Conditii pentru suspendarea actului

Sentinţă civilă 211 din 20.01.2009


ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA A IX-A

CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Sentinţa civilă nr. 211

ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA: 20.01.2009

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE:

GREFIER:

Pe rol se află soluţionarea cauzei de contencios administrativ privind pe reclamantele SC M SA, SC I C SA, SC I SA, SC S SA şi SC G C SRL în contradictoriu

cu pârâtele SC F SA şi PRIMARUL SECTORULUI 6 BUCUREŞTI, având ca obiect suspendare executare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reclamantele reprezentate prin avocat cu împuternicire avocaţială la dosar, pârâta SC F SA

reprezentată prin avocat cu împuternicire avocaţială la dosar şi pârâtul PRIMARUL SECTORULUI 6 BUCUREŞTI reprezentat prin consilier juridic cu delegaţie

la dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinită

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Avocatul reclamantelor depune adrese emise de societăţile reclamante prin care arată că îşi însuşesc acţiunea şi o cerere de renunţare formulată de una

dintre societăţi, respectiv SC I C SA.

Pârâta SC F SA, prin avocat, solicită să se depună copia de pe contractul de asistenţă juridică încheiat de avocat cu societăţile reclamante arătând că

doreşte să afle data semnării contractului întrucât mai există un litigiu între părţi.

Reclamantele, prin avocat, arată că nu este necesar depunerea contractului atâta timp cât s-a confirmat mandatul prin adresele depuse la acest termen.

Pârâta SC F SA, prin avocat, având cuvântul pe cererea de renunţarea la judecată formulată de SC I C SA arată că nu se opune acesteia.

Pârâtul PRIMARUL SECTORULUI 6 BUCUREŞTI, prin consilier juridic, arată că nu se opune cererii de renunţare la judecată formulate de SC I C SA .

Tribunalul, în temeiul disp. art. 246 Cod proc. civ. ia act de renunţarea la judecată formulată de SC I C SA .

Reclamantele, prin avocat, depun copia contractului de asistenţă juridică şi comunică pârâţilor, prin reprezentanţi, câte un exemplar.

Pârâta SC F SA, prin avocat, arată că susţine în continuare excepţia invocată având în vedere că mandatul dat prin contract este pentru o altă acţiune.

Apreciază că mandatul este dat pentru un litigiu soluţionat deja de instanţă iar în opinia sa calitatea de reprezentant nu este acoperită în prezenta

cauză. Avocatul reprezentant al reclamantelor a avut mandat în celălalt litigiu şi nu se poate ratifica mandatul pentru o acţiune în contencios.

Reclamantele, prin avocat, arată că atât timp cât societăţile au emis adresele depuse la acest termen la dosar, rezultă că este dat un mandat expres.

Pârâta SC F SA, prin avocat, susţine excepţia arătând că mandatul era dat pentru alt gen de acţiune.

Pârâtul PRIMARUL SECTORULUI 6 BUCUREŞTI, prin consilier juridic, având cuvântul pe excepţia lipsei calităţii

de reprezentant, solicită admiterea acesteia.

Reclamantele, prin avocat, arată că obiectul acţiunii este conform contractului de asistenţă juridică.

Tribunalul, deliberând, consideră că este acoperită calitatea de reprezentant al apărătorului părţilor

reclamante având în vedere că s-au depus la dosar confirmările mandatului semnate de reprezentanţii societăţilor

iar data încheierii contractului de asistenţă juridică nu are valoare pentru stabilirea voinţei părţii care este

acoperită prin împuternicirile date şi depuse la acest termen.

Tribunalul întreabă dacă mai sunt excepţii de invocat.

Reclamantele, prin avocat, solicită unirea excepţiilor cu fondul cererii.

Pârâta SC F SA, prin avocat,arată că nu se opune unirii excepţiilor cu fondul cauzei dar precizează că mai are

probe pe fondul cererii.

Pârâtul PRIMARUL SECTORULUI 6 BUCUREŞTI, prin consilier juridic, nu se opune unirii excepţiilor cu fondul dar

arată că mai are probe de administrat.

Pârâta SC F SA, prin avocat, arată că a invocat excepţia inadmisibilităţii prin întâmpinare întrucât la momentul

introducerii acţiunii nu erau probe cu privire la introducerea unei acţiunii pe fond, dar la termenul anterior

s-au depus dovezile în acest sens.

Reclamantele, prin avocat, depun certificat de grefă în dovedirea faptului că a formulat acţiunea pe fond.

Tribunalul, deliberând, respinge excepţia inadmisibilităţii având în vedere faptul că reclamantele au făcut dovada

îndeplinirii obligaţiei.

Tribunalul acordă cuvântul pe formularea cererilor în probaţiune.

Reclamantele, prin avocat, solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, inclusiv cele pe care le va depune la

acest termen. Depune o dresă şi comunică pârâţilor, prin reprezentanţi, arătând că este răspunsul la plângerea

prealabilă şi din care reiese că Primăria se disculpă şi aruncă vina pe SC F SA.

