Partaj succesoral

Sentinţă civilă 3867 din 03.12.2012


R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A CA U

Dosar nr. 2178/270/2012 partaj succesoral

Înreg. la  25.04.2012 

SENTINTA CIVILA NR.3867

Sedinta publica din data de 3 decembrie  2012

Completul de judecata compus din:

Presedinte – ….

Grefier  - ….

Astazi a avut loc pronuntarea în dosarul civil nr. 2178/270/2012, promovat de reclamantele … si  …, domiciliate în  .. împotriva pârâtei  …, domiciliata în .., având ca obiect partaj succesoral.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura de citare legal îndeplinita cu pârâta.

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta,  care învedereaza instantei ca dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 26 noiembrie 2012 si au fost consemnate în încheierea de amânare a pronuntarii de la acea data, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti sub nr. 2178/25.04.2012 reclamantele … si .. au chemat-o în judecata pe pârâta …., solicitând instantei sa dispuna sistarea starii de indiviziune cu privire la imobilul situat în orasul …., compus din doua camere si dependinte.

În motivarea cererii reclamatele arata, în fapt, ca sunt mostenitoare ale defunctului …, care anterior casatoriei cu … a fost casatorit cu pârâta de care a divortat însa în anul 1981; cei doi au dobândit în timpul casatoriei imobilul în litigiu în care locuiesc reclamantele, cu bani rezultati dintr-un contract de împrumut, cei doi au locuit doar un an în acel imobil, dupa care s-au separat în fapt, defunctul s-a casatorit cu reclamanta …. si au continuat sa achite ratele împrumutului. Din acest motiv reclamantele considera ca au o contributie majorata, de 95%, la dobândirea imobilului.

Cererea este motivata în drept pe dispozitiile art. 1143 Cod civil si art. 673 Cod procedura civila.

Cererea este timbrata cu 790 de lei taxa de timbru si timbru judiciar de 0,3 lei. Valoarea imobilului în litigiu este de 73.078 lei, astfel cum a fost stabilita prin expertiza întocmita de Camera Notarilor Publici Bacau, conform dispozitiilor art. 31 din Legea 146/1997, taxa de timbru datorata de reclamante fiind astfel de 2192 lei. Pentru diferenta de 1402 lei reclamantele au formulat cerere de ajutor public judiciar, cerere admisa prin încheierea data în camera de consiliu în sedinta din 13.06.2012 (fila 34), sub forma scutirii acestora de plata diferentei de taxa de timbru.

Cererea a fost depusa însotita de înscrisuri.

În dovedire, reclamantele au solicitat si instanta a încuviintat administrarea probei cu înscrisuri si cu o expertiza specialitatea constructii.

Pârâta, legal citata, nu a depus întâmpinare si nici nu s-a prezentat în instanta.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

… s-a casatorit cu pârâta …. la data de 16.12.1972. Din casatoria acestora nu au rezultat copii. Cei doi au convietuit pâna în anul 1977 dupa care s-au despartit si nu au mai reluat convietuirea.

Prin sentinta civila nr. 8619/07.12.1981 pronuntata de Judecatoria Bacau în dosarul nr. 6403/1981 (fila 11) a fost declarata desfacuta casatoria dintre … si pârâta, aceasta reluându-si numele avut anterior casatoriei.

Înca înainte de pronuntarea divortului, având în vedere ca cei doi erau separati în fapt din 1977, astfel cum rezulta din considerentele sentintei de divort, .. a intrat într-o relatie de concubinaj cu reclamanta .. din care a rezultat fiica acestora, reclamanta .., nascuta la data de 24.04.1980.

.. s-a casatorit cu reclamanta … la data de 04.05.1989.

.. a decedat la data de 05.04.2012, ramânând ca mostenitori legali reclamanta …, în calitate de sotie supravietuitoare, si reclamanta …, în calitate de descendent de gradul I.

În timpul vietii, în perioada când era casatorit cu pârâta, … si pârâta … (în acea perioada …) au încheiat cu Oficiul judetean pentru construirea si vânzarea locuintelor Bacau contractul de construire nr. 37 din 08.03.1976 (fila 9) prin care cel din urma s-a obligat sa asigure beneficiarilor construirea unei locuinte proprietate personala în orasul …

Pretul locuintei stipulat în contract este de 58.681 lei din care 1.552 lei este pretul anexelor.

Prin acest contract cei doi beneficiari s-au obligat sa achite pretul locuintei în felul urmator: 11.429 lei avans, 1.552 lei pretul anexelor, iar diferenta de 45.700 lei prin împrumut de la CEC.

În acest sens … si … au încheiat contractul de împrumut nr. 88/08.03.1976 (fila 10) prin care au luat cu împrumut de la CEC suma de 45.700 de lei, cu obligatia achitarii acestui împrumut constând în credit si dobânda, în rate lunare de câte 210 lei, începând cu luna iulie 1976, ultima rata fiind în luna iunie 2001 în cuantum de 48 de lei.

Cum cei doi soti s-au separat în fapt la începutul anului 1977, astfel cum am aratat anterior, instanta retine ca pâna la data despartirii în fapt, acestia au achitat urmatoarele sume: 11.429 lei avans, 1.552 lei pretul anexelor 1.260 lei reprezentând sase rate a câte 210 lei din iulie 1976 pâna în ianuarie 1977. Suma totala achitata de cei doi pâna la separarea în fapt este asadar de 14.241 lei, care reprezinta, procentual, 24,26% din valoarea locuintei stabilita în contract, de 58.681 lei.

Instanta retine ca în speta obiectul este partaj bunuri comune dobândite de soti în timpul casatoriei, ce se realizeaza între reclamante, în indiviziune, ca mostenitoare ale defunctului autor … si pârâta, fosta sotie a defunctului.

