132/1057 mp teren din nr top 6981/14, iar reclamanţii C. E. M. şi C. C.P. aceeaşi cotă de 132/1057 mp.

Prin contractul de donaţie imobiliară autentificat sub nr. 1162/31.08.2010, reclamanţii T. G. şi T. I. au donat cota lor de proprietate asupra terenului mai sus menţionat, reclamanţilor C. E. M. şi C. C. P., rezervându-şi drept de uzufruct viager asupra imobilului donat.

Astfel, se reţine că în prezent reclamanţii C. E.M. şi C. C. P. sunt coproprietari asupra cotei de 264/1057 mp din terenul identificat cu nr top 6981/14, cu drept de uzufruct viager în favoarea reclamanţilor T. G. şi T. I..

Conform extrasului CF nr 20964/S Oradea (f.83), asupra nr top 6981/14, în natură teren în suprafaţă de 1057 mp, sunt coproprietari şi pârâţii din prezentul dosar, astfel:

-Statul român este proprietarul cotei de 265/1057 mp,

-T. G. şi T. R. sunt coproprietari asupra cotei de 264/1057 mp, 

-T. I. şi T. A. sunt coproprietari asupra cotei de 264/1057 mp .

Terenul proprietatea Statului român este în folosinţa faptică a pârâţilor T. M., S. L. M., T. C.  F., T. C. A..

În calitatea lor de coproprietare, părţile pot să-şi exercite toate drepturile conferite de lege, inclusiv să solicite partajarea imobilelor pentru a se determina partea din acestea ce se cuvine fiecăruia.

Datorită dificultăţilor pe care le generează starea de indiviziune prin prisma respectării principiului unanimităţii la întocmirea oricărui act juridic privind bunul ce constituie obiectul acesteia, art.728 Cod civil prevede că oricare dintre copărtaşi poate solicita fără nicio restricţie sistarea acesteia.

Referitor la sistarea stării de indiviziune asupra terenului, se reţin următoarele:

Iniţial, doar reclamanţii au formulat cerere de ieşire din indiviziune, motiv pentru care prin raportul de expertiză întocmit în cauză s-a format doar un lot în favoarea acestora, celelalte părţi rămânând în indiviziune (f. 121).

Ulterior, raportul a fost refăcut, cu luarea în considerare a cererii reconvenţionale şi s-au format 4 loturi - varianta I (fila 169).

Acest raport de expertiză a fost anulat de instanţă în şedinţa publică de la termenul de judecată din 27.05.2009, pentru motivele prezentate în încheierea de şedinţă de la acest termen.

Raportul a fost refăcut, cu luarea în considerare a cererii reconvenţionale, expertul propunând o altă variantă de sistare a stării de indiviziune-varianta II (f. 237, 300).

Urmare obiecţiunilor şi cererilor de completare formulate de părţi, expertul a stabilit şi valoarea unui mp din terenul în litigiu- 75 Euro/ mp (f. 236) şi a realizat şi varianta III de sistare a indiviziunii (f.301).

Expertul a arătat că nu este posibilă partajarea conform cotelor de proprietate, din cauza amplasamentelor construcţiilor şi a gospodăriilor părţilor, respectiv a configuraţiei folosinţei faptice. Dacă s-ar respecta cotele de proprietate, s-ar crea loturi înfundate, fără acces şi fără utilitate practică.

Instanţa constată că fiecare grup procesual în cauză are îngrădită proprietatea şi esenţial pentru soluţionarea cauzei este modul de partajare a căii de acces- teren în suprafaţă de 48 mp, identificat în raport cu nr topo nou format 6981/14-e.

