Anulare a.g.a- motive de nulitate

Sentinţă comercială din 06.05.2008


ANULARE A.G.A- motive de nulitate

 Domenii asociate:legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

Potrivit art. 132 alin. 2 din legea nr. 31/1990 R, hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală. Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată şi de orice persoană interesată.

Motivele prezentate sunt considerate de instanţă ca fiind de nulitate relativă, vizând exclusiv interesele personale ale reclamantei ca deţinător de acţiuni la societatea pârâtă şi nu un interes general.

(sentinţa nr. 13 din 12.03.2008 )

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 3.07.2007 reclamanta SC B C SRL  a chemat în judecată pe pârâta SC C SA pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate nulitatea absolută a hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor SC C SA din data de 24.05.2007.

În motivarea acţiunii a arătat că adunarea a fost convocată de către un consiliu de administraţie care nu avea un mandat legal, lipsind astfel consimţământul legal din partea reprezentanţilor pârâtei la încheierea actului juridic. În acest sens, a precizat că în anul 2004, în plin proces de divizare, mandatul reprezentanţilor pârâtei a expirat, societatea rezultată prin divizare fiind astfel ilegal constituită.

A susţinut că adunarea a aprobat prin hotărârea a cărei anulare o solicită mai multe documente: raportul consiliului de administraţie, raportul comisiei de cenzori, bugetul de venituri şi cheltuieli, lista de investiţii şi structura organizatorică pentru anul 2007, acte ce sunt nule absolut deoarece provin de la persoane cărora le-a expirat mandatul legal.

A mai invocat ca motive de nulitate nerespectarea art.117 pct.6 din Legea nr.31/1990 R, alegerea nelegală a numitului G. P. în funcţia de membru al Consiliului de administraţie; nulitatea raportului de evaluare clădiri din patrimoniul pârâtei; nerespectarea art.117 ind.2 alin 1 din Legea nr.31/1990 R.

A anexat copia hotărârii a cărui nulitate a solicitat-o, iar în drept a invocat disp. art.132 din Legea nr.31/1990.

La data de 7.09.2007 pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat nulitatea cererii de chemare în judecată ca urmare a lipsei obiectului, respectiv a motivelor de fapt şi de drept care susţin nulitatea hotărârii AGA din 24.05.2007.

Pe fondul cauzei a arătat că acţiunea este neîntemeiată, aceasta fiind introdusă în scop şicanator. A arătat că hotărârea a fost luată cu respectarea condiţiilor legale şi ale actului constitutiv.

La data de 12.09.2007 a fost respinsă excepţia nulităţii cererii de chemare în judecată ca urmare a lipsei obiectului, punându-i-se în vedere reclamantei să precizeze motivele cererii.

Prin precizarea din 10.10.2007 reclamanta a arătat că adunarea a fost convocată în temeiul art.111 alin1 din Legea nr.31/1990 R de către un consiliu de administraţie care nu avea un mandat legal de a reprezenta societatea, acesta încetând din anul 2001.

A arătat că şi actele aprobate de adunarea acţionarilor  sunt nule, respectiv raportul consiliului de administraţie, al comisiei de cenzori, bugetul de venituri şi cheltuieli, lista de investiţii şi structura organizatorică pentru anul 2007.

Un alt motiv de nulitate invocat este nerespectarea dispoziţiilor  art. 117 pct. 6 din Legea nr. 31/1990 R, în convocarea adunării neexistând  date şi informaţii cu privire la noul membru propus pentru funcţia de administrator, respectiv numitul  G .P., în ceea ce priveşte domiciliul şi calificarea profesională.

A susţinut că hotărârea este nulă şi pentru faptul că s-a aprobat un raport de evaluare  clădiri din patrimoniul societăţii, raport prin care  au fost supraevaluate bunurile prin aplicarea unor coeficienţi eronaţi, fapt ce a avut ca efect prejudicierea unor acţionari şi favorizarea altora.

A mai invocat şi nerespectarea dispoziţiilor art. 117 indice 2, alin. 1, din Legea nr. 31/1990 R  arătând că hotărârea a fost luată în condiţiile în care reclamantei i s-a refuzat orice acces la înscrisurile prevăzute de lege, deşi a depus numeroase  diligenţe pentru a i se pune la dispoziţie documentele financiar contabile.