Din masa bunurilor de împartit face parte, astfel cum am aratat, locuinta situata în …., imobil în care au locuit reclamantele împreuna cu autorul lor pâna la decesul acestuia în aprilie 2012, iar ulterior doar reclamantele.

Locuinta în litigiu a fost identificata de expert …, fiind descrisa în raportul de expertiza depus la dosar la filele 49-56. Expertul mentioneaza în lucrare ca reclamantele au construit un balcon în anul 2008, iar în perioada 2007 – 2011 au fost facute o serie de modificari si modernizari, si anume: a fost înlocuita tâmplaria originala cu termopan, a fost înlocuita usa exterioara cu usa metalica tip Beyler Decor, a fost montata centrala proprie de apartament, inclusiv calorifere. Însa expertul, în mod corect, a evaluat apartamentul în litigiu fara a tine seama de aceste lucrari si îmbunatatiri, valoarea astfel obtinuta fiind de 49.050 lei.

Astfel cum a fost demonstrat în cele ce preced, pâna la separarea în fapt a defunctului de pârâta, cei doi au achitat doar 24,26% din valoarea locuintei.

În ceea ce priveste contributia fiecaruia dintre soti la dobândirea bunului comun precizat, instanta retine ca art. 357 Noul Cod civil (aplicabil în speta conform art. 5 din Legea 71/2011) instituie o prezumtie relativa de contributie egala a sotilor („Pâna la proba contrara, se prezuma ca sotii au avut o contributie egala.”) În speta nu a fost rasturnata aceasta prezumtie, astfel ca instanta va retine contributia pârâtei la dobândirea acestui bun ca fiind de 50% din 24,26%, adica 12,13%.

Întrucât casatoria celor doi soti a fost desfacuta, instanta urmeaza a dispune iesirea acestora din starea de devalmasie, sotul prin mostenitoarele sale, potrivit art. 357 din Codul civil.

Instanta va atribui locuinta mentionata în lotul reclamantelor, în indiviziune, ca mostenitoare ale defunctului ….., având în vedere faptul ca acestea locuiesc în imobil de foarte mult timp, pârâta nu s-a prezentat în instanta pentru a-si exprima optiunea, si nu în ultimul rând faptul ca diferenta din valoarea locuintei, de 75,74%, a fost achitata de defunctul …. împreuna cu reclamanta ….

Pentru egalizarea valorica a loturilor, instanta va obliga reclamantele sa plateasca pârâtei sulta, reprezentând 12,13% din valoarea locuintei.

Vazând prevederile art. 274 C.pr.civ., art. 18 din OUG 51/2008, precum si cheltuielile de judecata facute numai de catre reclamante, instanta retine ca aceste cheltuieli aferente acestui litigiu sunt în cuantum de 2.792 de lei, din care 2.192 taxa de timbru (din care reclamantele au platit 790 lei, iar pentru diferenta de 1402 lei au fost scutite conform OUG 51/2008) si 600 de lei onorariu expert constructii.

Având în vedere ca pârâta are o contributie de 12,13% la dobândirea imobilului în litigiu, va fi obligata sa plateasca reclamantelor cheltuieli de judecata în cuantum de 338 lei (reprezentând 12,13% din totalul cheltuielilor de judecata).

Având în vedere ca reclamantele dobândesc în patrimoniu imobilul în valoare de 49.050 lei, precum si dispozitiile art. 502 din OUG 51/2008 care prevad ca „În situatia în care, prin hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila, beneficiarul ajutorului public dobândeste bunuri sau drepturi de creanta a caror valoare, respectiv cuantum, depaseste de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat, acesta este obligat sa restituie ajutorul public”, instanta va obliga reclamantele, în solidar, sa restituie la stat suma de 1402 de lei reprezentând taxa judiciara de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Admite cererea formulata de reclamantele … si  …., domiciliate în  ….., împotriva pârâtei  …., domiciliata în ….

Constata ca pârâta …. si …., decedat la data de 05.04.2012, au avut calitatea de soti, casatoria acestora fiind desfacuta prin sentinta civila nr. 8619/7.12.1981 pronuntata de Judecatoria Bacau în dosarul nr. 6403/1981.

Constata ca în timpul casatoriei cei doi soti au dobândit imobilul locuinta situat în orasul …..

Constata ca pârâta are o contributie la dobândirea imobilului de 12,13%.

Constata ca … a decedat la data de 05.04.2012, având ca mostenitori legali pe reclamanta …., sotie supravietuitoare, si …, descendent de gradul I.

Constata ca valoarea imobilului cuprins în masa de partaj este de 49.050  lei.

Dispune sistarea starii de devalmasie între pârâta si ….., prin mostenitoarele sale, reclamantele.

Atribuie reclamantelor …. si …, în indiviziune, imobilul locuinta situat în …., identificat de expert … în raportul de expertiza ce face parte integranta din prezenta.

Pentru egalizarea loturilor obliga reclamantele sa plateasca, în solidar, pârâtei suma de 5.950 lei cu titlu de sulta.

Dispune ca Biroul Local de Expertize Tehnice Judiciare din cadrul Tribunalului Bacau sa efectueze plata onorariului expert de 600 de lei catre d-na …, achitat la CEC Bank …. de catre reclamanta …. cu chitanta nr. 4904962/1/13.09.2012 (500 de lei) si de catre reclamanta ….. cu chitanta nr. 5059275/1/21.11.2012 (100 de lei).

Obliga pârâta sa plateasca reclamantelor suma de 338 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Obliga reclamantele, în solidar, la plata catre stat a sumei de 1402 lei reprezentând taxa judiciara de timbru.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 03.12.2012.

P R E S E D I N T E , G R E F I E R ,