Suspendarea executării unui act administrativ. Aplicarea dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004.

Sentinţă civilă 316 din 29.06.2022


Executarea unui act administrativ unilateral poate fi suspendată, potrivit art. 14 din

Legea nr. 554/2004, în cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente.

Art. 2 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 definește condițiile privind existența unui caz bine

justificat și iminența producerii unei pagube care, astfel, poate fi prevenită, text conform căruia:

 ș) paguba iminentă - prejudiciul material viitor și previzibil sau, după caz, perturbarea

previzibilă gravă a funcționării unei autorități publice sau a unui serviciu public;

t) cazuri bine justificate - împrejurările legate de starea de fapt și de drept, care sunt de

natură să creeze o îndoială serioasă în privința legalității actului administrativ.

În ceea ce privește cazul bine justificat, tribunalul reține că indiciile de nelegalitate pot viza încălcări atât ale normelor de drept procedural, cât și ale normelor de drept material, însă este esențial ca acestea să fie evidente, să poată fi identificate cu ușurință, la nivelul aparențelor.

În determinarea existenței cazului bine justificat, instanța poate proceda doar la o analiză sumară a actului, în aparență, fără prejudecarea fondului, prin raportare la motivele de fapt și de drept invocate de reclamant în baza unui probatoriu minimal, fiind exclusă o analiză în fond a legalității actului administrativ.

Prin sentința civilă nr. 316/29.06.2022, pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în

dosarul nr. 1195/115/2022, s-a respins cererea de suspendare executare act administrativ formulată de reclamanta C. A., în contradictoriu cu pârâtul S. M. U. C., luându-se act că, în baza art. 453 C. pr. civ., nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reținut că, prin cererea de chemare în judecată înregistrată la această instanță sub nr. 1195/115/02.06.2022, reclamanta C. A., în contradictoriu cu pârâtul S. M. U. C., a solicitat instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună suspendarea executării Deciziei nr. ... din 27.05.2022 emisă de managerul S. M. U. C., în baza căreia s-a dispus „anularea examenului pentru ocuparea postului de asistent medical principal de laborator, desfășurat în data de 23.05.2022, ora 10,00, susținut de C. A.”.

În ceea ce privește cererea de suspendare, instanța reține că executarea unui act administrativ unilateral poate fi suspendată, potrivit art. 14 din Legea nr. 554/2004, în cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente.

Rezultă, așadar, că pentru suspendarea executării unui act administrativ, pe lângă cerința inițierii procedurii de revocare/anulare a actului administrativ, cerință îndeplinită în cauză, este necesar a fi întrunite, cumulativ, alte două condiții: existența unui caz bine justificat și iminența producerii unei pagube care, astfel, poate fi prevenită.

Acestea sunt definite în art. 2 alin. 1 din Legea 554/2004, text conform căruia:

 ş) paguba iminentă - prejudiciul material viitor și previzibil sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public;

t) cazuri bine justificate - împrejurările legate de starea de fapt și de drept, care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ;

Fără a prejudeca fondul, limitându-se doar la palparea lui sumară, tribunalul consideră că nu sunt îndeplinite cumulativ cele două condiții.

În ceea ce privește cazul bine justificat, tribunalul reține că indiciile de nelegalitate pot viza încălcări atât ale normelor de drept procedural, cât și ale normelor de drept material, însă este esențial ca acestea să fie evidente, să poată fi identificate cu ușurință, la nivelul aparențelor.

În același context trebuie amintită Recomandarea nr. R. (89), adoptată de Comitetul de Miniștri din cadrul Consiliului Europei la 13.09.1989, referitoare la protecția jurisdicțională provizorie în materie administrativă, care reamintește principiile generale privind protecția individului în raport cu actele autorităților administrative stabilite în Rezoluția sa (77) 31 și principiile cu privire la exercitarea puterilor discreționare de către autoritățile administrative cuprinse în Recomandarea nr. R (80) 2, și recomandă guvernelor statelor membre de a se inspira, în dreptul și practica lor, din principiile enunțate în prezenta recomandare.

