Efectele divorţului cu privire la relaţiile personale dintre soţi. Posibilitatea menţinerii numelui purtat în timpul căsătoriei şi după desfacerea acesteia prin divorţ , în condiţiile art. 40 alin. 2 Cod familiei.

Decizie 21 din 03.02.2009


Efectele divorţului cu privire la relaţiile personale dintre soţi. Posibilitatea menţinerii  numelui purtat în timpul căsătoriei şi după desfacerea acesteia prin divorţ , în condiţiile art. 40 alin. 2 Cod familiei.

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Târgu-Jiu sub nr.12331/318/2008, reclamantul R. M.  a chemat în judecată pe pârâta R. E. C., pentru ca  prin sentinţa ce se va pronunţa, în contradictoriu cu aceasta şi autoritatea tutelară Consiliul local Turceni , să se dispună desfacerea căsătoriei încheiată între părţi la data de 17.12.1990, încredinţarea spre creştere şi educare a minorilor R. C. M. şi R. E.A.  tatălui reclamant şi încuviinţarea ca pârâta să revină la numele avut anterior căsătoriei .

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că relaţiile de familie sunt grav şi iremediabil vătămate între părţi,  iar continuarea căsătoriei nu mai este posibilă.

În şedinţa publică din 20.10.2008 s-a luat o declaraţie comună părţilor, acestea solicitând desfacerea căsătoriei din culpă comună prin pronunţarea unei hotărâri nemotivate, încredinţarea minorilor spre creştere şi educare mamei-pârâte şi obligarea reclamantului la plata pensiei de întreţinere în raport de veniturile realizate, neajungându-se la un consens cu privire la încuviinţarea ca pârâta să păstreze în continuare numele avut în timpul căsătoriei şi nici cu privire la pensia de întreţinere.

Prin sentinţa civilă nr. 8514/3.11.2008 pronunţată de Judecătoria TG-Jiu în dosar nr. 12331/318/2008, a fost admisă cererea  de divorţ cu copii, formulată de reclamantul R. M., împotriva pârâtei R. E. C. şi în contradictoriu cu Autoritatea Tutelară Consiliul Local Turceni şi s-a dispus desfacerea căsătoriei  înregistrată în registrul de stare civilă al Primăriei Turceni,  din culpa comună a soţilor.

S-a încuviinţat ca pârâta să poarte numele dobândit prin căsătorie  şi după desfacerea căsătoriei.

S-a încuviinţat învoiala părţilor ca minorii R. M. C. şi R. E.A.  să fie încredinţaţi spre creştere şi educare mamei-pârâte, fiind obligat reclamantul la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorilor în cuantum de câte 400 lei lunar,  începând cu data de 3.11.2008 şi până la majoratul fiecăruia.

S-a luat act nu se solicită cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că  relaţiile de familie dintre părţi sunt grav şi iremediabil vătămate, iar căsătoria nu mai poate continua, părţile fiind de acord cu desfacerea căsătoriei din culpă comună , fără ca hotărârea pronunţată să fie motivată şi cu încredinţarea minorilor pentru creştere şi educare mamei pârâte, potrivit declaraţiei comune luată în şedinţa publică din 20.10.2008.

Că , deşi reclamantul s-a opus ca pârâta să poarte numele avut în timpul căsătoriei şi după desfacerea acesteia , din depoziţiile martorilor audiaţi rezultă că fiica părţilor - minora R. A. E. este componenţă a Lotului Naţional al României de gimnastică şi divorţul părinţilor ca şi schimbarea numelui mamei ( în condiţiile în care mama ar purta un alt nume decât minorii şi tatăl acestora ) ar avea repercusiuni  asupra psihicului acesteia , implicaţii asupra pregătirii sale sportive şi ar îngreuna formalităţile legate de desele deplasări în străinătate , în vederea participării la diverse competiţii ale minorei.

Împotriva sentinţei reclamantul a declarat apel , invocând că în mod greşit nu s-a dispus revenirea pârâtei la numele avut anterior căsătoriei , aşa cum s-a solicitat prin cererea de chemare în judecată , deoarece acesta a refuzat categoric ca pârâta să porte numele dobândit prin căsătorie şi după desfacerea acesteia .

Că, greşit s-a reţinut că prin revenirea pârâtei la numele avut anterior căsătoriei ar fi afectat psihicul minorilor , deoarece aceştia cunosc situaţia despărţirii lor în fapt de circa 2 ani.

Tribunalul analizând apelul de faţă , constată că acesta este întemeiat şi în baza art. 296 alin. 1 c.pr.civ. urmează a fi admis , schimbată sentinţa instanţei de fond în sensul revenirii pârâtei la numele avut anterior căsătoriei.

Solicitarea pârâtei de a păstra în continuare numele avut anterior căsătoriei se întemeiază pe dispoz. art. 40  C.fam.

Potrivit art. 40 alin. 1 C.fam., la desfacerea căsătoriei prin divorţ soţii se pot învoi ca soţul care , potrivit art. 27  a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ , să poarte acest nume şi după desfacerea căsătoriei .

Dacă soţii nu se înţeleg în această privinţă , instanţa de judecată poate pentru motive temeinice , în raport cu dispoziţiile art. 40 alin. 2 C.fam. , să încuviinţeze ca soţul respectiv să-şi menţină numele luat la încheierea căsătoriei.

În cauză reclamantul s-a opus ca pârâta să-şi menţină numele avut în timpul căsătoriei , potrivit declaraţiei luată  nemijlocit în şedinţa publică din 20.10.2008 .

Faptul că fiica părţilor este componentă a Lotului Naţional al României de gimnastică nu constituie un motiv temeinic care să justifice menţinerea în continuare de către pârâtă  a numelui avut în timpul căsătoriei .

Revenirea pârâtei la numele avut anterior căsătoriei i-ar fi putut aduce prejudicii morale în situaţia în care ar fi devenit cunoscută sub numele purtat anterior căsătoriei ca scriitor , artist, medic etc.

Cum reclamantul s-a opus vehement ca pârâta să-şi menţină numele purtat în timpul căsătoriei şi aceasta nu a dovedit în raport cu dispoziţiile art. 40 alin. 2 C.fam. că revenirea la numele avut anterior căsătoriei poate să-i aducă prejudicii morale , apelul de faţă se va admite şi se va schimba sentinţa în sensul că se va încuviinţa ca pârâta să revină la numele anterior căsătoriei .

Red. N.V.