Invocarea regimului informatiilor de interes public, cu privire la o categorie de informatii ce intra în sfera informatiilor de interes personal – domeniul de aplicare al Legii 544/2001 Indicarea prin motivele de recurs a omisiunii solutionarii unei cere

Decizie 820 din 15.03.2013


Prin decizia. ....../2013 a fost respins recursuldeclarat de recurentul - reclamant R. V.,  împotriva sentintei nr. ... din .......... 2012 pronuntata de Tribunalul ...... în dosarul nr. ........ în contradictoriu cu intimatul pârât INEMRCM, ca nefondat

În sprijinul acestei solutii, Curtea de Apel Craiova-SCAF a apreciat ca recurentul invoca omisiunea instantei de fond de a solutiona anumite capete de cerere desi acesta a indicat în conditiile art. 112 pct. 3 C.pr.civ., un unic capat de cerere privind obligarea pârâtei sa comunice în scris raspunsuri cu informatiile solicitate prin cererile formulate anterior, obligarea la daune morale, precum si daune cominatorii .

Astfel, desi recurentul critica omisiunea solutionarii petitului, potrivit art. 129 alin. final C.pr.civ., judecatorul fondului a analizat obiectul actiunii în contencios administrativ în limitele stabilite de catre reclamant ; recurentul , desi invoca nelegalitatea sentintei, prin prisma controlului judiciar incomplet, motivele de recurs în fapt pe care le-a supus instantei de recurs nu privesc obiectul cererii de chemare în judecata, ci obiectul cererii de solicitare a informatiilor de interes public depuse la fila 4 dosar fond .

Chiar daca, prin concluziile scrise depuse în fata instantei de fond, recurentul a nuantat cererea de eliberare a copiei reclamatiei, cu anonimizarea datelor personale, aceasta solicitare este formulata cu încalcarea art. 132 C.pr.civ., privind momentul pâna la care reclamantul poate întregi cererea de chemare în judecata, sub aspectul motivelor în fapt si în drept, precum si sub aspectul obiectului acesteia ; o asemenea solicitare depaseste si limitele de analiza reglementate de art. 21 si 22 din Legea 544/2001, privind controlul instantei asupra refuzului de funrizare a informatiilor de interes public, act normativ indicat ca temei în drept al actiunii formulate .

Astfel, prin aceasta cerere recurentul a solicitat eliberarea si comunicarea unei copii a reclamatiei ce a stat la baza re-expertizarii recurentului, relatii asupra datei înregistrarii reclamatiei, compartimentul la care a fost primita, indicarea persoanei careia i-a fost repartizata solutionarea contestatiei precum si temeiul în drept în care a fost realizata reaprtizarea . Recurentul a solicitat si relatii asupra încadrarii unui medic primar în specialitatea HEMATOLOGIE, la data internarii sale si în prezent .

În subsidiar, recurentul a solicitat punerea la dispozitie, spre observare a dosarului complet, dosar ce a stat la baza re-expertizarii sale .

A indicat temeiul în drept al solicitarii de informatii, în raport de disp. art. 24 din Legea 46/2003 .

În raport de acest obiect a actiunii formulate, precum si de obiectul si temeiul solicitarii de informatii, formulata de catre recurent, instanta de fond a retinut, în mod corect, aplicarea art. 12 alin. 1 lit. d) din Legea 544/2001 .

În acest sens, Curtea a retinut ca recurentul a declansat procedura administrativa de solicitare a informatiilor, în temeiul art. 24 din Legea 46/2003 privind drepturile pacientului la datele medicale personale, iar indicarea acestui temei exclude aplicarea regimului informatiilor de interes public reglementat de Legea 544/2001.

Ca atare, Curtea a constatat ca relatiile privind datele medicale solicitate de catre recurent intra în categoria informatiilor de ordin personal .

De asemenea, în ceea ce priveste obiectul sesizarii ce a stat la baza re-expertizarii, instanta de fond a retinut în mod corect aplicarea Legii 677/2001 privind protectia informatiilor cu caracter personal, aplicarea acestui regim juridic unei petitii sau sesizari rezultând din defintia acesteia si elementele obligatorii în vederea solutionarii, reglementate de art. 2 si 7 din OG 27/2002 ; ca atare, refuzul intimatului de a pune la dispozitia recurentului copia sesizarii, este justificat prin îndeplinirea obligatiei de confidentialitate, fiind în mod direct aplicabile disp. art. 10 din Legea 544/2001 .

Urmeaza a fi retinut, de asemenea, faptul ca, în realizarea dreptului de acces la informatiile de interes personal, cu caracterul datelor medicale, prin adresa nr. ............/2012 , intimatul i-a solicitat recurentul sa se prezinte la sediul sau cu precizarea programului de lucru, în vederea eliberarii copiilor buletinelor de analiza .

Este de mentionat faptul ca relatiile solicitate la pct. 3 din cererea înaintata intimatului, privind organigrama si statul de functii al intimatului, cu raportare la existenta postului de medic primar în specialitatea medicala HEMATOLOGIE, constituie informatii de interes public în acceptiunea art. 5 din Legea 544/2001, iar acestea au fost furnizate recurentului, potrivit pct. 3 din adresa nr. ......../2012 .

Având în vedere aceste considerente, Curtea a constatat ca instanta de fond a apreciat în mod corect asupra excluderii de la regimul juridic al informatiilor de interes public, a relatiilor ce intra sub incidenta Legii 677/2001 si a analizat în mod corect obiectul actiunii în contencios administrativ deduse judecatii .