Fond funciar

Decizie 949 din 13.10.2009


FOND FUNCIAR

Terenurile cu vegetatie forestiera, pasunile si fanetele detinute de forme asociative de proprietate nu se restituie individual fostilor membri sau mostenitorilor acestora, ci tot comunitatii asociative, eliberandu-se un singur titlu de proprietate pe numele formei asociative care le detine.

Prin sentinta civila nr. 1420/2009 a Judecatoriei Zalau, pronuntata în dosar nr. ...../2007, s-a admis în parte plângerea formulata de petentul C.I., în contradictoriu cu Comisia Judeteana Salaj pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Comisia locala de fond funciar Creaca si Composesoratul Chichisa.

S-a anulat în parte Hotarîrea nr. .../2006 si s-a reconstituit în favoarea petentului dreptul de proprietate pentru suprafata de 35,28 ha teren cu vegetatie forestiera dupa def. C.V., pe anexa 54 Composesoratul Chichisa.

In motivarea hotararii prima instanta a retinut urmatoarele:

Petentul C.I. a solicitat în temeiul Legii nr. 247/2005 reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafetele de padure pe care le-au detinut în proprietate antecesorii sai C.V. si C.G.. Nu a specificat în cerere care este suprafata pe care o solicita, însa a anexat acesteia extrasul CF ... Chichisa, copie in extenso CF ... Chichisa, extras CF .... si un contract de vânzare-cumparare sub semnatura privata încheiat în anul 1947.

Comisia locala Românasi a formulat propunere de invalidare a cererii, iar prin Hotarârea nr. ...din ...2006, Comisia Judeteana Salaj a mentinut masura, respingând contestatia petentului.

Suprafata de padure solicitata de petent dupa bunicul sau C.V. (în CF K.L.), din extrasele si copiile traduse ale CF .. si ... Chichisa si memoriul tehnic întocmit de ing. P.S., rezulta ca antecesorul petentului a detinut în proprietate cota parte de ..... din padurea si pasunea urbariala înscrisa în CF .... Chichisa, în suprafata totala de 191 ha 3347 mp. Corespunzator cotei cu care bunicul petentului a fost înscris în CF ...., suprafata dovedita este de 35 ha 7471 mp, astfel ca cererea de reconstituire a petentului se dovedeste întemeiata.

Aceasta suprafata nu poate fi însa reconstituita în mod individual, ci pe anexa ... Composesoratul Chichisa, întrucât terenul înscris în CF ....reprezenta padure urbariala, iar în conformitate cu dispozitiile art. 46 din Legea nr. 18/1991 si art. 26 din Legea nr. 1/2000, terenurile cu vegetatie forestiera, pasunile si fânetele ce au fost detinute în forme asociative de proprietate nu se restituie individual fostilor membri sau mostenitorilor acestora, ci tot comunitatii respective, eliberându-se un singur titlu de proprietate pe numele formei asociative respective.

Împotriva hotarârii astfel rezumate a declarat recurs Comisia locala de fond funciar Românasi, care solicita modificarea sentintei în sensul respingerii plângerii.

În motivarea recursului se sustine ca suprafetele de padure si pasune urbariala din Composesoratul Chichisa au fost restituite în baza Legii nr. 1/2000 si Legii nr. 247/2005 în baza C.F. nr. ... si „Tabel de suprafata ce o are fiecare proprietare de padure si pasune Urbariala” Chichisa, unde antecesorul petentului figureaza la pozitia 31 cu suprafetele de 1,29 ha padure si 0,32 ha pasune.

La momentul reconstituirii dreptului de proprietate a padurii si pasunii, în concret prin aplicarea prevederilor Legii nr. 1/2000, antecesorul d-lui C.I., tatal acestuia C.V., desi era în viata nu a solicitat alte suprafete decât cele cu care a fost pus în proprietate. Din informatiile obtinute de la rudele si consatenii numitului C.I. a concluzionat faptul ca familia acestuia (tatal acestuia împreuna cu fratii) ar fi detinut în proprietate pâna la 10,00 ha de padure, nicidecum 35,00 ha.

Numitului C.I. i s-a reconstituit pâna în prezent la legile agrare suprafetele de padure si pasune însumând 1,89 ha.

Recursul nu este fondat.

Cum însasi recurenta mentioneaza în recursul sau, familiei petentului i s-a reconstituit în baza legilor funciare anterioare Legii nr. 247/2005 dreptul de proprietate doar pentru 1,89 ha padure si pasune.

Împrejurarea ca tatal petentului, în viata fiind, nu a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafetele asupra carora poarta litigiul de fata nu se constituie într-un impediment legal pentru ca în baza Legii nr. 247/2005 descendentul sau, în persoana petentului, sa-si valorifice drepturile conferite de aceasta lege. Amintitul act normativ nu contine vreo interdictie în acest sens, încât în mod corect prima instanta a analizat în fond plângerea petentului.

În privinta dreptului propriu-zis, se constata ca la dosarul cauzei s-a facut dovada ca bunicul petentului a detinut suprafata solicitata, evidentiata tabular în C.F. nr. .... Chichisa.

Judecatoria a observat si a retinut cu temei necesitatea aplicarii în cauza a prevederilor art. 46 din Legea nr. 18/1991, respectiv art. 26 din Legea nr. 1/2000, dat fiind faptul ca dreptul tabular al antecesorului petentului este evidentiat în cadrul unei forme asociative de proprietate, iar nu individual.

Criticile recurentei se privesc a fi astfel nefondate, sens în care, în baza art. 312 alin. 1 Cod procedura civila recursul de fata urmeaza a fi respins ca atare.

(Decizia Civila 949/13 octombrie 2009 nepublicata)