Se reține că autoritățile administrative acționează în numeroase domenii și că activitățile lor sunt de natură a afecta drepturile, libertățile și interesele persoanelor. În plus, executarea imediată și integrală a actelor administrative contestate sau susceptibile de a fi contestate poate, în anumite circumstanțe, cauza persoanelor un prejudiciu ireparabil și pe care echitatea îl impune ca fiind de evitat în măsura posibilului.

Unul din principiile la care face referire Recomandarea este acela că autoritatea jurisdicțională chemată să decidă măsuri de protecție provizorie trebuie să țină cont de ansamblul circumstanțelor și intereselor prezente, asemenea măsuri putând fi acordate mai ales atunci când executarea actului administrativ este de natură a cauza pagube grave, dificil de reparat și când există un argument juridic aparent valabil față de legalitatea actului administrativ.

În susținerea cazului bine justificat reclamanta a invocat îndoiala puternică și evidentă asupra prezumției de legalitate privind Decizia nr. .../27.05.2022 și care decurge din  calificarea profesională și de asistent medical de laborator care a condus la angajarea în această calitate la laboratorul din cadrul S. M. C. pe durata Pandemiei de Covid -19. Reclamanta a mai susținut că la data promovării examenului în baza căruia a obținut specializarea de asistent medical de laborator, deținea gradul profesional principal în specialitatea asistent medical generalist și gradul profesional principal se răsfrânge și  asupra specializării ca asistent medical de laborator.

Observând considerentele mai sus expuse, instanța apreciază că motivul de nelegalitate invocat de către reclamantă nu relevă, printr-un raționament la prima facie, nelegalitatea actului contestat.

Potrivit susținerilor pârâtului din cuprinsul întâmpinării și înscrisurilor anexate în probațiune, motivul pentru care s-a emis decizia de anulare a  concursului l-a reprezentat  faptul că reclamanta nu deține gradul de asistent principal de laborator.

Or acest aspect asupra căruia părțile au opinii divergente nu poate fi analizat în cadrul unei analize sumare specifice cererii de suspendare ci dimpotrivă presupune o analiză complexă și reprezintă un motiv de nelegalitate a actului administrativ, analiza acestuia fiind atributul instanței de contencios care va analiza acțiunea în anulare.

În determinarea existenței cazului bine justificat, instanța poate proceda doar la o analiză sumară a actului, în aparență, fără prejudecarea fondului, prin raportare la motivele de fapt și de drept invocate de reclamant în baza unui probatoriu minimal, fiind exclusă o analiză în fond a legalității actului administrativ.

Or, în prezenta cauză, pentru verificarea criticilor invocate de reclamantă, judecătorul ar trebui să prejudece fondul cauzei, astfel că  în cauză nu este îndeplinită condiția unei aparențe vădite de nelegalitate a actului contestat în favoarea reclamantei, ci, dimpotrivă, există o aparență de legalitate a actului contestat, cu atât mai mult cu cât pe durata Pandemiei, reclamanta a fost angajată în baza unui contract de muncă în calitate de asistent medical de laborator și nu de asistent medical principal de laborator.

În ceea ce privește paguba iminentă, instanța apreciază că nici această condiție nu este îndeplinită. În cauză nu s-a făcut dovada că reclamanta a fost angajată în baza concursului anulat, astfel încât prejudiciul să fie reprezentat de contravaloarea drepturilor pecuniare neîncasate.

Pe cale de consecință, instanța, în baza dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004, a contenciosului administrativ, va respinge cererea de suspendare executare act administrativ formulată de reclamanta C. A. în contradictoriu cu pârâtul S. M. U. C..

În baza art. 453 C.pr. civ., va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Prin decizia nr. 698/02.08.2022, Curtea de Apel Timișoara a respins recursul formulat împotriva sentinței civile nr. 316/29.06.2022.