Suspendarea executării hotărârii adunării generale a acţionarilor. procedură şi condiţii

Decizie 69 din 09.01.2006


Dispoziţiile din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, prevăd posibilitatea solicitării suspendării hotărârii adunării generale a acţionarilor, atacată cu acţiune în anulare, pe calea ordonanţei preşedinţiale, fără a cuprinde vreo dispoziţie referitoare la soluţionarea cererii în camera de consiliu şi la condiţiile de admisibilitate.

În lipsa unei dispoziţii exprese s-a considerat că procedura nu derogă de la cea de drept comun, iar oportunitatea suspendării trebuie apreciată de preşedinte.

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 989/2005, reclamanta S.I.F. T. SA  a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC C. SA Buzău, ca prin sentinţa ce se va pronunţa, să se dispună suspendarea executării dispoziţiilor hotărârii A.G.A. prin care s-a dispus majorarea capitalului social.

Tribunalul Buzău, prin sentinţa nr. 319 din data de 10.10.2005, a respins cererea formulată de reclamantă, reţinând că în speţă nu este îndeplinită cerinţa urgenţei, condiţie de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale.

Referitor la dispoziţiile legale invocate de reclamantă, prima instanţă a reţinut că acestea nu au fost încălcate de către pârâtă, care a procedat la majorarea capitalului social prin emiterea de noi acţiuni cu aceeaşi valoare nominală pe care o aveau şi acţiunile existente.

Împotriva sentinţei mai sus menţionate a declarat recurs reclamanta S.I.F. T. SA, invocând motivele de recurs prevăzute de art. 304 pct.3,7 şi 9 din Cod pr.civilă.

Recurenta a invocat şi excepţia nulităţii sentinţei motivat de faptul că instanţa a soluţionat cererea în şedinţă publică, deşi, faţă de obiectul dedus judecăţii, aceasta trebuia soluţionată în camera de consiliu, întrucât şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 581 Cod pr.civilă şi ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 republicată.

Recursul a fost respins ca nefondat.

În ceea ce priveşte excepţia nulităţii sentinţei, motivată de faptul că cererea de suspendare a hotărârii A.G.A. nu a fost soluţionată în camera de consiliu, s-a reţinut că aceasta este nefondată, întrucât cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamantă a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 133 din Legea nr. 31/1990 şi pe dispoziţiile art. 581 şi următoarele Cod pr.civilă.

Dispoziţiile din legea specială prevăd posibilitatea solicitării suspendării hotărârii adunării generale a acţionarilor, atacată cu o acţiune în anulare, pe calea ordonanţei preşedinţiale, fără a cuprinde vreo dispoziţie referitoare la soluţionarea cererii în camera de consiliu.

Soluţionarea cererii în camera de consiliu, reprezintă o excepţie şi ea este prevăzută în legea specială, de art. 132 pct.9 din Legea nr. 31/1990, republicată, fără a putea fi extinsă şi la dispoziţiile art.133 care reglementează suspendarea hotărârii pe cale de ordonanţă preşedinţială şi care nu derogă de la dispoziţiile de drept comun.

Hotărârea instanţei de fond a cuprins motivele pe care s-a sprijinit, aceasta reţinând că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate ale cererii de ordonanţă preşedinţială, întrucât reclamanta nu a făcut dovada îndeplinirii uneia dintre condiţiile esenţiale de admisibilitate, respectiv urgenţa.

Potrivit art. 581 Cod pr.civilă, există urgenţă ori de câte ori păstrarea unui drept, prevenirea unei pagube iminente sau înlăturarea unei piedici ivite în cursul unei executări, nu se pot realiza în mod eficace pe calea acţiunii de drept comun.

În speţă, s-a reţinut că urgenţa nu echivalează cu caracterul executoriu al hotărârii A.G.A., aceasta raportându-se la celelalte cerinţe legale, însă recurenta-reclamantă şi-a întemeiat cererea de suspendare în principal pe faptul că hotărârea A.G.A. a fost emisă fără respectarea condiţiilor legale şi a actului constitutiv.

O altă condiţie esenţială de admisibilitate a cererii de ordonanţă preşedinţială este tocmai nerezolvarea fondului cauzei, deoarece prin rezolvarea litigiului în fond, s-ar anticipa asupra hotărârii instanţei de drept comun.

Pe calea cererii de ordonanţă preşedinţială, instanţa poate dispune măsuri provizorii de conservare a dreptului periclitat prin întârziere, atunci când sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a cererii de ordonanţă preşedinţială.

În ceea ce priveşte încălcarea dispoziţiilor legale menţionate de recurentă, acestea ţin de fondul cauzei şi ele vor putea fi analizate numai de instanţa investită cu soluţionarea acţiunii în anulare a hotărârii A.G.A.