Având în vedere acordul părţilor cu privire la partajarea celorlalte loturi nou-create, mai puţin cel menţionat anterior, instanţa va dispune  sistarea starii de indiviziune  asupra imobilului înscris în CF nr. 20964/S Oradea sub nr.top. 6981/14, prin formarea de loturi, astfel:

- nr.topografic nou format 6981/14-a – teren în suprafaţă de 200 mp pentru reclamanţii- pârâţi reconvenţionali C. E. M. şi C. C. P., cu drept de uzufruct viager în favoarea reclamanţilor- pârâţi reconvenţionali T. G., T. I.,

- nr.topografic nou format 6981/14-b – teren în suprafaţă de 168 mp pentru pârâţii-reclamanţi reconvenţionali T.I., T. A.,

 - nr.topografic nou format 6981/14-c – teren în suprafaţă de 332 mp pentru pârâtul Statul Român (în folosinţa pârâţilor reclamanţi-reconvenţionali T. M., S. L. M., T. C.F., T. C. A.)

- nr.topografic nou format 6981/14-d – teren în suprafaţă de 309 mp pentru pârâţii reclamanţi-reconvenţionali T. R., T.R., O.R., V. D., C. M..

În legătură nr topo nou format 6981/14-e în suprafaţă de 48 mp, se reţin următoarele:

-reclamanţii au solicitat atribuirea în lotul lor, în integralitate, conform variantei I,

-pârâţii-reclamanţi reconvenţionali au solicitat atribuirea conform variantei III, respectiv în cotă de 24/48 mp pentru pârâtul Statul Român şi în cotă de 24/48 mp pentru pârâţii reclamanţi-reconvenţionali T. R., T. R., O.R., V. D., C. M., adică în cote egal pentru proprietarii terenurilor din spate, care nu au ieşire la calea publică.

Analizând toate variantele propuse, instanţa apreciază că, dacă ar fi existat înţelegere între părţi, varianta echitabilă ar fi fost varianta II, în care proprietarii fiecărui nr topo nou format primeau şi câte o cotă egală din această cale de acces, de 12/48 mp, urmând ca folosinţa să fie în continuare comună, pentru ca toate părţile, utilizând acest teren, să aibă cale de acces- auto şi pietonal- la proprietatea sa.

Întrucât însă între părţi, deşi sunt rude, nu există posibilitatea unei înţelegeri în acest sens şi menţinerea stării de indiviziune ar perpetua conflictele, luând în considerare şi dispoziţiile art 728 Cod civil, instanţa va alege o altă variantă, prin care se sistează starea de indiviziune, şi anume varianta III.

În alegerea acesteia, instanţa a reţinut următoarele:

Varianta I, solicitată de reclamanţi, nu poate fi admisă, întrucât aceasta a fost propusă de expert iniţial, în momentul în care doar reclamanţii solicitaseră formarea unui lot, nu şi pârâţii. Drept urmare, expertul nu a urmărit, în această variantă, decât crearea unui lot în favoarea reclamanţilor.

Raportul de expertiză refăcut, ce conţinea acest mod de lotizare a fost anulat de instanţă la termenul de judecată din 27.05.2009, astfel încât, procedural, instanţa nu îl mai putea avea în vedere.

Chiar dacă s-ar trece peste acest aspect, de ordin procedural, instanţa, în alegerea variantei III, are în vedere şi următoarele aspecte:

Reclamanţii au acces pietonal separat la strada ………, delimitat de accesul comun în litigiu de un gard din tablă care se întinde pe toată lungimea proprietăţii acestora.

Chiar dacă reclamanţii şi-au creat, în spatele proprietăţii lor, un acces auto şi un loc pentru parcat maşina, aceasta nu înseamnă că reclamanţilor le va fi atribuit în proprietate şi întregul acces comun, aceasta cu atât mai mult cu cât nu s-a făcut dovada existenţei unei autorizaţii de construire pentru acest acces auto.

Dacă reclamanţilor le-ar fi atribuit întregul acces comun, deşi aceştia au acces şi direct din stradă, aceasta ar afecta grav situaţia proprietăţilor din spate (nr topo nou formate 6981/14-c şi 6981/14-d).