Prin notele de şedinţă depuse de pârâtă la data de 14.11.2007, aceasta a arătat că instanţele judecătoreşti au stabilit definitiv şi irevocabil legalitatea mandatului consiliului de administraţie, certificatul constatator al ORC Dolj cuprinzând menţiuni eronate.

A mai arătat că AGA a fost convocată conform prevederilor legale, convocatorul fiind publicat în Monitorul Oficial 

Referitor la raportul de evaluare a clădirilor din patrimoniul societăţii, supus spre aprobare adunării acţionarilor, a precizat că  operaţiunea era necesară conform prevederilor legale în vigoare şi că aceasta nu a influenţat acţionarii din punct de vedere juridic sau economic.

A arătat că de la data convocării  adunării generale au fost puse la dispoziţia  acţionarilor situaţiile financiare şi raportul anual al consiliului de administraţie, reclamanta, care nu a  participat la adunare, fiind de rea credinţă.

În susţinerea cererii şi în apărare  părţile au depus la dosar înscrisuri.

La data de 20.02.2008  au fost respinse ca inutile  cererile de administrare a probei cu interogatoriu, martori şi expertiză tehnică, iar prin  notele de şedinţă din 12.03.2008 reclamanta a  completat motivele de nulitate  a hotărârii AGA din 24.05.2007 arătând că au fost încălcate  dispoziţiile art. 117 alin. 6 din Legea nr. 31/1990 R, în convocare menţionându-se  explicit toate problemele  ce urmau a face obiectul  dezbaterilor adunării. În acest sens, a arătat că la pct. 6 s-a  aprobat gajarea  unor active ale societăţii pentru obţinerea de credite bancare şi închirierea spaţiilor disponibile fără a se indica ce active urmează a fi gajate sau închiriate, la ce preţ, în ce condiţii.

A apreciat că hotărârea este nulă şi pentru faptul că numitul A. M. a votat în cadrul adunării deşi nu mai era acţionar la societatea pârâtă.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa constată că la data de  18.04.2007  consiliul de  administraţie al SC C .SA Craiova a convocat adunarea generală a acţionarilor la data de 23.05.2007, pe ordinea de zi fiind aprobarea situaţiilor  financiare anuale, alegerea unui membru al consiliului de administraţie, fixarea remuneraţiei membrilor consiliului şi a cenzorilor, analiza gestiunii pe anul 2006, stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobarea operaţiunilor de gajare şi închiriere a unor active, aprobarea listei de investiţii şi structuri organizatorice, aprobarea raportului de evaluare clădiri din patrimoniu , aprobarea scoaterii din funcţiune a unor imobilizări care nu-şi mai găsesc utilitatea.

S-a menţionat că în cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condiţiile de  validitate, adunarea se va ţine la 24.05.2007, că documentele şi materialele informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societăţii şi că informaţiile cu privire la  numele, domiciliul şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia  de administrator se află la dispoziţia acţionarilor.

Convocarea a  fost publicată în ziarul " Cuvântul Libertăţii" şi în Monitorul Oficial.

Adunarea generală a acţionarilor s-a întrunit în majoritatea cerută de lege la 24.05.2008, fiind prezenţi  acţionari ce deţineau 44,34% din capitalul social (conform procesului - verbal al adunării) şi a hotărât asupra celor aflate  pe ordinea de zi.

Conform structurii acţionariatului societăţii pârâte la data de 30.09.2007, emisă de Depozitarul Central SA, reclamanta deţine cea mai mare cotă din capitalul social al societăţii pârâte, respectiv 33,95%.

La AGA din 24.05.2008, reclamanta nu a participat, având posibilitatea de a cere anularea hotărârii conform art. 132 alin. 2 din lege.

În speţă, instanţa constată că motivele de nulitate invocate de reclamant prin acţiunea formulată la 03.07.2007, detaliate la data de 10.10.2007 prin precizarea depusă, sunt nefondate, iar motivele invocate la data de 12.03.2008 sunt tardive în raport de dispoziţiile art. 132 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 R.

