Litigiu fond funciar

Sentinţă civilă 96F din 13.01.2011


Litigiu fond funciar. Competenta teritoriala de solutionare a unei cauze în care se solicita obligarea Agentiei Domeniilor Statului  predarea  prin protocol catre comuna  Salcioara a unei suprafete de teren situata pe raza comunei Bordusani în vederea aducerii la îndeplinire a unor hotarâri de reconstituire a dreptului de proprietate emise de comisia judeteana constituita potrivit legii nr. 18/1991.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Urziceni sub nr.1807/330/2008 din 13.08.2008 reclamantii T.I. si altii  au chemat în judecata pe pârâta Agentia Domeniilor Statului solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta  sa fie obligata sa predea prin protocol catre comuna Salcioara suprafata de 13,24 ha, situata pe raza administrativ teritoriala a comunei Bordusani.

Prin sentinta civila nr.2437/28.10.2009, Judecatoria Urziceni a admis exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant a aparatorului O.R. pentru reclamanti, invocata de pârâta ADS Bucuresti si a anulat actiunea formulata de reclamanti în contradictoriu cu pârâta Agentia Domeniilor Statului Bucuresti si intervenienta Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Ialomita.

Împotriva acestei sentinte au declarat recurs reclamantii si prin decizia civila nr.165 R din 02.03.2010 Tribunalul Ialomita  a admis recursul declarat împotriva sentintei, pe care a casat-o si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

În rejudecare, Judecatoria Urziceni, prin sentinta civila nr.1184/16.06.2010 a admis exceptia necompetentei teritoriale invocata din oficiu si a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Slobozia.

Pentru a dispune astfel instanta a avut în vedere  ca reclamantii au domiciliul ales la Cabinet de avocatura O.R. din Slobozia si Comisia Judeteana pentru Reconstituirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Ialomita, introdusa în cauza în calitate de intervenienta în temeiul art.47 C.pr.civ., la cererea reclamantilor, are sediul tot  în Slobozia, astfel ca a apreciat ca sunt aplicabile dispozitiile art.8 alin.1 C.pr.civ.

Judecatoria Slobozia a înregistrat cauza sub nr.4413/312/2010 din 04.08.2010 iar prin sentinta civila nr.3078/7.12.2010 a admis exceptia necompetentei teritoriale invocata de oficiu si a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Urziceni.

A constatat ivit conflictul negativ de competenta si a trimis dosarul Tribunalului Ialomita pentru solutionarea acestuia.

In solutionarea exceptiei, instanta a avut în vedere dispozitiile art.53 alin. 2 din Legea nr.18/1991 conform carora „împotriva hotarârii comisiei judetene se poate face plângere la judecatoria în a carei raza teritoriala este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare”, interpretându-le în sensul ca se refera la terenul care a fost solicitat initial de catre reclamanti prin cererea adresata comisiei locale, care în cazul de fata este pe raza comunei Salcioara  chiar daca ulterior au fost de acord cu punerea în posesie pe raza  comunei Bordusani astfel ca nu sunt aplicabile dispozitiile art.8 alin.1 din C.pr.civ.

De asemenea, s-a mai aratat în considerente ca instanta de recurs trimitând cauza spre rejudecare „aceleiasi instante” a statuat si relativ la competenta teritoriala iar hotarârile acesteia asupra problemelor de drept dezlegate sunt obligatorii pentru judecatorii fondului, putându-se aprecia ca prin decizia de casare tribunalul a învestit judecatoria careia i s-a retrimis cauza cu solutionarea în fond a cererii.

În solutionarea conflictului negativ de competenta, pronuntându-se cu privire la instanta competenta sa solutioneze cauza ce formeaza obiectul dosarului nr.1807/330/2008, tribunalul retine urmatoarele:

Conform art.53 alin.2 din Legea nr.18/1991 „Împotriva hotarârii comisiei judetene se poate face plângere la judecatoria în a carei raza teritoriala este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare.” 

Potrivit art.54 alin. 1 din aceeasi lege „dispozitiile art. 53 alin.1 se aplica si în cazul în care plângerea este îndreptata împotriva ordinului prefectului sau oricarui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului, în conditiile prevazute în cap. III.” si potrivit alin.2 al articolului mentionat „Dispozitiile art. 53 alin.2 ramân aplicabile.

Potrivit art.5 cod procedura civila cererea se face la instanta domiciliului pârâtului iar potrivit art.8 C.p.c. cererile îndreptate împotriva statului, directiilor generale, regiilor publice s.a. se pot face si la instantele din capitala tarii sau la cele din resedinta judetului unde îsi are domiciliul reclamantul.

Normele prevazute la art.5 si art.8 cod procedura civila sunt norme de competenta generala or prin art. 53 si 54 din Legea nr. 18/1991, republicata, s-a prevazut în materia stabilirii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor prin reconstituirea sau constituirea acestuia, precum si în legatura cu atribuirea efectiva a terenurilor celor îndreptatiti si eliberarea titlurilor de proprietate, o alta procedura care stabileste competenta materiala a judecatoriilor în a caror raza teritoriala de activitate se afla terenurile.

Asadar nu pot fi solutionate conform normelor de competenta generala prevazuta de codul de procedura civila actiunile în materie de fond funciar pentru care se prevede, prin lege speciala, o alta procedura judiciara.

În speta, litigiul este unul de fond funciar, terenurile solicitate initial de catre reclamanti se aflau pe raza comunei Salcioara si reconstituirea dreptului de proprietate s-a facut pentru terenuri aflate pe raza comunei Salcioara, judetul Ialomita (în raza de activitate a Judecatoriei Urziceni), aceasta împrejurare atragând competenta teritoriala a Judecatoriei Urziceni pentru toate litigiile de fond funciar, inclusiv pentru cele subsecvente reconstituirii dreptului de proprietate în baza Legii 18/1991.

Fata de dispozitiile procedurale speciale prevazute în materia fondului funciar, în mod gresit Judecatoria Urziceni a invocat dispozitiile art.8 cod procedura civila. Solutia apare gresita cu atât mai mult cu cât, pe de o parte, articolul invocat prevede o competenta teritoriala alternativa iar instanta de judecata nu o poate invoca din oficiu (reclamantii fiind singurii care au optiunea alegerii competentei) iar pe de alta parte dosarul a ajuns si în recurs iar instanta de recurs, casând hotarârea atacata a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante astfel ca, în raport si de dispozitiile art.312 alin.6 cpc s-a apreciat ca instanta initial învestita – Judecatoria Urziceni este competenta în speta.

Pentru considerentele retinute tribunalul a stabilit ca instanta competenta sa solutioneze cererea formulata de catre reclamantii T.I. s.a. în contradictoriu cu pârâta Agentia Domeniilor Statului si cererea de interventie a Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor Ialomita este Judecatoria Urziceni, instanta careia i-a fost trimis dosarul pentru judecarea cererii.

Domenii speta