Astfel, chiar dacă s-ar institui pe terenul cu nr top 6981/14-e servitute de acces în favoarea celor două proprietăţi din spate- 6981/14-c şi 6981/14-d, situaţia ar fi rezolvată doar parţial, pentru terenul cu nr topo nou format 6981/14-c, întrucât pe această proprietate există amenajat acces auto şi pietonal şi în curte există posibilitatea de a parca un autoturism, astfel încât o  servitute de trecere ar fi suficientă.

Această posibilitate nu există însă pentru terenul cu nr topo nou format 6981/14-d - proprietatea pârâţilor T. R., T. R., O. R., V. D., C. M., întrucât aceştia nu au decât un acces pietonal la proprietatea lor, din terenul-acces comun, iar modul de amplasare al casei face imposibilă în prezent crearea unui acces auto şi a unui loc de parcare a unui autoturism, pe terenul proprietatea lor.

În aceste condiţii, ar fi inutil să se instituie o servitute de trecere auto în favoarea acestui nr topo, întrucât aceşti pârâţi au nevoie nu numai să treacă (ceea ce permite servitutea), ci să şi parcheze (ceea ce servitutea nu mai permite).

Nu se poate reţine reaua-credinţă a acestor pârâţi în edificarea casei de locuit, întrucât aceasta a fost construită cu mult timp în urmă, într-o perioadă în care nu se punea problema ca fiecare familie să aibă un autoturism şi deci nevoia de a intra cu acesta în curte şi de a parca.

Aceeaşi este şi situaţia imobilului reclamanţilor, care au înţeles să îşi separe doar accesul pietonal, direct din stradă, de proprietatea comună.

Singura variantă acceptabilă este ca proprietarii terenului cu nr top 6981/14-d să îşi parcheze autoturismul pe terenul cu nr top. 6981/14-e, ceea ce nu se poate realiza decât în condiţiile în care proprietarilor terenului cu nr topo nou format 6981/14-d le este atribuit şi  nr topo nou format 6981/14-e, în coproprietate cu Statul român, în cote egale, câte 24/48 mp.

În acest mod nu se realizează o „expropriere” a reclamanţilor, întrucât dispoziţiile Capitolului VII ind 1 din Cartea VI a Codului de procedură civilă nu impun ca la formarea loturilor, în natură, să fie respectate strict cotele de proprietate, diferenţele urmând a fi compensate prin plata unor sulte.

Astfel, deşi reclamanţii primesc în urma partajului o cotă mai mică de teren decât cea pe care au aveau în proprietate, vor primi în schimb, de la ceilalţi coproprietari, care au primit mai mult teren, sulte pentru egalizarea loturilor.

Referitor la aceste sulte, se reţine că prin precizarea de acţiune depusă la termenul din 09.06.2010, reclamanţii au solicitat obligarea pârâţilor T. R., T. R., O. R., V. D., C.M. la plata sumei de 1200 Euro, cu titlu de sultă.

Pârâţii au formulat întâmpinare la această cerere precizatoare, solicitând respingerea ei şi arătând că între pârâţi a intervenit o tranzacţie prin care au compensat diferenţa de sultă, astfel încât reclamanţii trebuie să solicite plata sumei ce li se cuvine cu titlu de sultă de la Statul român.

Reţinând că nu există acord între părţi nici cu privire la acest aspect, instanţa va obliga fiecare grup procesual care a primit o cotă de teren mai mare să plătească fiecărui grup procesual care a primit o cotă de teren mai mică, sultă în funcţie de cotele de proprietate stabilite prin prezenta hotărâre, cu luarea în considerare a concluziilor raportului de expertiză în sensul că valoarea unui mp de teren este de 75 Euro.

În acest sens, va obliga pârâtul Statul Român să plătească reclamanţilor C. E. M. şi C. C. P., cu titlu de sultă, suma de 2730 Euro şi pârâţilor-reclamanţi reconvenţionali T. I., T.A., cu titlu de sultă, suma de 4095 Euro.

