Despăgubiri civile

Decizie 201 din 15.04.2005


Pe rol, judecarea apelului declarat de pârâţii CG şi CR, ambii cu domiciliul în com.P, judeţ Suceava, împotriva sentinţei civile nr.1285 din 8.12.2004 a Judecătoriei Gura Humorului (dosar nr.2139/2004), pârât intimat fiind CMM, domiciliat în com. P, judeţ Suceava iar reclamantă intimată, GA, cu acelaşi domiciliu.

La apelul nominal a răspuns pârâta recurentă CR, pârâtul intimat şi reclamanta intimată, lipsă fiind pârâtul recurent CG.

Procedura completă.

s-a făcut referatul cauzei, după care, instanţa constatând recursul în stare de judecată, a dat cuvântul la dezbateri.

Pârâta recurentă CR a solicitat admiterea recursului şi schimbarea sentinţei civile atacate ca fiind nelegală şi netemeinică, arătând că nu este de acord să plătească despăgubiri întrucât nu are posibilităţi materiale.

Reclamanta intimată a solicitat respinge4rea recursului ca nefondat.

Declarând dezbaterile închise, după deliberare,

T R I B U N A L U L

Asupra recursului de faţă, constată :

Prin sentinţa civilă nr.1285 din 08.12.2005 Judecătoria Gura Humorului a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta GA, în calitate de reprezentantă legală a minorei GE şi a obligat pe pârâţii CR şi CG, în solidar, să-i plătească suma de 9.920.000 lei cu titlu de despăgubiri civile şi suma de 20 milioane lei daune morale.

Prin aceeaşi hotărâre instanţa a respins, ca inadmisibilă, cererea formulată de pârâtul CMM.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că minora GE a fost victima unei infracţiuni de perversiuni sexuale prev. de art.201 cod penal,. Săvârşită de minorul CMM, fiul pârâţilor CR şi CG, însă, prin rezoluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, numărul 597/P/2004, s-a confirmat propunerea de neîncepere a urmăririi penale împotriva făptuitorului, fapta fiind comisă fără discernământ, întrucât minorul nu a împlinit vârsta de 14 ani; că, urmare a agresiunii, minora a necesitat 5-6 zile îngrijiri medicale fiind internată în spital astfel că familia datorează Casei de Asigurări de Sănătate Suceava 2.311.472 lei; că reclamanta a vândut o vacă în valoare de 7.000.000 lei şi a împrumutat 600.000lei pentru a face faţă cheltuielilor cu medicaţia minorei, consultaţii medicale şi eliberarea certificatului medico-legal.

A mai reţinut instanţa că în cauză este justificată şi acordarea de daune morale, în sumă de 20.000.000 lei, dată fiind trauma fizică şi psihică a minorei în urma faptei comise şi că, în temeiul art.1.000 alin.2 cod civil, pârâţii, în calitate de părinţi, sunt ţinuţi să răspundă pentru fapta copilului lor şi să acopere prejudiciul astfel creat.

Cât priveşte pe autor, instanţa a avut în vedere că acesta nu poate răspunde în condiţiile art.998 şi 999 cod civil întrucât la data comiterii faptei era lipsit de discernământ.

Împotriva sentinţei au declarat recurs pârâţii CG şi CR, criticând-o pentru nelegalitate, cu motivarea că minorul locuieşte la bunicii săi, părinţii nefiind vinovaţi că aceasta refuză să locuiască împreună cu ei; că, la rândul său minorul a fost victima agresiunilor din partea părinţilor minorei GE şi că ei nu dispun de posibilităţile materiale pentru a achita suma stabilită de instanţă.

Examinând actele şi lucrările dosarului, tribunalul constată că recurs este nefondat.

Astfel, conform art.1000 alin.2 cod civil, părinţii răspund în solidar pentru fapta ilicită cauzatoare de prejudicii, săvârşită de copilul minor ce locuieşte cu dânşii.

În speţă, pe calea cercetări penale s-a stabilit existenţa faptei săvârşite de minorul CMM, din probele administrate rezultând existenţa şi întinderea prejudiciului precum şi legătura de cauzalitate dintre acestea.

În consecinţă, în mod corect a stabilit că în cauză sunt incidente disp.art.1000 alin.2 cod civil, împrejurarea că minorul locuieşte în fapt cu bunicii săi, nefiind de natură să exonereze pe părinţi de culpa de a nu-şi fi îndeplinit obligaţia de supraveghere şi educare a minorului.

De observat, de asemenea că faptul invocat de recurenţi privind agresiunile săvârşite anterior asupra copilului lor sau că nu au posibilităţi materiale de plată, sunt irelevante în speţă şi nu constituie motive de nelegalitate sau netemeinicia hotărâri.

În consecinţă în baza art.312 cod procedură civilă, tribunalul va respinge recursul ca nefondat.

Pentru aceste motive,

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâţii CG şi CR, împotriva sentinţei civile nr.1285 din 08.12.2004 a Judecătoriei Gura Humorului (dosar nr.2139/2004) pârât intimat fiind CMM iar reclamantă intimată, GA.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 15 aprilie 2005.