Anulare certificat de mostenitor

Sentinţă civilă 79/2014 din 05.03.2014


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 1452/829/2013, reclamantul S.C. a chemat în judecată pârâtul S.O. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie anulat certificatul de moştenitor nr. __/05.08.2013 eliberat de BNP ___.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că este văr cu pârâtul, tatăl reclamantului şi mama pârâtului fiind fraţi. Autorii părţilor au avut o soră, __ , care a decedat la data de 09.12.1994, după aceasta rămânând ca moştenitori fraţii ei: S. I.(tatăl reclamantului), B.I. şi M.V. (mama pârâtului). În anul 1997, fraţii defunctei P.A. au promovat acţiune de partaj succesoral după sora lor, formându-se trei loturi prin sentinţa civilă nr. 8367/01.10.1997 pronunţată în dosarul nr. 1799/1996 al Judecătoriei Bacău. După rămânerea definitivă a acestei hotărâri, fiecare moştenitor a intrat în posesia şi proprietatea lotului său, neexistând neînţelegeri până de curând, când reclamantul a aflat că pârâtul a obţinut un nou certificat de moştenitor peste hotărârea pronunţată de instanţă, certificat prin care a obţinut toate bunurile ce au rămas în urma decesului mătuşii părţilor. Consideră reclamantul că pârâtul a obţinut certificatul cu încălcarea legii, motiv pentru care a formulat şi o plângere penală împotriva acestuia, în plus apreciind că se impune şi anularea actului.

Ulterior, reclamantul şi-a completat cererea de chemare în judecată, solicitând a fi anulat şi certificatul de calitate de moştenitor nr. __/09.05.2012 eliberat de BNP ___, privind tot defuncta P.A..

În drept au fost invocate prevederile art. 1132 şi urm. Cod civil.

Cererea a fost legal timbrată cu 724 lei taxă judiciară de timbru.

Legal citat, pârâtul nu a formulat întâmpinare.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, fiind solicitate copii din dosarul succesoral nr. 135/2013 de la BNP Cliveti Cătălina.

Analizând înscrisurile aflate la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarele:

La data de 09.12.1994 a decedat P.A..

Succesiunea după acest defunct s-a dezbătut în cadrul dosarului nr. 1799/1996 al Judecătoriei Bacău, în care prin sentinţa civilă nr. 8367/01.10.1997 (rămasă definitivă prin respingerea apelului conform deciziei civile nr. 874/A/08.05.2000 pronunţate de Tribunalul Bacău) s-a admis cererea formulată de S. I.  în contradictoriu cu B.I. şi M.V., în sensul că:

•S-a constatat că la data de 09.12.1994 a decedat P.A., cu ultimul domiciliu în satul __, comuna ____, judeţul Bacău;

•S-a constatat că la data decesului au rămas ca moştenitori S.I., B.I. şi M.V., în calitate de colaterali privilegiaţi (frate, surori);

•S-a luat act de renunţarea reclamantului la partajarea bunurilor mobile;

•S-a constatat că masa succesorală se compune din suprafaţa de teren de 1,2415 ha conform titlului de proprietate nr. ___/1995 situat în satul ___, comuna ___, şi din o cadă cu două camere şi dependinţe în stare avansată de degradare, situată în aceeaşi localitate, masa fiind în valoare de 5.190.644 lei ROL;

•S-a constatat că părţilor le revine câte o cotă – parte de 1/3 din masă, respectiv câte un lot valoric de 1.730.214 lei ROL;

•S-a dispus ieşirea părţilor din starea de indiviziune;

•S-a atribuit lotul nr. 1 lui S.I. compus din terenuri în suprafaţă de 2500 mp, 1134 mp şi 1104 mp, în valoare de 1.441.600 lei ROL;

•S-a atribuit lotul nr. 2 lui B.I., compus din casă şi din terenuri în suprafaţă de 931 mp şi 2590 mp, în valoare de 1.363.044 lei ROL;