Tribunalul, deliberând, în temeiul disp. art. 167 Cod proc. civ., încuviinţează pentru reclamante proba cu înscrisuri, considerând-o pertinentă, concludentă

 şi utilă, putând duce la soluţionarea cauzei.

Pârâta SC F SA, prin avocat, solicită de asemenea încuviinţarea probei cu înscrisuri. Depune un set de înscrisuri şi comunică un exemplar reclamantelor,

prin avocat.

Pârâtul PRIMARUL SECTORULUI 6 BUCUREŞTI, prin consilier juridic, solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri. Depune un set de înscrisuri şi comunică câte

un exemplar reclamantelor şi SC F SA, prin reprezentanţi.

Tribunalul, deliberând, în temeiul disp. art. 167 Cod proc. civ., încuviinţează pentru pârâţi proba cu înscrisuri, considerând-o pertinentă, concludentă şi

utilă, putând duce la soluţionarea cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantele, prin avocat, solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată cu motivele arătate în cererea introductivă. Motivele formulării cererii

sunt clare. La adresa respectivă unde se efectuează lucrările funcţionează mai multe societăţi, fiecare având în proprietate construcţia fiecăreia şi

terenul. Până la acest moment societăţile nu au ieşit din indiviziune, terenul de pe toată platforma fiind în coproprietatea societăţilor. Orice construcţie

presupune acordul tuturor proprietarilor. SC F SA, prin modul de amplasare, deţine ieşire la Bd. Iuliu Maniu şi ridică o construcţie pe acel amplasament.

Atât timp cât nu a fost obţinut acordul unanim al societăţilor, lucrările de construcţie sunt ilegale. Modul obţinerii autorizaţiei a cărei suspendare se

solicită s-a întemeiat pe o declaraţie dată pe proprie răspundere de către reprezentantul SC F SA la Primărie. Autoritatea se disculpă pe baza acestei

declaraţii dar declaraţia a fost falsă; nu există acordul tuturor proprietarilor, pe acea declaraţie lipsind acordul SC I SA, şi SC G C SRL. La acest moment

lucrările de construire avansează iar SC F SA nu a ţinut cont de discuţiile purtate. Un alt argument adus de SC F SA este faptul că este proprietara

adăpostului antiaerian de la subsolul societăţii şi că noua construcţie are fundaţia pe acest adăpost. Prin aceasta se încearcă acoperirea actelor abuzive.

 Nu se poate susţine că nu se folosesc de un teren aflat în indiviziune şi pentru care au cel mult, eventual, un drept de folosinţă. Cu privire la

condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 arată că nu a făcut referire strict la acestea dar sunt îndeplinite. SC F SA urmăreşte ca în eventualitatea

ieşirii din indiviziune să îi revină terenul respectiv.

Pârâta SC F SA, prin avocat, solicită respingerea cererii de suspendare ca neîntemeiată cu motivarea dezvoltată pe larg în întâmpinarea depusă. Nu sunt

îndeplinite în cauză condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004. Paguba iminentă este arătată ca în situaţia unui viitor partaj dar acel teren se va atribui

oricum societăţii întrucât adăpostul este al ei iar în cazul în care nu s-ar atribui părţile nu vor putea fi văduvite pentru că diferenţele dintre loturi

se acoperă printr-o sultă parte. Nu se poate vorbi de un lot foarte valoros întrucât partajul priveşte toată suprafaţa. Paguba nu este dovedită de partea

adversă şi condiţiile legii nu sunt îndeplinite. Nici condiţia cazului bine justificat nu este dovedită. Faptul că reclamanţii sunt nemulţumiţi de faptul

că societatea are rezultate bune este de fapt motivul pentru care s-a intentat acţiunea. Arată că deşi societăţile au arătat că prin declaraţiile depuse la

acest termen că sunt de acord cu acţiunea, singura care nu a fost de acord a fost SC G C SRL şi mai arată că a depus declaraţia iniţială a SC S C, ale căror

bunuri au preluate în parte de SC G C SRL şi o parte de SC I SA. Societatea a făcut demersuri pe platforma industrială pentru obţinerea acordurilor. Se

recunoaşte edificarea pe adăpostul antiaerian şi depune planşe foto, arătând că din acestea reiese amplasarea pe adăpostul respectiv dar noua construcţie

are pilonii metalici şi se ridică pe o suprafaţă mai mică. Cererea este neîntemeiată şi nu există o pagubă iminentă ori un caz bine justificat care să

justifice suspendarea executării autorizaţiei.

Pârâtul PRIMARUL SECTORULUI 6 BUCUREŞTI, prin consilier juridic, solicită respingerea arătând că au fost date declaraţii în formă autentică. Faptul că

reclamantele susţin că nu cunosc ce au semnat nu este o apărare iar faţă de susţinerea că declaraţia este falsă părţile au posibilitatea înscrierii în fals.

