Plângere în procedura cărţii funciare. Plângere formulată de petenţi cetăţeni străini împotriva încheierii de intabulare în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie curţi construcţii, anterior expirării termenului p...

Decizie 114 din 13.03.2009


Plângere în procedura cărţii funciare. Plângere formulată de petenţi cetăţeni străini împotriva încheierii de respingere a cererii de intabulare în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie curţi construcţii, anterior expirării termenului prevăzut de art. 5 din Legea 312/2005.

Tip: Decizie Nr./Dată 111 (12.03.2009)

Domenii asociate:

Fond Funciar

Plângere în procedura cărţii funciare. Plângere formulată de petenţi cetăţeni străini împotriva încheierii de respingere a cererii de intabulare în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie curţi construcţii, anterior expirării termenului prevăzut de art. 5 din Legea 312/2005.

Tribunalul Mehedinţi. Secţia Civilă. Decizia civilă nr.114/A/13.03.2009

Rezumat. Judecător Mazilescu Cristina

La data de 27.10.2008, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Orşova, a depus la Judecătoria Orşova, spre soluţionare, plângerea formulată de BNP D. O., cu sediul în Orşova, împotriva încheierilor  de carte funciară nr. 3921 /cf/22.09.2008 şi 3807 cf/16.09.2008, precum şi o copie a dosarului numerotat, şnuruit şi sigilat, conţinând un număr de 13 file, privind pe numiţii cumpărători S. A. şi S. M.

Prin plângerea formulată de B.N.P D. O., cu sediul în municipiul Orşova, str. 1 Decembrie 1918 nr. 21, sc. A, ap 2, judeţul Mehedinţi, mandatar convenţional şi legal al cumpărătorilor S. A şi S. M., cetăţeni italieni, rezidenţi în România – plângere înregistrată la această instanţă sub nr.906/274/2008 din data de 27.10.2008, s-a solicitat să fie desfiinţate încheierile nr. 3807/16.09.2008 şi 3921/22.09.2008, prin  care i-a fost respinsă cererea de intabulare a dreptului de proprietate al cumpărătorilor asupra imobilelor teren intravilan în suprafaţă de 594 mp şi respectiv , teren intravilan, în suprafaţă de 506 mp, situate în comuna Eşelniţa, în pct. Mala – fâneţe, intabulate în CF fila nr. 523/N Eşelniţa, cu nr. cadastral 503 şi să se dispună intabularea dreptului de proprietate al cumpărătorilor asupra imobilelor descrise mai sus şi a servituţii de trecere, aşa cum au fost dobândite prin actul de vânzare-cumpărare.

În motivare, s-a arătat că prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat de BNP D. O. sub nr. 2203/12.09.2008, cumpărătorii S. A şi S. M. au dobândit în cote egale şi în indiviziune imobilele– terenuri intravilane curţi construcţii situate în intravilanul comunei Eşelniţa, în pct. Mala – fâneţe, în suprafaţă de 594 mp şi respectiv în suprafaţă de 506 mp intabulate în fila nr. 523/N Eşelniţa cu nr. cad. 514 şi respectiv CF fila nr. 482/N Eşelniţa, cu nr. cad. 503.

Aceste loturi au provenit din dezmembrarea terenului în suprafaţă totală de 1.389 mp , înscris iniţial în CF fila 1319, transcris în fila 484/N şi apoi în fila 523/N şi respectiv dezmembrarea terenului în suprafaţă totală de 814 mp, înscris iniţial în CF fila 1317 şi transcris în CF fila 482/N.

Petenţii consideră că încheierea de respingere a intabulării dreptului de proprietate este practic nemotivată, afirmaţia că nu sunt îndeplinite prevederile art. 3,4 şi 5  di n Legea 312/2005, fără să expliciteze care anume prevederi n u au fost îndeplinite, pentru că acestea nu sunt cumulative, demonstrează crasa incompetenţă a funcţionarului public, care a instrumentat această cerere şi care dovedeşte necunoaşterea Legii nr. 312/2005, pe care o  invocă.

Dispoziţiile Legii nr. 312/2005 stabilesc modul în care cetăţenii străini şi apatrizii, precum şi persoanele juridice de altă naţionalitate decât cea română, pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor făcând distincţie între cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi persoanele juridice având naţionalitatea acestor state, precum şi apatrizii cu domiciliul într-un stat membru sau în România, pe de o parte şi cetăţenii străini, apatrizii şi persoanele juridice aparţinând oricărui alt stat decât statele membre ale Uniunii.

În privinţa primei categorii de subiecţi de drept şi anume cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi persoanele juridice având  naţionalitatea acestor state, precum şi apatrizii cu domiciliul într-un stat membru sau în România, art. 3 din  lege prevede că aceştia pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în aceleaşi condiţii cu cele  prevăzute de lege pentru cetăţenii români şi pentru persoanele juridice române.