•S-a atribuit lotul nr. 3 lui M.V., compus din terenuri în suprafaţă de 1634 mp şi 2756 mp, în valoare de 2.386.000 lei ROL;

•Pentru egalizarea loturilor a fost obligată M. V. să plătească lui S.I. suma de 288.614 lei şi lui B.I. suma de 367.170 lei cu titlu de sultă;

•B.I. şi M.V. au fost obligate fiecare să plătească lui S. I. câte 98.383 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Ulterior, S. I. a decedat lăsând ca moştenitor pe reclamantul S. C., iar M. V. a decedat la 22.02.1999 lăsând ca moştenitor pe pârâtul S.O..

Pârâtul a obţinut un duplicat al titlului de proprietate nr. __/1995 emis lui P.A., duplicat ce a primit numărul 506097/2013, în care este inclusă aceeaşi suprafaţă de 12.415 mp teren din comuna ___ ce a făcut obiectul partajului prin sentinţa civilă nr. 8367/01.10.1997.

De asemenea, pârâtul s-a adresat Biroului Notarului Public Cliveti Cătălina în anul 2012 solicitând a i se emite un certificat de calitate de moştenitor după defuncta P.A., precum şi în anul 2013 solicitând a i se emite un certificat de moştenitor după aceeaşi defunctă.

Astfel, pe baza declaraţiilor martorilor R.V. şi R.J., pe baza actelor de stare civilă şi a anexei 24 după defuncta P. A. eliberată de Primăria Comunei ___, a certificatului nr. ___/06.10.2011 eliberat de Camera Notarilor Publici ___, a titlului de proprietate nr. ___/2013 şi a certificatului de atestare fiscală nr. 2509/2013, BNP Cliveti Cătălina a întocmit următoarele acte:

1)certificatul de calitate de moştenitor nr. 60/09.05.2012 emis în dosarul nr. 79/2012, prin care s-a certificat că în urma defunctei P. A., decedată la __, a rămas ca moştenitor S.O. în calitate de nepot de soră, care a acceptat succesiunea în termenul prevăzut de art. 672 Cod civil, căruia îi revine o cotă – parte de 1/1, în condiţiile în care nu există alţi moştenitori (nici străini de moştenire prin renunţare sau neacceptare);

2)certificatul de moştenitor nr. __/05.08.2013 emis în dosarul nr. 135/2013, prin care s-a certificat că în urma defunctei P.A. masa succesorală se compune din suprafaţa totală de 12.415 mp teren situat în extravilanul şi intravilanul comunei ___, judeţul Bacău, teren dobândit de P. A. prin reconstituirea dreptului de proprietate conform titlului de proprietate nr. ___/2013 (duplicat) eliberat de Comisia Judeţeană Bacău pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor; s-a mai certificat că a rămas ca moştenitor S.O. în calitate de nepot de soră, care a acceptat succesiunea în termenul prevăzut de art. 672 Cod civil, căruia îi revine o cotă – parte de 1/1, în condiţiile în care nu există alţi moştenitori (nici străini de moştenire prin renunţare sau neacceptare).

Potrivit art. 1134 Cod civil, cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor prin eliberarea certificatului de moştenitor pot cere instanţei judecătoreşti constatarea sau, după caz, declararea nulităţii acestuia şi stabilirea drepturilor lor, conform legii.

Potrivit art. 119 alin. 1 din Legea nr. 36/1995, cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor prin emiterea certificatului de moştenitor pot cere instanţei judecătoreşti anularea acestuia şi stabilirea drepturilor lor, conform legii. Până la anularea sa prin hotărâre judecătorească, certificatul de moştenitor face dovada calităţii de moştenitor, legal sau testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia.

