Funcţionarii publici. Spor de fidelitate şi stabilitate, diferenţiat de până la 20% calculat la salariul de bază, confor art.31 coroborat cu art.3 lit. f din Legea nr.188/1999 republicată, spor de complexitate şi suprasolicitare neuropsihică în cuant...

Sentinţă comercială 4846 din 08.11.2007


Funcţionari publici. Spor de fidelitate şi stabilitate, diferenţiat de până la 20% calculat la salariul de bază, conform art.31 coroborat cu art.3 lit.f din Legea nr.188/1999 republicată, spor de complexitate şi suprasolicitare neuropsihică în cuantum de 15% calculat la salariul de bază conform art.31 coroborat cu art.3 litera c şi d din legea nr.188/1999 republicată.

Sporurile  solicitate de reclamantă nu sunt prevăzute nici de OG nr.6/2007, nici de legislaţia specifică instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea reclamanta,  libertatea contractuală a părţilor fiind în cea mai mare parte suplinită de legiuitor, care poate aprecia şi stabili dacă şi ce anume sporuri se acordă anumitor categorii de funcţionari publici.

Prin cererea adresată acestei instanţe reclamanta  a chemat în judecată pe pârâta Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinţi pentru ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să fie obligată să emită decizii de acordare a următoarelor sporuri: spor de fidelitate şi stabilitate, diferenţiat de până la 20% calculat la salariul de bază, conform art.31 coroborat cu art.3 lit.f din Legea nr.188/1999 republicată, spor de complexitate şi suprasolicitare neuropsihică în cuantum de 15% calculat la salariul de bază conform art.31 coroborat cu art.3 litera c şi d din legea nr.188/1999 republicată.

In motivarea cererii a arătat că în calitate de referent încadrat la Compartimentul resurse umane, organizare, salarizare, perfecţionare al Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinţi a solicitat emiterea deciziei de acordare a acestor sporuri.

Ca răspuns la acest referat s-a comunicat refuzul acordării acestor drepturi, motivându-se, pe de o parte, că aceste drepturi nu sunt stipulate expres de Legea nr.188/1999 şi că nu au fost prevăzute de ordonatorul principal de credite la capitolul „ cheltuieli cu salariile”

A considerat că a fost vătămată în drepturile sale prin refuzul abuziv de acordare a acestor drepturi.

Referitor la sporul de stabilitate şi fidelitate a arătat că art.3 din Legea nr.188/1999 enumeră expres principiile care stau la baza funcţiei publice, printre care şi principiul stabilităţii în exercitarea funcţiei publice, care raportat la art.31 al.2 din aceeaşi lege trebuie să fie corelat cu stimularea funcţionarilor publici de a menţine o stabilitate în exercitarea funcţiei publice, ceea ce conduce evident la ridicarea calităţii serviciilor prestate în favoarea cetăţenilor.

A susţinut că unele categorii de funcţionari publici beneficiază de aceste sporuri, încălcându-se astfel principiul legalităţii, imparţialităţii şi obiectivităţii prevederilor art.3 din Legea nr.188/1999 (de exemplu salariaţii din Institutul naţional de Statistică şi direcţiile regionale şi judeţene de statistică).

Conform art.94 din legea nr.162/2003 calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie sau activitate remunerată sau neremunerată. Ca o consecinţă a acestei prevederi se instituie obligaţia de fidelitate faţă de instituţie şi interesele acesteia.

De asemenea art.7 al.25 din legea nr.7/2004 privind Codul de  conduită a funcţionarilor publici instituie o serie de interdicţii pentru funcţionarii publici.

Mai mult aceste interdicţii se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

Aşadar instituindu-se o obligaţie de fidelitate implicit subzistă şi obligaţia de plată a activităţilor menţionate, cu atât mai mult cu cât în caz contrar s-ar încălca principiile constituţionale privind nediscriminarea şi egalitatea de tratament, dreptul la plată egală pentru muncă egală, dreptul la salariu pentru activitatea prestată (art.6, 16 alin.1, 41 al.2 Constituţie, art.5-6 şi 154 C.muncii).

Referitor la sporul de complexitate şi suprasolicitare neuropsihică a arătat că solicită acordarea acestuia datorită specificului activităţii compartimentului resurse umane, organizare, perfecţionare, activitate care are legătură cu activitatea altor compartimente care au beneficiat de spor de complexitate (birou control, consilieri juridici, audit, acordarea vizei de control financiar preventiv propriu).

A considerat că aceste sporuri se circumscriu principiului- dreptului la egalitate de şanse şi de tratament – consfinţit de art.39 al.1 litera d din Legea nr.53/2003.

Tribunalul  Mehedinţi a respins acţiunea reţinând următoareleReclamanta este funcţionar public la Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinţi în cadrul Compartimentului resurse umane, organizare, salarizare, perfecţionare.

Conform art.285(1) din legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii personalul C.N.A.S. şi al caselor de asigurări de sănătate este compus din funcţionari publici şi personal contractual.

Alin.2 al aceluiaşi articol prevede că salariul şi celelalte drepturi ale personalului prevăzut la alin.1 sunt cele stabilite de actele normative în vigoare aplicabile instituţiilor publice.

Legea nr.188/1999 constituie dreptul comun pentru categoriile de funcţionari publici.

Din cuprinsul art.29 al.1 din Legea nr.188/1999 rezultă că pentru activitatea depusă funcţionarii publici au dreptul la salariu care se compune din salariul de bază, sporuri şi indemnizaţii.

O.G. nr.6/2007 reglementează drepturile salariale şi alte drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul sanitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi modul de acordare a creşterilor salariale ale funcţionarilor publici în anul 2007.

Art.1(2) din acest act normativ prevede că sistemul de salarizare cuprinde: salariile de bază, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi.

Această ordonanţă se aplică funcţionarilor publici numiţi în temeiul legii nr.188/1999 republicată, aşa cum prevede art.2 din ordonanţă.

In secţiunea a 2-a „Sporuri” din această ordonanţă sunt prevăzute sporurile care se pot acorda funcţionarilor publici şi anume: spor de vechime, spor pentru munca prestată în timpul nopţii, spor pentru ore suplimentare, spor pentru titlul ştiinţific de „doctor”, spor de confidenţialitate, spor pentru condiţii vătămătoare.

Sporul de fidelitate şi stabilitate şi sporul de complexitate şi suprasolicitare neuropsihică solicitate de reclamantă nu sunt prevăzute de OG 6/2007.

Art.41 din OG 6/2007 prevede că funcţionarii publici beneficiază şi de sporurile sau alte drepturi salariale prevăzute de legislaţia specifică autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.

Nici Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, specifică instituţiei publice în care reclamanta îşi desfăşoară activitatea, nu prevede sporurile solicitate de reclamantă.

Având în vedere că ne aflăm în prezenţa unui contract de drept public sau de drept administrativ libertatea contractuală a părţilor este în cea mai mare parte suplinită de legiuitor, care poate aprecia şi stabili dacă şi ce anume sporuri se acordă anumitor categorii de funcţionari publici.

Cum sporurile solicitate de reclamantă nu sunt prevăzute nici de OG nr.6/2007, nici de legislaţia specifică instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea reclamanta, acţiunea este neîntemeiată.

SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV-

SENTINTA Nr. 4846/CAF / 8 Noiembrie 2007