Va obliga pârâţii-reclamanţi reconvenţionali T. R., T.R., O. R., V. D., C. M. să plătească reclamanţilor C. E. M. şi C. C. P., cu titlu de sultă, suma de 2070 Euro şi pârâţilor-reclamanţi reconvenţionali T. I., T. A., cu titlu de sultă, suma de 3105 Euro.

În baza art.20 din Legea 7/1996, se va dispune intabularea în evidenţele Cărţii funciare a dreptului de proprietate asupra parcelelor nou formate cu titlu de sistare indiviziune.

Cu privire la cheltuielile de judecată, în baza art 277 Cod proc civ, urmează a dispune compensarea acestora.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii-pârâţi reconvenţionali T. G., T. I., C. E. M. şi C. C. P., toţi cu domiciliul în ……………. în contradictoriu cu pârâţii-reclamanţi reconvenţionali T. R., T. R., O. R., V. D., C. M., T. I., T.A., T. M., S. L. M., T. C. F., T. C. A., toţi cu domiciliul în ………. şi cu pârâtul STATUL ROMÂN prin P. M. O., cu sediul în ………….

Admite cererea reconvenţională formulată de pârâţii-reclamanţi reconvenţionali T. R., T. R., O. R., V. D., C. M., T. I., T. A., T. M., S. L. M., T. C. F., T. C. A.

Dispune  sistarea starii de indiviziune  asupra imobilului înscris în CF nr. 20964/S Oradea sub nr.top. 6981/14, prin formarea de loturi, astfel:

- nr.topografic nou format 6981/14-a – teren în suprafaţă de 200 mp pentru reclamanţii- pârâţi reconvenţionali C. E. M. şi C. C. P., cu drept de uzufruct viager în favoarea reclamanţilor- pârâţi reconvenţionali T. G., TEŞAN I.,

- nr.topografic nou format 6981/14-b – teren în suprafaţă de 168 mp pentru pârâţii-reclamanţi reconvenţionali T. I., T. A.,

 - nr.topografic nou format 6981/14-c – teren în suprafaţă de 332 mp pentru pârâtul STATUL ROMÂN (în folosinţa pârâţilor reclamanţi-reconvenţionali T. M., S. L. M., T. C. F., T. C. A.)

- nr.topografic nou format 6981/14-d – teren în suprafaţă de 309 mp pentru pârâţii reclamanţi-reconvenţionali T. R., T. R., O. R., V. D., C. M.,

- nr.topografic nou format 6981/14-e – teren în suprafaţă de 48 mp pentru pârâtul STATUL ROMÂN, în cotă de 24/48 mp şi pentru pârâţii reclamanţi-reconvenţionali T. R., T. R., O. R., V. D., C. M., în cotă de 24/48 mp.

Dispune intabularea în cartea funciara a drepturilor de proprietate dobândite de părţi cu titlu sistare indiviziune.

Raportul de expertiza topografică  întocmit de ing. Nica Paşcu Gheorghe,  înregistrat la Biroul local de expertize judiciare de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr.  592 din 24.11.2009, cu modificările şi completările aduse prin Varianta III de sistare a stării de indiviziune, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Obligă pârâtul STATUL ROMÂN să plătească reclamanţilor C. E. M.şi C. C. P., cu titlu de sultă, suma de 2730 Euro.

Obligă pârâtul STATUL ROMÂN să plătească pârâţilor-reclamanţi reconvenţionali T.I., T. A., cu titlu de sultă, suma de 4095 Euro.

Obligă pârâţii-reclamanţi reconvenţionali T. R., T. R., O. R., V. D., C. M. să plătească reclamanţilor C. E. M. şi C. C. P., cu titlu de sultă, suma de 2070 Euro.

Obligă pârâţii-reclamanţi reconvenţionali T. R., T. R., O.R., V. D., C. M. să plătească pârâţilor-reclamanţi reconvenţionali T. I., T. A., cu titlu de sultă, suma de 3105 Euro.

Compensează cheltuielile de judecată.

Cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25.01.2011.

Preşedinte, Grefier,

Florentina Iavorschi Carmen Maria Baciu

Domenii speta