În speţa de faţă, reclamantul a solicitat anularea celor două certificate considerându-se vătămat în drepturile sale prin aceste acte. Instanţa constată că vătămarea produsă reclamantului S.C., în calitate de moştenitor al lui S.I. este evidentă, întrucât certificatul de calitate de moştenitor nr. __/09.05.2012 şi certificatul de moştenitor nr. __/05.08.2013 eliberate de BNP __ contravin total dispoziţiilor cuprinse în sentinţa civilă nr. __/01.10.1997 pronunţată de Judecătoria Bacău.

Deşi pe cale judecătorească se stabilise în mod irevocabil că toţi cei trei fraţi ai defunctei P.niţa au calitatea de moştenitori ai acesteia, efectuându-se între fraţi şi partajul terenurilor incluse în titlul de proprietate nr. __/1995, prin certificatele notariale s-a stabilit că doar S.O. (prin retransmitere după mama sa decedată, M. V.) este moştenitor al defunctei P.A., astfel că doar acesta va culege integral bunurile din masa succesorală, adică aceleaşi terenuri în suprafaţă de 12.415 mp ce fuseseră deja împărţite între moştenitori prin sentinţa civilă nr. ___/01.10.1997.

Instanţa reţine că pârâtul S.O. a acţionat cu rea – credinţă pentru obţinerea acestor certificate, în condiţiile în care în mod cert avea cunoştinţă de existenţa hotărârii de partaj pronunţate în dosarul nr. 1799/1996 al Judecătoriei Bacău, aspect ce rezultă din cererea de apel formulată de M.V. în acel dosar, în motivarea cererii arătându-se că M.V. l-a împuternicit pe fiul său S.O. să o reprezinte în faţa instanţei. Având calitatea de mandatar al mamei sale în dosarul de partaj, pârâtul a aflat despre dezbaterea succesiunii după defuncta P.A. pe cale judecătorească.

Pârâtul a încălcat astfel dispoziţiile legale privind autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri, dispoziţii cuprinse în art. 430 – 435 Cod procedură civilă, ceea ce atrage sancţiunea nulităţii actului încheiat cu încălcarea dispoziţiilor legale, în conformitate cu prevederile art. 1246, 1248, 1251, 1252, 1254, 1325 Cod civil, coroborate cu prevederile art. 1134 Cod civil şi ale art. 119 alin. 1 din Legea nr. 36/1995.

În consecinţă, făcând aplicarea acestor dispoziţii legale la situaţia de fapt din speţă de faţă, instanţa va admite cererea, aşa cum a fost completată, anulând certificatul de calitate de moştenitor nr. __/09.05.2012 şi certificatul de moştenitor nr. __05.08.2013 eliberate de BNP ___ privind defuncta P.A. (decedată la 09.12.1994).

Anularea certificatelor se impune pentru a proteja drepturile reclamantului, deoarece folosind certificatul de moştenitor pârâtul ar putea înstrăina terenurile asupra cărora reclamantul este proprietar sau ar putea obţine drepturi asupra acestora derivate din regulile aplicabile înscrierilor în cartea funciară, ceea ce ar aduce prejudicii reclamantului, care s-ar vedea nevoit să promoveze noi acţiuni în justiţie pentru apărarea dreptului său de proprietate.

În temeiul art. 451 – 453 Cod procedură civilă, instanţa va obliga pârâtul să suporte cheltuielile de judecată avansate de reclamant, şi anume 724 lei taxă de timbru şi 700 lei onorariu de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN  NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de reclamantul S.C., CNP __, domiciliat în sat___, judeţul Bacău în contradictoriu cu pârâtul S.O. CNP __, domiciliat în sat___, comuna ___, judeţul Bacău, aşa cum a fost completată.

Anulează certificatul de calitate de moştenitor nr. __/09.05.2012 şi certificatul de moştenitor nr. __/05.08.2013 eliberate de BNP ___ privind defuncta P.A. (decedată la 09.12.1994).

Obligă pârâtul S.O. să plătească reclamantului S.C. suma de 1424 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.