Prevederile art. 4 din  lege stabilesc că cetăţeanul unui stat membru nerezident în România, apatridul nerezident în România cu domiciliul într-un stat membru, precum şi persoana juridică rezidentă pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor pentru rezidenţe secundare, respectiv sedii secundare la împlinirea unui termen de 5 ani de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Cumpărătorilor din cazul în speţă, consideră BNP D. O. fiind rezidenţi în România, li se aplică prevederile art. 3 din  Legea nr. 312/2005 şi nu cele din art.4, care constituie excepţia de la regula din  art. 3.

De asemenea, cu titlu de excepţie  de la regula prevăzută de art. 3 din  Legea nr.312/2005, dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, pădurilor şi terenurilor forestiere se poate dobândi de cetăţeanul unui stat membru al Uniunii, de apatridul cu domiciliul într-un stat membru sau în România, precum şi de persoana juridică constituită în conformitate cu legislaţia unui stat membru, la  împlinirea unui termen de 7 ani, de la data aderării României la Uniunea Europeană (art. 5 din  Legea n r. 312/2005).

Nici aceste prevederi nu se aplică clienţilor lor, terenurile cumpărate de aceştia având destinaţia curţi construcţii, aşa cum rezultă din certificatele  de urbanism nr. 51/27.08.2008 şi nr. 50/27.08.2008, emise în baza P.U.G 39126/01.02.1999, documente ce au stat la baza încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

În speţa, arată petentul, nu se pot invoca înscrierile existente în cartea funciară  cu privire la destinaţia terenului ( fâneţe în intravilan), acestea fiind făcute cu mult timp în urmă la data deschiderii filei c.f ( prima înscriere), câtă vreme certificatele de urbanism emise în baza  Planului de Urbanism General, sunt documentele care atestă destinaţia şi categoria de folosinţă a terenului. Potrivit art. 35 din Legea nr. 7/2996, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, efectul de opozabilitate al înscrierilor este inoperant cu privire la „suprafaţa terenurilor, destinaţia, categoria de folosinţă, valoarea sau alte asemenea aspecte”.

În drept, petentul şi-a întemeiat plângerea  pe dispoziţiile art. 50,51 şi  52 alin. 2 din  Legea nr.7/1996.

Petentul a anexat: duplicatul plângerii, copia contractului de vânzare-cumpărare; copiile încheierilor atacate, certificate de urbanism.

La primul termen  de judecată – 18.11.2008,  constatând că plângerea nu a fost timbrată, iar la dosar  nu există dovada calităţii de reprezentant a BNP O. D, instanţa a pus în vederea apărătorului petentei  ( av. T. C) să timbreze cu 8 lei taxă timbru şi 0,3 lei timbru judiciar şi să facă  dovada calităţii de reprezentant a BNP O. D.

La data de 26.11.2008, BNP  D. O. a depus la dosar – fila 19 – în calitate de petent, precizări, arătând că, în speţă, calitatea procesuală (activă)  a notarului public este dată de mandatul legal şi convenţional, instituit prin art. 54 din Legea nr. 7/1996, privind  cadastrul şi publicitatea imobiliară, care prevede că notarul public care a întocmit actul privitor la un drept tabular este obligat să ceară din oficiu înscrierea în cartea funciară la biroul teritorial în a cărei rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei obligaţii se va face menţiune expresă în cuprinsul actului”.Încheierea biroului de carte funciară se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară ( art. 50 alin. 1 din  Legea nr. 7/1996).

Încheierea de înscriere sau respingere a înscrierii poate fi atacată în termen de 15 zile de la comunicare, la biroul teritorial ( art. 50 alin. 2 din Legea nr. 7/1996).

Dată fiind obligaţia notarului public de a cere, din oficiu, înscrierea dreptului tabular, rezultat din actul instrumentat, principiul simetriei juridice impune şi posibilitatea (dreptul) notarului public de a sesiza instanţa cu plângere împotriva încheierii de respingere a cererii formulate de acesta.

În ceea ce priveşte taxa de timbru şi timbrul judiciar, fiind vorba de o plângere împotriva unui act administrativ, care se judecă în procedura necontencioasă, BNP opinează că aceasta este scutită de plata taxei de timbru şi timbrul judiciar.

În ceea ce priveşte  calitatea procesuală pasivă a OCPI., învederează faptul că prin Decizia LXXII (72) – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că în cauzele care au ca obiect plângere privind cartea funciară întemeiată pe art. 50 din Legea nr. 7/1996, republicată, OCPI nu are calitate procesuală pasivă.

În ceea ce priveşte fondul plângerii, cumpărătorii cetăţeni străini îndeplinesc cerinţele art. 3 din Legea nr. 312/2005 pentru a dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în România:  sunt cetăţeni ai unui stat membru U.E (Italia); au rezidenţa în România ( Băile Herculane, str. Pecinişca, nr. 169 şi respectiv Mehadia, nr. 809, judeţul Caraş-Severin); terenurile cumpărate sunt situate în intravilanul localităţii Eşelniţa şi au destinaţie de curţi-construcţii ( a se vedea certificatele de urbanism nr. 50 şi 51 din 27.08.2008, emise de Primăria Comunei Eşelniţa).