Referitor la primul motiv de nulitate, convocarea adunării de către un consiliu de administraţie al cărui mandat expirase, se reţine că prin hotărârea AGA a SC C.SA din data de 26.03.2005 a fost ales consiliul de administraţie pentru un mandat de patru ani. Cererea reclamantei de anulare a acestei hotărâri a fost respinsă prin sentinţa nr. 4/2006 a Tribunalului Dolj, definitivă prin decizia nr. 145/2006 a Curţii de Apel Craiova, iar la data de 31.03.2005 în registrul comerţului au fost înscrise menţiunile în baza acestei hotărâri a acţionarilor.

Rezultă astfel că la data convocării adunării pentru 24.05.2007, mandatul consiliului de administraţie fusese prelungit, fiind valabil, hotărârea AGA din 26.03.2005 fiind opozabilă reclamantei. În acest sens sunt dispoziţiile art. 132 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 R, potrivit cărora hotărârile adunării generale în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. Or, legalitatea acestei hotărâri a fost constatată de instanţele judecătoreşti chiar la solicitarea reclamantei.

În consecinţă, nu poate fi reţinut întemeiat motivul de nulitate a hotărârii AGA din 24.05.2007 ca urmare a expirării mandatului administratorilor, cum nu poate fi reţinută ca întemeiată nici cererea accesorie de constatare a nulităţii actelor emise de administratori: raportul consiliului de administraţie, al comisiei de cenzori, bugetului de venituri şi cheltuieli, lista de investiţii, structura organizatorică, aprobate de adunarea acţionarilor.

Referitor la nerespectarea dispoziţiilor art. 117 pct. 6 din Legea nr. 31 prin nemenţionarea în convocator a datelor şi informaţiilor privitoare la persoana propusă pentru funcţia de administrator, respectiv a domiciliului acesteia şi calificarea profesională, se constată că în convocare s-a precizat că aceste informaţii se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultate la sediul societăţii.

Raportat la dispoziţiile art. 117 pct. 6 din legea nr. 31/1990 R, se constată că în cauză au fost respectate condiţiile legale referitoare la menţiunile pe care trebuie să le cuprindă convocarea atunci când pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor. Legea nu cere ca în convocare să fie trecut numele persoanei propuse, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională, ci doar să fie menţionat că aceste informaţii se află la dispoziţia acţionarilor.

Cum în convocare a fost făcută o astfel de menţiune, motivul de nulitate invocat este neîntemeiat, iar alegerea numitului G. P. în funcţia de administrator este legală.

Nici următorul motiv de nulitate - nulitatea raportului de evaluare clădiri din patrimoniul pârâtei, ce ar avea ca efect nulitatea AGA - nu poate fi reţinut.

Reclamanta nu explică de ce ar fi nul raportul de evaluare clădiri, ci doar menţionează că la evaluare unele bunuri au fost supraevaluate prin aplicarea unor coeficienţi eronaţi prin schimbarea zonei, scopul fiind acela de a favoriza unii acţionari şi de a-i prejudicia pe alţii.

Instanţa apreciază că suntem prezenţa unui motiv de nulitate relativă, neaducându-se atingere niciunui interes general, care ar prejudicia ordinea publică. Nulitatea relativă este condiţionată unei vătămări. În cauză însă, pe lângă faptul că reclamanta nu precizează de ce ar fi nul raportul de evaluare, nu se menţionează nici vătămarea care i s-a produs reclamantei prin aprobarea raportului. Consecinţele juridice care i-ar prejudicia pe unii acţionari şi i-ar favoriza pe alţii nu sunt determinate în privinţa reclamantei pentru ca instanţa să poată aprecia asupra acestui aspect, respectiv asupra vătămării pe care a suportat-o reclamanta şi care ar determina nulitatea hotărârii.

În ceea ce priveşte nerespectarea dispoziţiilor art. 1172 alin. 1 din legea nr. 31/1990 R, se constată că pârâta a respectat întocmai dispoziţiile legale, în convocarea emisă precizându-se că documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societăţii.

Reclamanta a susţinut că pârâta a refuzat să-i pună la dispoziţie informaţiile cerute, însă nu face dovada, în condiţiile art. 1169 Cod Civil, că de la data convocării şi până la data ţinerii adunării s-a prezentat la sediul societăţii pârâte pentru a lua cunoştinţă de documentele ce urmau a se aproba în adunare şi că pârâta a refuzat să i le prezinte.

