Anulare act emis de autoritate publică locală

Sentinţă civilă 1346 din 29.06.2009


Pe rol  judecarea acţiunii civile  având ca obiect –  anulare act emis de autoritate publică locală, formulată de reclamantul  Prefectul judeţului  Teleorman cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 188, în contradictoriu cu  pârâtul Primarul  comunei Seaca, judeţul Teleorman .

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura este îndeplinită.

Acţiunea scutită de taxă de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după  care,

Tribunalul faţă de actele aflate la dosar  constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

T R I B U N A L U L :

 Prin acţiunea înregistrată sub nr. 2383/87/2009,  reclamantul Prefectul Judeţului Teleorman  a solicitat  anularea dispoziţiei nr. 152/23 martie 2009, emisă de Primarul comunei Seaca.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că prin dispoziţia contestată, Primarul comunei Seaca, a dispus  acordarea  indemnizaţiei de dispozitiv funcţionarilor publici şi personalului  contractual din cadrul Primăriei seaca, fiind  invocate  drept temei  juridic  dispoziţiile art.13 din Legea nr. 138/199, pct. 9.2 şi pct. 31.1 din Ordinul  M.A.I. nr. 496/28.07.2003 art 2 al.1 din OG  nr. 137/2000 precum şi prevederile art. 63, art.68 al.1 şi art.115 al.1 lit.a  din Legea nr. 215/2001 republicată.

Dispoziţia nr. 152/23 martie 2009 este nelegală întrucât încalcă prevederile legale privind normele de tehnică  legislativă stabilite prin Legea nr. 24/2004 cât şi normele legale privind  acordarea  indemnizaţiei de  dispozitiv funcţionarilor publici  şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei.

De asemenea, dispoziţia nr. 152/23 martie 2009 încalcă prevederile  Legii nr. 138/1999 privind  salarizarea şi alte  drepturi ale personalului  militar din instituţiile  publice de apărare naţională ordine publică  şi siguranţa naţională.

În drept, acţiunea  a fost  întemeiată  pe dispoziţiile  Legii nr. 340/20004, Legea nr. 554/2004, Legea nr. 215/2001, Legea nr. 188/1999, OG nr.9/2008, Legea nr. 138/1999 şi OUG nr. 30/2003 iar în dovedirea  acesteia, reclamantul  a depus la dosarul cauzei, în copie, dispoziţia nr. 152/23.03.2009 emisă de Primarul comunei Seaca.

Pârâtul, deşi legal citat, nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a  prezentat în  instanţă spre a-şi  face apărarea ori  pentru a  opune  eventuale excepţii.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa  constată că prin  dispoziţia nr. 152/23.03.2009, Primarul comunei Seaca a dispus  acordarea  indemnizaţiei de dispozitiv în favoarea  funcţionarilor publici  şi personalului contractual din cadrul Primăriei Seaca .

Din  preambulul dispoziţiei rezultă că:  la emiterea  acestei dispoziţii au fost  avute în vedere prevederile  pct.92 şi  şi 31.1 din Ordinul MAI nr. 496/28.07.2003, art. 13 din Legea nr. 138/1999, art. 2 al.1 din OG nr. 137/2000, cap.V din Legea nr. 188/1999, art. 63 din Legea 215/2001.

Din considerentele ce se vor expune, dispoziţia contestată este apreciată ca fiind  nelegală.

Astfel, art.13 din OUG nr. 30/2007, enumeră în mod expres  instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei centrale, structurile de  ordine şi  siguranţa publică din subordinea Ministerului Administraţiei  şi Internelor printre care nu se  regăseşte şi primăria.

Prin  Ordinul nr. 496/28.07.2003 emis de către  Ministerul Administraţiei şi Internelor  s-a stabilit  la pct.31.1 că prin personalul civil se înţelege atât funcţionarii publici  cât şi personalul contractual  din cadrul acestui minister, iar la următorul alineat s-a precizat  ca personalul civil din  domeniul  administraţiei  publice  beneficiază  doar de dreptul prevăzut de art. 13 din Legea nr. 138/1999.

De asemenea, în conformitate cu  dispoziţiile pct.9.2 din Ordinul nr. 496/2003 şi art. 13 din Legea nr.138/1999 personalul civil, astfel  cum  este definit la pct.31.1 din acelaşi ordin, beneficiază de o indemnizaţie lunară în cuantum  de 25% din salariul de bază , denumită indemnizaţie de dispozitiv.

Prin urmare, Ordinul nr. 496/2003 stabileşte numai faptul că personalul  civil din cadrul Ministerului Administraţiei  şi Internelor beneficiază de o indemnizaţie de dispozitiv în cuantum  de 25% din salariul  de bază.

Aşadar, este evident prin  acest ordin nu s-a urmărit  ca în rândul personalului  care beneficiază de spor de dispozitiv  să fie cuprins  şi personalul din aparatul  de specialitate al primarului.

Pe de altă parte, drepturile salariale  ale funcţionarilor publici  şi ale  personalului  contractual care compun  aparatul de specialitate  al primarului sunt reglementate  prin OG nr. 9/2008 şi OG nr. 10/2008,  acte normative care nu cuprind  nici un fel de dispoziţii  referitoare la indemnizaţia  de dispozitiv.

În consecinţă  constatând  că acordarea  sporului de dispozitiv funcţionarilor publici  şi personalului  contractual din cadrul Primăriei Seaca  contravine dispoziţiilor  Legii nr. 138/1999 şi Ordinului nr. 496/28.07.2003 încălcând în acelaşi timp şi dispoziţiile  art. 79 din Legea nr. 24/2000, instanţa  va admite acţiunea şi va anula  dispoziţia nr. 152/23.03.2009, emisă de Primarul comunei Seaca.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN  NUMELE LEGII

H  O  T  A  R  A  S  T  E :

 Admite acţiunea formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Teleorman  împotriva  pârâtului Primarul comunei Seaca, judeţul Teleorman.

Anulează dispoziţia nr. 152 /23.03.2009 emisă de pârâtul Primarul comunei Seaca.

Cu recurs.