În fine, pentru a evita orice alte interpretări privind cadrul procesual al cererii lor,  N. P. a depus, alăturat precizărilor formulate, actul normativ invocat, chitanţa de plată a taxei de timbru în sumă de 8,00 lei şi timbru judiciar (0,30 lei).

Petentul a depus extras din Legea nr. 7/1996 ( art. 50 şi 54), adresa nr. 2813/13.09.2005 emisă de OCPI  Mehedinţi şi chitanţa privind plata taxei de timbru.

Judecătoria Orşova prin sentinţa supusă apelului a respins plângerea formulată de petenţii S.A., reţinând că  terenurile cumpărate de către aceştia  sunt terenuri agricole - fâneţe, la dosar nu există înscrisuri prin care să se facă dovada că terenurile respective au fost scoase din circuitul agricol  şi că fiind cetăţeni străini , dobândirea dreptului de proprietate asupra  terenurilor din România  se face în condiţiile legii speciale,legea 312/2005 .

S-a mai reţinut  că petenţii au depus adresa nr.2812/2005 a OCPI Mehedinţi în care se menţionează că terenurile destinate pentru construcţii evidenţiate în intravilan se scot din circuitul agricol temporar sau definitiv prin autorizaţia de  construire ce nu au fost depuse  la dosar de către petenţi.

In termen legal, BNP D. O., în calitate de mandatar legal al petenţilor a  declarat apel, criticând sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie.

A susţinut că în mod greşit instanţa de fond a respins plângerea petenţilor deşi au făcut dovada că terenurile cumpărate au destinaţia de curţi construcţii, faţă de cea  menţionată în cartea funciară, intravilan fâneţe, cu certificatul de urbanism căruia nu i  se  poate opune înscrierea  din CF” intravilan Mala – fâneţe”.

S-au invocat disp. art. 3  din Ordinul  897/798/2005, din care rezultă că se scot din circuitul agricol prin  P.U.G. şi P.U.Z., iar certificatul de urbanism din dosar este emis în baza P.U.G. nr. 39.126/1999,că deşi petenţii au obţinut autorizaţia de construire nr.1/8 ianuarie 2009, depuse în apel, scoaterea  din circuitul agricol al terenurilor  se face prin P.U.G. şi P.U.Z.

S-a depus la dosar adresa nr.2812/2005 emisă de OCPI Mehedinţi ,autorizaţie de construire nr.1/8 ianuarie 2009.

Apelul este nefondat.

Starea de fapt reţinută în mod corect de prima instanţă este următoarea:

Petenţii  sunt cetăţeni italieni, rezidenţi în România şi  au dobândit în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2203/12 sept.2008 două  terenuri în suprafaţă de  594 mp  şi respectiv 506 mp ,situate  pe raza localităţii Eşelniţa, judeţul  Mehedinţi ,pct. „Mala „ fâneţe, cererea acestora de intabulare a dreptului lor de proprietate în cartea funciară,dar cu destinaţia de curţi construcţii fiind respinsă cu motivarea că nu sunt îndeplinite cerinţele art.3,4,5 din Legea 312/2005.

Folosirea temporară sau definitivă a unor terenuri agricole în alte scopuri decât producţia agricolă se face în condiţiile legii 18/1991,care prevede la art.92 alin.3 că scoaterea definitivă din circuitul civil prin extinderea intravilanului localităţilor ,se face la propunerea consiliilor locale,prin ordin al directorului Direcţiei Agricole şi de Dezvoltare rurală,cu avizul Ministerului Agriculturii,Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Petenţii  fiind  cetăţeni străini  pot dobândi dreptul de proprietate asupra  terenurilor din România numai  în condiţiile legii speciale 312/2005 ,care  stipulează la art. 5  alin. 5  că  nu pot schimba destinaţia terenurilor agricole pe durata perioadei de tranziţie care este de 5  ani de la data aderării României la Uniunea  Europeană.

Dispoziţiile acestui text de lege sunt imperative, astfel că  susţinerile apelanţilor potrivit cărora  terenul este scos din circuitul agricol prin  PUG şi PUZ  conform art. 3  din Ordinul 897/798/2005 şi că au făcut dovada cu certificatele  de urbanism  nr.50 şi 51/2008 şi autorizaţia  de construcţie depusă în apel ( emisă în baza certificatului de urbanism nr.63/2008)  că  terenurile dobândite prin actul de vânzare cumpărare din 12.09.2008 sunt scoase din circuitul agricol  având destinaţia curţi-construcţii ,  sunt  neîntemeiate .

Chiar dacă  ar fi  îndeplinite de către petenţi  cerinţele disp.art. 92 şi urm. din  legea 18/1991,întrucât au cetăţenie străină, terenurile proprietatea  acestora nu se pot intabula  în cartea  funciară cu destinaţia curţi-construcţii până  la expirarea termenului stabilit de art. 5  alin. 5  din legea  312/2005, respectiv  1 ianuarie 2007, apreciind că în mod corect prima instanţă a respins plângerea împotriva încheierilor nr. 3807/ cf/ 16 .09.2008 şi  3921/cf/22.09.2008.

Aşa fiind, în conformitate cu disp. art.  296 c.pr.civ. urmează a respinge apelul  ca nefondat.