Reclamantele, prin avocat, având cuvântul în replică, arată că SC G C SRL a preluat prin licitaţie o parte din teren de la SC S C, în iulie 2007 iar de

atunci nu i s-a cerut acordul pentru construcţii.

Tribunalul reţine cauza spre soluţionare.

TRIBUNALUL:

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă sub nr.49040/3/CA/l 9.12.2008 reclamantele SC M SA, SC I C SA, SC I SA, SC S SA şi SC G C SRL au solicitat

în contradictoriu cu pârâtele SC F SA şi PRIMARUL SECTORULUI 6 BUCUREŞTI suspendarea executării autorizaţiei de construire

nr.623/12.07.2007 până la soluţionarea acţiunii privind anularea acestei autorizaţii precum şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

în fapt menţionează că pârâta SC F SA a început lucrări de construcţii pe terenul aflat în indiviziune între societăţile părţi în această cauză. întrucât

terenul este deţinut în coproprietate pentru începerea construcţiilor era necesar a fi respectat principiul unanimităţii în ceea ce priveşte actele de

dispoziţie. Pârâta a demarat lucrările de construcţie fără a avea acordul tuturor coproprietarilor. De asemenea autorizaţia de construire cuprinde menţiuni

false cu privire la dreptul de proprietate asupra terenului pe care se efectuează construcţiile.

Reclamantele susţin că sunt îndeplinite condiţiile art.14 şi 15 din Legea 554/2004 pentru suspendarea autorizaţiei întrucât nu s-a obţinut acordul tuturor

coproprietarilor pentru începerea construcţiei iar pârâta urmăreşte prin aceasta să dobândească fraudulos o suprafaţă de teren cu o valoare mai mare

datorită poziţiei situate la stradă

In vederea prevenirii producerii unei pagube iminente se impune suspendarea actului administrativ şi încetarea lucrărilor de construcţie pentru a nu i se

produce reclamantei o pagubă mai mare decât cea existentă în acest moment.

In drept îşi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile art.14 - 15 din Legea 554/2004.

La dosar au fost depuse înscrisuri.

Având în vedere probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

Art. 14 din Legea 554/2004 „în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, o dată cu sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii

publice care a emis actul, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ până la pronunţarea

instanţei de fond.

Instanţa va rezolva cererea de suspendare, de urgenţă, cu citarea părţilor.

Când în cauză este un interes public major, de natură a perturba grav funcţionarea unui serviciu public administrativ de importanţă naţională, cererea de

suspendare a actului administrativ normativ poate fi introdusă şi de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare, prevederile alin. 2 aplicându-se în mod

corespunzător.

Incheierea sau, după caz, sentinţa prin care se pronunţă suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la

pronunţare.

Faptul că pârâta nu a respectat condiţiile legale pentru emiterea autorizaţiei de construcţie nu constituie un motiv de suspendare a actului administrativ, 

 atât  timp  cât  acesta reprezintă un  motiv  de  anulare  a autorizaţiei ce va fi avut în vedere la soluţionarea pe fond a acţiuni de anulare a

autorizaţiei.

Competenţa instanţei de contencios administrativ se rezumă la verificarea legalităţii actului administrativ şi suspendarea executării acestuia în cazurile

prevăzute de art.14 şi 15 din Legea 554/2004.

Prin acţiunea prezentă reclamanta nu invocă cazuri bine justificate care, pentru prevenirea unei pagube iminente, ar putea duce la suspendarea autorizaţiei

de construire.

Motivele invocate cu privire la prejudicierea reclamantelor prin edificare construcţiilor sunt neîntemeiate atât timp cât la dosar există acordul tuturor

societăţilor pentru începerea construcţiei. SC G C SRL a preluat o parte din bunurile SC S C care prin declaraţia dată la momentul solicitării acordului de

către SC F SA nu s-a opus construcţiei. In acest sens se reţine că pârâta a obţinut acordurile tuturor coproprietarilor la data începerii construcţiei.

încetarea funcţionării unei societăţi coproprietare pe parcursul executării construcţiilor nu echivalează cu retragerea acordului, acesta fiind necesar la

data emiterii autorizaţiei de construire potrivit art.7 din Legea 50/1991.

In consecinţă instanţa va respinge acţiunea ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Respinge cererea formulată de reclamantele SC M SA, SC S SA şi SC G C SRL toate cu sediul în Bucureşti, sect. 6, Bd. I M nr. ... şi SC I SA cu sediul

în Bucureşti, sect. ..., Bd. I M nr. ..., corp ..., et. ..., în contradictoriu cu pârâtele SC F SA cu sediul în Bucureşti, sect. ..., Bd. I M nr. ... şi

PRIMARUL SECTORULUI 6 BUCUREŞTI cu sediul în Bucureşti, sect. ..., Calea P nr. ..., ca neîntemeiată.

Cu recurs în 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.01.2009.