Reclamanta a depus la dosar o serie de adrese pentru furnizarea unor acte, însă acestea sunt emise în anul 2006, una singură fiind pe anul 2007, după data de 24.05.2006.

În consecinţă, nici acest motiv nu este întemeiat.

Cele două motive de nulitate invocate prin nota de şedinţă de la acest termen sunt apreciate de instanţă ca tardive.

Potrivit art. 132 alin. 2 din legea nr. 31/1990 R, hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală. Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată şi de orice persoană interesată.

Motivele prezentate sunt considerate de instanţă ca fiind de nulitate relativă, vizând exclusiv interesele personale ale reclamantei ca deţinător de acţiuni la societatea pârâtă şi nu un interes general.

Se apreciază că lipsa de implicare de care a dat dovadă reclamanta în cadrul societăţii prin neparticiparea la adunările generale ale acţionarilor (cu toate că deţine un procent majoritar) nu poate constitui în sine un motiv pentru a putea  solicita oricând nulitatea unor hotărâri adoptate de ceilalţi acţionari ca orice alt acţionar, reclamanta are nu numai drepturi dar şi obligaţii, inclusiv acela de a participa la constituirea voinţei sociale. Societatea comercială este definită ca o grupare de persoane juridice în care asociaţii se înţeleg să pună în comun  anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comerţ în scopul realizării  şi împărţirii  beneficiilor rezultate. Importantă este astfel " affectio societatis", intenţia de a colabora în desfăşurarea activităţii comerciale, participarea  la activitatea  societăţii trebuind  să fie activă şi interesată. Or, este  discutabil  dacă această intenţie există în privinţa reclamantei, care preferă să îşi exercite drepturile decât în faţa instanţei, nu şi în adunările generale ale acţionarilor.

Cum practica nu este unanimă în ceea ce priveşte încadrarea  unui  anumit motiv de nulitate a hotărârilor AGA în categoria celor absolute sau relative, deşi apreciază că motivele invocate de reclamantă la data de  12.03.2008 intră în categoria celor relative, instanţa va analiza şi temeinicia acestora.

Referitor la primul motiv, cel al neindicării în convocare a bunurilor ce urmează a fi gajate (care  bunuri, prin ce modalitate, la ce preţ, conform căror considerente) sau închiriate (neindicarea spaţiilor, a condiţiilor, şi a chiriei  pe mp),  instanţa  constată că potrivit art. 117 alin. 6 din Legea nr. 31 în convocare se va menţiona explicit toate problemele care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Se reţine că la  pct. 6 pe ordinea de zi  a fost menţionată în convocare " aprobarea operaţiunilor de gajare, închiriere a unor active ale societăţii", problema  gajării sau închirierii bunurilor  fiind astfel una explicită. Legea  nu prevede ca în convocare să se menţioneze detaliile unor operaţiuni  sau justificarea acestora, tocmai pentru că  această convocare se publică. Adunarea asociaţilor  poate lua măsuri care ţin de activitatea societăţii, de strategiile de dezvoltare, iar deciziile de afaceri nu trebuie aduse la cunoştinţa publicului. Lămuririle necesare puteau fi obţinute în cadrul şedinţei, dar neparticipând la şedinţă, reclamanta nu poate invoca nulitatea hotărârii pe motiv că dreptul său la informare nu a fost respectat.

Constatând că pe ordinea de zi a existat suficient de clar precizată chestiunea discutării operaţiunilor de gajare şi închiriere, motivul de nulitate  este neîntemeiat.

Referitor la participarea la vot a unei persoane  care nu era acţionar, se constată că pârâta a făcut dovada  calităţii de  acţionar a numitului A. M.,în acest sens fiind şi adresa Depozitarului Central SA.

Proiectul de divizare nu poate fi luat în considerare  deoarece de la data divizării şi până la data stabilită ca referinţă a adunării (30.04.2007), această persoană putea deveni acţionar la societatea pârâtă. Mai mult, din proiect nu rezultă că ar fi pierdut calitatea de acţionar.

În consecinţă, acţiunea  precizată şi completată va fi respinsă, iar potrivit art. 274 Cod Pr. Civilă reclamanta va fi obligată la plata  cheltuielilor de judecată către pârâtă.